Kolik stojí ZPP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Beata Dlouhá ze Státního zdravotního ústavu.

Potřebuji si udělat předběžnou kalkulaci nákladů na závodní preventivní péči (ZPP) na rok 2008. Kde můžu zjistit, kolik zaplatím za jednotlivé prohlídky (vstup/výstup/hluk/vibrace/noční práce)?

 
Cena za jednotlivé prohlídky v rámci závodní preventivní péče není nikde jednotně upravena a je otázkou vzájemné smlouvy mezi poskytovatelem ZPP a zaměstavatelem. Cenové ujednání je obvyklou součástí smlouvy o poskytování ZPP a zaměstnavatel je před podpisem smlouvy poskytovatelem ZPP s cenami za jednotlivé činnosti obeznámen. Následně pak zástupce zaměstnavatele může informovat zaměstnance. Cena za provedení laboratorních a odborných specializovaných vyšetření, která neprovádí poskytovatel ZPP sám, je daná cenami jednotlivých poskytovatelů a opět se jedná o ceny smluvní. Informace o vlastních cenách za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Vám poskytne každý lékař nebo laboratoř. Lékař ZPP může mít k dispozici alespoň orientační ceny za poskytnutí laboratorních a odborných vyšetření, která sám neprovádí a na která vysílá pracovníky v rámci preventivní prohlídky. V určitých, zákonem vymezených případech (viz z. č. 48/1997 Sb., §35), může být část nákladů hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud poskytovatel má s příslušnou zdravotní pojišťovnou pro tyto výkony uzavřený smluvní vztah.
 
Autor článku: 

Komentáře

doplnění 1

18.01.2008 - 10:46 Surovec
<P>Kažadý zaměstnavatel v ČR, který zajišťuje pro své zaměstnance ZPP, musí le vědět že :</P> <OL> <LI><U>úkony nehrazené ze zdravotního pojištění</U> nejsou věcně regulované ani cenově usměrňované.</LI> <LI>podstatná část úkonů ZPP (<STRONG>většina!</STRONG>!) &nbsp;je ale hrazena ze zdravotního pojištění a nesmí být tedy zdravotnickým zařízením ZPP účtována současně objednateli (zaměstnavateli) a zdravotní pojišťovně</LI> <LI>Pro&nbsp; účtování zdrav. zařízení úkonů ZPP vůči zdravotním pojišťovnám není rozhodující, zda mají zdravotnická zařízení uzavřenu s příslušnou úpojišťovnou smlouvu. Jedná se o zdravotní péči uloženou zákonem, tedy neplatí svobodná volba.</LI> <LI>Pokud by byly zaměstnavateli účtovány zdravotnickým zařízením ZPP úkony hrazené ze zdravotního úpojištění, nejsou tyto náklady danově uznatelnými (netvoří odečitatelnou položku)</LI> <LI>některé další zákony upravující podmínky zaměstnávání (výkonu práce) mají obvykle provádecí předpisy, které omezují náklady zaměstnavatelů, protože lékařské prohlídky prováděné podle těchto předpisů jsou plně, nebo částečně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění</LI></OL> <P>&nbsp;</P> <P>Obecně tedy platí, že&nbsp; pouze lékařské prohlídky podle § 15 směrnice MZdČSR č. 45/1967 Věst. jsou plně hrazeny zaměstnavatelem a tedy účtovány lékaři ZPP.</P> <P>Proto doporučuji tazateli si pečlivě zkontrolovat jak má definované požadavky na lékařské prohlídky. Pokud má osoby, které podléhají provádění lélařských prohlídek podle ustanovení §§ 11-14 směrnice MZdČSR budou tyto náklady hrazeny ze ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ a náklady tedy pro zaměstnavatele budou <STRONG>0,-Kč !!!!</STRONG></P> <P>Aby měl tazatel jasno, doporučuji kromě citovaného ustanovení §35 zákona 38/1997 o všeobecném zdravotním pojištění, aby se seznámil se zákonem 586/1992 Sb o dani z příjmů, pokynem MFČR č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. a pokud bude chtít být zcela v obraze a kontrolovat si, zda například jsou lékařské prohlídky prováděny např. v souladu s rozhodnutím OOVZ (rizikové práce) - <EM>ale to opravdu jenom pro informaci, protože mu toto nesmí být účtováno</EM> -&nbsp; vyhlášku MZdČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platníém znění. Zde se dočte kolik stojí které konkrétní vyšetření, prohlídka.</P> <P>Surovec</P>

Re: doplnění 1

18.01.2008 - 13:14 Tomáš Neugebauer
Zapomněl jste na jeden základní okruh preventivních prohlídek. Jedná se o preventivní prohlídky, které vyplývají z kategorizace prací. Ty hradí zaměstnavatel - viz zákon č. 258/2000&nbsp;Sb. §&nbsp;42. Tedy nejen řadové prohlídky, jak uvádíte.

Re: doplnění 1

18.01.2008 - 15:25 surovec
<P>Asi nerozumím. </P> <P>Co jsou to prohlídky, <STRONG>"které vyplývají z kategorizace prací"</STRONG> ???</P> <P>Co je jejich náplní?? Co to je vůbec za prohlídky ?? Kdo je ukládá?? Kdo se jim podrobuje??? Jaká je jeich pravidelnost, periodicita, mimořádnost?? Jak je to s platností závěru?? Bude to závěr posudkový?? Nebo se bude jednat jenom o doklad o absolvování vyšetřní bez posudkového závěru jak je tomu u práce v noci ??</P> <P>VŠECHNY lékařské preventivní prohlídky v rámci ZPP musí od 1.4.2007 být zakončeny vydání posudkového závěru, který POVINNĚ a&nbsp;VŽDY&nbsp;obsahuje výsledek hodnocení zdravotních rizik !!!!&nbsp; Stačí si pročíst&nbsp; vyhlášku 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, přílohu č. 1, kapitolu 8, písmenoa A, B a C. Tedy každý lékař MUSÍ každý posudek ukončit vepsáním výsledné kategorie rizik jednotlivých faktorů !!! Prostě bič na doktory a hlavně možnost úhybného manévru v případě podávání odvolání pro formální nedostatky vystaveného posudku.</P> <P>Když už jsme u tradovaných omylů - podívejte se na vyhlášku MZdČR 253/2007 Sb - jak má vypadat posudkový závěr pro osoby řídící vozidlo v pracovně-právním vztahu - platí od 1.12.2007. Hlavně se zamyslete jak se bude obsah posudkového závěru zaznamenávat do řidičského oprávnění cestou obce s rozšířenou pravomocí. To si zase někdo dělá legraci ze šoférů. Tyto prohlídky jsou totiž zcela zjevně MIMO poskytovanou ZPP (žadatelem o prohlídku může být POUZE a JENOM fyzická = posuzovaná osoba) a zaměstnavateli do řidičáku nic není. Přesto se vyžaduje po lékaři, aby se vyjadřoval ke schopnosti řídit vozidlo u konkrétního zaměstnavatele.&nbsp;Současně ale platí že posuzující lékař je svobodně volen (§84 zákona 361/2000 Sb.). Tady&nbsp;zaměstnavatel má pak POUZE POVINNOST platit a platit a platit a nemůže si to chudák dát ani do nákladů (nejedná se o ZPP) a nemůže to ani ovlivnit. Navíc to nemohou kontrolovat ani policajti (není součástí dokladů ve vozidle do 60-ti let věku). Nejlepší je potom ale na registru řidičů, když se dovíte, že případná "omezení zdravotní způsobilosti k řízení v pracovně-právním vztahu" se mohou vyznačit pouze do "českých" řidičáků a nikoliv do tzv.&nbsp;"evropských" řidičáků.</P> <P>Prostě s úhradami za ZPP je to všelijak&nbsp;a nelze jednoduše rozhodnout. Vždy ale musí být jasné o čem je ŘEČ.</P> <P>Surovec</P>

Re: doplnění 1 - 1.

18.01.2008 - 18:30 Tomáš Neugebauer
<P>Pane Surovče,</P> <P>velmi často se na BOZPinfo vyjadřujete k problematice zdravotních pohlídek v rámci ZPP. Proto jsem předpokládal, že stanovení preventivních zdravotních prohlídek vyplývající z kategorizace prací Vám je zcela známa. Vaše otázky mě však přesvědčují, že Vám chybí základní přehled o ZPP. Tedy jen velmi stručně.</P> <P>Od 1. 1. 2001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 258/2000&nbsp;Sb. již nejsou vyhlašována riziková pracoviště. Ta byla nahrazena novým nástrojem ochrany zdraví - rizikovými pracemi. Stanovení rizikových prací vyplývá z kategorizace prací, kdy zaměstnavatel ve firmě provozované činnosti zatřídí do jedné ze čtyř kategorií. Do třetí a čtvrté pouze navrhuje, do druhé zařazuje a do první spadají všechny, které nebyly zařazeny do 2. až 4. kategorie. Do 3. a 4. kategorie na návrh zaměstnavatele zařazuje orgán ochrany veřejného zdraví. Práce zařazené do 3. a 4. kategorie a práce zařazené do 2., o kterých tak rozhodl orgán ochrany veřejného zdraví jsou rizikovými pracemi. Při zařazení prací do 3. a 4. kategorie orgán ochrany zdraví stanoví lhůty pro měření rizikových faktorů, pro které jsou práce zařazené jako rizikové a též lhůty (četnost) a náplň preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců vykonávajících tyto práce (vstupní, periodické, výstupní, případně i následné). Zaměstnavatel je povinen o rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví informovat lékaře, který mu poskytuje ZPP.</P> <P>Tolik jen stručně k problému - více zákon č. 258/2000&nbsp;Sb., ve znění pozdějších předpisů.</P>

Re: doplnění 2

21.01.2008 - 08:03 surovec
<P>Jistě. To znamená, že se jedná primárně o preventivné lékařské prohlídky podle ustanovení&nbsp; § 12 směrnice 49/1967 Věst MZdČR, který zní :</P> <P>Prohlídky pracujících na rizikových pracovištích</P> <OL> <LI>Rizikovými pracovišti jsou pracoviště, na nichž je zvýšené nebezpečí pracovních úrazů, nemocí z povolání, průmyslových otrav, ohrožení duševního zdraví nebo jiného poškození zdraví ( § 38 odst. 2 vyhlášky č. 45/1966 Sb.).</LI> <LI>&nbsp;Pracoviště, na kterých je zvýšené nebezpečí pracovních úrazů, určuje ředitel nemocnice s poliklinikou (polikliniky) podle návrhů jež podávají organizace po projednání s odbornými lékaři a příslušnými vedoucími pracovníky, jakož i s odborovými orgány.</LI> <LI>pracoviště, na kterých je zvýšené ohrožení duševního zdraví, určuje krajský lékař pro péči o závody v dohodě s krajským psychiatrem; návrhy mohou podat zdravotnická zařízení a organizace po projednání s obvodními lékaři a s odborovými orgány.</LI> <LI><STRONG>Pracoviště a práce, při nichž je zvýšené ohrožení nemocí z povolání, průmyslovými otravami nebo jiného poškození na zdraví, určují orgány hygienické služby</STRONG> *) z vlastního podnětu nebo na návrh. <U>Návrhy podávají</U> každoročně do 1. listopadu <U>organizace po projednání s obvodními lékaři a odborovými orgány</U>, <U>dále zdravotnické orgány a zařízení, zejména oddělení nemocí z povolání.</U> Orgán hygienické služby uvědomí závodního, popřípadě územního obvodního lékaře, organizaci, ředitele ústavu národního zdraví a oddělení nemocí z povolání ve formě doplňků seznamu rizikových pracovišť a prací, již dříve vyhlášeného. Pomůckou pro určení pracovišť a prací je vzorový seznam uvedený v příloze 2. Orgán hygienické služby současně dohodne s oddělením nemocí z povolání, u kterých pracujících bude prohlídky vykonávat toto oddělení.</LI> <LI><U>Vstupní prohlídky se konají vždy před nástupem práce (převedením na práci) na riziková pracoviště</U>, a<EM> to i v těch případech, kdy pracující se podrobili vstupní prohlídce pro jiné pracoviště.</EM> <U>Periodické prohlídky pracujících na pracovištích uvedených v odstavci 2 se konají jednou za 3 roky, na pracovištích uvedených v odstavci 3 jednou za 2 roky a na pracovištích uvedených v odstavci 4 jednou za rok</U>. Oddělení nemocí z povolání může u pracujících na pracovištích uvedených v odstavci 4 stanovit <U>po projednání s orgány hygienické služby jinou lhůtu prohlídek, ne však delší tří let</U>; krajský lékař pro péči o pracující může tak učinit po projednání s krajským psychiatrem u pracujících na pracovištích uvedených v odstavci 3.</LI> <LI>Seznam pracujících na rizikových pracovištích odevzdá organizace příslušnému lékaři do 3 týdnů po určení rizikových pracovišť (odstavce 2 až 4) a běžně mu hlásí též změny v seznamu.</LI> <LI>Mimořádné jednorázové prohlídky může nařídit orgán hygienické služby i mimo stanovené lhůty, jestliže zjistí závažné hygienické nebo epidemiologické závady. Může je nařídit i pro pracoviště, jež nebyla určena za riziková, je-li kontrola zdravotního stavu nutná vzhledem k zjištěným hygienickým podmínkám.</LI> <LI>Povinnost podrobit se preventivním prohlídkám může být pracujícím uložena orgánem hygienické služby v dohodě s oddělením nemocí z povolání i po skončení práce na rizikovém pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovního prostředí, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době. Lékař příslušný podle rizikového pracoviště vyrozumí o tom územního nebo závodního obvodního lékaře, který je nadále příslušný pro péči o pracujícího; popřípadě vyrozumí oddělení nemocí z povolání, jestliže podle rozhodnutí orgánu hygienické služby další prohlídky vykonává toto oddělení.<BR>____________________</LI></OL> <P>*) U organizací vyčleněných dozoru hlavního hygienika ČSR hlavní hygienik ČSR nebo jeho zástupce, u organizací vyčleněných dozoru krajského hygienika krajský hygienik, u železnice železniční hygienik a u ostatních organizací okresní hygienik.</P>

Re: doplnění 2

21.01.2008 - 09:14 Tomáš Neugebauer
<P>Ne, nejedná se o preventivní lékařské prohlídky ve smyslu §&nbsp;12 Směrnice č. 49/1967 Věstníku MZd "Prohlídky pracujících na rizikových pracovištích". Riziková pracoviště byla zrušena a tím i preventivní prohlídky na těchto pracovištích. Paragraf&nbsp;12 uvedené směrnice se dnes již neuplatňuje. To mimo jiné znamená, že se žádné návrhy do 1. listopadu nepodávají, lhůty uvedené v odstavci 5 již neplatí atd. A to vše již déle než sedm let.</P> <P>Vznikl zcela nový nástroj, který není pouhou náhradou, ale zcela novým nástrojem ochrany zdraví postaveným na jiných základech. Jedním z důvodů jeho vzniku bylo vytvoření tlaku na zaměstnavatele ke snižování rizikové práce tím, že platby za preventivní lékařské prohlídky byly přeneseny na zaměstnavatele. Tedy preventivní lékařské prohlídky rizikových prací ze zákona č. 258/2000&nbsp;Sb. platí zaměstnavatel! Nikoliv, jako tomu bylo u preventivních lékařských prohlídek na rizikových pracovištích, které ze zákona č. 48/1997&nbsp;Sb. byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.</P> <P>Tedy pokud zaměstnanec absolvuje preventivní lékařskou prohlídku z důvodu výkonu rizikové práce (vstupní, periodickou, výstupní případně i následnou) vždy ji hradí zaměstnavatel.</P> <P>Blíže viz legislativa:</P> <P>zákon č. 258/2000&nbsp;Sb. §&nbsp;37 až 40, <STRONG>42, </STRONG>82 odst. 2 písm. e) a&nbsp;§&nbsp;106;</P> <P>vyhláška č. 432/2003&nbsp;Sb. §&nbsp;2 až 3 a příloha č. 1.</P>

Re: doplnění 2

21.01.2008 - 11:37 surovec
<P>Takže to se nazýváte právním vyhasnutím předpisu ?!, Že jsem si nevšiml, že by někde prošlo rušení § 12.&nbsp; A proč nejsou zrušeny ostatní ustanovení, např. §16. Hygienici se dokonce domnívají že by němělo být postupováno podle § 11. Prostě každý den přináší něco nového. </P> <P>Ale chudáci zaměstnavatelé už si musí podle VÁS veškeré náklady na rizikové prohlídky platit z vlastní kapsy. Asi znáte dobře smluvní ceny zdravotnických zařízení za služby, které nesledují léčebný cíl. V tom případě ale lékaři toto nesmí fakturovat na zdravotní pojišťovny a to jim ještě nikdo neřekl. Nechcetet se snad&nbsp; toho ujmout ? MZdČR by Vás jistě pochválilo, za úspory z nákladů zdravotních pojišťoven.</P>

Re: doplnění 2

21.01.2008 - 12:25 Tomáš Neugebauer
<P>Vážený pane,</P> <P>jedná se o záležitost, jež je již sedm let stará (není pravda, že každý den přináší něco nového). Že o ní nemáte povědomí je váš problém. Uvedl jsem vám zákon a paragraf, kterým de facto&nbsp;znemožňuje uplatnění&nbsp;§&nbsp;12 směrnice v praxi. Doporučuji prostudovat zákon č. 258/2000&nbsp;Sb., ve znění pozdějších předpisů.&nbsp;Vaše příspěvky dokazují, že jeho obsah neznáte a matete tak veřejnost, která vaše příspěvky čte.</P> <P>Zaměstnavatelé většinou dobře vědí, že musí zdravotní prohlídky zaměstnanců, kteří vykonávají rizikové práce platit. Protože pro ně vyvstaly i jiné povinnosti, např. kategorizace prací, zajištění měření rizikových faktorů atd., které jsou kontrolními orgány důsledně kontrolovány.&nbsp;Tedy jsou seznámeni s požadavky&nbsp;zákona č. 258/2000&nbsp;Sb.&nbsp;Pokud některému zaměstnavateli nejsou účtovány, je pochopitelně rád a&nbsp;nehlásí se k tomu, že by to měl platit. To je pochopitelné. </P> <P>Jen na okraj nejedná se o můj názor, ale o požadavek zákona a, jak již jsem uvedl, o jeden z důvodů proč ke kategorizaci došlo. Účelem je, aby náklady na preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců a měření rizikových faktorů byly pro zaměstnavatele tak vysoké, že se mu vyplatí změna technologie (bude levnější).</P> <P>Pro vaši informaci celá směrnice měla být zrušena od 1. 1. 2007. Bohužel k tomu nedošlo. Avšak, alespoň někde již neplatí. Jedná se o bezpečnostní sbory, vnitrozemskou plavbu, hasiče atd.</P> <P>Zcela správně jste upozornil na to, že ani §&nbsp;11 směrnice se v praxi nepoužije, neboť se jedná o další oblast, kde již směrnice neplatí (viz předcházející odstavec). Navíc v §&nbsp;11 směrnice je uvedena, a to v dosti důležitém postavení vyhláška č. 46/1966&nbsp;Sb. a ta je již od 16. 12. 1987 zrušena. Tedy je nezbytné postupovat podle nové platné legislativy, nikoliv podle zastaralé a právně dosti pochybné&nbsp;směrnice. Tedy opět podle zákona č. 258/2000&nbsp;Sb. a podle vyhlášky č. 195/2005&nbsp;Sb.</P> <P>Doporučuji doplnit si přehled o právních předpisem, které řeší lékařské prohlídky ve vztahu k výkonu pracovní činnosti. Chápu, že je to dosti nepřehledná oblast, avšak pokud se k ní chcete vyjadřovat, měl by jste mít o ní alespoň rámcový přehled. Též doporučuji seznámit se s odbornou literaturou pojednávající o této oblasti.</P>

Re: doplnění 1 - 2.

18.01.2008 - 19:52 Tomáš Neugebauer
<P>V části své reakce věnované lékařským prohlídkám řidičů jste smotal všechno do hromady. Takže postupně. </P> <P>Od 1. 12. 2007 není stanoveno, jak má vypadat posudkový závěr, jak uvádíte vy, ale pouze co má obsahovat. Což je podstatný rozdíl. </P> <P>Lékařské prohlídky podle zákona č. 361/2000&nbsp;Sb. nejsou&nbsp;preventivními prohlídkami&nbsp;ZPP, ale součástí kvalifikace. Lékař se nevyjadřuje ke schopnosti řídit vozidlo u konkrétního zaměstnavatele, ale ke schopnosti řídit vozidla danné skupiny. Při změně zaměstnavatele, nemusí zaměstnanec absolvovat novou prohlídku, ale až po uplynutí příslušné lhůty.</P> <P>Není pravda, že zaměstnavateli do řidičáku nic není. Zaměstnavatel před přidělením práce musí vědět, zda zaměstnanec je pro ni odborně a zdravotně způsobilý, tedy má řidičák pro příslušný druh vozidla a zdravotní způsobilost pro tento druh vozidla. </P> <P>Dále se mýlíte v tvrzení, že náklady na zdravotní prohlídku řidiče si zaměstnavatel nemůže dát do nákladů, neboť se nejedná o ZPP. Když se podíváte do zákona č. 586/1992&nbsp;Sb. §&nbsp;24, tak zjistíte, že je tam uvedeno, že za daňově uznatelné&nbsp;výdaje (náklady) se také považují výdaje na: "závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, <STRONG>na lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovená zvláštními předpisy". </STRONG></P> <P>Nechápu proč by to měla kontrolovat Policie ČR. To musí kontrolovat zaměstnavatel. Ten je odpovědný za to, že jeho řidič je zdravotně způsobilý.</P> <P>Vaše závěrečná věta plně vystihuje váš příspěvěk. Podívejte se nejdříve do právních předpisů a zjistíte, že se v mnohém mýlíte. Neznalost problematiky kategorizace prací, vzhledem k vašim častým příspěvkům k problematice preventivních prohlídek mě trochu zaskočila. Jedná se o jeden ze základních piliřů BOZP.</P>

Re: doplnění 2 - 2.

21.01.2008 - 11:24 surovec
<P><FONT color=blue>Samozřejmě, že se jedná o prohlídky, které jsou součástí ODBORNÉ kvalifikace a nejsou tedy závodní prventivní péči. Proto se k nim TAKY nemůže přistupovat jako k závodní preventivní péči (pracovně-lékařské péči).&nbsp;Výsledek těchto prohlídek se zaznamená do posudkového závěru a ten se předá posuzované osobě - ale nepředává se zaměstnavateli - tomu jen v případě, že je vysloveno omezení, či zákaz. NEPŘEDÁVÁ SE TEDY&nbsp;pokud&nbsp; je řidič ZPŮSOBILÝ BEZ OMEZENÍ!!!</FONT></P> <P><FONT color=blue>Dále pro úplnost uvádím jenom citace z předpisů, KTERÉ VÁM DOPORUČUJI prostudovat a texty vzájemně porovnat, případně konzultovat Oddělení&nbsp;agend řidičů, evidencí a statistik&nbsp;MD ČR&nbsp;</FONT>:</P> <P><STRONG>Zákon 361/2000 Sb. :</STRONG></P> <P align=center>&nbsp;<STRONG>§ 6 - &nbsp;nadpis vypuštěn</STRONG></P> <P>&nbsp;(8) <STRONG>Řidič motorového vozidla <U>musí mít při řízení u sebe</U></STRONG></P> <OL> <LI>a) řidičský průkaz,</LI> <LI>b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu 2) ,</LI> <LI>c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu 9) ,</LI> <LI>d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle <STRONG>§ 87 odst. 3.</STRONG></LI></OL> <P><U><STRONG><FONT color=blue>Takže se nic při silniční kontrole nekontroluje, pokud nejste osoba, která dosáhla 60-ti let !!! Po tomto "prahu" se ale kontroluje !!</FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><FONT color=black>&nbsp;§ 85</FONT></STRONG></P> <P>&nbsp;(1)<STRONG> Posouzení zdravotní způsobilosti</STRONG> provádí posuzující lékař <STRONG>na žádost</STRONG> žadatele o řidičské oprávnění nebo <STRONG>držitele řidičského oprávnění</STRONG>. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel.</P> <P><STRONG><U><FONT color=blue>Takže kdo objednává,&nbsp; také platí. Pokud to někdo dodatečně povinné osobě uhradí je to jejich (vzájemný) problém.</FONT></U></STRONG></P> <P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG>§ 88</STRONG></P> <P>&nbsp;(4) <STRONG>Je-li povinná osoba</STRONG> podle výsledku <STRONG><U>pravidelné lékařské prohlídky</U></STRONG> <STRONG>zdravotně způsobilá s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilá</STRONG>, <STRONG>oznámí posuzující lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu povinné osoby </STRONG><EM><U>a u osob uvedených v § 87 odst. 1, které jsou v pracovněprávním vztahu, i</U></EM> <EM><U>zaměstnavateli.</U></EM></P> <P><STRONG><FONT color=blue>Takže zaměstnavatel dostává pouze informaci o mezení, nebo nezpůsobilosti. Pokud posuzovaná osoba neuvede zaměstnavatele - tak není co komu posílat (prohlásí se např. za OSVČ - do prohlášení se uvádět nic nemusí). Nic na tom pak nezmění ani text novely vyhlášky MZd 253/2007 Sb.</FONT></STRONG></P> <P align=left><STRONG><FONT color=black></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=left><STRONG><FONT color=black></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=left><STRONG><FONT color=black>Směrnice MF ČR D-300</FONT></STRONG></P> <P align=left>&nbsp;14.<STRONG> <U>Daňovými výdaji na závodní preventivní péči</U></STRONG> poskytovanou zařízeními závodní preventivní péče nebo na preventivní péči poskytovanou smluvními lékaři, v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 2 zákona, jsou výdaje (náklady) související se zajištěním preventivních <U>vstupních</U>, <U>periodických</U>, <U>mimořádných</U>, <U>řadových</U>, <U>následných</U> a <U>výstupních </U>prohlídek zaměstnanců podle platného znění předpisů o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (směrnice č. 49/1967 Věstníku MZd, ve znění směrnic č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, registrované ve Sbírce zákonů v částce 2/1968 a v částce 20/1970, ve znění vyhl. MPSV č. 31/1993 Sb. a ve znění zákona č. 61/2000 Sb. ), <STRONG><U>nehrazené zdravotními pojišťovnami</U></STRONG>. Vstupními prohlídkami se pro uvedený účel rozumí jak vstupní prohlídky před uzavřením pracovního poměru podle § 28 zvláštního právního předpisu (zákoník práce), tak při převedení zaměstnance na jinou práci za trvání pracovního poměru. <U>Okruh zdravotních výkonů a lékařských prohlídek spadajících do závodní preventivní péče, hrazených zdravotními pojišťovnami, vymezuje § 35 zákona č. 48/1997 Sb</U>. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. <U>Za lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy</U> se považují mimo jiné lékařská vyšetření zaměstnanců<U> vykonávajících noční práci</U>, a lékařská vyšetření mladistvých před vstupem do pracovního poměru podle zvláštního právního předpisu (zákoník práce).</P> <P align=left><STRONG><FONT color=blue>Takže o silničním zákonu ani slovo. Mimochodem těch "zvláštních právníchpředpisů" není v ČR zase tak mnoho. kromě Zákoníku práce a slavné Směrnice 49/1967, je ve hře ještě 5 zákonů "civilních" a 2 zákony pro "silové rezorty". V každém pádě ale trvám na tom, že výdaje na pravidelné prohlídky řidičů uložené zákonem 361/2000 Sb., <U>nejsou daňově uznatelnou nákladovou položkou</U> k dosažení zisku. To že byla na poslední chvíli prosazena (nejmenovanou osobou) textová změna § 87 silničního zákona, která ukládá zaměstnavateli povinnost hradit náklady pravidelných prohlídek zaměstnancům je věc obecně známá. Tím lépe pak vypadá, že stejná formulace již neprošla do nového ustanovení § 87a. Zde je již správně uvedeno, že :&nbsp; <U>Náklady na dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické, včetně EEG držitelů řidičských oprávnění uvedených v odstavci 1, hradí řidič</U>. Kolik asi stojí klasická pravidelná prohlídka a kolik rozšířená podle § 87a ? Jaká je spoluúčast řidiče a zaměstnavatele ?</FONT></STRONG></P> <P align=left><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P align=left><STRONG>Zákon 48/1997 Sb.,</STRONG> o veřejném zdravotním pojištění - specifikace toho, co je HRAZENO z prostředků zdravotního pojištění (hrazená péče)</P> <P align=center>§ 35</P> <P align=left>Závodní preventivní péče</P> <P align=left>Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. <STRONG>Hrazená péče zahrnuje</STRONG>:<BR>a) zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci;<BR>&nbsp;<BR>b) <U>periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné</U>, <U><STRONG>zaměstnanců na rizikových pracovištích</STRONG></U>, <U>zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob</U>, a <U>zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem;</U>&nbsp;&nbsp; <EM><FONT color=blue>pozn. tedy §§ 11, 12, 13 a 14 směrnice 49/1967 věst MZdČSR</FONT></EM>&nbsp;<BR>c) <U>mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů</U>;&nbsp;&nbsp;<BR>d) <U>dispenzární prohlídky osob s hlášenou</U> nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku. </P> <P align=left><STRONG><FONT color=blue><U>Takže to je naprosto jasné a nic jiného není hrazeno ale zároveň toto nesmí být zaměstnavateli účtováno, neboť to také nelze odečíst od základu daně&nbsp;!!</U></FONT></STRONG></P> <P align=left><FONT color=black>Jinak mne překvapuje jak se snadno vyrovnáváte s obsahem posudku pro řízení motorových vozidel. Jasně že je stanovena jeho obsahová náležitost. Proč se ale do této náležitosti zamontovávají údaje o zaměstnavateli, proč se definuje místo výkonu práce, &nbsp;proč se vynáší posudkový závěr <STRONG><U>"Posuzovaná&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoba&nbsp;&nbsp;&nbsp; uvedená&nbsp;&nbsp; v&nbsp;&nbsp; §&nbsp;&nbsp; 87&nbsp;&nbsp; odst.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp; písm.&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; nebo&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)&nbsp;zákona&nbsp;&nbsp; k&nbsp;&nbsp; výkonu&nbsp;&nbsp; výše&nbsp;&nbsp; uvedené&nbsp;&nbsp; práce&nbsp;&nbsp; za&nbsp;&nbsp; uvedených&nbsp;&nbsp; podmínek ......"</U></STRONG>&nbsp; Mám to chápat, že když změním zaměstnavatele, tak musím pro nový posudek a přestávám být zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla??&nbsp; &nbsp;<STRONG>NO TO SNAD NEMYSLÍTE VÁŽNĚ. Abych mohl vyslovit závěr o zdravotní způsobilosti k práci - musím mít napřed určeného lékaře ZPP. Pro volbu posuzujícího lékaře, podle silničního zákona, ALE PLATÍ svobodná volba. </STRONG></FONT></P> <P align=left><FONT color=#0000ff></FONT>&nbsp;</P> <P align=left><FONT color=blue>Mimochodem&nbsp;uvádíte, že zaměstnavatel má kontrolovat a policie nemá kontrolovat. <STRONG>Samozřejmě</STRONG>. Ale po 60. roce věku to policie <STRONG>musí </STRONG>kontrolovat. Tedy po tomto "prahu" jsme si zase rovni.&nbsp;Důchodový věk se ale bohužel stále posouvá a odsouvá. Můžete mi ale laskavě vysvětlit kolik posudků&nbsp;si MUSÍ nechat vystavit řidič profesionál (jakékoliv skupiny oprávnění), kterému je 60 let a jeden den&nbsp; A O JAKÉ POSUDKY SE JEDNÁ&nbsp;? Podle stávající úpravy 2 POSUDKY !! jeden posudek&nbsp;podle přílohy č. 2 část I (jako občan - pokud chce jezdit třeba osobákem do práce) a druhý posudek&nbsp;podle přílohy 2 část II (jako osoba v pracovním poměru na kterém je zaměstnavatel i místo výkonu práce). Nedej bože, kdyby měl třeba dva zaměstnavatele.&nbsp; Z těchto dvou&nbsp;posudků pak musí mít &nbsp;v kabině vozidla&nbsp; ten, který právě potřebuje a policie to už kontroluje. Řešil jsem nedávno případ řidiče záchranky (věk 40 let), který požadoval jednak posudek pro "špitál" (§ 87) a dále dva posudky pro dvě spediční firmy u kterých jezdí jako brigádník kamionku (§87 a 87a).&nbsp; Takže dostal 3 (slovy tři) posudkové závěry, které zaplatil; vyšetřovali jsme ale jenom jednou - pochopitelně.</FONT></P> <P align=left><FONT color=#0000ff>Přeji hezký den a klidné studium předpisů.</FONT></P> <P align=left><FONT color=#0000ff>Surovec</FONT></P>

Re: doplnění 2 - 2.

21.01.2008 - 11:39 Tomáš Neugebauer
<P>Vážený pane Surovče,</P> <P>jako obvykle, mám pocit, že vám to tu již někdo i napsal, motáte všechno dohromady a nejste schopen rozlišovat jednotlivé oblasti, pro které jednotlivá ustanovení platí. Vždy nejprve prostudujte pro kterou oblast co platí a až poté dělejte závěry. Pracujte po postupných krocích, nikoliv vše najednou. Z vašich příspěvků, jež jsou vždy nad míru obsažné, je vidět, že se snažíte pojmout vše, a to kolikrát i v případě, že to s tématem vůbec nesouvisí. Vaše závěry jsou pak zcela chybné - viz například, že podnikatel si nemůže dát profesní zdravotní prohlídku do nákladů. Přečtěte si právní předpis, kde je to přímo uvedeno - viz můj příspěvek a neuvádějte vaše krkolomné dedukce. Váš příspěvek je plný polopravd a omylů. Proč se zabýváte D-300 a né přímo zákonem, ke kterému patří?</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail