Výzkumné úkoly řešené v roce 2021

RESEARCH TASKS SOLVED IN 2021

Hana Hlavičková

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (hlavickova@vubp-praha.cz)

Abstrakt

Článek poskytuje přehled výzkumných úkolů a projektů (včetně odkazů na jednotlivé výstupy), které Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), řešil v roce 2021 na podporu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Klíčová slova: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, VÚBP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP, výzkum, projekty

Abstract

The article provides an overview an overview of research tasks and projects (including links to individual outputs) that the Occupational Safety Research Institute (OSRI) solved in 2021 to support research, development and innovation in the filed of occupational safety and health.

Keywords: Occupational Safety Research Institute, OSRI, occupational safety and health, OSH, research, projects

Úvod

V roce 2021 řešil VÚBP v rámci aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací projekty vyhlášené Technologickou agenturou ČR (program ÉTA) a projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlášené Ministerstvem vnitra. Dále řešil výzkumné úkoly, které reflektují potřeby a priority zřizovatele, Ministerstva práce a sociálních věcí, obsažené v Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017-2023, s výhledem do roku 2025. V neposlední řadě také řešil projekt z fondů Evropské unie.

Projekty řešené v rámci Technologické agentury České republiky – ÉTA

TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciární vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství

Cílem projektu bylo zmapování potenciálních dopadů Průmyslu 4.0 na současné pracovní pozice Operátorů 3.0 v průmyslu a v návaznosti na problematiku terciárního vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství. První část projektu byla zaměřena na aktuální stav implementace Průmyslu 4.0 na trhu práce v České republice a ve světě, kdy byly zpracovány analýzy, provedeno vyhodnocení stěžejních aspektů a nastíněny možné prognózy dalšího vývoje. V návaznosti byla pozornost věnována otázkám dalšího vzdělávání, jehož rozvoj a účast v něm byla nezbytným předpokladem pro osvojování si znalostí a dovedností nově požadovaných trhem práce. Projekt významně přispěje k rozvoji vědomostního potenciálu v oblasti nových výzev a požadavků na pracovní pozice. Příjemce projektu byla Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Spoluřešitelem VÚBP, v. v. i.

Dosažené výsledky:

TL01000502 Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce

Cílem řešení projektu bylo vytvoření nových originálních modelů a nástrojů pro hodnocení stavu a vývoje kvality pracovního života v ČR (komplexně spojující klíčové objektivní charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce) v dynamicky se proměňující společnosti, její ekonomiky, společenských vztahů a dalších konkrétních podmínek. Modely a nástroje byly podle povahy obsahu a charakteru uzpůsobeny určeným uživatelům na různých úrovních (na makro úrovni i podnikové úrovni) a poskytnou základ pro efektivní řízení i pro možné ovlivňování budoucí kvality pracovního života v ČR. Unikátnost a novost výzkumného projektu spočívá v samotném předmětu řešení. Jádrem a obsahem řešení byla samotná podstata a realita kvality života, resp. kvality pracovního života, na kterou je mimo jiné program ÉTA rámcově zaměřen. Příjemce projektu byl VÚBP, v. v. i. Spoluřešitelé Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., a České vysoké učení technické v Praze.

Dosažené výsledky:

TL02000286 Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením

Cílem řešení projektu byla tvorba kompletní poznatkové základny v problematice psychosociálních rizik, pro tvorbu, úpravu a doplnění právních předpisů v daném směru, podporu zaměstnavatelů, zástupců a zaměstnanců se zdravotním postižením. Důležitou součástí bylo vytvoření webové aplikace, která bude sloužit jako osvětová a informační podpora pro zaměstnavatele s nástrojem pro zmapování, evidenci a vyhodnocení psychosociálních rizik s důrazem na zaměstnance se zdravotním postižením. Příjemcem projektu byl VÚBP, v. v. i., spoluřešitelem Státní zdravotní ústav.

Dosažené výsledky:

Projekty řešené v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR

VH20202021052 Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích (TOM)

Tepelný ostrov města (TOM) je funkcí meteorologických faktorů (teplota vzduchu, srážky, sluneční radiace, oblačnost, proudění vzduchu, evapotranspirace) a charakteru samotného města. V porovnání s venkovskou krajinou mohou být ve městech v nočních hodinách teploty i o 10 °C vyšší, což má přímý vliv nejen na lidské zdraví, ale i důsledky ekonomické. V posledních dvou desetiletích roste počet extrémních projevů počasí, statisticky prokazatelně se zvyšují teploty vzduchu, častěji se objevují přívalové povodně. Všechny tyto projevy ještě umocněny specifikami městského prostředí, to pak vede ke zhoršování kvality života obyvatel, mnohdy i k akutnímu a chronickému ohrožení zdraví zranitelných skupin. Dochází ke zvyšování expozice jak co do počtu exponovaných, tak co do doby expozice. Cílem projektu je tyto faktory analyzovat a navrhnout vhodné strategie prevence a mitigace.

Příjemcem projektu byla Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Spoluřešitelé: VÚBP, v. v. i., Mendelova universita, ČHMÚ, CzechGlobe. Úkoly byly propojené s aktivitou 5 – Hodnocení dopadů městského klimatu na zdraví a bezpečnost obyvatel a možnosti mitigace dopadů. K dosažení cílů aktivity byl využit komplexní přístup k managementu rizik, vycházející z ISO 31000 a zahrnující jak preventivní část, tak připravenost. Při realizaci aktivity bylo vycházeno z tuzemských informačních zdrojů a dobrých praktik, ale byly zohledněny i zkušenosti významných mezinárodních institucí, minimálně pak UNDRR, OECD, WHO a vybrané státy EU. Čerpáno bylo z Koncepce environmentální bezpečnosti ČR.  Uživateli výstupů budou města, podniky a veřejná správa.

VI3VS/702 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)

Cílem projektu je vyvinout certifikovanou metodiku, zaměřenou na nový přístup ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (zejména klasifikovaných jako toxické, výbušné anebo hořlavé) pro potřeby vyšetřování Policie ČR, znalců v oboru, průmyslových podniků a v neposlední řadě pro potřeby Ministerstva životního prostředí. Příjemcem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Spoluřešitelem je VÚBP, v. v. i.

Projekt bude ukončen v roce 2022.

VI04000064 Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni (REZIMAS)

Projekt má za cíl zvyšování odolnosti komunit proti komplexním hrozbám epidemického, přírodního i technologického charakteru posilováním resilience, vytvářením možností vzniku lokálních platforem snižování rizik katastrof (DRR) a zefektivněním činnosti ostatních složek IZS. Výstupem bude metodika tvorby lokálních platforem DRR a souhrnná výzkumná zpráva. Projekt bude vycházet z analýzy zkušeností s covid-19 v ČR i cizině a z moderních konceptů resilience a governance rizik. Cílovou skupinou jsou samospráva, místní akční skupiny a ostatní složky IZS. Příjemcem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Spoluřešitelé jsou VÚBP, v. v. i., Ústřední hasičská škola Bílé Poličany.

Projekt bude ukončen v roce 2022.

Projekty financované z prostředků institucionální podpory rozvoje výzkumné instituce

V01-S4 Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění

Cílem výzkumného úkolu bylo vytvoření odborné základny pro vývoj metod kvantifikace zátěže a ergonomických nástrojů prevence muskuloskeletálních onemocnění v souvislosti s výkonem pracovních činností. Základní částí bylo zmapování ergonomických aspektů nastavení pracovišť v kontextu neustálého vývoje, změn ve světě práce, moderních přístupů, dále provedení analýz, terénních šetření na vybraných pracovištích v ČR a jejich vyhodnocení, nakonec vytvoření odborné zprávy s přílohami, odborné publikace, článků a dalších podkladových materiálů.

Dosažené výsledky:

V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP

Cílem výzkumného úkolu bylo vytvořit odbornou poznatkovou základnu pro lepší a efektivnější šíření informací o BOZP (o rizicích, o vhodné prevenci), včetně výsledků aplikovaného výzkumu z oblasti BOZP do běžné praxe, zejména s využití nových technologií (internet, tablety, mobilní aplikace, portály apod.).

Dosažené výsledky:

V05-S4 Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn

Cílem výzkumného úkolu bylo vytvořit odbornou základnu ohledně možností přístupů k prevenci rizik při výkonu pracovních činností v souvislosti s klimatickými změnami. Byl proveden komplexní sběr poznatků ze zahraničí a z ČR, zmapování vývoje během posledních desetiletí s ohledem na statistiky pracovní úrazovosti s důrazem na pozice, u kterých lze předpokládat vliv klimatických změn, dále byla provedena terénní šetření u vybraných pracovních pozic, následně byly vymezeny stěžejní aspekty pro nastavení a úpravy systému prevence rizik a celkově BOZP, což bylo zpracováno do finálního výstupu.

Dosažené výsledky:

V11-S4 Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců

Cílem výzkumného úkolu bylo analyzovat současnou právní úpravu vydávání lékařských posudků a jejich právní povahy v souvislosti s posuzováním pracovního zdraví zaměstnanců při vzniku, změně a skončení pracovního poměru. Platná právní úprava byla analyzována z hlediska své geneze, efektivity a možné evoluce. Zvláštní pozornost byla věnována relevantní judikatuře civilních i správních soudů.

Dosažené výsledky:

01-2020-VÚBP Chytré pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků

Hlavním cílem výzkumného úkolu bylo postihnout nový trend v oblasti fungování pracovních činností ve spojitosti s postupující robotizací a digitalizací výrob. Tento cíl byl naplněn formou pilotního projektu, který byl založen na zpracování několika případových studií z podnikové praxe, které byly zaměřeny také na zjištění míry implementace nových technologií v odvětvích a oborech ekonomických činností a na konkrétních pracovištích. Cílem bylo také identifikovat, zda existují funkční systémy schopné detekovat nežádoucí události. Zjišťována byla také jejich funkčnost a přínos s ohledem na ergonomii a BOZP pracovníků (za účelem snížení úrazovosti, nemocnosti – např. MSD); rovněž zda nové technologie na pracovištích zaměstnancům vedle ulehčení práce, podpory kreativity a výkonnosti, také zajišťují vyšší BOZP a celkovou kulturu bezpečnosti práce.

Dosažené výsledky:

02-2020-VÚBP Kvalita pracovního života 2020

Hlavním cílem výzkumného úkolu bylo zajistit aktualizovanou subjektivně vnímanou kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních obyvatel ČR – získat aktualizovanou, poznatkovou základnu v daném směru. Provést reprezentativní šetření na ekonomicky aktivní populaci ČR v počtu n=2000 respondentů. Realizace šetření výzkumného úkolu bylo zajištěno ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.

Dosažené výsledky:

03-2020-VÚBP Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků

Cílem výzkumného úkolu bylo sjednocení přístupu k prevenci závažných havárií v předmětných objektech a detailní nastavení požadavků formou metodického postupu vhodně aplikovatelného na tuto specifickou oblast. Výzkumný úkol analyzoval dlouhodobě trvající problémy s nastavením požadavků v systému prevence závažných havárií u objektů, ve kterých jsou umístěny výbušniny, střelivo, munice, nebo pyrotechnické výrobky. Problémy v této oblasti pramení zejména ze souběhu právních požadavků zákona o prevenci závažných havárií na straně jedné a požadavků státní báňské správy na straně druhé. Rovněž k nim přispívá absence úzce zaměřených metodických materiálů stanovujících jednak způsob provedení a rozsah posouzení rizik závažné havárie, včetně analýzy spolehlivosti a chybování lidského činitele, a následně stanovujících náležitosti charakteristiky a rozsah popisu adekvátního systému řízení bezpečnosti při nakládání s příslušnými nebezpečnými látkami a předměty.

Dosažené výsledky:

04-2020-VÚBP Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců

Cílem výzkumného úkolu bylo vytvořit odbornou základnu pro zpracování analýzy vlivu negativních faktorů při manipulaci s břemeny na potenciál vzniku obtíží, nedostatků a poruch souvisejících s pohybovým aparátem a návrh preventivních opatření k jejich eliminaci. Provedená analýza vlivu negativních faktorů byla porovnána s rizikovou analýzou typických pracovních činností/úkonů a pracovního prostředí z pohledu legislativy BOZP. Dále byla navržena preventivní opatření k eliminaci negativních faktorů. Výzkumný úkol byl řešen ve spolupráci s HSEF s.r.o.

Dosažené výsledky:

05-2020-VÚBP Bezpečnost práce ve sportu

Cílem výzkumného úkolu bylo věnovat se zmapování relevantní právní úpravy a judikatury státních i soukromých soudů v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy. Provedeným výzkumem by měly být analyzovány úrazy a doporučeny adekvátní postupy, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce fotbalu na základních a středních školách, jakož i při výkonu povolání profesionální hráč fotbalu. Výzkumný úkol byl řešen ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.

Dosažené výsledky:

06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření

Cílem výzkumného úkolu bylo analyzovat současný stav nastavení hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecních policií zařazených v přímém výkonu služby s ohledem na možnost vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, ale též v rovině obecné, kdy bylo zkoumáno jak snížit dopady vznikajících rizik. Výzkumný úkol byl řešen ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., a  vybraným odborným subjektem v dané problematice.

Dosažené výsledky:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2020–2021

07-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření

Cílem výzkumného úkolu bylo analyzovat současný stav nastavení hodnocení a řízení pracovních rizik ve zdravotnických zařízeních s ohledem na možnost vzniku epidemii onemocnění (např. spalničky), navrhnout možné změny systému, souvisejících předpisů a norem, dále pak doporučení pro zaměstnavatele. Výzkumný úkol byl řešen v odborné vazbě na Ministerstvo zdravotnictví a ve spolupráci s vybraným odborným subjektem v dané problematice. Výzkumný úkol byl řešen ve spolupráci s HARTMANN – RICO a.s.

Dosažené výsledky:

08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP

Cílem výzkumného úkolu je analyzovat, zmapovat aktuální stav, komparaci s relevantní zahraniční praxí, zpracovat návrhy vhodných změn, úprav, co se týče pracovněprávních aspektů, BOZP, související legislativy a předpisů, dále pak doporučení pro orgány inspekce práce. Výzkumný úkol je řešen ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i.

Dosažené výsledky:

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2022.

01-S4-2021-VUBP Big data BOZP – návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně prevence v oblasti BOZP

Cílem výzkumného úkolu je poskytnout veřejnosti vhodný nástroj pro prevenci rizik v různé úrovni detailu. Veřejný portál, který bude obsahovat anonymizovanou databázi pracovních úrazů z různých pohledů – obor, region, pracovní pozice, příčina úrazu atd. Propojením této znalostní databáze a dalších datových zdrojů (jako například data z pojišťoven, data z UZIS či ČSSZ apod.) bude získána ucelená datová základna o pracovních úrazech a nad těmito Big Daty bude vytvořen algoritmus, který má za cíl predikovat výskyt úrazů a jejich příčin.

Dosažené výsledky:

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2022.

02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb

Cílem výzkumného úkolu je zmapovat stav úrovně zajištění BOZP u zaměstnanců a dalších pracovníků (dobrovolníků) působících ve vybraných oblastech sociálních služeb a navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení stávající situace. Metodologie a způsob získávání informací je několika druhový, aby byl zajištěn co nejpřesnější výstup. V rámci výzkumného úkolu je začleněna i oblast zahrnující specifické podmínky v krizových situacích s důrazem nejen na dobu pandemie apod. Výzkumný úkol je řešen ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i.

Dosažené výsledky:

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2022.

03-S4-2021-VUBP Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing – patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců

Cílem výzkumného úkolu je navrhnout soubor doporučení pro šikanované zaměstnance se zaměřením na identifikaci zákonných institutů, které může šikanovaný zaměstnanec úspěšně využít na svoji ochranu. Jedná se zejména o ustanovení zákoníku práce, zákona o inspekci práce a tzv. antidiskriminačního zákona.  Dále zjistit, jaké typy důkazních prostředků může na účinnou ochranu svých práv šikanovaný zaměstnanec úspěšně využít. Z hlediska zaměstnavatelů je pak cílem projektu navrhnout sofistikovaný, diskrétní, ale zároveň i účinný mechanizmus pro řešení patologických pracovních vztahů, kterým je šikanózní jednání. Výzkumný úkol je řešen ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.

Dosažené výsledky:

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2022.

04-S4-2021-VUBP BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů

Hlavním cílem výzkumného úkolu je zvýšení úrovně BOZP hasičů v pracovním poměru při výcviku a zásazích. Dílčí cíle budou zvýšení přehlednosti předpisů BOZP pro dobrovolné hasiče a doporučené postupy řešení situací při mimořádných událostech, omezení negativních dopadů potenciálních nebezpečí na zdraví při zásahu a výcviku a zvýšení znalostní báze o BOZP u dobrovolných hasičů. Výzkumný úkol je řešen ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy.

Dosažené výsledky:

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2022.

05-S4-2021-VUBP Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP Safe a propojení s Encyklopedií BOZP

Cílem výzkumného úkolu je zkvalitnit a zefektivnit vyhledávací možnosti v digitálním archivu BOZP Safe tak, aby se k uživateli dostalo co nejvíce relevantních výsledků. Prioritním krokem bude našeptávání u klíčových slov (funkčnost u všech typů dokumentů) a autorů, které pomůže uživateli najít správný tvar. Dále bude digitální archiv propojen s hesly v Encyklopedii BOZP.

Dosažené výsledky:

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2022.

06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese

Hlavním cílem výzkumného úkolu je vyvinout novou aplikaci pro analýzu a hodnocení rizik BOZP (se všemi lokálními požadavky pro české prostředí) a dále široké spektrum nástrojů pro posouzení pracovních rizik s využitím zmíněné aplikace a usnadnit malým podnikům, mikropodnikům a OSVČ působícím v prioritních ekonomických činnostech a odvětvích v ČR dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve vazbě na prevenci pracovních rizik.

Dosažené výsledky:

  • Jost - POLORECKÁ, Mária; CIDLINOVÁ, Anna. Specialist education and methods used in the working risk assessment in the small enterprises and micro companies in the Slovak Republic and Czech Republic. In: INTED 2021 Proceedings: 15th International Technology, Education and Development Conference, 8-9 March, 2021. IATED, 2021. S. 10447-10454. Dostupný z: https://library.iated.org/view/POLORECKA2021SPE. ISBN 978-84-09-27666-0.

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2023.

07-S4-2021-VUBP Zhodnocení efektivnosti programů podpory zaměstnanosti přijatými v souvislosti s covid-19

Cílem výzkumného úkolu je analyzovat dopad programu Antivirus (MPSV) v České republice na zaměstnanost podporovaných podniků. Analýza by měla zejména odhadnout zaměstnanost či pracovní místa, která byla programem zachována. Tuto analýzu plánujeme spojit s odhadovanými náklady na nezaměstnanost, které byly odhadnuty historicky (Čadil et al 2011, Jahoda a Godarová 2016), a které budou aktualizovány a budou upraveny také s ohledem na ekonomickou strukturu. Výsledkem projektu by měl být odhad účinnosti a efektivnosti programu Antivirus s ohledem na náklady vynaložené z veřejných prostředků.

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2022.

08-S4-2021-VUBP Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK

Cílem výzkumné aktivity je průběžné vyhodnocení dopadů pandemie covid-19 4. průmyslové revoluce na trhu práce, dále pak chování osob, jež jsou ohroženy ztrátou zaměstnání a požadavky zaměstnavatelů na nové kvalifikační předpoklady zaměstnanců. Cílem současně bude identifikovat případné problematické oblasti, témata, zpracovat návrhy případných úprav a změn v oblasti rekvalifikací. Bude provedena konfrontace dopadů s výsledky ad-hoc dotazníkového šetření. Bude realizováno dotazníkové šetření a dále empirická analýza individuálních dat Úřadu práce ČR. Následovat bude porovnání hypotetického scénáře zacílení nových rekvalifikací s efekty skutečně realizovaných rekvalifikací. Všechny výzkumné aktivity budou realizovány ve spolupráci s Úřadem práce ČR a se sociálními partnery.

Dosažené výsledky:

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2022.

09-S4-2021-VUBP Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR

Cílem výzkumného úkolu je vyhodnocení dopadů navýšení rodičovského příspěvku a změny jeho nárokovosti od 1. 1. 2020 na chování domácností (dopady na nabídku práce a zaměstnanost – extensive a intensive margin). Dále je cílem srovnat dopady s výsledky ad-hoc dotazníkového šetření zaměřeného na vliv rodičovského příspěvku na chování domácností. Akademický cíl výzkumu je především ve srovnání hypotetických scénářů z dotazníkového experimentu s efekty skutečné reformy. Dojde tak k ověření, zda má v dotazníkových šetřeních smysl představovat respondentům hypotetické scénáře a zda má rozhodnutí o prodloužení čerpání příspěvku reálný dopad na nabídku práce – vyhodnocení přirozeného experimentu.

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2023.

10-S4-2021-VUBP Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce

Cílem výzkumné aktivity je vytvoření certifikované metodiky v prevenci psychosociálních rizik při práci u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě. Inovativní metodika bude složená z checklistu a na něj přímo navazujících intervenčních technik pro primární, sekundární a terciární prevenci psychosociálních rizik při práci. Součástí výstupů budou i konkrétní příklady dobré praxe. Výzkumný úkol je řešen ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

Dosažené výsledky:

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2023.

11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP

Hlavním cílem celého projektu je pomocí systému školení BOZP a prostřednictvím virtuální reality zefektivnit vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti BOZP. Bude vytvořena řada software pro vzdělávání zaměstnanců v BOZP, zejména v konkrétních oblastech zdravotnictví a dílčím způsobem též v oblasti sociálních služeb. Zvýšení dostupnosti školení má přímou souvislost se zvýšením bezpečnosti těchto pracovníků (pro 0,41 miliónu pracujících ve zdravotnictví). Konkrétně se bude jednat o vzdělávací software, který formou věrohodně zpracovaných situací/postupů z prostředí zdravotnických zařízení zajistí osvojení znalostí o dovedností v oblasti BOZP, díky kterému bude dosaženo zvýšení znalostí a dovedností v dané problematice a s tím spojené snížení počtu pracovních úrazů a dalších negativních dopadů souvisejících s nedostatečnými zkušenostmi a  znalostmi. Dalším cílem výzkumného úkolu bude provedení analytického zpracování a hodnocení účinnosti školení. Ze světových studii je zřejmé, že virtuální realita vykazuje kvalitní výsledky z pohledu zapamatování obsahu školení, ale také z pohledu možné autonomie řešení. Zvolená odvětví vyžadují zvládnutí obou těchto požadavků. Hodnocení účinnosti pak bude sledovat parametry jako: schopnost zapamatování obsahu ve vztahu k snížení pracovních úrazů, zvýšení efektivity zdravotnického personálu způsobené možnou autonomií řešení, konkrétně pak stupeň vytížení zkušeného personálu, který za běžných podmínek školení musí zaškolovat měně zkušené nebo nově příchozí kolegy. Výzkumný úkol je řešen ve spolupráci s XR Institute s.r.o. a VR Training s.r.o.

Dosažené výsledky:

Výzkumný úkol bude ukončen v roce 2023.

Projekty podporované z fondů Evropské unie

2018-1-UK01-KA202-048037 SIGNED SAFETY at WORK

Program Evropské unie Erasmus+ kombinuje všechny současné režimy financování EU pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež včetně programu celoživotního vzdělávání (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akci a pěti programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslovými zeměmi). Program Erasmus+ slouží v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Klade si za cíl podpořit možnosti studia a získání pracovních zkušeností nebo dobrovolnické činnosti v zahraničí.

Mezinárodní projekt SIGNED SAFETY at WORK v rámci programu ERASMUS+ získal VÚBP, v. v. i., prostřednictvím kontaktu firmou Searchlighter z Velké Británie. Hlavním řešitelem a koordinátorem projektu je Univerzita ve Wolverhamptonu. Na projektu spolupracuje 7 partnerů z 5 evropských států (Velké Británie, Rakouska, Itálie, Španělska a z České republiky). Projekt si klade za cíl vytvořit systém znakového jazyka vycházejícího z mezinárodního i národních znakových jazyků, který bude vyjadřovat informace k BOZP a který bude určen zejména pro osoby neslyšící nebo s vadou sluchu či pro migranty. Výstupy projektu tvoří slovník cca 200 výrazů z tematického okruhu BOZP převedených do znakového jazyka, online glosář, e-learning a příručka pro implementaci výstupů.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana. Výzkumné úkoly řešené v roce 2021. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2022, roč. 15, č. 1-2. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/vyzkumne-ukoly-resene-v-roce-2021. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail