Jak probíhá v zaměstnání zkouška na alkohol?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Ptám se, jak přesně musí probíhat v zaměstnání dechová zkouška na alkohol. Kdo může zkoušku provádět, musí být u zkoušky svědek, jaká je doba platnosti kalibrace dechového přístroje?

Zaměstnavateli dává zákon možnost kontrolovat, zda zaměstnanci dodržují zákaz požívání alkoholických nápojů na jeho pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště a zákaz vstupu na pracoviště zaměstnavatele pod jejich vlivem. Toto právo zaměstnavatele vychází z ustanovení § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce, kterým je zaměstnanci uložena povinnost podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu.

Oprávněný vedoucí zaměstnanec může být určen zaměstnavatelem buď trvale nebo i ad hoc, je-li toho v konkrétním případě třeba. Ke zjištění, zda není zaměstnanec pod vlivem alkoholu, dává oprávněný vedoucí zaměstnanec pokyn. To většinou znamená, že zjištění provede nebo zajistí zaměstnanec, kterého oprávněný vedoucí zaměstnanec určí, resp. který má takovou činnost v náplni práce. Obvykle to bývá tzv. technik BOZP.

Zjištění, zda není zaměstnanec pod vlivem alkoholu se může provádět několika způsoby. Nejčastější je orientační dechová zkouška. Tu může provádět určený zaměstnanec pomocí detekčních trubiček ALTEST nebo digitálního analyzátoru dechu (alkoholtester). Uvede-li zaměstnanec vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby se podrobil lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu.

Výsledek dechové zkoušky je třeba písemně zadokumentovat pro potřeby dalších opatření. Účast další osoby u provedení dechové zkoušky není nutná, ale je vhodná pro případné svědectví o průběhu a výsledku zkoušky. Dojde-li k vyšetření lékařem, je dokladem o výsledku zkoušky lékařská zpráva.

Odmítnutí zaměstnance podrobit se bez vážných důvodů zjištění zda není pod vlivem alkoholu je porušením povinností, které mu ukládá zákoník práce a zaměstnavatel může proti vůči takovému zaměstnanci přijmout odpovídající opatření, která mu zákoník práce umožňuje. Má-li být výsledek dechové zkoušky prostřednictvím alkoholtesteru, je třeba, aby byl tento přístroj v intervalu jednoho roku ověřen v souladu s vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

Autor článku: 

Komentáře

doplněk

17.06.2013 - 03:45 Norbert Chalupa
Doplnil bych poslední odstavec odpovědi ustanovením, které se často opomíjí a to je odst. (5) zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, kde se mj. praví: Odmítne-li osoba podle odstavců 1 až 3 (tj. i zaměstnanec) vyšetření podle odstavců 2 a 3 (tj. orientační nebo odborné vyšetření na alkohol nebo jiné omamné látky), hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Z čehož plyne, že i tento zákon (nejen zákoník práce) ukládá povinnost zaměstnanci podrobit se výše uvedeným vyšetřením a neuposlechnutí této výzvy je vnímáno jako by zaměstnanec alkohol, či omamnou látku požil, se všemi možnými důsledky.

Re: doplněk

17.06.2013 - 09:09 Norbert Chalupa
odst. (5) § 16 zák. č. 379/2005 Sb.

kalibrace alkoholtesteru

17.06.2013 - 09:10 Jiří Hána
upřesnil bych údaj o kalibraci -> dle požadavků výrobce, nejméně však jedenkrát ročně. Alkoholtester, který používám (Alcoscent DA-7000) je nutno kalibrovat pololetně.

Příspěvek JUDr. Kučiny

17.06.2013 - 11:22 Kateřina Hrubá
K doplňku pana Chalupy, který je v zásadě správný, musím upozornit, že ustanovení § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, se vztahuje výhradně na "Osobu, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním.", jak je uvedeno v odstavci 1 citovaného ustanovení. Nejedná se tedy o každého zaměstnance, ale jen o toho, který takovou činnost vykonává (řidič vozidla, drážní zaměstnanec, pilot, jeřábník apod.). Jen u tohoto zaměstnance, který odmítne podrobit se vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu, je možno uplatnit to, že se na něj hledí, jako by byl pod vlivem alkoholu.

Re: Příspěvek JUDr. Kučiny

24.06.2013 - 17:56 Luboš Čípa
V zásadě souhlasím, že administrativní pracovnice nesplňuje podmínku ohrožení života a zdraví svého a dalších osob a škody na majetku. Nicméně široké spektrum zaměstnanců, obsluhujících stroje a pracujících na lince, tuto podmínku, dle mého názoru, splňuje a odmítnutí vyšetření by s sebou mělo nést odpovědnost.

Co v případě pozitivní dechové zkoušky?

17.06.2013 - 16:15 Petr Balaš
Dobrý den, chtěl bych se v souvislosti s tímto článkem zeptat, zda má zaměstnavatel právo ukončit pracovní poměr se zaměstnancem u kterého pomocí alkoholtestru zjistí přítomnost alkoholu. Zkouška je provedena dvakrát, ta druhá po 15 až 30 minutách od první - obě jsou pozitivní s hodnotou vyšší než odchylka měřicího přístroje.

Stanovená měřidla

18.06.2013 - 14:27 Michal Slabý
Pan doktor uvádí, že podle vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, se musí alkoholtestery jednou do roka nechat kontrolovat. To ale platí pro stanovená měřidla a to drtivá většina komerčně používaných alkholtesterů není. Stanové měřidlo alkholtester stojí o řád více peněz, než ty běžně prodávané. Drtivá většina (já ani jiné neznám) firem nemá alkoholtestery jako stanovené měřidlo. Teď by mne tedy zajímal názor pana doktora, zda v takovém případě mohu podnikat pracovně právní kroky u pozitivního nálezu, nebo ne? Děkuji.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail