Jak postupovat, pokud nesouhlasíte s výsledky inspekce práce ve vaší firmě

Zdroj: 

Co může učinit zaměstnavatel, který byl kontrolován inspekcí práce, ve vztahu k nesprávnostem uvedeným v protokolu o výsledku kontroly, který pořídil inspektor práce?

Postup právnické nebo fyzické osoby - zaměstnavatele po ukončení kontroly prováděné dle zákona o inspekci práce (zákona číslo 251/2005 Sb., v platném znění) upravuje tento zákon v ustanovení § 41. Inspektor provádějící kontrolu je povinen pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol v případech uvedených zákonem. Obsah protokolu je upraven zákonem o státní kontrole a musí obsahovat zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. V protokolu se rovněž uvádí označení kontrolních orgánů a kontrolních pracovníků zúčastněných na kontrole, místo a čas kontroly, předmět kontroly, kontrolní zjištění, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá. Protokol musí být podepsán kontrolními pracovníky, kteří se kontroly zúčastnili. Jestliže kontrolovaná osoba nesouhlasí s obsahem protokolu, ať z důvodů formálních nebo obsahových, je oprávněna písemně požádat o jeho přezkoumání do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se s ním seznámila, pokud nestanoví inspektor delší lhůtu. Po přezkoumání protokolu informuje písemně inspektor o jeho výsledku kontrolovaného.

Jestliže kontrolovaný nesouhlasí s výsledkem přezkoumání provedeného inspektorem, může podat námitky do 15 pracovních dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o výsledku přezkumu. Tyto námitky se podávají u vedoucího inspektora, který o nich rozhodne (pokud kontrolu provádí úřad inspekce práce, rozhodne o námitkách generální inspektor). Rozhodnutím o námitkách může být protokol změněn, zrušen a nebo námitky budou zamítnuty. Proti žádnému z uvedených rozhodnutí o námitkách již nelze podat další námitky. Vzhledem k tomu, že řízení jak o přezkumu protokolu, tak o námitkách nemá formu správního řízení, nelze tedy postupovat podle správního řádu a nepřichází v úvahu možnost nechat provést přezkoumání správním soudem. Pokud bude následovat další řízení, např. přezkoumání rozhodnutí o uložení pokuty, a v této souvislosti se ukáže, že v protokolu jsou nedostatky, dojde k nápravě během tohoto řízení.

ZDROJ:
Holubcová, Jana. Částečná nezaměstnanost a inspekce práce. HRM, č. 5, 2007.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail