Inspekční prohlídky výtahů

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Jaké důsledky a sankce jsou při nesplnění termínu inspekčních prohlídek výtahů? Může být výtah odstaven mimo provoz? Odborné zkoušky a prohlídky jsou plněny v řádných termínech.

Podle ustanovení § 7 písm. j) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, má inspektor práce mimo jiné právo vydat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; za tím účelem může nařídit, aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost. Vzhledem k tomu, že výtah je z tohoto pohledu zařízení, může inspektor práce vydat zákaz jeho používání. Podle § 17 odst. 1 písm. q) tohoto zákona, když fyzická osoba neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v § 134 zákoníku práce a v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a podle § 17 odst. 1 písm. r) neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v § 134a zákoníku práce, se jedná o přestupek na úseku bezpečnosti práce a podle § 30 jsou stejné delikty správními delikty, způsobí-li je právnická osoba. Oběma, tedy jak zaměstnavateli fyzické osobě, tak zaměstnavateli právnické osobě, lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. V případě, že se jedná ale o výtah stavební s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, nebo o výtah, který je trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m, pak se jedná podle ustanovení 132b zákoníku práce a vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, o tzv. vyhrazené technické zařízení. Podle § 20 zákona č. 251/2005 Sb. se fyzická osoba dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že

a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu,

b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky,

c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.

Zrcadlově stejný správní delikt pro zaměstnavatele právnické osoby je obsažen v ustanovení § 33 zákona. Za přestupek a správní delikt podle písm. c) lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč, za přestupek a právní delikt uvedený pod písm. b) až do výše 2 000 000 Kč a za přestupek a správní delikt uvedený pod písm. a) ze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail