Požadavky na školení pro obsluhu nákladního výtahu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Jaké jsou požadavky na školení pro obsluhu nákladního výtahu? V naší společnosti jsme zaměstnance pověřili obsluhou a seznámili ho s pokyny pro obsluhu uvedenými výrobcem a prakticky zaučili. Jsou tyto kroky pro obsluhu nákladního výtahu dostačující? Seznámení provedl bezpečnostní technik nebo náš zaměstnanec, který byl proškolen firmou, která provádí prohlídky a revize.

Problematiku řidiče-obsluhy nákladního výtahu lze rozdělit na oblast bezpečnosti práce a zdravotní způsobilosti ve vztahu k pracovní činnosti. V současné době v oblasti bezpečnosti práce jsou zaměstnavatelé provozující nákladní výtahy, v návaznosti na ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce, povinni zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech (ČSN 27 4002) k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce (řidiče-obsluhy nákladního výtahu) a vztahující se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na svém pracovišti. V rámci prevence rizik, podle ustanovení § 102 odst. 2 zákoníku práce, jsou zaměstnavatelé současně povinni vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění tzn. v souvislosti s řízením nákladního výtahu. V návaznosti na výše uvedené je zaměstnavatel povinen také i pověřit řidiče-obsluhu k řízení konkrétního nákladního výtahu.

Součástí prováděného školení musí být vedle teoretické části i praktické seznámení řidiče-obsluhy nákladního výtahu s nákladním výtahem, který bude obsluhovat. Řidič-obsluha nákladního výtahu by měl prokázat i praktické dovednosti v obsluze konkrétního nákladního výtahu na příslušném pracovišti. Zaměstnavatel provozující nákladní výtah má možnost zajistit proškolení řidiče-obsluhy nákladního výtahu interní nebo externí formou, tzn.  prostřednictvím kvalifikovaného školitele například výrobcem. Při určování obsahu a rozsahu teoretické a praktické části školení je zaměstnavatel povinen vycházet z průvodní dokumentace – návodu výrobce.

Tak, jak jsme výše uvedli, související oblastí, v případě řidiče-obsluhy nákladního výtahu, je posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k pracovní činnosti. Tato problematika je uvedena nejen v zákoníku práce [§ 103 odst. 1 písm. a)], ale zejména však ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. Konkrétně pak v § 11 odst. 2 písm. b), dále v příloze 2., bod 3. - trvalá obsluha nákladních výtahů.

V zásadě můžeme říci, že v oblasti bezpečnosti práce za bezpečný provoz nákladního výtahu zodpovídá zaměstnavatel (dle zákoníku práce). Záleží na zaměstnavateli, jak problematiku řidiče nákladního výtahu stanoví ve své vnitřní organizační směrnici a zda řidič-obsluha nákladního výtahu splňuje příslušná legislativní ustanovení.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail