Zřícení výtahové plošiny a pracovní úraz

Zdroj: 

Pracovník spadl z výšky poté, co došlo nečekaně ke zlomení čepu kladky stavebního plošinového výtahu a zřícení plošiny. Zjistily se vážné nedostatky v péči o BOZP ze strany zaměstnavatele.

Úrazový děj

Úraz se stal při výstavbě stěn, když pracovník používal výtah. Když ukládal kbelíky s nářadím na výtahovou plošinu, došlo k pádu výtahové plošiny. Pád plošiny nastal těsně před tím, než kbelíky položil, a protože byl v daný okamžik v předklonu, do uvolněného prostoru přepadl. Při pádu si pracovník zlomil kotník dolní pravé končetiny.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Věž stavebního plošinového výtahu byla postavena z lešeňových trubek. V horní části byl umístěn nosný trámec se dvěma kladkami, na trámci byl připevněn jeden konec nosného lana. Pohyblivá výtahová plošina se pohybovala po vodítkách pevně připevněných k uvedené konstrukci. Plošina byla bez ohrazení a na jejím závěsném nosníku byla umístěna kladka. Plošina byla v přízemí volně přístupná ze strany příjezdové komunikace a v horním nákladišti především z dřevěné podlahy nákladiště v prvním patře stavby. Nosné lano bylo poháněno elektrickým stavebním vrátkem, který byl ovládán pomocí ručního ovladače s pohyblivým kabelem.
  • Na místě byla nalezena utržená kladka. Čep, kterým byla kladka připevněna k plošině, se nenašel.
  • Výtahová pohyblivá plošina byla součástí zařízení postaveného v průběhu uvedené stavby. Zařízení nebylo v souladu s normou ČSN EN 12158-1. V návodu na používání nebyla dle čl. 7.1.2.8 samostatná část, která jasně informuje všechny uživatele výtahu ohledně bezpečného nakládání, dále dle čl. 7.1.2.10 stanovení četnosti opakovaných přezkoušení, zkoušek a údržby, které závisí na provozních podmínkách a intenzitě používání a musí být uvedeno, které části podléhají opotřebení a kritéria pro jejich nahrazení. Zařízení dále nebylo v souladu s ČSN EN 12158-1, mimo jiné nebylo vybaveno v horním nákladišti zábranou proti pádu osob do dráhy výtahu dle čl. 5.5.1, ani nebylo vybaveno dle čl. 5.5.3.2.1 pevnou ochranou s výškou 1,1 m, přes kterou by se provádělo nakládání a vykládání. Na plošině nebylo rovněž mj. instalováno dle čl. 5.6.2 bezpečnostní zařízení, které zabrání pádu plošiny. U uvedeného zařízení nebyla před uvedením do provozu provedena kontrola jeho bezpečnosti v souladu s § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
  • Pracovník nesplňoval odbornou způsobilost pro činnost stavebního dělníka v tom, že nebyl proškolen pro práci ve výškách. Nebyl seznámen s právními předpisy k zajištění BOZP.
  • Zaměstnavatel – podnikající fyzická osoba – nezajistil zpracování seznamu OOPP, který měl být vytvořen na základě vyhledaných rizik a proto nebylo zjišťováno, zda pracovník byl OOPP vybaven a nebo zda je použil.

Porušení povinností zaměstnavatele:
§ 102 odst. 3 z. č. 262/2006 Sb.
, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů tím, že nezajistil vyhledání a zhodnocení rizika možného pádu zaměstnance z výšky a provedení následných opatření k zamezení možného pádu z výšky pro situaci, kdy zaměstnanec bude vykonávat práci ve výšce cca 4 metry a bude v těsné blízkosti umístěno stavební výtahové zařízení.

§ 3 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že probíhaly stavební a pomocné práce, i když pracoviště bylo bez zajištění a vybavení proti možnému pádu zaměstnance z výšky.

§ 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezajistil vypracování dokumentace, podle které má být staveniště uspořádáno tak, aby byl zajištěn bezpečný výkon práce.

§ 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezajistil u stavebního plošinového výtahu provádění kontroly před prvním použitím a v průběhu používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit BOZP.

§ 103 odst. 1 písm. f) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezajistil svému zaměstnanci seznámení s rizikem možného pádu z výšky.

§ 103 odst. 2 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezajistil svému zaměstnanci školení o právních předpisech k zajištění BOZP, které měly doplnit jeho kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce a které se týkaly jeho práce a pracoviště.

§ 103 odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že neurčil obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

§ 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že úkoly v prevenci rizik nezajišťoval odborně způsobilou osobou.

Porušení povinností pracovníka: nebylo prokázáno.

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
Stavební plošinový výtah byl vyřazen z provozu, bylo provedeno opatření proti možnému pádu z výšky.
Organizační: Byla vypracována dokumentace, podle které má být staveniště uspořádáno tak, aby byl zajištěn bezpečný výkon práce, úkoly v prevenci rizik začala zajišťovat odborně způsobilá osoba, byl určen obsah a četnost školení.
Výchovná: Bylo provedeno nové proškolení zaměstnanců včetně seznámení s riziky a příčinou vzniku PÚ.

Tato opatření oblastní inspektorát práce (OIP) považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP:
Vzhledem k tomu, že závady uvedené v protokolu byly v průběhu kontroly odstraněny, OIP nevydal opatření k odstranění závad. Zaměstnavateli - podnikající fyzické osobě - byla navržena sankce v souladu s § 30 odst. 1 písm. e), q), a r) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře

ČSN EN 12158-1

20.05.2014 - 12:27 Eduard Šimánek
Není ČSN EN 12158-1 normou konstrukční?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail