Znalostní systém prevence rizik v BOZP

V průběhu března jsme zveřejnili nový informační produkt VÚBP, v.v.i., který se jmenuje Znalostní systém prevence rizik v BOZP (dále ZS BOZP). Tento článek Vás seznámí s obsahovou strukturou znalostního systému, představí cílové skupiny a popíše možnosti využití pro odborníky v oblasti BOZP. ZS BOZP je dostupný online na adrese http://zsbozp.vubp.cz/.

Znalostní systém prevence rizik v BOZP (dále ZS BOZP) je výstupem projektu TB03MPSV007 „Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik“, který od září roku 2014 do srpna 2016 řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., za finanční podpory Technologické agentury ČR (program BETA). Cílem projektu bylo vytvoření znalostního systému, který by efektivně shromažďoval, zpracovával, spravoval a prezentoval znalosti z oblasti prevence rizik a BOZP s využitím moderních informačních a komunikačních nástrojů (dále jen ICT). V rámci projektu jsme se zaměřili na informační technologie typu open-source a pro tvorbu ZS BOZP jsme zvolili redakční systém Joomla!

Cílové skupiny a obsahová struktura ZS BOZP

Obsah ZS BOZP je rozdělen do dvou úrovní – a to podle primárních cílových skupin uživatelů. První skupinu tvoří státní správa, resp. centrální orgány a instituce na makro úrovni, které se problematikou prevence pracovních rizik a BOZP na makro úrovni zabývají. Patří sem především Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro BOZP a její stálé výbory, sociální partneři, odborové organizace apod.

Druhou uživatelskou úroveň tvoří odborná veřejnost, tedy zástupci malých a středních podniků, osoby samostatně výdělečně činné a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, které řeší problematiku BOZP a pracovních rizik v každodenní praxi.

Aby bylo vyhověno informačním potřebám obou uživatelských skupin, byla v rámci projektu realizována dvě dotazníková šetření, zaměřená na obě cílové skupiny. Jejich cílem bylo zmapovat uživatelské potřeby z hlediska informovanosti o problematice prevence rizik a BOZP a zjistit, v kterých oblastech cítí nedostatek či úplnou absenci relevantních informací a znalostí.

Obr. č. 1: Obsahová struktura ZS BOZP

Obsah ZS BOZP je tedy rozdělen do dvou úrovní (hlavní kategorie a podkategorie):

 • Úroveň pro státní správu (tvořena 6 tematickými bloky + 2 vstupy do odborných informačních zdrojů)

  • Ocenění v oblasti BOZP - ocenění v soutěžích a programech,
  • Pracovní úrazovost - statistiky pracovní úrazovosti v ČR,
  • Nemoci z povolání - statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených do Národního zdravotního registru nemocí z povolání,
  • Studie a analýzy v BOZP - inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující různé aspekty BOZP,
  • Národní politika BOZP - strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP v politice České republiky, národní politiky, národní akční programy apod.,
  • Evropské strategie BOZP - rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další evropské materiály,
  • Encyklopedie BOZP - vícejazyčný nástroj sloužící k lepší orientaci v terminologii oboru BOZP,
  • Digitální archiv SAFE - úložiště různých druhů dokumentů z oblasti BOZP;

Obr. č. 2: Obsahová struktura ZS BOZP – úroveň státní správa

 • Úroveň pro odbornou veřejnost (tvořena 8 tematickými bloky)

  • BOZP obecně – povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, osoby zajišťující BOZP na pracovišti, školení BOZP,
  • Řízení BOZP – řízení BOZP na podnikové úrovni, systémy řízení BOZP
  • Prevence rizik – rizika a nebezpečí, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní značení, mimořádné události,
  • Ochrana zdraví – nemoci z povolání, pracovní úrazy, hygiena práce, kategorizace prací, pracovnělékařská péče,
  • Pracovní podmínky – pracovní doba, specifické skupiny zaměstnanců (mladí pracovníci, starší pracovníci, ženy, zdravotně postižení pracovníci, cizinci), agenturní zaměstnávání,
  • Pracovní prostředí – rizikové faktory, průmyslová odvětví, ergonomie,
  • Bezpečnost technických zařízení – bezpečnost strojů a zařízení, vyhrazená technická zařízení, nářadí,
  • Inspekce práce – kompetence orgánů, poznatky z kontrol.

Obr. č. 3: Obsahová struktura ZS BOZP – úroveň odborná veřejnost

Obě úrovně odráží informační potřeby zjištěné u zástupců obou cílových skupin a reflektují aktuální témata v oblasti BOZP a prevence rizik.

Znalostní systém prevence rizik v BOZP

Základním stavebním kamenem systému jsou články, které jsou přiřazeny jednotlivým tématům a náležitě otagovány, tzn., že jejich obsah je popsán relevantními klíčovými slovy (štítky), který popisují obsah daného článku a zpětně umožňují vyhledání. Na konci každého článku je uveden aktivní název kategorie a výpis štítků, které se vztahují k danému článku. Po kliknutí na vybraný štítek se zobrazí související články.

Každá webová stránka je tvořena výpisem článků a je doplněna nabídkou v levém a pravém menu. Tato nabídka se liší podle toho, v jaké kategorii či podkategorii se uživatel právě nachází. Nejčastěji je dané téma, kterému jsou věnovány jednotlivé články, doplněno o:

 • právní předpisy ČR – zákony, vyhlášky, nařízení vlády,
 • evropské předpisy – směrnice, nařízení atd.,
 • přehled českých technických norem,
 • formuláře - interaktivní PDF či klasická PDF,
 • často kladené dotazy,
 • nabídku publikací ke stažení,
 • přehled institucí, které se danou problematikou zabývají, a je možné obrátit se na ně s odborným dotazem; zde má uživatel k dispozici stručný popis instituce, kontaktní informace a link na její webové stránky,
 • tagy – klíčová slova, která by uživatele mohla zajímat,
 • související dokumenty - odkaz na dokumenty k dané tematice, které se nachází na portále BOZPinfo.cz a v digitálním archivu SAFE,
 • konkrétní informační dokumenty (letáky, obrazová dokumentace atp.).

Na úvodní stránce ZS BOZP lze v levém menu nalézt blok "Užitečné", kde jsou připraveny relevantní informační zdroje:

 • právní předpisy ČR a EU – zde jsou k dispozici právní předpisy, které se vztahují k problematice BOZP; uživatel se po rozkliknutí dostane do digitálního archivu SAFE, kde si může dle různých parametrů vyhledávat,
 • kalendář akcí – přehled konaných akcí typu konference, semináře, výstavy, veletrhy apod.
 • publikace ke stažení – publikace a materiály vydané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.,
 • diskuzní fórum – diskuzní prostor pro sdílení názorů, postojů, myšlenek k jednotlivým oblastem a problém z oblasti BOZP a prevence pracovních rizik,
 • terminologie – abecední přehled odborných termínů se stručnou definicí,
 • formuláře – aktivní elektronické formuláře použitelné v oblasti BOZP (hlášení úrazů, nemocí z povolání apod.),
 • testy – umožňují uživateli otestovat úroveň znalostí v konkrétní oblasti,
 • adresář – přehled institucí se stručnou charakteristikou, kontaktními údaji a odkazem na webové stránky,
 • dokumentace – uživatelská příručka pro návštěvníky stránek ZS BOZP.

Úvodní stránka dále uživateli nabízí v hlavním těle stránky aktuality, tedy novinky, které se v oblasti BOZP aktuálně řeší, dále nabízí přehled témat, ke kterým jsou dostupné často kladené otázky a přehled nových článků, které byly v ZS BOZP publikovány.

Vyhledávání

Vyhledávání je v systému založeno na fulltextovém principu - na základě zadaného dotazu systém prohledá veškeré uložené články, štítky, často kladené dotazy, databázi kontaktů, názvy právních předpisů, obrázky, události v kalendáři, terminologický slovník a aplikaci pro evidenci oceněných subjektů.

Vyhledávání je k dispozici na dvou místech, a to v pravé horním rohu či spodní části stránky. Hledané výrazy lze zadávat jak s diakritikou, tak bez diakritiky.  Po vyhodnocení dotazu se zobrazí tabulka s výsledky, které může uživatel dále modifikovat:

 • volba, zda z hledaného termínu použít všechna slova, jakékoli slovo či přesnou frázi,
 • volba, v jakých zdrojích budete hledat (články, štítky, kalendář atd.),
 • volba, jak chcete výsledky řadit (nejnovější, nejstarší, abecedně atd.),
 • volba, kolik výsledků chcete zobrazit.

Aplikace Pracovní úrazovost

Vedle samotného SW Joomla! byla pro ZS BOZP vyvinuta ještě samostatná aplikace pro práci se statistickými daty a integrovaná přímo do ZS BOZP. Uživatelé z řad obou úrovní systému tedy mohou využít těchto statistických dat k vytváření jednoduchých dotazů podle stanovených kritérií, typu jaká je pracovní úrazovost v daném kraji a v konkrétním odvětví.

Obr. č. 4: Aplikace Pracovní úrazovost

Uživatel má možnost pomocí ovládacích prvků (záložek, rozbalovacích a zaškrtávacích menu) interaktivně provádět výběr sledované množiny statistik dle následujících kritérií:

 • dle kraje,
 • dle odvětví,
 • dle pohlaví.

Dostupné časové řady dle zadaných kritérií:

 • počet pracovních úrazů celkem,
 • počet nemocensky pojištěných osob,
 • počet pracovních úrazů na 100 pojištěných osob,
 • průměrná procentuální pracovní neschopnost vlivem pracovního úrazu,
 • průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na 1 případ.

Mapová aplikace ocenění v BOZP

Aplikace je zrealizována v komponentě Hotspots, kde jsou evidovány společnosti v České republice, které získaly ocenění:

 • Bezpečný podnik,
 • Podnik podporující zdraví,
 • BOZP profesionál,
 • Profesionál koordinátor BOZP na staveništi a
 • Správná praxe.

Každý záznam obsahuje základní informace o subjektu s odkazem na webové stránky, datem certifikace a případně dalšími podrobnostmi. Vzhledem k tomu, že některé subjekty vlastní více ocenění, jsou v mapce znázorněny štítky s barevnými kombinacemi.

Obr. č. 5: Aplikace Ocenění BOZP

Fulltextově mohou uživatelé vyhledávat v názvech a popisech subjektů či si dané subjekty vyfiltrovat dle zvoleného ocenění.

Závěr

Cílem tohoto systému je poskytnout prostor pro sdílení a prezentaci znalostí daným cílovým skupinám. U tvorby a implementace všech informačních i znalostních systémů je obsah nesmírně důležitý a stojí na něm jejich úspěšnost. Je nezbytné udržovat systém aktualizovaný, musí reagovat na potřeby uživatelů a měl by být schopen reagovat také na nové trendy v oblasti sdílení znalostí. Ideálním stavem je komunitní a kooperativní forma spolupráce na tvorbě obsahu a chuť odborníků sdílet své znalosti, zkušenosti a know-how, ovlivňovat tak informovanost všech zainteresovaných stran v problematice BOZP a zvyšovat tak úroveň BOZP v českých podnicích.

Jako tvůrci obsahu budeme vděčni za všechny Vaše připomínky, postřehy, nápady a konstruktivní kritiku, které nám pomohou systém doladit podle potřeb Vás, uživatelů. Pište tedy na adresu knihovna@vubp-praha.cz.

Dalším prostorem pro sdílení Vašich názorů, postojů, myšlenek k jednotlivým oblastem a problémům z oblasti BOZP a prevence pracovních rizik je Diskuzní fórum. Zde můžete diskutovat jak s námi, tak mezi sebou o tom, co v praxi aktuálně řešíte a chtěli byste se na odborné úrovni veřejně vyjádřit. Nachází se zde i sekce pro vaše připomínky k nově vzniklému systému, za které budeme vděčni.

Obr. č. 6: Titulní strana ZS BOZP

Komentáře

Má to chybičku

21.03.2017 - 10:47 Tomáš Neugebauer
V soutěži "Profesionál BOZP" jsou hodnoceni jednotlivci, avšak do mapy jsou zaneseni jejich zaměstnavatelé, tedy ti, jež ocenění nezískali

Jednotlivci v mapové aplikaci

22.03.2017 - 09:45 Veronika Měrková
Děkujeme za podnět, vítězové soutěží jednotlivců budou z mapové aplikace smazáni, neboť jiný způsob než připojení k současnému či bývalému zaměstnavateli není možný. Jednotlivé vítěze soutěží Profesionál BOZP a Profesionál koordinátor BOZP na staveništi naleznete zde https://zsbozp.vubp.cz/oceneni-v-oblasti-bozp/155-profesional-bozp a https://zsbozp.vubp.cz/oceneni-v-oblasti-bozp/156-profesional-koordinator-bozp-na-stavenisti.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail