Značení únikového východu v bytovém družstvu

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V našem bytovém družstvu chceme na chodby umístit výstražné samolepící cedulky s označením směru únikového východu. Kam tyto cedulky máme umístit  (do jaké výšky atd.)?  Existuje norma, podle které se musíme řídit? 

U nás je problematika bezpečnostních značek a signálů řešena především prováděcím předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb.,  o dalších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády zdůrazňuje požadavek viditelnosti a rozpoznatelnosti značky z potřebné pozorovací vzdálenosti.

Základní technickou normou pro provedení bezpečnostních značek je v současnosti norma ČSN ISO 854 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. Tato technická norma stanovuje základní požadavky na vzhled a provedení jednotlivých značek včetně některých značek požárních a dále uvádí příklady nejčastěji používaných piktogramů a doplňkových tabulek. S účinností od prosince 2003 platí souběžně s výše uvedenou normou ČSN i ČSN ISO 864-1(01 8011) – Grafické značky – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. Část I. Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech, která je českou verzí mezinárodní normy ISO z roku 2002. Norma je oproti předcházející normě rozšířena o část I. Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovišti a ve veřejných prostorách a některé kapitoly jsou přepracovány. Například norma zavádí bezpečnostní značení ne pouze v kombinaci červeno-bílá (pro označení zákazu) a žluto-černá (pro označování nebezpečných míst) či kombinaci zeleno-bílá pro značení vyjadřují bezpečí, ale nové i v kombinaci modro-bílé pro značení vyjadřující příkaz.

Požadavky na provedení nouzového osvětlení budov jsou upraveny v ČSN EN 1838. Pro značení únikových cest lze použít značky elektricky napájené, značky osvětlené vnějším zdrojem světla a značky fotoluminiscenční, u elektricky napájených značek je nutné použít pouze takové provedení, které je schválené a homologované jako značka pro označení únikové cesty.

Při navrhování systému informativního značení se doporučuje vycházet zejména z analýzy času potřebného pro únik osob z ohroženého prostoru. Zvolený bezpečnostní orientační systém musí umožnit, aby při zakouření prostor bylo značení pro ohrožené osoby, případně pro hasiče či záchranáře provádějící záchranné práce bezpečným vodítkem. Proto je nutné při analýze potřeb zvážit i světelně-technické parametry prostor s ohledem na počet osob zdržujících se  v těchto prostorách, včetně zajištění požární ochrany v noci, o víkendech apod. Neopominutelnou součástí posouzení rizika je sama struktura únikových cest, tedy jejich poloha, počet a druhy schodišť, přímost a délka únikových cest, počet únikových východů, výběr a vhodnost volného nebo zabezpečeného prostoru, kam se mohou evakuované osoby uchýlit.

V současné době se v praxi nejlépe osvědčují informativní značky únikových cest, nouzových východů a směrových tabulek zhotovené z fotoluminiscenčních materiálů. Pro orientaci na únikové cestě mezi jednotlivými bezpečnostními značkami (osvětlením na únikové cestě) je možné použít jako značení nízko namontovaná nouzová světla. Musí však být zajištěna minimální vertikální svítivost 1 lux, naměřeno ve výšce 0,10 m nad podlahou a ve vzdálenosti 0,50 m od cesty. Výše umístění značek by neměla přesáhnout výšku 2,5 m nad úrovní vnitřní komunikace. Stanovená výška vychází z normativního požadavku ČSN 73 0802, že výše nezakouřeného pásma po dobu úniku musí být dodržena ve výšce 2,5 m nad podlahou.

Autor článku: 

Komentáře

Upřesnění - nesouhlas

23.06.2009 - 21:02 Ing. Vítězslav Rais
Nesouhlasím s posledním odstavcem, kde je evidentně řeč o fotoluminiscenčním značení a s tímto "Výše umístění značek by neměla přesáhnout výšku 2,5 m nad úrovní vnitřní komunikace". Umístění fotoluminiscenčních značek upravuje NV 11/2002 §5 odst. 3 - cituji: "Je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní". Posouzení, zda je výše zmíněná výška 2,5 metru "těsně nad úrovní vnitřní komunikace" nchám na Vás.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail