Bezpečnostní značení

Zdroj: 

Článek se věnuje právním a ostatním předpisům k tématu bezpečnostního značení.

Povinnost zaměstnavatele umístit bezpečnostní značky stanovuje § 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

Podrobnosti o umístění a podobě značek včetně jejich vyobrazení uvádí nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí informuje například o značení únikových cest, východů a evakuačních výtahů na únikových cestách; průhledných nebo prosklených dveří a stěn. Dále musí být označeny zúžené vjezdy a výjezdy pracovišť určené pro pěší i pro provoz dopravních prostředků značkami označujícími riziko střetu osob s překážkami. Musí být označeno pracoviště na komunikacích; nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů. Volné okraje rampy musí být trvale označeny značkami označujícími nebezpečnou hranu a upozorňující na nebezpečí pádu osob nebo rizika střetu osob s překážkami. Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami. Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou. Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně. Značka se zákazem vstupu nepovolaným osobám musí být umístěna též na vstupu do kotelny.

Podle § 10 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., má být úniková cesta vybavena bezpečnostním značením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Bezpečnostním značením má být označen také evakuační výtah. Podle § 17, který se týká stavby ubytovacího zařízení, musí být opatřeny bezpečnostním značením viditelným ve dne i v noci chráněná úniková cesta, jakož i dveře, schodiště, chodba vedoucí k nim a východy z nich. Na stavbě skladu pyrotechnických výrobků musí být u vstupu a na jiných vhodných místech umístěno bezpečnostní značení „Zákaz kouření v okruhu 15 m“, „Zákaz vstupu s otevřeným plamenem“ a „Zákaz skladování hořlavých a hoření podporujících látek“. Dále musí být tyto sklady opatřeny bezpečnostním značením provedeným z kovu s informací o nebezpečných vlastnostech skladovaných látek a způsobu uložení skladovaných látek (§ 25 odst. 3). Technické zařízení ve stavbě, jehož i náhlé odstavení nebo vypnutí by vyvolalo havárii, musí být zřetelně označeno štítkem obsahujícím informaci o určení zařízení a charakteristice nebezpečí (§ 30 odst. 6).

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení [§ 5 odst. 1 písm. d)]. Vlastník nebo uživatel nástupní plochy pro požární techniku je povinen ji označovat a udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky (§ 7 odst. 3).

Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2, v případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. (§ 7 odst. 6).

Podle § 11 odst. 2 písm. a) této vyhlášky k provedení rychlého a účinného zásahu zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti. Tam, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, je nutné zveřejnit požární poplachové směrnice; je nutné zajistit, aby byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení [§ 11 odst. 2 písm. f)].

Dále se požaduje, aby k provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech mohou vyskytovat zaměstnanci nebo veřejnost; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa [§ 11 odst. 3 písm. a)].

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek se umístí do přílohy požárního řádu (§ 31 odst. 3).

Podle § 10 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., má být úniková cesta vybavena bezpečnostním značením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Bezpečnostním značením má být dále označen evakuační výtah, chráněná úniková cesta, dveře, schodiště a chodba vedoucí k nim a východy z nich. Na stavbě skladu pyrotechnických výrobků musí být u vstupu a na jiných vhodných místech umístěno bezpečnostní značení "Zákaz kouření v okruhu 15 m", "Zákaz vstupu s otevřeným plamenem" a "Zákaz skladování hořlavých a hoření podporujících látek". Dále musí být tyto sklady opatřeny bezpečnostním značením provedeným z kovu s informací o nebezpečných vlastnostech skladovaných látek a způsobu uložení skladovaných látek (§ 25 odst. 3). Technické zařízení ve stavbě, jehož náhlé odstavení nebo vypnutí by vyvolalo havárii, musí být zřetelně označeno štítkem obsahujícím informaci o určení zařízení a charakteristice nebezpečí (§ 30 odst. 6).

Bezpečnostní značení na staveništích upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

O značení v souvislosti s různými technickými zařízeními se hovoří ve vyhlášce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnostní značení je také předmětem technických norem:

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

Stanovuje bezpečnostní identifikační barvy a zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení k použití na pracovištích a ve veřejných prostorách za účelem prevence nehod, požární ochrany, informací o zdravotním riziku a o nouzové evakuaci. Stanovuje také základní zásady pro přípravu norem obsahujících bezpečnostní značky. Je použitelná na všech místech, kde je potřeba řešit otázky bezpečnosti v souvislosti s lidmi.

ČSN ISO 3864-3 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

Uvádí zásady, kritéria a pokyny pro navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách, definovaných v ISO 3864-1, a prvků bezpečnostních značek na bezpečnostních štítcích výrobků, definovaných v ISO 3864-2.

ČSN ISO 3864-4 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

Stanovuje kolorimetrické a fotometrické požadavky a zkušební metody pro barvy bezpečnostních značek používaných na pracovištích a ve veřejných prostorách.

ČSN ISO 17724 Grafické značky – Slovník

Definuje termíny týkající se grafických značek, zejména značek pro veřejné informace a značek používaných na zařízeních a bezpečnostních značkách.

ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Stanoví bezpečnostní značky za účelem prevence nehod, požární ochrany, informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci. Tvar a barva jednotlivých bezpečnostních značek jsou v souladu ISO 3864-1 a návrh/design grafických značek je v souladu s ISO 3864-3.

ČSN 01 8013 Požární tabulky

Norma platí pro úpravu tabulek používaných zejména v oblasti požární ochrany.

ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

V této normě se hovoří o značení v souvislosti s evakuačními výtahy a nástupišti určenými pro evakuaci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail