Značení míst k ukládání nebezpečných látek a směsí

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Měl bych otázku ohledně značení míst k ukládání nebezpečných látek a směsí. Je nutné prioritně používat značení podle nařízení EU 1272/2008, nebo podle NV č. 375/2017 Sb.? Nebo je možné používat bez rozdílu jednu nebo druhou legislativní úpravu? Pokud ne, vysvětlete, prosím, z čeho vychází upřednostnění jednoho značení před druhým.

Všechny sklady nebezpečných látek nebo směsí musí být označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu. Pro označení skladů je možné použít výstražné symboly nebezpečnosti nebo symboly výstrahy podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. V § 4 odst. 1 tohoto nařízení vlády se uvádí, že „Nádoby používané při práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako nebezpečné pro kteroukoli třídu fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví, jakož i nádoby pro skladování takových nebezpečných látek nebo směsí a potrubní vedení, obsahující nebo přepravující tyto látky nebo směsi, musí být po celou dobu jejich používání, skladování nebo přepravy označeny příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsi, případně bližšími údaji o její nebezpečnosti. Klasifikaci chemických látek a směsí a výstražné symboly nebezpečnosti stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění - nařízení CLP). Výstražné symboly nebezpečnosti lze pro označení podle věty první nahradit výstražnými značkami uvedenými v příloze k tomuto nařízení, pokud tyto značky obsahují shodný piktogram.

Výše uvedené ustanovení je z hlediska označení místností, uzavřených prostorů nebo prostranství, kde jsou skladovány nebezpečné látky nebo směsi, důležité, neboť se na něj odvolává v § 4 odst. 3 tohoto nařízení vlády. V § 4 odst. 3 tohoto nařízení vlády se konkrétně uvádí, že „Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde jsou skladovány nebo dopravovány nebezpečné látky nebo směsi, musí být označeny vhodnou značkou výstrahy nebo výstražným symbolem nebezpečnosti v souladu s odstavcem 1, pokud nepostačuje označení umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách, zejména s ohledem na jeho velikost a zřetelnost.“

Odpověď na Vaši otázku je v poslední větě § 4 odst. 1 tohoto nařízení vlády, ve kterém se uvádí, že „Výstražné symboly nebezpečnosti (uvedené v nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 – nařízení CLP) lze pro označení podle věty první nahradit výstražnými značkami uvedenými v příloze k tomuto nařízení (značky výstrahy uvedené v příloze NV č. 375/2017 Sb.), pokud tyto značky obsahují shodný piktogram.“ Srovnáme-li piktogramy podle nařízení CLP s výstražnými značkami podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., tak je patrné, že některé z piktogramů uvedených v nařízení CLP nelze nalézt u výstražných značek. Lze-li nalézt shodný piktogram, tak je možné v tomto případě použít výstražné značky uvedené v příloze NV č. 375/2017 Sb.

V předmětném nařízení vlády je rovněž uvedena možnost použít výstražné značky pro všeobecné nebezpečí, a to v případě skladování většího počtu látek nebo směsí. Pro úplnost je vhodné uvést text, který se v příloze k tomuto nařízení vlády u této značky uvádí, a to že „S výjimkou případů označení skladů většího počtu nebezpečných látek nebo směsí nesmí být tato značka používána k varování před nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi.“  

Autor článku: 

Komentáře

Označování míst

10.11.2022 - 09:26 Ivo Barteček
Řešení je jednoduché, i když to legislativa zbytečně komplikuje. Pro označení prostoru u vstupu do něj nebo pevně instalované technologie se použije vždy označení podle NV 375/2017 Sb. Podle 1272/2008 ECC se označují výhradně obaly (a nikoliv prostory), ve kterých je chemická látka, směs nebo předmět s danými nebezpečnými vlastnostmi. Jednoduchý příklad: na obalu je označení GHS02 hořlavé látky, na dveřích Výstraha požárně nebezpečné látky. Složitější příklad: na obalu je označení GHS03 oxidační látky, na dveřích Výstraha požárně nebezpečné látky. A ještě jeden složitější příklad: na obalu je označení GHS08 látky nebezpečné pro zdraví nebo GHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí, na dveřích Varování, výstraha, riziko, všeobecné nebezpečí.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail