Smrtelný pracovní úraz při stáčení nebezpečného odpadu

Zdroj: 

K tomuto smrtelnému pracovnímu úrazu došlo v listopadu 2019 v nejmenované firmě kvůli nevhodnému postupu při stáčení nebezpečného odpadu. V jeho průběhu došlo u nádrží k ráně, uvolnění plynů nepříjemného zápachu husté šedostříbrné barvy, které způsobily ztrátu vědomí a omdlévání přítomných zaměstnanců. Z nádrže s vylitými dovezenými odpady šlehal vysoký plamen.

Ze zápisu z provozního deníku vyplynulo, že v horní části míchací nádrže autocisterny modré barvy s UN kódem 3316 a Kemlerovým kódem 90, která byla v okamžiku události stáčena do nádrže s nebezpečným odpadem kódu 160508 „Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky“. Podle identifikačního listu spočívá nebezpečnost těchto vyřazených organických chemikálií v tom, že jsou oxidující (HP 2), hořlavé (HP 3), toxické pro cílové orgány (HP 5), akutně toxické (HP 6), žíravé (HP 8) a ekotoxické (HP 14).

Z předloženého analytického rozboru se jednalo o vodný roztok louhu sodného a monoetanolaminu s dalšími složkami: sulfid sodný, hydrogensulfid sodný, thiomočovina, čpavek a vodný roztok dietanolaminu s obsahem sirovodíku max 300 ppm hm. Podle protokolu o zkouškách provedeného zkušební laboratoří bylo pH takového odpadu 13,3. Z analytického rozboru vyplývá, že obsahem odpadu byl i toluen. V dolní části u míchací nádrže stála autocisterna červené barvy s UN kódem 1832, Kemlerovým kódem 80, který dovezl z jiné firmy odpadní kyselinu sírovou, kód odpadu 160606 „Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů“. PH takového odpadu bylo 0,65. Odpady z obou cisteren byly umístěny do jedné jímky. Asi o hodinu dříve byl do této nádrže umístěn také odpad další společnosti, katalogové číslo 130507 „Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje“, jehož pH činilo 6,96, s obsahem uhlovodíků C10 – C40 9,0 mg/kg.

Proces stáčení odpadů do jímky představuje připojení jednoho konce hadice k cisterně, která odpad přiveze, a ponoření druhého konce do jímky, kam volně vytéká odpad. Z písemné informace o odpadech předaných zaměstnavatelem ke kontrole plyne, že v případě jednoho odpadu šlo o elektrolyt z autobaterií o koncentraci 10–37 %, silné kyselé reakce, která může mít oxidační a hygroskopické účinky. V případě požáru v okolí může dojít ke vzniku toxických plynů. Z písemné informace o odpadu druhé firmy plyne, že je silně alkalické reakce, hygroskopický. Obsažený MEA má teplotu vzplanutí 85 °C, teplotu vznícení 410 °C, meze výbušnosti 5,5–17 %. Obsažený toluen se snadno vznítí vlivem tepla, hoří za silného vývinu kouře, meze výbušnosti 1,2–7 %, bod vzplanutí 4,4 °C, hořlavina I. třídy nebezpečnosti. Iniciace vznícení par toluenu, sirovodíku, olejů mohla být způsobena teplem uvolněným při neutralizaci.

Oblak plynu se šířil od nádrže směrem ke kanceláři, dále se unikající plyny šířily po okolí a způsobovaly dýchací potíže přítomných osob. Zaměstnanec, který se měl účastnit stáčení odpadů, byl po události v kanceláři, poté s dýchacími potížemi vyběhl ven, upadl do bezvědomí, které zapříčinilo pád na schody. Nestihl tak zareagovat na danou situaci a vzdálit se od kritického místa, došlo k nadýchání, omdlení a druhý den k jeho úmrtí. Záchrannou službu volal řidič, který dovezl geotextilii. Ohroženo bylo celkem 5 zaměstnanců, v průběhu záchranných prací utrpěl úraz i jeden zdravotník. Žádný z postižených zaměstnanců nedokázal vysvětlit, z jakého důvodu a kdo umožnil společné stáčení odpadů kyselé a zásadité povahy v současném okamžiku do společné nádrže. Z výpovědí zaměstnanců při rekonstrukci, která se konala v únoru 2020, vyplynulo, že neutralizace kyselými a zásaditými odpady probíhala opakovaně, mimo jiné dle výpovědi jednoho zaměstnance: „Je-li kyselý bazén, lije se tam alkalický odpad.Dá se tak předpokládat, že tento postup používali opakovaně!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail