Nové nařízení vlády o bezpečnostním značení

Zdroj: 

Dne 13. 11. 2017 bylo v částce 131/2017 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, s účinností od 28. listopadu 2017.

Zrušuje se nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, a nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

Cílem nové právní úpravy je sladění názvosloví a zejména bezpečnostního značení na pracovištích s označováním nebezpečných chemických látek a směsí podle nařízení (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Nařízení vlády bylo vydáno na základě zmocnění dle § 21 písm. a), k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Transpozice původní směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti a přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES ze dne 16. prosince 1999 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí byla provedena prostřednictvím nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., a částečně i jinými právními předpisy. Nařízení bylo prováděcím předpisem již zrušeného zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Touto právní úpravou podle odůvodněného stanoviska Komise nebyla náležitě provedena ustanovení čl. 1 odst. 1, 2 a 4 směrnice 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. To vyvolalo nutnost změny právní úpravy, přičemž s ohledem na absenci platného zákonného zmocnění nešlo této změny dosáhnout novelizací nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a bylo nutno vydat k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. nařízení vlády nové.

V odstavcích 1 až 5 se zpřesňují požadavky na relativní velikost plochy jednotlivých bezpečnostních barev a na umístění šikmého pruhu u zákazových značek v souladu s požadavky směrnice Rady 92/58/EHS, jinak je úprava podle § 3 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. beze změny, a to včetně umožnění náhrady žluté barvy fotoluminiscenčním materiálem žlutozelené barvy v odstavci 7, kterým se nad rámec minimálních požadavků směrnice zvyšuje viditelnost značení a tím i bezpečnost.

Co se týče způsobu značení výstrahy před nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, úprava podle § 4 odst. 1 až 3 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. se změnila tak, aby byla zajištěna návaznost na přímo použitelný předpis EU (použití výstražných symbolů nebezpečnosti) a zapracovány požadavky čl. 1 odst. 4 směrnice EP a Rady 2014/27/EU. Z tohoto důvodu se rovněž doplňuje nový odstavec 4, kterým se zavádí výjimka z označování pro nádoby používané po velmi krátkou dobu nebo s často se měnícím obsahem, a to za předpokladu přijetí jiných vhodných opatření (zpravidla jde o nádoby používané v laboratořích kvalifikovanými a náležitě vyškolenými zaměstnanci).

Ustanovení § 5 a § 6 zůstala stejná. V § 7 se doplnilo: „Bezpečnostní značky, jejichž vyobrazení a význam odpovídá požadavkům české technické normy na registrované bezpečnostní značky11), lze používat jako bezpečnostní značky podle tohoto nařízení vlády, i když nejsou v příloze k tomuto nařízení vlády vyobrazeny.“

V příloze k nařízení vlády jsou malé změny. V bodu 6 "Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci" se z důvodu odstranění aplikačních pochybností doplňuje značka "Únikový východ (vpravo)", která je zrcadlovým obrazem značky "Únikový východ (vlevo)", a do skupiny značek "Nouzový východ/úniková cesta" se obdobně vkládá značka s bílou šipkou mířící vpravo k bílému obdélníku.

 

V bodě 7 "Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty" se mění vyobrazení značky "Požární žebřík" tak, že se vedle žebříku doplňuje symbol plamene, který je na všech ostatních značkách v tomto bodě, s výjimkou směrovek k zařízení požární ochrany. Důvodem je dosažení souladu se vzhledem registrované značky F003 "Požární žebřík" podle ČSN EN ISO 7010:2012 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail