Změny v NV č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. s účinností od 1. května 2016

Zdroj: 

NV č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, a NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, přineslo mimo jiné bližší požadavky na plán BOZP na staveništi nebo pokyny k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Přehled dalších změn v prováděcích předpisech k zákonu č. 309/2006 Sb. najdete v tomto článku.

Změny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

V § 1 odst. 1 nové písm. e) stanovuje, že se upravují bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán").

V § 6 se přidává další věta, že bližší požadavky na obsah a rozsah plánu najdeme v nové Příloze č. 6 k tomuto nařízení vlády.

Do § 7 se promítla změna, že plán zpracovává koordinátor BOZP na staveništi (dále jen koordinátor), v písm. c) se uvádí, že kromě již uvedeného plán musí obsahovat přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění BOZP na staveništi, a koordinátor ho nechá odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; a v písm. d) - koordinátor zapracuje zapracuje do plánu požadavky na BOZP při udržovacích pracích (původně měl pouze zajistit jejich zpracování).

Mírně pozměněné znění příliš neměnící smysl tohoto ustanovení se vyskytlo i v § 8 písm. a), kdy koordinátor koordinuje přijímání opatření k zajištění BOZP jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami... (původně koordinoval spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených...) a písm. d).

V tomto § se přidává nové písm. h) - koordinátor v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi a nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu známi.

Změny se objevily v Příloze č. 3 bod XVIII. Potápěčské práce; V Příloze 4 Náležitosti oznámení o zahájení prací v bodu 2 už se neuvádí "případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka)", ale pouze sídlo/adresa místa bydliště zadavatele stavby (stavebníka), totéž v bodu 5 u zhotovitele a dalších osob a místo stavební dozor se používá pojem technický dozor stavebníka; v bodu 6 a 7 se k údajům o koordinátorovi při přípravě a realizaci stavby přidává číslo platného osvědčení a neuvádí se též "případně sídlo/adresa místa podnikání".

V Příloze č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán bodu 2 je změna v souvislosti s nebezpečnými látkami, a sice mezi práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, patří práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2...

Přidává se nová Příloha č. 6 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Změny v nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Změna nastává v § 1 - toto nařízení vlády stanoví zkušební okruhy nejen teoretických znalostí, ale i praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku; doplňuje se písm. d), které stanoví povinnost "vedení dokumentace a evidence držitelem akreditace o stanovených termínech zkoušek, o jejich změnách, o vykonaných zkouškách odborné způsobilosti a periodických zkouškách, včetně zasílání informací o jejich výsledku."

V § 2 přibyl odst. 2, které nás informuje o nové Příloze č. 3 k tomuto nařízení vlády, kde je uveden obsah a způsob ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky.

V § 3 odst. 1 v písm. a) se doplňuje, že předkladatel návrhu na udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti fyzických osob pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik v oblasti BOZP nebo činnosti koordinátora musí předložit projekt ověřování odborné způsobilosti obsahující podrobný popis personálního zabezpečení, finančního zajištění, technického vybavení, postupů, metod a způsobů ověřování odborné způsobilosti, včetně souboru zkušebních otázek pro písemné testy, ústní zkoušky a zadání písemných prací se zaměřením na obor činnosti, pro který se zkouška z odborné způsobilosti vykonává v souladu s přílohami č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení.

Paragrafy 3 - 5 se týkají akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti a objevuje se nový § 5a, který říká: "Pro akreditaci pro provádění periodických zkoušek se použijí § 3 až 5 obdobně."

 V § 6 se přidává, že splnění předpokladů žadatele o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.

Přidává se odst. 4, 5 a 6:

(4) Nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky uchazeč zašle držiteli akreditace zpracovanou písemnou práci k posouzení.

(5) Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce podle § 7 odst. 2 a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.

(6) Pro periodickou zkoušku se § 6 a 7 použijí obdobně; uchazeč o vykonání periodické zkoušky musí splňovat též podmínky pro absolvování periodické zkoušky podle § 10 odst. 3 zákona, což ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.

V § 7 se v odst. 1 zvyšuje požadavek na kvalifikaci člena odborné zkušební komise, musí mít kromě již uvedeného platné osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. a odbornou praxi nejméně v délce 3 let v oboru činnosti, pro který se odborná způsobilost vyžaduje a v odst. 2 se upřesňují pravidla pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.

Pokud uchazeč u zkoušky neuspěl, nově musí odborná zkušební komise v odůvodnění písemného sdělení stručně uvést důvody, pro které ohodnotila uchazeče výsledkem "nevyhověl" (§ 7 odst. 5).

V § 8, který se týká osvědčení o získání odborné způsobilosti, které je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky, se v odst. 2 přidává písm. g) - mezi náležitosti osvědčení patří i datum vykonání zkoušky.

V § 9 se v písm. b) upřesňuje, že držitel akreditace vede evidenci o vydaných osvědčeních o zkoušce z odborné způsobilosti a periodické zkoušce, a přidává se písm. d), kde je uvedena nová povinnost držitele akreditace - zasílat ministerstvu podklady pro vedení evidence odborně způsobilých osob podle § 10a zákona č. 309/2006 Sb. do 30 kalendářních dnů ode dne vykonání zkoušky.

V Příloze č. 1 Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona a v Příloze č. 2 Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora podle § 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. se přidává nové písm. f) - dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby při zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora.

Příloha č. 3 Pokyny k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky je nová a poměrně rozsáhlá.

Odpovědi na dotazy k novele zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích právních předpisů budeme postupně zveřejňovat v Tematických přílohách Koordinátor BOZPNovela zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů. Dotazy posílejte přes „okénko Otázky a odpovědi“ na titulní straně BOZPinfo.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail