Zápis o poučení a ověření znalostí osob poučených pro práci na elektrických zařízeních

Zdroj: 

Dotaz byl publikován na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Je možné považovat jeden doklad (zápis) s více jmény a podpisy osob poučených (v našem kontextu prezenční listinu) za doklad o provedení poučení a ověření znalostí osob poučených, nebo musí být vystaven zvlášť samostatný doklad (zápis) pro každou poučenou osobu, podobně jako je tomu u osoby znalé podle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice?

Ust. § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (dále jen „nařízení vlády č. 194/2022 Sb.“), uvádí: „Osoba poučená je odborně způsobilá osoba podle § 19 zákona, která byla v rozsahu své činnosti školena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny; za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé.“ Uvedeným zákonem je zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Z výše citovaného je zřejmé, že každý zaměstnanec, který je proškolen na osobu poučenou, je proškolen na konkrétní činnost, která zahrnuje konkrétní pracovní postupy a konkrétní rizika vztahující se k jeho vykonávané práci. Tyto informace jsou uvedeny v dokladu (zápise), který daný zaměstnanec po provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené obdrží. V ojedinělém případě, že by více zaměstnanců mělo tutéž pracovní náplň a jejich proškolení a přezkoušení proběhlo ve stejném termínu, je možné všechny tyto zaměstnance uvést v jednom zápise dle ust. § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail