Zdravotní prohlídky řidičů

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví pro podnikatele, zaměstnavatele, odborné pracovníky. Otázky a odpovědi 3/2011.

Byla novelizovaná vyhláška upravující problematiku zdravotních prohlídek řidičů. V čem spočívají zásadní změny?

Dnem 15. dubna 2011 nabyla účinnosti vyhl. č. 72/2011 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 277/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb. Z pohledu lékařského bylo v příloze č. 3 Nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel reagováno (podle aktuálních směrnic EU) na doporučení směrnic k problematice kvality zraku, k cukrovce (diabetes mellitus) a epilepsii. Nově jsou stanovena kritéria, která je povinen posuzující lékař respektovat.

V příloze č. 1 Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti do části Prohlášení posuzované osoby je doplněn dotaz [pod novým písmenem f)]… období bez projevu nemoci, vady nebo stavu trvá……..(konkretizovat – uvede se počet měsíců, popřípadě roků, kdy se nemoc nebo stav neprojevil – vyplňuje se v případě, kdy je tato skutečnost rozhodná pro posuzování zdravotní způsobilosti podle přílohy č. 3 vyhlášky).

Další novinkou je nové znění přílohy č. 2. Již není rozdělena na části I. a II. (úpravy, které zavedla předcházející novelizace vyhlášky – vyhláškou č. 253/2007 Sb.), je zařazen vzor nový, ve kterém je mj. zařazen ke škrtnutí nehodící se údaj o tom, o jakou skupinu (1 nebo 2) se podle přílohy č. 3 jedná a zda a v kterém roce bylo nebo nebylo provedeno psychologické a neurologické vyšetření podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále se upřesňuje, pro kterou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění je posuzovaná osoba zdravotně způsobilá.

Uvedený vzor v příloze je možno užít pouze pro posudek osob uvedených v § 87 odst. 3 a pro ohlašovací povinnosti dle § 86 a § 88 odst. 4 z. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jako posudek požadovaný např. § 32 zákoníku práce (tj. posudek v rámci přijímacího řízení); nelze jej použít jako lékařského posudku o zdravotní způsobilosti.

Je třeba upozornit na znění nového odst. 4 v § 4 vyhlášky… posudek podle této vyhlášky lze nahradit posudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, jejíž součástí je i řízení motorového vozidla, které je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, jestliže vedle náležitostí stanovených v příloze č. 1 část 8 oddíl B vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje i náležitosti podle § 4 odst. 2 (pozor, po novelizaci přečíslováno, jedná se o bývalý odst. 3), § 5 odst. 1 a rok provedení psychologického a neurologického vyšetření.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail