Zavádění programu „Bezpečný podnik“ u ŽS Brno, a.s.

Kritický pohled zástupců managementu ŽS Brno a. s. na program Bezpečný podnik, do kterého se přes některé výhrady tento podnik přesto zapojil. Rekapitulace kroků provedených při zavádění programu.

Účinný systém řízení je ten, který má v sobě obsaženy požadavky na řád ve všech důležitých oblastech řízeni. Podporou specifikace požadavků, jsou systémové normy pro jednotlivé oblasti — ČSN EN ISO řady 9000 pro jakost, ČSN EN ISO řady 14000 pro environmentální systém řízeni.
V oblasti systému řízení bezpečnosti, i přes snahu některých členských států, se dosud nepodařilo na úrovni komisí ISO ani CEN prosadit přijetí návrhů na vydání norem ISO či EN řady „18000". Jako hlavní důvod je dosud udáváno velmi obtížné sjednocování dosud používaných způsobů, často již úspěšně zavedených v jednotlivých členských státech a odtud dále šířených (např. BS 8800 ve Velké Británii, OHSAS 18001+2 v anglosaských zemích, Internal Control v Norsku).
Některé země (např. z těch nejbližších Polsko) zvolily cestu vydání národní normy pro tuto oblast. U nás se zatím vydání české národní normy pozdrželo, ale oproti jiným státům existuje zase ryze česká cesta — programy MPSV „Bezpečný podnik", případně MZd „Zdravý podnik".
Opět se tedy objevuje otázka, zda je nutno k zavedení, udržování, zlepšování a auditování (případně certifikaci) systému řízeni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci — a k jeho integraci s dalšími systémy — i nadále prosazovat vydání ISO, EN, či vlastní české národní normy.
Odpověd zní — je nutné k této problematice urychleně zaujmout jednoznačný postoj. zahraniční i naše certifikační firmy neváhají. Začínají certifikovat dle OHSAS 18001 či vlastních standardů (SafetyCert — BVQI).
České firmy z řad těch, co zatím jako jedinou možnost prokázání úrovně BOZP naplnily požadavky programu „Bezpečný podnik" si vzhledem k jeho malé známosti v okolních státech objednávají certifikaci systému M BOZP u toho, kdo to nabízí a jako by tím signalizovaly, že je nutné jiné prokázání, než osvědčení MPSV „Bezpečný podnik".
Přitom metodikou pro podniky k zavedení, udržování a zlepšování systému řízení BOZP by se mohla stát (po nabytí účinnosti) ČSN 01 0801 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci — Specifikace. Metodikou pro interní i externí auditory k ověřování shody systému řízení BOZP se standardem jeví (po nabytí účinnosti) SN 01 0804 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
MPSV je jedním téch, kdo v současné době brzdí vydání českých národních norem pro oblast SM BOZP. A při tom je právě v jeho rukou možnost urychlit vydání výše uvedených norem, a následně přehodnotit společenské poslání a odborný význam programu ČÚBP „Bezpečný podnik", jakož i účel a prestiž udělovaných osvědčení, a také přepracovat koncepci všech základních materiálů, tj. vlastního programu, příkazu předsedy ČÚBP k programu, i metodiky k programu pro IBP a pro podniky. S novými východisky a novou koncepcí pak bude nutno co nejrychleji seznámit veškerou dotčenou odbornou veřejnost, zejména však dosavadní držitele osvědčení „Bezpečný podnik".
Samy firmy pak budou volit svou cestu, zda v rámci integrace systému řízení jim postačí zavedení a certifikování SM BOZP dle ČSN a nebo zda si pořídí i nadstandardní třešničku na dortu — osvědčení MPSV „Bezpečný podnik".

Písemný příspěvek do sborníku konference ENVIRO 2002 jsem započal úvodem.

MOTTO:

„Hlavní podmínkou úspěšného zavedení programu „Bezpečný podnik je pořádek a čistota nejen na pracovišti a v dokumentaci, ale i pořádek v sobě samotném u každého jedince.„

V současné době mohu jen podtrhnout důležitost svých úvodních slov. Program „Bezpečný podnik", jehož garantem je Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) a jehož prověřování a posléze dozorování provádí inspektoráty bezpečnosti práce (IBP) prostřednictvím týmu inspektorů, Vám poodhalí skutečnosti, o kterých jste si mohli myslet, že jsou u Vás zajištěny a tím také zcela v pořádku. Skutečnost je však mnohdy jiná. Na názorných příkladech byl takto přesvědčen již nejeden, skálopevně zarytý jedinec, obhajující svůj resort o naprosté bezchybnosti. Vždyť život je o tom, že přináší samé změny a všichni se neustále učíme. Otázkou však je, jak dalece si tento fakt připustíme. Zanechejme filosofických úvah a přistupme k praktickým skutečnostem.

Firma ŽS Brno, a.s. provedla při zavádění programu „Bezpečný podnik následné kroky:

 1. Vedení společnosti se ztotožnilo s filozofií programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 2. Firma ZS Brno, a.s. došla určitého stádia zralosti a připravenosti na veškeré skutečnosti, které s timto programem budou spojeny.
 3. Ředitelé jednotlivých závodů písemně oslovili své zaměstnance a vyzývají je k maximální možné spolupráci při zavádění programu „Bezpečný podnik u ZS Brno, a.s.
 4. Na všech závodech vznikly týmy zaměstnanců odpovědných za jednotlivé oblasti na závodech. Členem závodového týmu je i ředitel závodu. V čele týmu však stojí „styčník závodu" — osoba odpovědná za průběh zavádění programu na závodě a také odpovědná za odstraňování případných neshod. Tato osoba je pod přímým metodickým vedením pracovníka vrcholného týmu, který je pověřen zavedením programu „Bezpečný podnik" u ŽS Brno, a.s.
 5. Ve firmě probíhá průběžná informovanost z oblasti zaváděni programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech stupních řízení. Dochází také k proškolení vedoucích pracovníků, postupnému přenosu informací a delegováni úkolů na jejich podřízené.
 6. Byl vytvořen informační kanál, kterým proudí nejnovější informace z oblasti BOZP a PO k zaměstnancům ZS Brno, a.s.. Využívají se možnosti firemního tisku, vznikly nástěnky na frekventovaných místech u jednotlivých závodů a v areálech, kde zaměstnanci dostávají přehledné informace z oblasti BOZP a PO.
 7. Zaměstnanci společnosti byli do problematiky vtaženi také zábavnou formou. Na tomto základě byla vyhlášena soutěž „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, v níž vylosovaní šťastlivci obdrží drobnou cenu od ředitele pro systémy řízení. Této soutěže se mohl zúčastnit každý zaměstnanec firmy. Podmínkou bylo uvést podnět, či návrh na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, závodě, nebo ve firmě.
 8. Proběhlo vstupní prověřováni fyzické připravenosti a mapování situace u jednotlivých závodů. Uvedené skutečnosti byly mapovány na záznamový materiál. Vznikají harmonogramy k odstraňování závad. Vytypovávají se areály, u kterých je nutný vyšší dohled s větší mírou pozornosti.
 9. Průběžně jsou odstraňovány nedostatky v administrativní oblasti tak, aby byly splňovány požadavky legislativy a norem.
 10. Pro vytvoření jednotných opatření v dokumentaci na všech závodech jsou vytvářeny šablony — jednotné návrhy, které patřiční zaměstnanci upravují na podmínky závodu vkládáním aktuálních dat.
 11. Provádí se příprava vedoucích staveb a vedoucích středisek formou školení z konkrétní problematiky, která se dotýká provozních záležitostí
 12. Postupně probíhá prověřováni připravenosti a mapování situace na stavbách.
 13. Byly provedeny první kroky k vytvoření "Zprávy o výsledku interního auditu" na jednotlivých závodech, tzn. že materiál prošel prvním kolem hodnocení a vlastní tvorby. Tato zpráva vznikala formou lektorského vedení zodpovědných pracovníků z jednotlivých závodů. Druhé kolo tvorby tohoto materiálu bude odstraňovat případné nesrovnalosti a sjednocovat grafickou úpravu materiálu.
 14. Plánované podání přihlášky k prověření programu BOZP a PO u ŽS Brno, a.s. na Inspektorát bezpečnosti práce v Brně je do 02.05.2002.
 15. Slavnostní zahájeni externího auditu týmem inspektorů z IBP je připravováno na 16.05.2002.
 16. 15. 30. 8. 2002 - nejzazší termín pro ukončení externího auditu týmem inspektorů IBP a současně i termín pro vytvoření a podpis „Závěrečného protokolu" o průběhu externího auditu vedoucím týmu inspektorů IBP.

Pokud budete chtít znát jak se celá situace se zaváděním programu „Bezpečný podnik" u ZS Brno, a.s. dále vyvinula, zajímejte se o to v měsíci listopadu 2002. Při prohlídce seznamu vytvořeného na ČÚBP pod názvem: Celkový přehled organizaci, které splnily podmínky programu „Bezpečný podnik", tam objevíte (neobjevíte) i firmu ŽS Brno, a.s.

Článek byl se souhlasem zástupců managemnetu ŽS Brno a.s. zpracován redakcí webu bozpinfo z prezentace závěrů při jednání v sekci „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dne 17. 4. 2002 na konferenci ENVIRO 2002 a z volného pokračování ve formě vystoupení na odborném semináři Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro 21. století v rámci doprovodném programu k veletrhu For Arch 2002.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail