Realizace programu „Bezpečný podnik" v Lovochemii, a. s., Lovosice

Zdroj: 

Postup zavedení systému vnitřního řízení bezpečnosti práce ve velkotonážním chemickém podniku anorganického typu, který vedl k opakovanému získání osvědčení „Bezpečný podnik“. Projekt bezpečné a hygienické práce v Lovochemii a.s.

Akciová společnost Lovochemie, která reprezentuje svým charakterem velkotonážní chemický podnik anorganického typu, je největším výrobcem průmyslových hnojiv v České republice. Výroba byla zahájena již na přelomu 19. a 20. století. Výrobní program v současnosti zahrnuje výrobu ledku amonného s vápencem (LAV 27%), ledku amonného s hořčíkem (LAD), kombinovaných hnojiv (NPK), ledku vápenatého (LV 15 %) a kapalných hnojiv různého složení, z nichž nejvýznamnější je roztok dusičnanu amonného s močovinou (DAM 390). K uspokojení trhu je vyráběna široká škála těchto hnojiv s dalšími přísadami.

Lovochemie, a. s., obdržela opakovaně za výsledky dosažené v letech 1996 až 2000 při plnění dobrovolných záměrů a cílů, zaměřených na zvyšování ochrany zdraví, ŽP a bezpečnosti všech činností spojených s podnikáním společnosti, osvědčení RESPONSIBLE CARE — ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII. Lovochemie, a. s., má právo užívat logo výše uvedeného osvědčení po dobu dvou let, tj. do 10/2002. V rámci dalšího plnění těchto záměrů vedení společnosti rozhodlo řešit vybudování systémů řízení bezpečnosti v souladu s programem „Bezpečný podnik".

V minulých vydáních časopisu byly přínosy tohoto programu dostatečně popsány, proto bych se rád zmínil o postupu zavedení systému v Lovochemii.

Historicky byla BOZP v podniku na dobré úrovni. Zmíněná problematika byla řešena jednotlivými vnitropodnikovými organizačními a řídícími normami různé úrovně. Absence uceleného systému byla zaregistrována při přednášce odborníka na BOZP z Francie v Lovochemii v roce 1998. Poučení z jeho přednášky pro nás bylo, že problematice BOZP je ve společnosti věnována maximální pozornost, ale nejsme schopni provést obdobnou prezentaci v oblasti BOZP z důvodů nepropracovanosti systému, zejména díky neexistenci návaznosti jednotlivých kroků.

S cílem zlepšení stavu byl zpracován projekt bezpečné a hygienické práce v Lovochemii, a. s.

V projektu byly stanoveny:

1. Cíle

 • maximální snížení četnosti a závažnosti pracovních úrazů
 • rozvíjet uvědomění zaměstnanců za účelem minimalizace dopadu škodlivých účinků na zdraví. Vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohro žení bezpečnosti a zdraví za městnanců.

2. Základní klíčové body úspěchu

 • důslednost a neformálnost
 • pořádek a organizace práce
 • změna přístupu zaměstnanců k respektování pravidel iniciativa a snížení rizik
 • důraz na bezpečnost a hygienu práce ve společnosti
3. Nástroje
 • zpracování a zveřejnění „Politiky bezpečné a hygienické práce"
 • aktivace všech zaměstnanců
 • zpracovat kontrolní mechanismy — za účelem možnosti vy hodnocení stanovit hodnotitelné ukazatele
 • sledovat plnění problematických bodů z kontrol
 • pravidelně projednávat problematiku BOZP v poradě vedení společnosti a PR ZO odborů
 • na všech stupních školení odstranit formálnost a pasivitu
 • zpracovat přehledný systém školení a kontrol — včetně obsahu
 • navrhnout pravidla celopodnikové soutěže se zaměřením na BOZP
 • provádět důsledně analýzu úrazů, včetně odstranění příčin
 • věnovat pozornost výběru OOPP — certifikát
 • provádět preventivní údržbu zařízení — revize vyhrazeného zařízení
 • zajistit zdravotnicky a psychologicky správné začlenění zaměstnanců na pracoviště
 • sledovat kvalitu pracovního prostředí
 • prezentovat činnost v oblasti BOZP na informačních tabulích a závodním časopise

 

K realizaci projektu byli vybráni pracovníci ochotní v dané problematice spolupracovat. Generálním ředitelem byl jmenován tým, ve kterém jsou zastoupeni zaměstnanci zabývající se problematikou profesně, z údržby, z výroby, z životního prostředí a z personalistiky. Tento tým zpracoval plán realizace projektu na dva roky. Během nich se týmu podařilo plán splnit.

V další činnosti se tým zaměřil na plnění podmínek programu „Bezpečný podnik". V prosinci roku 2000 byli pracovníci týmu proškoleni na VÚBP k provedení vnitřního auditu dle programu „Bezpečný podnik". Při provádění auditu se ukázala jako výhodná různorodost složení týmu vzhledem k rozmanitosti oblastí kontrolních otázek. Pracovníci VÚBP provedli několik konzultačních návštěv k vysvětlení nám nejasné problematiky v programu, zúčastnili se vnitřního auditu BP na závodní teplárně, která se týmu jevila jako problémová. Kontrolní otázky se staly pro tým vodítkem k vytvoření systému řízení bezpečnosti práce.

 

V červenci 2001 byl kontaktován IBP pro Severočeský kraj se sídlem v Ústí n. L. a jednotlivé odpovědi na otázky programu „Bezpečný podnik" zpracované týmem byly projednány s inspektorkou SOD M. Křehlovou. Na její doporučení bylo vypracováno několik doplňujících dokumentů (např. seznam používané legislativy, doplnění cílů a úkolů k prosazení „Politiky bezpečné práce") a kontrola IBP na závodní vlečce. Při jejích dalších konzultačních návštěvách byla dopracována zpráva o výsledku posuzování k auditu řízení bezpečnosti práce podle programu „Bezpečný podnik".

V listopadu roku 2001 byla předána na IBP v Ústí n. L. žádost o vydání osvědčení „Bezpečný podnik". Na základě naší zádosti IBP Ústí n. L. 12. 12. 2001 zahájil v Lovochemii výkon dozoru, jehož předmětem byla prověrka systémů řízení bezpečnosti práce. Ze strany IBP se dozoru zúčastnilo sedm inspektorů SOD. Dílčí protokoly jednotlivých inspektorů byly projednány 11. 1. 2002. Termíny pro odstranění zjištěných závad uvedených v dílčích protokolech byly stanoveny IBP na 28. 2. 2002. Jelikož závady byly odstraněny před stanoveným termínem, požádali jsme IBP o provedení následné kontroly. Výsledky prověrky byly projednány 22. 2. 2002 se statutárními zástupci společnosti. V závěrečném protokolu sepsaném téhož dne IBP Ústí n. L. doporučil ČÚBP v Praze vydat Lovochemii, a. s., osvědčení o zavedení systému řízení bezpečnosti práce — „Bezpečný podnik".

 

Zúčastnění zaměstnanci Lovochemie si již v průběhu dozoru IBP uvědomili, že získáním osvědčení „Bezpečný podnik" byla úspěšně ukončena etapa ke zdokonalování činností v oblasti řízení bezpečnosti, ale nejedná se o ukončení procesu. Systém řízení bezpečnosti je nutno průběžně doplňovat a zdokonalovat.

 

Další úsilí bude zaměřeno na snižováni rizik, a to zejména v oblasti stáčení, skladování a rozvodu čpavku po podniku. V roce 2001 byla ve spolupráci s Regionálním centrem EIA Ostrava zpracována systémová studie k této problematice. Ve studii byla vytipována problémová místa a stanovena opatření ke snížení přijatelných rizik. Byl zpracován plán realizace opatření s ukončením v roce 2004.

 

 

ZDROJ:
MARKVART, L.: Realizace programu „Bezpečný podnik" v Lovochemii, a. s., Lovosice. Bezpečnost a hygiena práce č. 5 (2002) s. 12-13.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail