Výsledky ESAS v pracovní úrazovosti za rok 2001 podpořené Politikou bezpečnosti v podniku

Společnost Eastman Sokolov a.s. (ESAS) obhájila 20. 12. 2001 osvědčení „Bezpečný podnik“. Bezpečnost práce včetně bezpečnosti vlastní patří v této společnosti k nejvyšším prioritám. Hodnocení výsledků slovy výrobního ředitele.

 

Shrnu-li obsah tohoto článku, pak začnu slavnostně, pokusím se zhodnotit oblast pracovní úrazovosti za rok 2001 a naznačím, co nás v této oblasti bude čekat v roce letošním.

Slavnostně

Dne 20. 12. 2001 převzaly ESAS za účasti zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Českého úřadu bezpečnosti práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, novinářů a dalších hostů, spolu se dvěma dalšími organizacemi, obhájené Osvědčení o splnění podmínek programu „Bezpečný podnik“. Tento program splňuje požadavky BS 8800:96. Prvotní získání tohoto osvědčení je v CHZ Sokolov datováno k 09/1998, jednalo se tedy o obhajobu po třech letech.

 

Kdybych měl porovnat, zda si více vážím prvotního získání nebo současné obhajoby, musel bych jednoznačně říci, že současné obhajoby. Program Bezpečný podnik je „o systému řízení bezpečnosti“, náš systém je navíc systémem integrovaným a žádný systém řízení by neměl být samoúčelný.

Musí přejít do praxe, musí být zřejmý z konkrétních výsledků. A pokud zjednoduším problematiku řízení bezpečnosti „na počet pracovních úrazů let 1998 a 2001“, dostávám následující, pro nás velmi příznivé porovnání:

28 pracovních úrazů v r. 1998 a 3 pracovní úrazy v r. 2001.

Proto je pro mne cennější tato obhajoba. Další komentář k této problematice považuji za zbytečný, uvedená fotografie přibližuje atmosféru slavnostního předání z 20. 12. 2001, přiloženími osvědčeními jsem se chtěl s vámi rozdělit o svoji radost a poděkovat za dosažené výsledky a dlouhodobou a cílevědomou práci v této oblasti.

 

Výsledky roku 2001

V roce 2000 jsme jako nová akvizice Eastman Chemical Company začali sledovat pracovní úrazovost v kategoriích OSHA (s kvalifikovaným ošetřením, ale bez pracovní neschopnosti) a LWDO (úraz doprovázený pracovní neschopností). Za výsledky roku 2000, 19 případů OSHA, z toho 16 případů LWDO, jsme byli evropským vedením fy. EASTMAN kritizováni. Naší povinností i snahou proto bylo dosáhnout v průběhu roku 2001 podstatného zlepšení.

Naše  snaha byla úspěšná, v loňském roce bylo v ESAS evidováno 6 úrazů typu OSHA, z toho 3 případy LWDO.

 

Těmito výsledky a významným zlepšením se ESAS staly špičkovou organizací EMN i z celosvětového pohledu. Zaregistrovali jsme i řadu případů, v předcházejícím období prakticky neznámých, kdy stav pracovníka po pracovním úrazu byl po jeho dohodě s nadřízeným mistrem a lékařem hodnocen tak, že nebylo nutné nastoupit pracovní neschopnost a pracovník pokračoval ve výkonu své pracovní funkce, nebo byl převeden do doby svého plného zotavení na jinou, méně náročnou práci. Tohoto přístupu jsem si osobně velice vážil.

 

Jak jsme dosáhli výsledků, které překonaly naše očekávání ?

Snad to nebude znít jako fráze, když vyslovím názor, že se nám podařilo změnit myšlení lidí zejména v tom, že bezpečnost práce včetně bezpečnosti vlastní patří k nejvyšším prioritám ve společnosti Eastman Sokolov, a. s., že nemocnost z důvodu pracovní úrazovosti se neslučuje s etikou chování pracovníka ESAS ani Politikou bezpečnosti, podporovanou vedením společnosti.

 

Tato pravidla byla zvýrazněna v RVŘ 01/2001 Zvýšení bezpečnosti v CHZ Sokolov, a.s., vydaném v 01/2001 a současně podpořena určitým ale jistě ne rozhodujícím finančním stimulem pro pracovníky, kteří oblast pracovní bezpečnosti, zejména ve výrobních útvarech, významnou měrou ovlivňují.

Výsledky roku 2001 byly uzavřeny, tato motivační pravidla vyhodnocena a  odměny budou součástí výplat za leden 2002.          

 

Děkuji všem, kteří se na těchto výsledcích přímo, nebo nepřímo podíleli; dosažené výsledky roku 2001 překonaly očekávání i hodnoty požadované  Politikou bezpečnosti pro toto období.           

 

Úkoly roku 2002

Z předcházejících konstatování je zřejmé, že výsledky roku 2001 nebude snadné obhájit, ještě obtížnější bude je dále zlepšovat. Mělo být zřejmé i to, že přes funkční systém bezpečnostní problematiky v ESAS se jedná o oblast, která podléhá určitému vlivu nahodilosti …

Z obou těchto důvodů byly pro nás vedením EMEA stanoveny v absolutním vyjádření pro rok 2002 jako maximální tyto hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti: 10 případů kategorie OSHA, 4 případy kategorie LWDO.

Poměrové hodnoty, vzniklé přepočtem na 200 000 odpracovaných hodin, představují 1,75 pro OSHA rate a 0,60 pro LWDO rate. O skutečném průběhu obou těchto ukazatelů, budete tak jako dosud, průběžně informováni v elektronické i písemné formě prostřednictvím našich podnikových novin.

Vnitropodniková pravidla a legislativa nepřinesou pro rok 2002 žádné podstatné změny. V průběhu ledna bude revidován RVŘ 01/2001 Zvýšení bezpečnosti v CHZ Sokolov, a.s., způsob finančních stimulů však bude v principu zachován i pro rok 2002. Benevolentnější bude hledisko pro užití negativní motivace pro případy OSHA (úrazy bez dnů absence), kdy není smyslem tyto případy „převádět“ do ostatní drobné úrazovosti, pokud faktickou potřebu  lékařského ošetření vyžadují. Stejný pohled platí pro drobnou úrazovost, která je sice pouze pomocným ukazatelem, ale i její evidence je důležitá a musí být i hodnověrná.       

 

Autor: Bedřich Pokorný

Eastman Sokolov, a.s.

          výrobní ředitel  

(ESAS) dříve Chemické závody Sokolov

 ZDROJ:
 vnitropodnikové noviny společnosti, převzato bez obrázku uváděného v textu

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail