Metrostav a.s. - BEZPEČNÝ PODNIK

Proč se stavební firma Metrostav a.s. zapojila do programu Bezpečný podnik a jaké to přineslo výsledky na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců i pro firmu celkově.

Pražské metro, Strahovský tunel a tunely Mrázovka, Corso Karlín, Paláce Euro, Flora a mnohá další moderní administrativní centra, obytný soubor U Kříže. To jsou jen některé z mnoha staveb, u nichž zanechává svoji vizitku v podobě kvalitně odvedeného díla akciová společnost Metrostav. Stavební aktivity této firmy je skutečně možné sledovat doslova na každém kroku . A velmi pozitivní je přitom zjištění, že veškeré činnosti Metrostavu jsou provázeny trvalou snahou o vytváření bezpečného pracovního prostředí. Důkazem, že toto snažení je korunováno úspěchem je osvědčení „Bezpečný podnik“, které tato firma,  jako vůbec první stavební společnost v České republice, získala v září 1998.

Metrostav a.s. je univerzální stavební firma, která působí ve všech segmentech stavebního trhu. Při realizaci zakázek využívá nejrůznější technická zařízení, technologie a pracovní postupy. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí  bylo tedy nutné vytvořit vzájemně propojený systém vzdělávání a kontroly tak, aby se všichni zaměstnanci se základními  pravidly nejen seznámili, ale aby si je osvojili a přijali je za normu svého chování a jednání. Tento systém podnikového řízení bezpečnosti práce podléhá úseku výrobně-technického ředitele, který každoročně vydává příkaz k prověrkám BOZ, PO a OŽP. Firma zachovala letitou tradici a školení zaměstnanců v dělnických profesích provádí každé čtvrtletí. Obsah a zaměření jednotlivých kurzů přitom bezprostředně souvisí s postupem prací na konkrétní zakázce. „Vždy dbáme na to, aby obsah školení měl požadované náležitosti,  rozumí se zejména průkaznost,  seznámení zaměstnanců s vybranými ustanoveními zákoníku práce, zejména hlavy páté, tj. §§  132 až 136a a se „skoronehodami“, popř. možnými riziky.“ Říká Ing. Jiří Typlt, vedoucí útvaru BOZ. „K udržení  odpovídající úrovně znalostí jak u techniků, tak i v případě dělnických profesí,  nám slouží fungující systém školení a přezkušování, resp. ověřování odborných znalostí, a to jak podle § 9 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., tak v našem případě  i  ověřování  odborných  znalostí  ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. dle § 3 a § 7, a to nejméně jedenkrát za tři roky. Obdobný tříletý cyklus platí i v případě ověření vědomostí vedoucích zaměstnanců v požární ochraně. U zaměstnanců ověřujeme znalost předpisů v požární ochraně vždy za dva roky. Každý zaměstnanec musí být dále seznámen s § 3 a § 4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o elektrotechnice, každé pracovišti musí mít alespoň jednoho vyškoleného pracovníka, který je schopen poskytnout první pomoc v případě úrazu. Dlouhodobě má každý zaměstnanec Metrostavu vedenu osobní bezpečnostní kartu, do níž jsou zaznamenávány všechny potřebné údaje (školení BOZ, změna zdravotního stavu, pokuty atd.).“ Dodává ing. Typlt. K lepší informovanosti ekologů, bezpečnostních techniků, vedoucích požárních preventistů a zástupců dceřiných společností patří pravidelné měsíční porady, na nichž jsou přítomni i právníci a zástupci odborů.Na těchto schůzkách se řeší nejen výsledky úrazovosti, ale hovoří se rovněž o odškodnění pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších náhradách postiženým.  Zápisy z těchto porad dostávají na vědomí výrobní náměstci jednotlivých divizí společnosti. 

Na systém vzdělávání a školení BOZP, PO a OŽP navazuje kontrolní činnost. V tomto směru má firma velmi dobrou zkušenost s dobrovolnými inspektory BOZ odborové organizace, které sama vyškolila a přezkoušela. Mají za úkol kontrolovat pracoviště a upozorňovat mistry na případné závady a nedostatky. Zjištěné skutečnosti zapisují do deníku kontrol BOZ a po dohodě s mistrem  stanoví i termín, v němž musí dojít k nápravě. svou práci Obdobně působí dobrovolníci také v oblasti prevence požární ochrany. Vlastní audity BOZP, PO a OŽP, které  Metrostav a.s. provádí každý rok nad rámec plánovaných i namátkových kontrol státních orgánů, pomáhají udržovat v pracovnících pocit trvalé zodpovědnosti za své vlastní zdraví i za zdraví ostatních. Letité zkušenosti Metrostav a.s. potvrzují, že nejlepším kontrolním systémem je každodenní důsledná prohlídka stavby – pracoviště. A také znalost prostředí. Jedině tímto způsobem je možné rizika snižovat nebo ještě lépe jim předcházet.Tento základní princip nemůže nahradit žádná metoda rizik, byť  by byla zpracovaná do nejmenších detailů a přehledných tabulek.

Ing. Typlt je přesvědčen, že závěry prověrky systému řízení bezpečnosti práce v akciové společnosti Metrostav povedou k opětovnému získání osvědčení „Bezpečný podnik“.  Firma se tím zavazuje k dalšímu zvyšování úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí, k provádění každoročního vlastního auditu programu „Bezpečný podnik“ včetně jeho změn a dodatků vydaných Českým úřadem bezpečnosti práce. S tím souvisí i povinnost společnosti oznamovat příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce změny, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou životného prostředí, k nimž došlo v době od předchozí kontroly provedení auditu programu „Bezpečný podnik“.  Spolu s tímto osvědčením je Metrostav a.s. držitelem i certifikátu ČSN EN  ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 001.
Případným zájemcům o získání osvědčení  „Bezpečný podnik“ ing. Typlt vzkazuje: „Jděte do toho,  neostýchejte se!  Osvědčení, které získáte bude tou nejlepší vizitkou vaší firmy. A  povinnost odpovědět na všechny otázky auditu prezentovaného ČÚBP vás přiměje uvažovat i o otázkách, které byste jinak prošli bez povšimnutí.“

Autor: PhDr. Blanka Hrdinová

METROSTAV a.s.
www.metrostav.cz

ZDROJ:
Zpravodaj BOZP č. 1 (2002).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail