Zaměstnavatel by měl seznámit zaměstnance s evakuačním plánem budovy

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám dotaz týkající se uzamčeného bezpečnostního východu z budovy, v níž pracuji. Pracuji ve velké moderní kancelářské budově, ve které je v rámci 10 pater možné se pohybovat pouze výtahy a případně únikovým schodištěm, které však nemá přístupný východ níže, než v 1. patře. Z 1. patra do přízemí je možné se dostat pouze výtahem. Užívání schodiště pouze do úrovně prvního patra (2. nadzemní podlaží) a nikoliv do úrovně přízemí (tedy 1. nadzemní podlaží) je dle mého názoru v hrubém rozporu s bezpečnostními předpisy. Jak se v případě negativní události dostaneme při nutnosti urychleného opuštění budovy ven jinak než výtahem? Zaměstnavatel mi řekl, že při běžném provozu nelze z budovy odejít ani do ní vstoupit přes únikové východy, které jsou v úrovni 1. nadzemního podlaží. K tomu při běžném provozu ani nejsou určeny. Úniková schodiště lze při běžném provozu pro pohyb mezi jednotlivými patry budovy používat bez omezení. V případě nutnosti evakuovat budovu (např. při požáru) se situace zcela mění. Všechny únikové východy budou uvolněny a umožní za takovéto situace volné opuštění budovy. Mně se to nezdá, únikový východ má být přece trvale odemčen. Prosím Vás tedy o vyjádření, jestli je to v rozporu s předpisy, nebo ne.

Možná že vás zklamu, ale nedomnívám se, že by vámi popsaná situace objektu vašeho zaměstnavatele byla v rozporu s bezpečnostními předpisy a s protipožárními předpisy. Žádná budova a žádný objekt nemohou být zkolaudovány, aniž by nebyla vzata v úvahu bezpečnost a ochrana zdraví osob, které se v ní budou nacházet. Podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů, platí, že "Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby." Proto se nelze domnívat, že by stavba byla zkolaudována bez vyjádření požárníků. Váš zaměstnavatel však v rámci tzv. prevence rizik (kterou dělá buď sám nebo mu ji dělá osoba odborně způsobilá pro prevenci rizik – viz ustanovení § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) musí podle ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně a jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel by měl mít pro tyto účely zpracovat nějakou směrnici nebo vnitřní pokyn a s tím by – právě s ohledem na specifické podmínky objektu, ve kterém pracujete – měl všechny zaměstnance prokazatelně seznámit, nejlépe při školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Přitom by vás měl seznámit s tím, kdo otevře nouzové východy a kteří zaměstnanci kterým nouzovým schodištěm opouští budovu a měl by vás seznámit s evakuačním plánem budovy.

Autor článku: 

Komentáře

Evakuační / bezpečnostní východ - reakce na článek.

21.08.2007 - 12:18 Vladimír Fikejs
Dle mého názoru je tvrzení, že bude únikový východ odemčen určeným pracovníkem dosti neadekvátní požadavkům na rychlost evakuace a bezpečnost osob při vzniku nenadálých událostí (požár). Východ nemusí být otevřen z důvodu-nepřítomnosti (dlouhodobé, krátkodobé, neznalostí povinností či opoměním a dalšími objekt. i subjekt. příčinami. U naší organizace toto řešíme uložením klíče od nouz. východu (schodiště) v prosklené uzavřené krabičce vedle vstup. dveří. Jistě výhodnější řešení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail