Mezinárodní spolupráce v oblasti prevence závažných havárií

Systém prevence závažných havárií v souvislosti s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, jehož cílem je snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, je v České republice nastaven od roku 2000 zákonem o prevenci závažných havárií.

Tento zákon pod č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, byl v nedávné době novelizován. Novela provedená zákonem č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, nabyla účinnosti 1. 3. 2010. Zákon o prevenci závažných havárií transponuje předpis Evropských společenství v této oblasti, kterým je směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, ve znění směrnice 2003/105/ES, což je tzv. směrnice SEVESO II. Řešení této problematiky je v rámci EU koordinováno a provádění vnitrostátních transpozičních opatření směrnice Seveso II je kontrolováno.

Členské státy a Evropská komise si vyměňují informace o získaných zkušenostech s fungováním opatření stanovených v oblasti prevence závažných havárií. Komise vytvořila a zpřístupnila členským státům informační systém obsahující zejména údaje o závažných haváriích, ke kterým došlo na území členských států, pro účely poučení z těchto havárií. Systém mimo jiné obsahuje rozbor příčin havárie a popis preventivních opatření nezbytných k tomu, aby se zabránilo
jejímu opakování.

Jednotné provádění a důsledné uplatňování ustanovení směrnice Seveso II vyžaduje úzkou spolupráci mezi příslušnými orgány všech členských států a Evropskou komisí. Platformou této spolupráce je Výbor příslušných orgánů (Committee of Competent Authorities - CCA) skládající se ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise. Výbor diskutuje o všech otázkách týkajících se provádění směrnice Seveso II a poskytuje návody a doporučení pro její uplatňování v praxi. Výbor řeší také aktuální otázky a problémy v souvislosti s přizpůsobováním kritériím nastaveným směrnicí Seveso, zejména s ohledem na technický pokrok a nové skutečnosti, a přijímá příslušná opatření.

Činnost Výboru je založena na konsenzu členských zemí. Komise svolává Výbor dvakrát do roka vždy do země předsedající v daném období EU. Pořádající země zajistí toto zasedání Výboru (Meeting of the Committee of Competent Authorities) a organizuje doprovodný odborný seminář na aktuální téma.

V dubnu 2009, v době předsednictví České republiky, proběhlo v Praze již 21. zasedání Výboru a seminář byl uspořádán na téma Prevence závažných havárií v podnicích, na které se vztahuje Směrnice Seveso, zařazených do skupiny A. Podzimní zasedání v říjnu 2009 se konalo ve švédském městě Luleå. Seminář s názvem Bezpečnost a CBRN byl zaměřen na otázky ohrožení bezpečnosti a problematiku CBRN, tedy chemické, biologické a radiační ohrožení. Tato témata byla současně uvažována v kontextu prevence závažných havárií. Zasedání Výboru v rámci aktuálního španělského předsednictví a seminář zaměřený na havarijní plánování musely být v souvislosti s vážným narušením letecké dopravy nad Evropou odloženy až na konec května. Informace o činnosti Evropské komise v souvislosti se směrnicí SEVESO II lze získat na adrese http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm.

Významnou institucí v oblasti prevence závažných havárií, zajišťující vědeckou a technickou podporu k implementaci a monitorování směrnice SEVESO, je Úřad pro rizika závažných havárií (Major Accident Hazards Bureau - MAHB). Tato instituce je součástí Výzkumného střediska Evropské komise (Joint Research Centre) se sídlem ve městě Ispra v Itálii. Hlavním posláním je napomáhat Komisi při úspěšném provádění politiky EU k řízení hlavních rizik a prevenci a zmírnění následků případných závažných havárií.

Problematiku havárií v souvislosti s chemickými látkami řeší rovněž Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jejímž členem je Česká republika od roku 1995. V rámci OECD se setkávají představitelé 30 zemí a Evropské komise, aby koordinovali a harmonizovali postupy, diskutovali problémy společných zájmů a spolupracovali na řešení problematiky v mezinárodním prostoru. Činnosti OECD týkající se prevence chemických havárií, havarijní připravenosti a zásahů jsou vykonávány pracovní skupinou pro chemické havárie (Working Group on Chemical Accidents - WGCA). Cíle této pracovní skupiny zahrnují vypracovávání základních materiálů k prevenci chemických havárií, havarijní připravenosti a zásahům.

OECD dále zajišťuje výměnu informací a zkušeností a analýzu problémů jednotlivých členských zemí. OECD programy k chemickým haváriím jsou určeny pro každého, kdo používá nebo má na starosti nebezpečné chemické látky, pracuje v chemické výrobě nebo žije v blízkosti chemického provozu. Tyto programy pomáhají orgánům a institucím veřejné správy, průmyslovým podnikům, zaměstnancům a dalším subjektům předcházet chemickým haváriím a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.

V této souvislosti OECD vypracovala a doporučila dva materiály.

Jedná se o:

  • Základní principy OECD pro prevenci závažných havárií, havarijní připravenost a zásahy. Návod pro průmysl, správní úřady, obce a ostatní zainteresované subjekty (OECD Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response),
  • Návod pro vytváření indikátorů výkonu bezpečnosti ve vztahu k prevenci, připravenosti a reakci na chemické havárie (Guidance on Developing Safety Performance Indicators related to Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response).

Podrobnosti o těchto a dalších publikacích OECD lze nalézt na webových stránkách http://www.oecd.org/ehs/. Publikace jsou v elektronické podobě dostupné zdarma. Do činnosti mezinárodních institucí v oblasti prevence závažných havárií je Česká republika aktivně zapojena prostřednictvím zástupců Odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí a Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií  Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Praha.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail