Povinnosti pronajímatele týkající se BOZP

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jsem pronajímatel a ve svém objektu mám oddělené jednotky, které se chystám do budoucna pronajímat nájemcům, kteří zde budou podnikat. Jedním z potenciálních nájemců je i OSVČ, která zde bude mít další zaměstnance. Pokud chápu zákon správně, tak se povinnost k dodržování BOZP vztahuje i na OSVČ podle § 12 zákona 309/2006 Sb. Potud je mi to jasné. Můj dotaz směřuje k tomu, zda mám nějakou zákonnou povinnost v BOZP i já jakožto pronajímatel ve vztahu k nájemci, potažmo jeho zaměstnancům. Nemám teď na mysli to, co si s nájemcem dohodneme ve smlouvě, to samozřejmě musím plnit. Měl jsem spíše na mysli povinnost zákonnou (myslím, že hlavní dva předpisy jsou NV č. 361/2007 Sb. a NV č. 101/2005 Sb., ale moje otázka se vztahuje na všechny odpovídající předpisy), tedy zda mohu i já být postihován za to, že v mém objektu například není odpovídající teplota podle předpisů o BOZP, i když sám nikoho nezaměstnávám.

Povinnost dodržovat BOZP je především záležitost zaměstnavatele a jeho zaměstnanců. Zaměstnavatel plně odpovídá za vytvoření odpovídajících podmínek BOZP pro své zaměstnance, ti na druhé straně jsou povinni dodržovat jeho zákonem stanovené povinnosti a příkazy zaměstnavatele. V okamžiku, kdy OSVČ zaměstnává zaměstnance, je z pohledu zákoníku práce i ostatních předpisů v oblasti BOZP zaměstnavatel. 

Z Vašeho dotazu nevyplývá přesně, o jaký objekt se jedná, ale v podstatě Vy jste povinen zajistit, aby onen objekt byl provozuschopný a vyhovoval účelu, ke kterému je pronajímám (např. kancelářské práce). Vy jako majitel objektu musíte zajistit řádnou technickou a ostatní bezpečnost. Podle § 2205 občanského zákoníku nájemní smlouva pronajímatele zavazuje

  • přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
  • udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,
  • zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.

Z toho pro Vás vyplývá, že musíte zjistit, aby pronajaté prostory mohly sloužit účelu, ke kterému byly pronajaty. Když to bude např. kancelář, pak aby zde bylo odpovídající osvětlení, teplota a výměna vzduchu. Správně uvádíte, že tyto věci řeší nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Podrobnější podmínky asi budete řešit i smlouvou s nájemcem.

Dále podle občanského zákoníku platí, že po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel a že ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce. Proto například úklid kanceláří nemusíte nájemci zajišťovat, pokud se s ním výslovně nedohodnete, ale pokud jsou v objektu umístěny například výtahy, tak jejich údržbu a technické zajištění musíte provádět Vy jako majitel. V neposlední řadě je třeba dbát také na požární bezpečnost objektu, tzn. zajistit především pravidelné kontroly prostřednictvím odborně způsobilé osoby a dle jejího doporučení vybavit objekt prostředky protipožární ochrany (hasicí přístroje apod.). V tomto směru je třeba se řídit zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb.

V té souvislosti ještě podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb., jste povinen zajistit, aby objekt byl řádně vybaven bezpečnostními značkami (např. schody) apod. a aby únikové cesty a východy z objektu splňovaly požadavky nařízení vlády č.101/2005 Sb.

Asi by bylo nejlepší, abyste si nechal udělat posudek od odborně způsobilé osoby v BOZP a PO, že Váš objekt vyhovuje z hlediska BOZP i požární ochrany účelu, ke kterému bude pronajímán. Pak budete mít také jednodušší jednání s případnými nájemci.

Autor článku: 

Komentáře

Pronájem

19.01.2017 - 08:27 Jan Buček
Vztahy mezi pronajimatelem a nájemcem lze řešit podle § 2 odst.(2) Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, v posledním znění. V zásadě platí, že všechny povinnosti v prostorách, které užívá k provozování své činnosti plní nájemce. V praxi lze smluvně upravit, že některé povinnosti se zaváže plnit pronajímatel. hjedná se zejména o ty povinnosti, které souvisí s provozem pronajímané budovy, např. revize pevných rozvodů elektro, vytápění, požární vodovody. Nemusí to být např. kontroly přenosných hasících přístorů. Nebývají to např. kontroly elektrických spotřebičů. Ing. Jab Buček

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail