Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/9

  Poslední aktualizace: 08.10.2019 - 12:45

  příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP - inspekce práce - činnosti kontrolníŘEHOŘ, ROMAN: Novinky v... událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0Firmy podceňují požární bezpečnostanotace: Tragické příklady z České republiky i ze zahraničí... přesvědčením, že se na ně tyto požadavky nevztahují. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP... významnou ekonomickou a politickou událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0 Firmy podceňují požární bezpečnostanotace: Tragické

 2. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/2

  Poslední aktualizace: 12.03.2018 - 14:34

  vlastního řízení mají lepší zdravotní stav než stálí zaměstnanci v kancelářích firem. Tito lidé bývají více komunikativní, emocionálně stabilnější a ochotnější více riskovat než průměrní zaměstnanci tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl... v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie - zdraví - podniky malé - podniky střední Die BG... vytváří svět práce 4.0. Velkou výzvou bude vývoj integrovaných a bezpečnostně orientovaných algoritmů, což bude i výzvou pro jejich testování a posuzování certifikačním orgánem.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - inteligence umělá - algoritmy - rizika... prachu (vysoký prachový emitor vs. nízký prachový emitor).klíčová slova: stroje ruční - nářadí ruční - prach dřevný - emise - aerosoly - koncentrace - měření - průmysl dřevozpracující VESPER, STEPHEN: Quantification of mold contamination in multi-level... tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - práce 4.0 - způsoby práce - sebepojetí - sebeřízení - studie - kultura práce SONNTAG, KARLHEINZ - POSDZICH, MARIE LOUISE: Arbeit 4.0 präventiv gestalten / Práce 4.0: zjištění a opatření projektu... zaměřen zejména na personální manažery a pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie

 3. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7.5.2013

  Poslední aktualizace: 10.05.2013 - 12:45

  předpisy pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů trvale instalované v existujících budovách, kde za určitých okolností nemohou být splněny, vlivem různých omezení budovy, některé požadavky EN 81-1 a EN 81-2. ČSN EN 691-1 (49 6133) Dřevozpracující... stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky. Tato evropská norma platí pro dřevozpracující stroje s řeznými nástroji a/nebo brousicími nástroji, jak jsou definovány v textu normy, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za...) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky. Tato evropská norma platí pro dřevozpracující stroje s řeznými nástroji a/nebo brousicími nástroji, jak jsou definovány v textu normy, pokud jsou používány tak, jak je

 4. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/6

  Poslední aktualizace: 15.07.2022 - 11:20

  . Falešný pocit bezpečí, který tyto "bezpečnostní programy" podporují, dokládá pokračující výskyt rozsáhlých katastrof. Dichotomie "kultura bezpečnosti" versus takové události je jasně patrná, přesto se zpracovatelský průmysl stále zaměřuje na stejné ukazatele... incidentů.klíčová slova: průmysl zpracovatelský - události mimořádné - rizika - spolehlivost - bezpečnost procesní - provoz - kultura bezpečnosti - řízení bezpečnosti - výkonnostRASHID, MUHAMMAD IMRAN - TABISH, ASIF NADEEM - ATHAR, MUHAMMAD: Process safety management... nebezpečí procesů (process hazard analysis, PHA). Mezi zahrnutá průmyslová odvětví patří především výroba hnojiv, potravinářské závody, závody na zpracování plynu a ropy, ropné rafinerie, petrochemické závody, závody na zpracování polymerů, papírenský průmysl... nepovšimnuta a neřešena. Falešný pocit bezpečí, který tyto "bezpečnostní programy" podporují, dokládá pokračující výskyt rozsáhlých katastrof. Dichotomie "kultura bezpečnosti" versus takové události je jasně patrná, přesto se zpracovatelský průmysl stále... bezpečnostního rekordu NULA incidentů.klíčová slova: průmysl zpracovatelský - události mimořádné - rizika - spolehlivost - bezpečnost procesní - provoz - kultura bezpečnosti - řízení bezpečnosti - výkonnost RASHID, MUHAMMAD IMRAN - TABISH, ASIF NADEEM - ATHAR... polymerů, papírenský průmysl, pneumatikářský průmysl a cukrovarnický průmysl. Tento výzkum pomůže při řešení nedostatků. Celková analýza všech průmyslových odvětví ukazuje, že je třeba klást větší důraz na tři kategorie, a to (1) modernizaci dokumentů a

 5. Rizikové faktory pracovních systémů - část 2 Pracovní úrazovost

  Poslední aktualizace: 08.03.2002 - 12:00

  1,869 potravinářský průmysl horní končetina 2,75 otevřená řezná rána 1,83 doprava dolní končetina 2,21 zhmoždění 1,558 prům. elektrotechnický horní končetina 2,31 otevřená řezná rána 1,199 prům .dřevozpracující horní končetina... nejčastěji ke smrtelným pracovním úrazům. Odvětví ekonomické činnosti relativní ukazatel smrtelných úrazů 1993 1994 doprava, skladování a spoje 0,31 1,01 dobývání nerostných surovin 0,33 0,67 zpracovatelský průmysl 0,4 0,65 zemědělství a... 1,37 otevřená řezná rána 0,903 lesnictví dolní končetina 1,22 zhmoždění 0,787 prům. skla a keramiky horní končetina 1,01 otevřená řezná rána 0,779 průmysl textilní horní končetina 1,36 otevřená řezná rána 0,724 zdravotnictví... dobývání nerostných surovin 0,33 0,67 zpracovatelský průmysl 0,4 0,65 zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 0,23 0,15 stavebnictví 0,14 0,18 nemovitosti, pronájem nemovitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj... rána 4,876 vnitřní obchod horní končetina 4,65 otevřená řezná rána 3,069 stavební výroba horní končetina 2,99 zhmoždění 1,869 potravinářský průmysl horní končetina 2,75 otevřená řezná rána 1,83... doprava dolní končetina 2,21 zhmoždění 1,558 prům. elektrotechnický horní končetina 2,31 otevřená řezná rána 1,199 prům .dřevozpracující horní končetina 1,37 otevřená řezná rána 0,903 lesnictví dolní

 6. Lidský faktor

  Poslední aktualizace: 22.12.2022 - 15:37

  , manažery a inženýry k začlenění zásad a postupů lidského faktoru do údržby a provozu podniku. důkladně a přístupně pokrývá všechna témata lidského faktoru důležitá pro zpracovatelský průmysl, využívá anekdoty a případové studie z reálného světa k demonstraci..., manažery a inženýry k začlenění zásad a postupů lidského faktoru do údržby a provozu podniku. důkladně a přístupně pokrývá všechna témata lidského faktoru důležitá pro zpracovatelský průmysl, využívá anekdoty a případové studie z reálného světa k

 7. Nové technologie a BOZP

  Poslední aktualizace: 28.02.2022 - 13:09

  Průmysl 4.0 je velmi aktuální a často diskutované téma. Publikace Nové technologie a BOZP přináší čtenáři základní přehled o vybraných technologiích, které souvisejí s Průmyslem 4.0. Úvodem popisuje základní principy Průmyslu 4.0, které jsou uplatňované... prostředky Průmysl 4.0 je velmi aktuální a často diskutované téma. Publikace Nové technologie a BOZP přináší čtenáři základní přehled o vybraných technologiích, které souvisejí s Průmyslem 4.0. Úvodem popisuje základní principy Průmyslu 4.0, které jsou

 8. Projekt VUS4_02 Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence

  Poslední aktualizace: 27.01.2022 - 13:04

  pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Bude se zde... netěsnosti osobních ochranných prostředků pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace

 9. Pracovní úrazovost spojená s Průmyslem 4.0

  Poslední aktualizace: 15.09.2021 - 12:25

   stabilními zařízeními. Klíčová slova: Průmysl 4.0, pracovní úrazy, pracovní neschopnost Abstract The article discusses work-related injuries associated with Industry 4.0. It contains statistical data on occupational injuries and related incapacity for... for publication 9. 6. 2021 Úvod Jako Průmysl 4.0 lze označit právě probíhající průmyslovou revoluci, která je dána současným trendem využívání nových technologií založených na digitalizaci, automatizaci, robotizaci, využití exoskeletů, internetu... %) všech smrtelných pracovních úrazů v EU stala v odvětví stavebnictví, zatímco další nejvyšší podíl měl sektor dopravy a skladování (16,7 %), zpracovatelský průmysl (15,2 %) a zemědělství, lesnictví a rybolov (13,2 %). [7] Vážné pracovní úrazy byly... průmysl 4.0pracovní úrazypracovní neschopnost Abstrakt Článek pojednává o pracovní úrazovosti spojené s Průmyslem 4.0. Článek obsahuje statistická data pracovní úrazovosti a s tím související pracovní neschopnosti v České... neschopností přesahující tři kalendářní dny související se stroji a stabilními zařízeními. Klíčová slova: Průmysl 4.0, pracovní úrazy, pracovní neschopnost Abstract The article discusses work-related injuries associated with Industry 4.0. It contains... Accidents, Incapacity for Work Přijat k publikování / Received for publication 9. 6. 2021 Úvod Jako Průmysl 4.0 lze označit právě probíhající průmyslovou revoluci, která je dána současným trendem využívání nových technologií založených na digitalizaci

 10. Digitalizace změní trh práce

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 17:21

  toto všechno vůbec připravit? To jsou otázky, které si klademe a na které bude článek zaměřen. Klíčová slova: průmysl, průmyslová revoluce, trh práce, digitalizace, technologie, kvalifikace, Práce 4.0, automatizace Abstract We live in a world...), 2015 [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http://www.nsp.cz/download/03_Studie_dopad_digitalizace_na_trh_prace.pdf. [6]  Iniciativa Průmysl 4.0 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty.../53723/64358/658713/priloha001.pdf. [7]  Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Společnost 4.0: odpovědi na dotazy Úřadu vlády ČR, Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Pracovní skupina pro implementaci Průmysl 4.0 ve firmách, 2016. [8]  MAŘÍK... čekat zásadní změny. Jak bude trh práce vypadat, jaké profese budou zanikat a jaké budou nově vznikat a jak se na toto všechno vůbec připravit? To jsou otázky, které si klademe a na které bude článek zaměřen. Klíčová slova: průmysl, průmyslová revoluce... digitalizace na trh práce v ČR a EU [online]. Oddělení strategie a trendů Evropské unie (OSTEU), 2015 [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http://www.nsp.cz/download/03_Studie_dopad_digitalizace_na_trh_prace.pdf. [6]  Iniciativa Průmysl 4.0 [online]. Praha... republiky. Pracovní skupina pro implementaci Průmysl 4.0 ve firmách, 2016. [8]  MAŘÍK, Vladimír …[et al.]. Společnost 4.0: podkladový dokument pro Národní konvent o EU [online]. Praha: Hospodářská komora ČR [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail