Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Situace v oblasti vědy a výzkumu v rámci Evropy

  Poslední aktualizace: 07.03.2006 - 12:10

  V EU jsou na vědu a výzkum kladeny stále nižší nároky. Investice se stále zaměřují pouze na obory jako např. automobilový průmysl , zatímco na obory jako farmaceutický průmysl, informační technologie spadají mimo unii. To je jeden z hlavních důvodů... uniehdpinvesticevědavýzkum V EU jsou na vědu a výzkum kladeny stále nižší nároky. Investice se stále zaměřují pouze na obory jako např. automobilový průmysl , zatímco na obory jako farmaceutický průmysl, informační technologie spadají mimo unii. To je jeden z hlavních důvodů

 2. Digitalizace změní trh práce

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 17:21

  toto všechno vůbec připravit? To jsou otázky, které si klademe a na které bude článek zaměřen. Klíčová slova: průmysl, průmyslová revoluce, trh práce, digitalizace, technologie, kvalifikace, Práce 4.0, automatizace Abstract We live in a world...), 2015 [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http://www.nsp.cz/download/03_Studie_dopad_digitalizace_na_trh_prace.pdf. [6]  Iniciativa Průmysl 4.0 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty.../53723/64358/658713/priloha001.pdf. [7]  Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Společnost 4.0: odpovědi na dotazy Úřadu vlády ČR, Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Pracovní skupina pro implementaci Průmysl 4.0 ve firmách, 2016. [8]  MAŘÍK... budou čekat zásadní změny. Jak bude trh práce vypadat, jaké profese budou zanikat a jaké budou nově vznikat a jak se na toto všechno vůbec připravit? To jsou otázky, které si klademe a na které bude článek zaměřen. Klíčová slova: průmysl, průmyslová revoluce... digitalizace na trh práce v ČR a EU [online]. Oddělení strategie a trendů Evropské unie (OSTEU), 2015 [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http://www.nsp.cz/download/03_Studie_dopad_digitalizace_na_trh_prace.pdf. [6]  Iniciativa Průmysl 4.0 [online]. Praha... České republiky. Pracovní skupina pro implementaci Průmysl 4.0 ve firmách, 2016. [8]  MAŘÍK, Vladimír …[et al.]. Společnost 4.0: podkladový dokument pro Národní konvent o EU [online]. Praha: Hospodářská komora ČR [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http

 3. REACH realitou

  Poslední aktualizace: 28.02.2007 - 10:45

  LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ Zavedení této nové chemické legislativy REACH, bude znamenat pro český chemický průmysl a obchod a také pro mnoho průmyslů navazujících, zásadní změnu. V relativně krátké době bude třeba zaregistrovat u Evropské chemické... Ústřední věstník EU publikoval 30.12.2006 dvě základní právní normy evropské chemické legislativy REACH: Nařízení č. 1907/2006 a směrnici 2006/121/ES. Zatímco směrnice vstoupí v platnost až v r. 2008, nařízení začíná platit již 1.6.2007. Článek uvádí strukturu nařízení a věnuje se dopadům nové chemické legislativy na český chemický průmysl. ... legislativy REACH, bude znamenat pro český chemický průmysl a obchod a také pro mnoho průmyslů navazujících, zásadní změnu. V relativně krátké době bude třeba zaregistrovat u Evropské chemické agentury se sídlem v Helsinkách zhruba 1 000 chemických látek

 4. Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ

  Poslední aktualizace: 05.08.2004 - 18:14

  průmysl, a to 40,6% případů. Je ale nutno upozornit, že tato kategorie OKEČ zahrnuje téměř 24% nemocensky pojištěných. V grafu je též patrný výrazný podíl případů, v nichž nebyla odvětvová ekonomická činnost zjištěna (17,6% případů). Na druhém místě je... ukazatele. Nejvíce pracovních úrazů trvale vzniká v podnicích z kategorie OKEČ Zpracovatelský průmysl, ale tato kategorie zahrnuje více než 23% pojištěnců. Pomineme-li pojištěnce, u nichž nebyla zjištěna odvětvová ekonomická činnost (1,3 mil. pojištěnců... hospodářství, kategorie Stavebnictví a kategorie Zpracovatelský průmysl) a dále kategorie Dobývání nerostných surovin. Hodnoty ukazatele četnosti případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců se ve zmíněných čtyřech kategoriích trvale udržují vysoko nad... č. 1: Rozdělení pracovních úrazů v roce 2003 podle kategorií OKEČ   Z grafu č. 1 je patrné, že obdobně, jako v předcházejících létech, nejvíce pracovních úrazů vzniká v kategorii OKEČ Zpracovatelský průmysl, a to 40,6% případů. Je ale nutno upozornit... podnicích z kategorie OKEČ Zpracovatelský průmysl, ale tato kategorie zahrnuje více než 23% pojištěnců. Pomineme-li pojištěnce, u nichž nebyla zjištěna odvětvová ekonomická činnost (1,3 mil. pojištěnců), potom tento podíl představuje 34% pojištěnců s... průmysl) a dále kategorie Dobývání nerostných surovin. Hodnoty ukazatele četnosti případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců se ve zmíněných čtyřech kategoriích trvale udržují vysoko nad průměrnými hodnotami vykazovanými za celou ČR. Na rozdíl od

 5. Právo veřejnosti na informace o únicích toxických látek zatím u poslanců prohrává

  Poslední aktualizace: 02.03.2007 - 10:37

  průmyslové lobby a tvrdila, že registr v současné podobě představuje pro průmysl nadměrnou zátěž. Přitom je po dvou letech fungování IRZ jasné, že průmysl s jeho naplňováním nemá potíže. Mluvčí Spolchemie před časem na přímý dotaz televize Prima řekl, že... tvrdila, že registr v současné podobě představuje pro průmysl nadměrnou zátěž. Přitom je po dvou letech fungování IRZ jasné, že průmysl s jeho naplňováním nemá potíže. Mluvčí Spolchemie před časem na přímý dotaz televize Prima řekl, že budou i nadále sledovat

 6. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/06-07

  Poslední aktualizace: 09.08.2013 - 00:50

  priemysleanotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a zdravotné riziká súvisiace s... Labem klade vzhledem ke svému výrobnímu zaměření značný důraz na prevenci požárů. Brzy po svém založení se na požární prevenci v tomto chemickém provozu začal podílet "podnikový" hasičský záchranný sbor.klíčová slova: hasiči - průmysl chemický - podniky... - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom krajianotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory práce v Trenčínském kraji v r... drevospracujúcom priemysleanotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a... - průmysl chemický - podniky - prevence požární - ochrana požární   BauPortal - č. 3 (2013) SCHMITT, ROLAND - BEYRLEIN, ANDREAS: Zusammenarbeit der Schalungsindustrie mit grossen, mittteleren und kleineren Bauunternehmen /Spolupráce při procesu bednění s... - nemoci z povolání - zátěž fyzická - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom krajianotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory

 7. Jaké dopady přinesou nové technologie a nové společenskoekonomické podmínky?

  Poslední aktualizace: 04.01.2018 - 09:51

  Abstrakt Článek se zabývá převratnými technologickými změnami a novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce. Změny povedou k novým principům... pracovníků vůči novým pracovním/technologickým procesům. Klíčová slova: průmysl 4.0, práce 4.0, digitální ekonomika, digitalizace, automatizace, čtvrtá průmyslová revoluce, pracovní podmínky, pracovní rizika, systém člověk – stroj/robot, odpovědnost... české ekonomice vytvářejí služby zejména ve finančním sektoru, dále průmysl, stavebnictví i zemědělství. Podíl průmyslu na HPH je v České republice nejvyšší z celé Evropské unie. Obr. 1: Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty (HPH) v běžných... Článek se zabývá převratnými technologickými změnami a novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce. Změny povedou k novým principům organizace práce... průmysl 4.0Práce 4.0digitální ekonomikadigitalizaceautomatizacečtvrtá průmyslová revolucepracovní podminkypracovní rizikaodpovědnostcharakter prácesystém člověk-stroj Abstrakt Článek se zabývá převratnými technologickými změnami a... novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce. Změny povedou k novým principům organizace práce, ke změně role zaměstnance, ke změnám ve struktuře i...: průmysl 4.0, práce 4.0, digitální ekonomika, digitalizace, automatizace, čtvrtá průmyslová revoluce, pracovní podmínky, pracovní rizika, systém člověk – stroj/robot, odpovědnost, charakter práce Abstract The article deals with breakthrough

 8. Projekt THESEIS zahajuje

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”. Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP... vyplývajících z jejich činnosti. Eko-průmysl zahrnuje provoz a služby související s nakládáním s pevnými odpady, recyklaci, čištění odpadních vod, znečištění ovzduší, půdy a podzemních vod apod. Podle nejnovějších studií (ECORYS 2009) činí přímá... zaměstnanost v tomto odvětví více než 2,5 milionu osob zaměstnaných na plný úvazek. Eko-průmysl má ve světě konkurenční výhodu, a to zejména z toho důvodu, že byl dříve než jiná odvětví konfrontován s negativními důsledky znečištění životního prostředí. Kromě toho...-industry”. Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty Abstract This paper presents a new international project in the field of education in eco-industry called THESEIS (Training on the Health & Safety for... měli mít přiměřené znalosti a dovednosti pro řešení specifických rizik vyplývajících z jejich činnosti. Eko-průmysl zahrnuje provoz a služby související s nakládáním s pevnými odpady, recyklaci, čištění odpadních vod, znečištění ovzduší, půdy a podzemních... vod apod. Podle nejnovějších studií (ECORYS 2009) činí přímá zaměstnanost v tomto odvětví více než 2,5 milionu osob zaměstnaných na plný úvazek. Eko-průmysl má ve světě konkurenční výhodu, a to zejména z toho důvodu, že byl dříve než jiná odvětví

 9. Otázky a odpovědi k nařízení REACH

  Poslední aktualizace: 08.06.2007 - 12:21

  Dokument s názvem "Otázky a odpovědi k nařízení REACH (leden 2007)" je překladem materiálu "Questions and Answers on REACH (January 2007)", který připravila Evropská komise (Generální ředitelství pro podniky a průmysl ve spolupráci s Generálním... s názvem "Otázky a odpovědi k nařízení REACH (leden 2007)" je překladem materiálu "Questions and Answers on REACH (January 2007)", který připravila Evropská komise (Generální ředitelství pro podniky a průmysl ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro

 10. Projekt 08-S4-2021 Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK

  Poslední aktualizace: 23.02.2022 - 11:40

  sociálními partnery. Klíčová slova: pandemie, covid-19, průmysl 4.0, zaměstnavatelé, zaměstnanci, kvalifikace, vzdělávání Řešeno: 6/2021 – 12/2022 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný řešitel: JUDr. Jiří Vaňásek... partnery. Klíčová slova: pandemie, covid-19, průmysl 4.0, zaměstnavatelé, zaměstnanci, kvalifikace, vzdělávání Řešeno: 6/2021 – 12/2022 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný řešitel: JUDr. Jiří Vaňásek

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail