Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ

Komentář; 6 tabulek: Ukazatele pracovní úrazovosti podle kategorií OKEČ v ČR v roce 2003, Ukazatele pracovní úrazovosti podle oddílů OKEČ v ČR v roce 2003, Vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti podle kategorií OKEČ v ČR v letech 1999 - 2003

1. Ukazatele pracovních úrazů v roce 2003 podle kategorií a oddílů OKEČ
Ukazatele pracovních úrazů v roce 2003 uspořádané podle kategorií OKEČ podle údajů ČSÚ jsou v tabulce č. 1.1.
V tabulce č. 1.2 jsou pro porovnání uvedeny údaje korigované (ukazatele v rubrice OKEČ nezjištěno jsou rozpuštěny do ostatních kategorií).
V tabulce č. 2 jsou uvedeny ukazatele pracovních úrazů v roce 2003 uspořádané podle oddílů odvětvových ekonomických činností (OKEČ)(Odvětvová klasifikace ekonomických činností (NACE)).

Protože jsou do zpracování dat ze státních pololetních výkazů o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Nem Úr 1-02 zařazeny i sumáře, které za malé podniky, které samy nevedou agendu nemocenského pojištění předkládají okresní správy sociálního zabezpečení a ve kterých nejsou podniky rozlišeny podle ekonomických činností, je téměř 18% pracovních úrazů zařazeno do kategorie odvětvové ekonomické činnosti zaměstnavatele označené Nezjištěno (tyto sumáře zahrnují podniky, zaměstnávající zhruba 30% pojištěnců).

Poznámka redakce: Vzhledem k rozsahu jednotlivých tabulek, jsou tabulky č. 1.1, č. 1.2, č. 2, pomocná tabulka č. 3, včetně tabulek č.4, č. 5 a č. 6 k dispozici ke stažení v souboru ve formátu pdf. (Soubor se otevře jako nové okno.)

Ve výsečovém grafu č. 1 je rozdělení počtu případů pracovních úrazů v roce 2003 podle kategorií OKEČ.
Lze konstatovat, že se rozdělení případů pracovních úrazů vyjádřené v procentech proti roku 2002 s výjimkou kategorie OKEČ Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody v ostatních kategoriích významně nezměnilo.

Graf č. 1: Rozdělení pracovních úrazů v roce 2003 podle kategorií OKEČ

Graf rozdělení PÚ podle OKEČ 

Z grafu č. 1 je patrné, že obdobně, jako v předcházejících létech, nejvíce pracovních úrazů vzniká v kategorii OKEČ Zpracovatelský průmysl, a to 40,6% případů. Je ale nutno upozornit, že tato kategorie OKEČ zahrnuje téměř 24% nemocensky pojištěných.
V grafu je též patrný výrazný podíl případů, v nichž nebyla odvětvová ekonomická činnost zjištěna (17,6% případů).
Na druhém místě je kategorie OKEČ Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství, v níž bylo zaznamenáno 7,5% pracovních úrazů.
Po ní opět, jako v minulém roce, následuje kategorie OKEČ Stavebnictví, která se podílí na 6,2% pracovních úrazů.
Dále následují dvě téměř shodně zastoupené kategorie OKEČ, a to kategorie Doprava, skladování a spoje podílející se na 6,4% pracovních úrazů a kategorie Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží, v níž bylo zaznamenáno 6% pracovních úrazů.

Po těchto kategoriích následují kategorie Nemovitosti, služby a výzkum s 2,9%, Zdravotnictví, veterinární a sociální služby s 2,7% případů a Veřejná správa a obrana s 2,3% a pracovních úrazů
V uvedených osmi kategoriích OKEČ vzniklo v roce 2002 téměř 75% případů pracovních úrazů. Avšak budeme-li abstrahovat kategorii Nezjištěno, potom lze říci, že se těchto osm kategorií podílí na více než 90% pracovních úrazů, u nichž byla identifikována odvětvová ekonomická činnost zaměstnavatele.

2. Vývoj ukazatelů pracovních úrazů podle kategorií OKEČ
V grafech č. 2 až č. 5 a v pomocné tabulce č. 3 je zaznamenán vývoj hodnot ukazatelů pracovních úrazů v jednotlivých kategoriích odvětvových ekonomických činností (OKEČ).
Pro přehlednost byly z grafů vypuštěny některé, z hlediska hodnot ukazatelů pracovních úrazů, méně významné kategorie OKEČ, a to: Rybolov, podniky pro chov ryb, Peněžnictví, Pojišťovnictví, Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj, Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění a Ostatní veřejné, sociální a osobní služby.
V grafu č. 2 s logaritmickou stupnicí vynesenou na ose y (ose hodnot) je zaznamenán vývoj ukazatele počtu případů pracovních úrazů ve zvolených kategoriích OKEČ.

Graf č. 2: Vývoj pracovních úrazů podle kategorií OKEČ

Graf vývoj PÚ podle OKEČ 

V něm je, i po zvýšení v roce 2002 v některých kategoriích, patrný sestupný trend vývoje hodnot ukazatele počtu případů pracovních úrazů u většiny odvětvových ekonomických činností. Výjimku činí pouze kategorie OKEČ Školství, v níž v posledních dvou létech došlo k růstu hodnot tohoto ukazatele.
Nejvíce pracovních úrazů trvale vzniká v podnicích z kategorie OKEČ Zpracovatelský průmysl, ale tato kategorie zahrnuje více než 23% pojištěnců. Pomineme-li pojištěnce, u nichž nebyla zjištěna odvětvová ekonomická činnost (1,3 mil. pojištěnců), potom tento podíl představuje 34% pojištěnců s identifikovanými kategoriemi OKEČ.
Se značným odstupem za touto kategorií následuje kategorie Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství (3% pojištěnců) za ní s již menším odstupem kategorie Doprava, skladování a spoje (6% pojištěnců), Stavebnictví (3,4% pojištěnců) a Obchod a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží (5,9% pojištěnců) u nichž je patrný klesající trend vývoje hodnot tohoto ukazatele.
S opět větším odstupem následuje kategorie Zdravotnictví, veterinární a sociální služby (5.3% pojištěnců) Další skupinu tvoří dvě kategorie, a to kategorie Dobývání nerostných surovin (1,1% pojištěnců), u níž je patrný trend poklesu hodnot ukazatele počtu případů pracovních úrazů v čase a kategorie Školství (5,8% pojištěnců), v níž se hodnoty tohoto ukazatele v čase postupně zvedají.
Trend poklesu ukazatele počtu případů pracovních úrazů je patrný u kategorií OKEČ Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a Pohostinství a ubytování, které z vybraných kategorií OKEČ vykazují v posledních čtyřech létech nejnižší hodnoty tohoto ukazatele.
Je třeba poznamenat, že pohyb hodnot ukazatele počtu případů pracovních úrazů v některých kategoriích OKEČ do značné míry souvisel s vývojem ukazatele počtu pojištěnců (Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství, Dobývání nerostných surovin, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, Obchod, oprava motorových vozidel a spotřebního zboží a Pohostinství a ubytování).

Graf č. 3: Vývoj četnosti pracovních úrazů na  100 pojištěnců podle kategorií OKEČ

Graf četnost PÚ na 100 pojištěnců podle OKEČ 

V grafu č. 3 je zaznamenán vývoj hodnot ukazatelů četnosti případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců v jednotlivých kategoriích odvětvových ekonomických činností.
Pro srovnání je graf doplněn vývojem průměrných hodnot tohoto ukazatele vykazovaných za celou ČR.
Z grafu č. 3 je patrné, že nejvyšší hodnoty ukazatele četnosti případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců vykazují tři kategorie OKEČ, v nichž vzniká nejvíce pracovních úrazů (kategorie Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství, kategorie Stavebnictví a kategorie Zpracovatelský průmysl) a dále kategorie Dobývání nerostných surovin.
Hodnoty ukazatele četnosti případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců se ve zmíněných čtyřech kategoriích trvale udržují vysoko nad průměrnými hodnotami vykazovanými za celou ČR.
Na rozdíl od razantního trendu poklesu hodnot tohoto ukazatele v kategorii Dobývání nerostných surovin ( v roce 2002 se oproti roku 2001 mírně zvýšil, v roce 2003 se opět snížil na hodnotu nižší než v roce 2001) se dá hovořit o klesajícím trendu vývoje hodnot ukazatele četnosti případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců u kategorie Stavebnictví a Zpracovatelský průmysl. U kategorie OKEČ Zemědělství a lesní hospodářství tento ukazatel od roku 2000 do roku 2002 mírně stoupal, v roce 2003 opět mírně klesl.

Druhou skupinu tvoří tři kategorie OKEČ s hodnotami ukazatele oscilujícími kolem průměrných hodnot vykazovaných za ČR. Jsou to kategorie Doprava, skladování a spoje a dále kategorie Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a kategorie Pohostinství a ubytování.
Třetí skupinu tvoří opět tři kategorie OKEČ, které se trvale udržují pod průměrnými hodnotami vykazovanými za ČR. Jsou to kategorie Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody dále kategorie Zdravotnictví, veterinární a sociální služby a kategorie Školství.

Graf č. 4: Vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz podle kategorií OKEČ

Graf průměrné porcento pracovní neschopnosti podle OKEČ 

Vývoj hodnot ukazatelů průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz ve vybraných kategoriích OKEČ je v grafu č. 4.  Graf č. 4 je též pro porovnání doplněn řadou průměrných hodnot tohoto ukazatele vykazovaných za ČR.
Z grafu plyne, že nadále nejvyšší hodnoty ukazatele průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz (po výrazném poklesu jeho hodnoty v roce 2001 nastalo v roce 2002 opět mírné zvýšení a na stejné úrovni zůstal i v roce 2003) vykazuje v důsledku vysokých hodnot ukazatele průměrné délky trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz kategorie Dobývání nerostných surovin.
Dále následují ve shodném pořadí, jako u ukazatele četnosti případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců, ostatní vybrané kategorie odvětvových ekonomických činností.

Graf č. 5: Vývoj průměrné délky trvání případu pracovního úrazu podle kategorií OKEČ

Graf průměrná délka trvání PÚ 

V grafu č. 5 je zaznamenán vývoj hodnot ukazatelů průměrné délky trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz ve vybraných kategoriích OKEČ.
Z grafu je patrné, že i přes výrazný pokles v roce 2001 a pokračující mírný pokles v roce 2002 nejvyšší hodnoty ukazatele průměrné délky trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz neustále vykazuje kategorie OKEČ Dobývání nerostných surovin, u které došlo v roce 2003 opět k výraznému růstu tohoto ukazatele. V grafu je zřejmý i rozdíl mezi hodnotami zaznamenanými v této kategorii a v ostatních kategoriích nebo mezi průměrnými hodnotami zaznamenanými za celou ČR.
Průměrná délka trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v kategorii Dobývání nerostných surovin byla v roce 2000 o 113% vyšší (87,07 kalendářního dne), v roce 2001 o 93% vyšší (78,45 kalendářního dne), v roce 2002 o 86% vyšší (77,61 kalendářního dne) a v roce 2003 o 92% vyšší (83,3 kalendářního dne), než činil průměr za celou ČR (43,36 kalendářního dne v roce 2003).
Kromě strmého růstu hodnot tohoto ukazatele do roku 2000 a mezi léty 2002 a 2003 v kategorii Dobývání nerostných surovin jsou patrné tendence k růstu jeho hodnot i v  dalších z vybraných kategorií OKEČ (Doprava, skladování a spoje, Zemědělství a lesní hospodářství, Zpracovatelský průmysl, Obchod, opravy motorových vozidel a průmyslového zboží a Pohostinství a ubytování). U kategorií Školství, Zdravotnictví,veterinární a sociální služby, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a Stavebnictví došlo naopak ke snížení hodnot tohoto ukazatele.

V tabulce č. 2 jsou uváděny hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti pro jednotlivé oddíly OKEČ, které byly převzaty z publikace ČSÚ Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR za rok 2003.

S ohledem na vysoké hodnoty absolutních ukazatelů uváděných v oddílu označeném Nezjištěno (29,6% u počtu pojištěnců, 17,6% u počtu pracovních úrazů a 19,8% u dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz) byla provedena korekce hodnot absolutních ukazatelů v jednotlivých oddílech OKEČ, tj. "rozpuštění" oddílu Nezjištěno do ostatních oddílů podle poměrného zastoupení jednotlivých oddílů v celém souboru. Formule, podle nížbyl přepočet proveden, je v tabulce č. 4 (tam byla použita pro přepočet počtu pojištěnců v kategoriích OKEČ).
V tabulce č. 5 je porovnání hodnot absolutních ukazatelů pracovních úrazů podle oddílů OKEČ, a to hodnot uváděných v publikaci ČSÚ s korigovanými (rozpuštěnými) hodnotami. Dá se předpokládat, že jsou korigované hodnoty, s ohledem na systémovou chybu statistického zjišťování zmiňovanou na začátku této kapitoly, věrohodnější.
V tabulce č. 6 je potom porovnání hodnot relativních ukazatelů uváděných ČSÚ s hodnotami přepočtenými z korigovaných hodnot absolutních ukazatelů. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail