Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/06-07

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 5 (2013)
112 - č. 6 (2013)
BauPortal - č. 3 (2013)
BauPortal - č. 5 (2013)
Bezpečná práca - č. 3 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2013)
Hygiene et sécurité du travail - č. 231 (2013)
Chemagazín - č. 3 (2013)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2013)
Journal of Safety Research - č. 2
Le Travail Humain - č. 2 (2013)
Práce a zdraví - č. 1 (2013)
Prevence úrazů, otrav a násilí - č. 1 (2013)
Process Safety Progress - č. 2 (2013)
Professional Safety - č. 5 (2013)
Professional Safety - č. 6 (2013)
Références en Santé au Travail - č. 134 (2013)
Safety and Health - č. 5 (2013)
Safety and Health - č. 6 (2013)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2013)
Sondy revue - č. 6 (2013)
Spektrum - č. 2 (2012)
Technický týdeník - č. 11 (2013)
Travail et Sécurité - č. 739 (2013)
Travail et Sécurité - č. 740 (2013)

112 - č. 5 (2013)

MACHANDER, VLADIMÍR: Požární ochrana kulturního dědictví

anotace: Neuspokojivý stav požární ochrany památkových objektů v České republice vedl k tomu, že od r. 2007 jsou podnikány kroky na účinnější zajištění požární ochrany památek. V té souvislosti byla zpracována i nová metodika posuzování bezpečnosti objektů (certifikovaná metodika "Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry") zaměřená na galerie a muzea.
klíčová slova: památky - prevence požární - ochrana staveb - opatření preventivní

SVOBODA, PETR: Ochrana památek před požárem z pohledu Národního památkového ústavu

anotace: Článek se věnuje dilematu zásahů do stavební podstaty památek v rámci jejich ochrany před požárem. Přístup k ochraně památek řeší Národní památkový ústav s Hasičským záchranným sborem ČR m.j. i na úrovni společných projektů.
klíčová slova: památky - prevence požární - ochrana staveb - opatření preventivní - projekty

ROŽBOUD, PAVEL - NEŠKODNÁ, JANA: Systém zabezpečení požární ochrany Státního hradu a zámku Český Krumlov

anotace: Systém zabezpečení požární ochrany Státního hradu a zámku Český Krumlov je z hlediska požární ochrany zabezpečen ve třech úrovních. Jedná se o požární bezpečnost staveb, pravidelnou kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o PO a provádění pravidelných cvičení jednotek PO a dalších složek IZS.
klíčová slova: ochrana požární - památky - hrady - zámky - prevence požární - ochrana staveb - ochrana požární

KEMROVÁ, JANA: Záběr činnosti je opravdu široký.

anotace: Požární bezpečnost výroben elektrické energie v České republice zajišťují hasiči uhelných elektráren společnosti ČEZ, a.s. Článek se věnuje ochraně elektráren před požáry, popisuje zásahovou činnost hasičů, jejich systém vzdělávání a vybavení.
klíčová slova: hasiči - elektrárny uhelné - prevence požární - ochrana požární

ZAJÍC, RADEK: Skříně, boxy a sklady na nebezpečné látky

anotace: Společnost DENIOS, s.r.o., vyvíjí a vyrábí prostředky a systémy pro bezpečnou manipulaci a skladování nebezpečných látek, jako jsou skříně nebo kontejnery na nebezpečné látky a hořlaviny. V individuálních projektech je schopna reagovat i na systém podle zadání a potřeb zákazníka.
klíčová slova: látky nebezpečné - skladování - manipulace - skříně - boxy - kontejnery

 

112 - č. 6 (2013)

KEMROVÁ, JANA: Prevence je v "chemičce" na prvním místě
anotace: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (Spolchemie) v Ústí nad Labem klade vzhledem ke svému výrobnímu zaměření značný důraz na prevenci požárů. Brzy po svém založení se na požární prevenci v tomto chemickém provozu začal podílet "podnikový" hasičský záchranný sbor.
klíčová slova: hasiči - průmysl chemický - podniky - prevence požární - ochrana požární

 

BauPortal - č. 3 (2013)

SCHMITT, ROLAND - BEYRLEIN, ANDREAS: Zusammenarbeit der Schalungsindustrie mit grossen, mittteleren und kleineren Bauunternehmen /Spolupráce při procesu bednění s velkými, středními a malými firmami.
anotace: Podíváme-li se na vývoj v sektoru stavebnictví v období minulých 3 let, vidíme, že již dříve malé podniky se štěpí na menší a menší. Velké německé stavební firmy lze nyní spočítat na prstech jedné ruky, malé naopak stále přibývají. Malé firmy zápasí s tvrdou konkurencí, obtížně pochopitelnými novými normami, nařízeními, požadavky. Ani velké, ani malé firmy nemohou také zaměstnávat trvale příslušné odborníky. To vede k situaci, že nejen velké, ale ani malé a střední podniky nedisponují knot-how pro některé stavební práce. To společnosti nutí, aby sjednávaly práce na smlouvu o dílo se třetími stranami a nakupovaly služby.
klíčová slova: stavebnictví - bednění - spolupráce - malé a střední podniky

 

BauPortal - č. 5 (2013)

ALDINGER, MICHAEL - ZIEGLER, CORINNE: Dieselpartikelfilter für alle Maschinen und Geräte den Baustellen / Filtry pro všechny stroje a zařízení na pracovištích.
anotace: Na základě rozhodnutí musejí všechna staveniště (stavební stroje a zařízení) projektu Stuttgart 21 být z důvodu ochrany obyvatelstva vybavena filtry pevných částic. Článek přináší dva příklady, jak dodavatelé pracující na staveništích plní požadavky environmentální ochrany.
klíčová slova: staveniště - filtry pevných částic - ochrana obyvatelstva

 

Bezpečná práca - č. 3 (2013)

FLIMEL, MARIÁN: Estetika a ergonomický systém firmy
anotace: Vedle ryze ergonomických požadavků na pracovní místo je významný i estetický aspekt. Tento často opomíjený pojem má svůj podíl na zvyšování produktivity i bezpečnosti práce, pokud dochází k souladu mezi individuální a firemní estetikou.
klíčová slova: ergonomie - systémy pracovní - estetika - pracoviště - místo pracovní

MAREJKOVÁ, ELENA: Hodnotenie fyzickej záťaže u robotníka pracujúceho s guľatinou v drevospracujúcom priemysle

anotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.
klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující

MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou azbestu

anotace: Vše o rizicích působení azbestu. Co mohou tyto vláknité minerály způsobit a jaký je správný postup při identifikování pracoviště s výskytem azbestu.
klíčová slova: azbest - rizika pracovní - rizika zdravotní - pracoviště riziková

ONDREJKOVÁ, ĹUDMILA: Povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

anotace: Na příkladu Slovenské republiky se uvádějí kroky a ochranná opatření pro ochranu zdraví zaměstnanců před biologickými riziky. Uváděna jsou zdravotnická, laboratorní a veterinární zařízení a pro průmyslové procesy.
klíčová slova: zaměstnavatelé - povinnosti - škodliviny biologické - faktory biologické - ochrana zaměstnanců - Slovensko

UHEREK, JURAJ: Bezpečné strechy - fikcia, alebo realita?

anotace: Bezpečnost na střechách pod drobnohledem. Jaká hrozí rizika při práci na střechách, k jakým úrazům dochází, jak souvisí typ střechy s jejich bezpečností? Pokračování z č. 2/2013.
klíčová slova: programy bezpečnosti práce - střechy - prevence úrazů - pády z výšky - Slovensko

K bezpečným stavebným lešeniam lepšou spoluprácou

anotace: Ve Švýcarsku dochází každoročně k více než třem tisícům úrazů v souvislosti s prací na lešení. Co mají pro účinnou prevenci udělat projektant, stavbyvedoucí, stavitel a uživatel/pracovník?
klíčová slova: lešení - prevence rizik - prevence úrazů - Švýcarsko

GÁLIKOVÁ, TEODORA - OSINA, OTO - LEHOTAYOVÁ, JARMILA: Personálne ochorenie u prehliadačky skla

anotace: K velkému počtu nemocí z povolání dochází na Slovensku vlivem dlouhodobého, nadměrného a jednostranného fyzického zatížení. Aktuálně je čtenářům předkládám případ profesionálního onemocnění kontrolorky skla.
klíčová slova: onemocnění profesionální - nemoci z povolání - zátěž fyzická - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko

PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom kraji

anotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory práce v Trenčínském kraji v r. 2012. Předmětem kontrol bylo dodržování povinností revizních techniků při odborných prohlídkách a zkouškách vyhrazených technických zařízení.
klíčová slova: technici revizní - kontroly - inspekce - zařízení vyhrazená technická - bezpečnost technická - 2012 - Slovensko

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2013)

MOTYČKOVÁ, PAVLA: Kategorizace prací od 1.5.2013
anotace: Komentovaný přehled změn, k nimž dochází od 1.5.2013 díky vyhlášce č. 107/2013 Sb., která mění vyhlášku č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
klíčová slova: předpisy právní - novely - kategorizace prací

Elektronické podání podnětů a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. čtvrtletí 2013

anotace: Vedle čtvrtletní bilance výsledků kontrolní činnosti orgánů inspekce práce informuje článek o možnosti elektronického podání podnětu ke kontrole. Občanům je formulář pro el. podání dostupný na webové stránce Státního úřadu inspekce práce.
klíčová slova: inspekce práce - činnost kontrolní - podněty - výsledky - úrazy pracovní - 2013

KREJČÍ, LIBOR: Změny dohody ADR 2013

anotace: Informace o nejdůležitějších změnách v dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), které se budou týkat většiny uživatelů.
klíčová slova: přeprava silniční - látky nebezpečné - věci nebezpečné - dohody mezinárodní - změny

HORÁČKOVÁ, ALENA: Vyhodnocení dětské výtvarné soutěže "Bezpečnost v práci - dej zdraví šanci"

anotace: Celostátní výtvarná soutěž žáků základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a dětem z dětských domovů měla za cíl zvýšit povědomí mladých lidí o tom, že zdraví člověka při práci je třeba chránit. Nejlepší práce ztvárňující nebezpečné situace a rizika při práci byly slavnostně vyhodnoceny v dubnu tohoto roku.
klíčová slova: soutěže - děti - žáci - školy - situace nebezpečné - situace rizikové - 2013

CÁB, STANISLAV: Způsoby ochrany před výbuchem prachu v průmyslu. 1. část : primární protivýbuchová ochrana

anotace: Specialista z VVUÚ, a.s., připravil pro čtenáře rozbor vybraných možností technologických procesů, ve kterých existuje riziko výbuchu hořlavého prachu. První část rozboru uveřejněná v tomto čísle periodika seznamuje se základními způsoby ochrany před výbuchem hořlavého prachu.
klíčová slova: prach hořlavý - prach výbušný - ochrana protivýbuchová - prevence výbuchu - procesy technologické

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Požadavky na organizaci práce pracovní postupy

anotace: Autor věnuje pozornost několika předpisům, které vedle zákona č. 309/2006 Sb. zakotvují bližší požadavky na zajištění organizace práce a pracovních postupů při jednotlivých výkonech práce. Uváděny jsou např. předpisy pro provozování dopravy, chov zvířat, práci v lese, práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, práci ve výškách nebo ruční manipulaci s břemeny. Uváděno je i nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
klíčová slova: předpisy právní - organizace práce - postupy pracovní - požadavky bezpečnostní - požadavky hygienické - požadavky na pracoviště

KUKLOVÁ, DANA: Pracovnělékařské služby podle nové právní úpravy
anotace: Od 1.4.2012 nabyly účinnosti nové zdravotnické zákony, které vytvářejí právní základ pro zdravotní reformu vč. poskytování specifických zdravotnických služeb. Kromě jiného upravují problematiku péče o zdraví zaměstnanců známou z dřívějška jako "závodní preventivní péče". Od uvedeného data se tato péče označuje jako "pracovnělékařské služby". Článek se věnuje rozsahu a jednotlivým aspektům pracovnělékařských služeb.
klíčová slova: zákony - novely - zaměstnanci - zdraví - péče pracovnělékařská - služby pracovnělékařské

FENCLOVÁ, ZDENKA - URBAN, PAVEL - PELCLOVÁ, DANIELA: Výskyt profesionálních onemocnění v České republice v roce 2012
anotace: Stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v r. 2011.
klíčová slova: nemoci z povolání - onemocnění profesionální - statistiky zdravotnické
- registry - Česká republika - 2012

 

Bezpečnost a hygieny práce - č. 5 (2013)

HRUBÁ, KATEŘINA: Co nabízí oborový portál BOZPinfo

anotace: Stručný průvodce strukturou a obsahem oborového portálu www.bozpinfo.cz, který se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci v ČR a v EU, ochranou životního prostředí.
klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana životního prostředí - stránky internetové - informace odborné

 

Hygiene et sécurité du travail - č. 231 (2013)

BERTRAND, NICOLAS - LAFON, DOMINIQUE: Bisphénol A : des risques pour la santé du foetus? /
Bisfenol A : riziko pro zdraví plodu?
anotace: Ukázalo se, že bisfenol A (BPA) - syntetická látka, která se nachází ve složení celé řady předmětů - narušuje hormonální funkce. Nedávno provedené studie prokázaly, že účinky na zdraví se projevují už při nízkých dávkách. Nové poznatky vyplývající ze studie, která sledovala těhotné ženy pracující u pokladen v obchodech, také přinesly podezření, že tato látka může být riziková pro vývoj plodu.
klíčová slova: látky toxické - látky syntetické - ženy - hormony - pokladní

GUILLEMY, NATHALIE - HÉRY, MICHEL - LEMARIÉ, JÉROME: Améliorer les conditions d'intervention d'entreprises extérieures /Zlepšování pracovních podmínek pro zaměstnance externích dodavatelů
anotace: Práce u jiné firmy, na neznámém místě, kde se vykonávají často činnosti, se kterými pracovník není obeznámen, dávají vzniknout dalším rizikům, která pramení z výše uvedených situací. Existují nástroje, které do jisté míry řeší problematiku BOZP na pracovišti cizího zaměstnavatele. Soubor článků se této problematice podrobně věnuje.
klíčová slova: pracovníci cizí - podmínky pracovní - zaměstnavatelé - rizika pracovní - BOZP

CARUEL, ÉRIC - DONATI, MANU: Comment mesurer les vibrations émises par les machines percutantes? /
Jak měřit vibrace emitované pneumatickými nástroji?
anotace: Jedním typem z ručně vedených vibrujících nástrojů jsou nástroje pneumatické. Ty jsou charakteristické vysokou úrovní vibrací až k prahovým hodnotám v případech, kdy jsou expoziční časy používání delší než půlhodina denně. Předpisy vyžadují, aby zaměstnavatel posoudil míru rizika a přijal opatření k jeho snížení. Měření vibrací u pneumatických nástrojů je poměrně problematické.
klíčová slova: vibrace - nástroje pneumatické - expozice pracovníků - hodnocení rizik - měření

Evaluation de l'efficacité de masques filtrants lors d'une exposition aux nanoparticules / Posouzení účinnosti filtračních masek při expozici nanočásticím
anotace: Cílem studie, jejíž výsledky jsou prezentovány v tomto článku, bylo zavést metodu měření ochrany, kterou jsou schopny poskytnout ochranné prostředky na ochranu dýchadel v případě expozice nanočásticím. Testování probíhalo na částicích o velikosti od 5 nm do 10 nm. Testy byly prováděny u dobrovolníků na několika modelech polomasky.
klíčová slova: nanočástice - expozice pracovníků - ochrana dýchadel - polomasky filtrační - OOPP

 

Chemagazín - č. 3 (2013)

ZAJÍC, RADEK: Skříně a sklady na nebezpečné látky
anotace: Společnost DENIOS, s.r.o., vyvíjí a vyrábí prostředky a systémy pro bezpečnou manipulaci a skladování nebezpečných látek, jako jsou skříně nebo kontejnery na nebezpečné látky a hořlaviny. V individuálních projektech je schopna reagovat i na systém podle zadání a potřeb zákazníka.
klíčová slova: látky nebezpečné - skladování - manipulace - skříně - boxy - kontejnery

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2013)

BURR, GREGORY - EISENBERG, JUDITH - JANG, SEUNGHEE: Evaluation of metal and carbon monoxide exposures during steel slab cutting and slitting /Hodnocení expozic oxidům kovu a oxidům uhlíku při řezání a stříhání ocelových plátů
anotace: NIOSH posuzoval ohrožení zdraví v ocelárně u poloautomatické řezačky po podnětu zaměstnanců, kteří u sebe pozorovali krvácení z nosu. Pracovníci, kteří prováděli měření, se setkali se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, prozkoumali pracovní procesy, postupy a pracovní podmínky, zhodnotili výsledky předchozího odběru vzorků z prostředí ocelárny a provedli dotazníkové šetření, které se týkalo zdravotních problémů spojených s pracovištěm. Byly odebrány vzorky z osobní dýchací zóny zaměstnanců a z prostředí pracoviště. Bylo zjištěno, že oxidy kovů a oxidy uhlíku nepřekročily na daném pracovišti stanovené limity. Nicméně bylo zjištěno, že původcem krvácení z nosu a černého sekretu, které hlásili zaměstnanci, jsou nevdechované částice oxidů železa v oblasti nosu a horních cest dýchacích. Jako řešení lze doporučit dobrovolné používání respirátorů a tím snížit expozici částicím při obsluze řezačky.
klíčová slova: expozice pracovníků - ocelárny - oxidy - prostředí pracovní - respirátory - limity hygienické

 

Journal of Safety Research - č. 2

A hierarchical factor analysis of a safety culture survey / Hierarchická faktorová analýza k průzkumu kultury bezpečnosti
anotace: Na základě recenzí literatury, která se věnuje kultuře bezpečnosti, byly vytipovány některé pojmy, které by bylo vhodné rozšířit a začlenit do procesů měření kultury bezpečnosti. Experti na tuto problematiku sestavili průzkum o 92 položkách, který byl předložen více než 25 000 pracovníkům v pěti nadnárodních organizacích v pěti různých průmyslových odvětvích. Cílem průzkumu bylo označit základní faktory, které tvoří kulturu bezpečnosti a zjistit jaký mají význam pro dotazované.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - analýzy faktorové - průzkumy

An integrative model of organizational safety behavior / Integrativní model bezpečného chování v organizaci
anotace: Tento článek představuje integrativní model řízení bezpečnosti na základě sociální kognitivní teorie a celkového rámce firemní kultury bezpečnosti. Cílem modelu je odhalit vazby mezi nebezpečným prostředím, bezpečnostním klimatem a bezpečným chováním u jednotlivce.
klíčová slova: řízení bezpečnosti - chování bezpečné - kultura bezpečnosti - modely

VAN RAEMDONCK, KROEN - MACHARIS, CATHY - MAIRESSE, OLIVIER: Risk analysis system for the transport of hazardous materials /
Systém analýzy rizik pro přepravu nebezpečných látek
anotace: Předmětem tohoto článku je literární studie o systémech analýzy rizik pro přepravu nebezpečných látek. Poznatky získané z této studie a historická data byly podkladem pro vytvoření mapy rizik při přepravě nebezpečných látek ve Flandrech. Rámec vycházející z těchto poznatků umožňuje nastavení mapy rizik pro jednotlivé druhy dopravy. Obsahuje metodiku výpočtu místního rizika nehody. Riziko nehody lze rozdělit do dvou částí, z nichž obě mohou být ověřeny na základě údajů o nehodách: a) výpočet obecné pravděpodobnosti výskytu nehody na základě informací o mezinárodních dopravních nehodách při přepravě nebezpečných látek = základ pro globální mapu rizik a b) výpočet místní pravděpodobnosti výskytu havárie založený na údajích o nehodách a infrastrukturních parametrech nákladní dopravy ve Flandrech = základ pro místní mapu rizik. Poměr mezi těmito dvěma výsledky je parametr, který představuje místní specifické okolnosti, které mohou vést k nehodě. Tento rámec hodnocení umožňuje odhadnout riziko nehody pří přepravě nebezpečných látek pro určitou trasu jak po silnici, tak pro železnici, vnitrozemskou plavbu i potrubí.
klíčová slova: látky nebezpečné - přeprava - nehody dopravní - analýza rizik - doprava - mapy - infrastruktura - výpočty - Belgie

AGNEW, CAKIL - FLIN, RHONA - MEARNS, KATHRYN: Patient safety climate and worker safety behavious in acute hospital in Scotland /
Bezpečnostní klima pacientů a bezpečné chování pracovníků v nemocnicích s akutní péčí ve Skotsku
anotace: Článek se věnuje problematice bezpečnostního klimatu v nemocnicích s akutní péčí ve Skotsku. Autoři testovali, zda existuje spojitost mezi bezpečným chováním pracovníků a pacientů a úrazy pracovníků. Data byla získána od 1866 pracovníků nemocnic s akutní péčí.
klíčová slova: klima bezpečnostní - nemocnice - péče lékařská - chování bezpečné - zdravotníci - zdravotnictví - pacienti - úrazy pracovní - Velká Británie

The burden of traumatic brain injury among adolescent and young adult workers in Washington State /
Traumatické poranění mozku u dospívajících a mladých pracovníků ve státě Washington
anotace: Tato studie se věnovala pracovním úrazům (traumatickému poranění mozku) a s nimi spojenými náklady u pracovníků mezi 16 a 24 lety věku ve státě Washington v letech 1998-2008.
klíčová slova: úrazy pracovní - mozek - pracovníci mladí - mladiství - náklady - USA

 

Le Travail Humain - č. 2 (2013)

ALTHAUS, VIRGINIE - KOP, JEAN-LUC - GROSJEAN, VINCENT: Critical review of theoretical models linking work environment, stress and health: towards a meta-model /
Kritické zhodnocení teoretických modelů spojujících pracovní prostředí, stres a zdraví : k metamodelu
anotace: Za více než padesát let vzniklo v souvislosti se zkoumáním zdraví pří práci mnoho teoretických modelů, které vysvětlují vztahy mezi pracovním prostředím a zdravím. Tento článek přináší přehled těchto modelů a zavádí teoretický rámec pro jejich charakteristiku a vzájemné porovnání. Na základě předem daných kritérií bylo vybráno sedmnáct modelů, které se věnují z větší části vjemovým procesům a z menší části hodnotícím procesům.
klíčová slova: zdraví - modely - prostředí pracovní - stres - porovnání

Proposition d´une définition de la compétence en manutention et impacts sur la formation /
Návrh na definici kvalifikace při manipulaci s břemeny a vliv na školení
anotace: Manipulace s břemeny je často zdrojem onemocnění pohybového aparátu, zejména zad a byla předmětem četných studií, co se týče prevence. Vhodným preventivním opatřením je školení jak manipulovat s břemeny. Nicméně, v praxi osoby s břemeny manipulují jinak, než byly proškoleny. Ukázalo se, že předdefinovanou techniku přizpůsobují situaci v praxi. Článek popisuje novou metodiku školení, která zohlední realitu v praxi.
klíčová slova: manipulace ruční - břemena - školení - praxe - aparát pohybový - opatření preventivní

FAULX, DANIEL - BLAVIER, ADÉLAIDE: Developing a multiple-level, multiple-perspective and multi-temporal approach to psychological harassment at work: model and case study / 
Rozvoj přístupu k psychickému obtěžování v práci : model a případová studie
anotace: V posledních patnácti letech se problému psychického obtěžování (harašení) na pracovišti věnovaly četné studie. Přesto v této oblasti přetrvává řada problémů a to jak na vědecké úrovni, tak pokud jde o intervenci a diagnostiku. Jedním z přetrvávajících problémů zůstává sledování problematiky z více než jedné perspektivy. V tomto článku autoři prezentují případovou studii, během které byli dotazovány oběti obtěžování na pracovišti. Článek se věnuje zejména novým poznatkům, co se týče různých zdrojů pocitů pronásledování, konfliktům ve vztazích na pracovišti.
klíčová slova: mobbing - bullying - obtěžování sexuální - nátlak psychický - modely - diagnostika - vztahy mezilidské

 

Práce a zdraví - č. 1 (2013)

Roční program kontrolních akcí SÚIP : oblasti kontrol v roce 2013
anotace: Vydavatel přebírá text ročního programu kontrolních akci pro rok 2013, tak jak ho vydal SÚIP.
klíčová slova: akce kontrolní - SÚIP - 2013

CLP - klasifikace, označování a balení látek a směsí (Classification, Labelling and Packaging)

anotace: Článek shrnuje hlavní body Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Věnuje se novým pojmům v problematice identifikace nebezpečných chemických látek a představuje nové výstražné symboly.
klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - symboly bezpečnostní - nařízení

FILIPOVÁ, ŠTĚPÁNKA: "Bezpečný podnik"

anotace: Článek se věnuje udělování osvědčení v rámci programu Bezpečný podnik. Tento program je jedním ze způsobů zavádění systému BOZP do celkového řízení podniku, zvyšuje úroveň správné praxe.
klíčová slova: podniky bezpečné - BOZP - osvědčení - správná praxe

 PATOČKA, JIŘÍ - BENDOVÁ, LENKA - JONÁŠ, JINDŘICH: Snadno dostupné nebezpečné chemické látky : jedy v domácnosti

anotace: V našich domovech se nachází mnoho produktů a výrobků, které mohou být nebezpečné. Některé z nejběžnějších domácích produktů mohou být dokonce velmi nebezpečné a mohou způsobit vážné poškození zdraví. Mezi ně patří: čisticí látky, prací prostředky, kosmetika, zahradní chemie, výrobky automobilového průmyslu, pesticidy, hračky a hobby materiály, paliva, barvy a bazénové produkty. Tyto výrobky mají mnoho různých tvarů, velikostí a barev. Jsou to tekutiny, prášky, granule, spreje a aerosoly a mohou snadno vstoupit do těla ústy, sliznicí očí, nosem i kůží. Dlouhodobá expozice chemickým látkám v domácnosti je spojena s mnoha zdravotními problémy, včetně dýchacích potíží, rizikem vzniku rakoviny, vrozených vad, vývojových poruch, poruch chování apod. Někteří odborníci uvádějí, že 30 % všech druhů rakoviny je vyvoláno expozicí toxickými chemickými látkami. Dlouhodobý pobyt v budovách zamořených chemickými látkami může vést ke vzniku „syndromu nezdravých budov“.
klíčová slova: látky chemické - látky toxické - domácnosti - expozice - rakovina - syndrom nezdravých budov

Otrava oxidem uhelnatým : stále aktuální problém

anotace: Otrava oxidem uhelnatým je mnohými považována za otravu, která se v současnosti vyskytuje velmi zřídka, jelikož přívod svítiplynu do našich domácností byl přerušen již před mnoha lety. Otravy oxidem uhelnatým se však ročně vyskytují v naší republice v čísle převyšující několik set případů, z nichž asi 150 bývá příčinou smrti postižených. V přednemocniční neodkladné péči zatím nejsou běžně dostupné vyšetřovací pomůcky pro potvrzení této diagnózy a ani technická spolupráce hasičů, kteří jsou vybaveni detektory toxických plynů, nemusí být vždy přínosná. Vždy je tedy třeba mít na paměti, že se jedná o otravu, která může ohrozit zachránce, není-li včas rozpoznána.
klíčová slova: otravy - oxid uhelnatý - detektory plynové - studie - diagnostika - péče lékařská

 

Process Safety Progress - č. 2 (2013)

SANDERS, ROY E.: Keep a sense of vulnerability : for safety´s sake /
Mějte pocit zranitelnosti : z důvodů bezpečnosti
anotace: Dlouhé období bez významných událostí může v některých případech zapříčinit nedůvodný pocit spokojenosti a uvolnění disciplíny. Je třeba neustále podporovat respekt, co se týče chemických látek ve zpracovatelském průmyslu, zařízení, procesů, postupů a dalších věcí, které jsou součástí řízení bezpečnosti chemických procesů. Článek přináší několik návrhů jak zvyšovat povědomí a jak ho sdílet, přináší příklady chyb z minulosti, které vedly i ke katastrofě. Pokud si jsou pracovníci vědomi svojí zranitelnosti, pravděpodobnost odchylky od zavedených procesů se sníží.
klíčová slova: události mimořádné - zranitelnost - disciplína - látky chemické - procesy chemické - odchylky

KADRI, SHAKEEL H. - PETERS, GLEN - VANOMMEREN, JAMES: One company's near miss program - successes, learning, and improvements /
Program pro skoronehody u jedné společnosti : úspěchy, poučení a zlepšování
anotace: Události v procesní bezpečnosti (skoronehody a/nebo nehody) jsou klíčovými ukazateli kvality procesní bezpečnosti firmy. Cílem hlášení a vyhodnocování těchto událostí je zlepšit povědomí pracovníků o tom, jaké nastalé podmínky vedly k události a které by eventuelně mohly eskalovat v závažnější události. Analýzu skoronehod lze rovněž využít jako ukazatel, na která témata by se firma měla zaměřit při procesu řízení rizik ve svých provozovnách.
klíčová slova: bezpečnost procesní - řízení rizik - skoronehody - události mimořádné

NESMITH, GREG - KEATING, JACK T. - ZACHARIAS, LUIZ A.: Investigating process safety near misses to improve performance /
Vyšetřování skoronehod v procesní bezpečnosti s cílem zlepšit výkon
anotace: Zjištění, hlášení, vyšetřování a následné odstranění příčin skoronehod v procesní bezpečnosti a zlepšování příslušných systémů řízení může eliminovat nebo i odstranit příčiny těchto událostí ještě než nastanou. Tento článek shrnuje způsoby, jak se této problematice věnuje jistý podnik chemického průmyslu.
klíčová slova: skoronehody - bezpečnost procesní - průmysl chemický

HERBER, JOHN W.: John W. Herber /
Problémy s kvalitou jako varovný signál v oblasti procesní bezpečnosti
anotace: Některé firmy shromažďují informace a provádějí hlášení o skoronehodách. Těmito skoronehodami jsou často kvalitativní výkyvy, což může např. znamenat aktivaci bezpečnostního systému, menší únik nebezpečné látky atp. Cílem článku je ukázat, že tyto události nelze ignorovat a je třeba uznat jejich potenciální závažnost. Příčinou těchto událostí mohou být zdánlivě nevýznamné věci jako je znečištění chladících ploch, regulační ventil, který reaguje později než by měl atp. Pokud tyto podmínky přetrvávají a nejsou odstraněny, mohou vyústit v závažnější události.
klíčová slova: skoronehody - kvalita - bezpečnost procesní - události mimořádné

KING, CHARLES: The importance of leadership and management in process safety / Význam vedení a řízení v procesní bezpečnosti
anotace: Řízení procesní bezpečnosti (PSM) se často prezentuje jako technicky složitý problém a vyžaduje rozsáhlý tým specialistů s celou řadou nástrojů a technologií. Velké podniky mají v tomto směru obecně lepší pozici, protože mají dostatek prostředků dovolit si zaměstnat odborníky a investovat do rozvoje systémů, do výzkumu konkrétní problematické oblasti a budovat složité programy PSM. Menší podniky mohou mít stejná rizika, ale nemají vždy vnitřní zdroje a potřebné znalosti, aby dosahovaly stejné úrovně PSM jako velké firmy. Tento článek zkoumá klíčové prvky PSM jak z technického tak manažerského pohledu. Probírá význam řízení (managementu) a jeho dopad na bezpečnost.
klíčová slova: bezpečnost procesní - management - řízení - řízení bezpečnosti

Human error analysis of the Macondo well blowout /
Analýza chyb člověka při výbuchu ropné plošiny Macondo
anotace: Výbuch ropného vrtu Macondo (Deepwater Horizont - Mexický záliv, 2010) měl za následek 11 mrtvých a způsobil největší únik ropy v historii. Situaci předcházela řada lidských chyb a to ve všech fázích činnosti až k následné explozi. Chyby vznikly na základě chybné interpretace signálů naznačujících problémy, nevhodných stavebních úprav, zanedbání kontroly, neschopnosti sledovat doporučené postupy při práci a celá řada dalších. Celkem bylo zjištěno na 25 chyb v osmi kategoriích. Zkoumání prokázalo, že většina z těchto chyb bylo skrytých a byly způsobeny špatným řízením.
klíčová slova: výbuchy - ropa - plošiny ropné - chyby lidské - exploze - řízení - úrazy smrtelné - katastrofy přírodní

 

Professional Safety - č. 5 (2013)

WILLIAMSEN, MIKE: Near-miss reporting : a missing link in safety culture /
Hlášení skoronehod : chybějící článek v kultuře bezpečnosti
anotace: Zjišťování a vyšetřování skoronehod je klíčové pro vyhledávání a řízení rizik předtím, než dojde ke zranění pracovníků nebo škodám na majetku. Tento článek představuje praktický prostup pro to, jak překonat odpor firem ke zjišťování a vyšetřování skoronehod, jako k užitečnému nástroji pro snižování počtu úrazů.
klíčová slova: skoronehody - řízení rizik - kultura bezpečnosti - úrazy pracovní

JIN, RUOYU - CHEN, QIAN: Safety culture : effects of environment, behavior and person /
Kultura bezpečnosti : účinek na životní prostředí, chování a člověka
anotace: Integrovaný model kultury bezpečnosti byl přijat jako rámec pro komplexní analýzu, která slouží pro posuzování úrovně kultury bezpečnosti po zavedení nového programu bezpečnosti ve firmě. Provedené hodnocení prokázalo snížení počtu nebezpečného chování pracovníků na pracovištích zaměstnavatele. Výsledky průzkumu bezpečnostního klimatu ukázaly celkově pozitivní vnímání bezpečnostního programu, pokud jde o zvyšování povědomí, přijetí odpovědnosti a další ukazatele.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - programy bezpečnosti práce - chování bezpečné - chování nebezpečné - klima bezpečnostní

 

Professional Safety - č. 6 (2013)

ALBATTAH, MOHAMMED - ROUCHERAY, MARIELLE - HALLOWELL, MATTHEW: Sustainable buildings : applying prevention through design /
Zelené stavby : aplikace PTD
anotace: Článek se věnuje problematice trvale udržitelných (zelených) staveb, jejichž počet neustále narůstá. Nedávné studie ukázaly, že při realizaci těchto projektů jsou pracovníci vystaveni zvýšenému pracovnímu riziku. Text rozebírá možnosti, jak lze pomocí PTD (odstranění nebezpečí přímo u jeho zdroje a řízení rizik co nejdříve v průběhu životního cyklu zařízení nebo pracoviště, tak aby se v maximální míře zamezilo nemocem z povolání a pracovním úrazům) omezit v co největší míře rizika vyskytující se v tomto odvětví stavebnictví.
klíčová slova: stavby zelené - udržitelnost trvalá - stavebnictví - prevention through design̈ - rizika pracovní

HILL, DARRYL C. - SEABROOK, KATHY C.: Safety & sustainability : understanding the business value /
Bezpečnost a trvalá udržitelnost : porozumění obchodní hodnotě
anotace: Trvalá udržitelnost se stává obchodní praxí, kterou prosazují investoři. Trvale udržitelná obchodní praxe může obchod jako takový zlepšit a zvýhodnit. Iniciativy BOZP jako součást dlouhodobých snah o podporu trvalé udržitelnosti mohou v tomto směru pozitivně působit na organizace. Profesionálové bezpečnosti práce, kteří pochopili zásady trvalé udržitelnosti, mohou efektivně komunikovat s vedením organizací o tom, jaký může mít strategie trvalé udržitelnosti na podnik vliv. Dopředu uvažující organizace si uvědomují důležitost bezpečnosti a trvalé udržitelnosti a zapracovávají bezpečnost jako součást svých trvale udržitelných činností.
klíčová slova: udržitelnost trvalá - bezpečnost - obchod - organizace - profesionálové bezpečnosti práce

 

Références en Santé au Travail - č. 134 (2013)

CRÉPY, M. N.: Dermatite professionnelle dans le secteur de l´électronique / Profesionální dermatitida v elektrotechnickém průmyslu
anotace: Elektrotechnický průmysl zahrnuje mimo jiné výrobu integrovaných obvodů a polovodičových spojů. Charakteristická pro tuto činnost je vysoká míra automatizace procesů a používání moderních technologií. Dermatózy se v tomto odvětví vyskytují jako kontaktní dermatitida, podráždění a alergie. Expozice teplu a chemickým látkám mohou být zdrojem závažných hypersenzitivních reakcí. Dráždění rozlišujeme fyzikální a chemické. Hlavními alergeny jsou kovy, pryskyřice, tavidla, pryže atp.
klíčová slova: dermatitidy - dermatózy - kůže - alergie - průmysl elektrotechnický - látky chemické - expozice pracovníků

 

Safety and Health - č. 5 (2013)

MORRISON, KYLE W.: Distracted on the job : identifying and minimizing worker distractions can help reduce injuries. Odvádění pozornosti při práci : identifikace a minimalizace zdrojů narušujících pozornost pracovníků pomáhá snižovat počet úrazů
anotace: Vyrušení či odvrácení pozornosti - ať už se týká spěchu, aby byl dokončen úkol nebo neočekávaný telefonní hovor - je jev vyskytující se napříč pracovišti a bývá příčinou pracovních úrazů. Podle odborníků nejvíce odvádí pozornost pracovníků tlak na splnění cílů a termínů. Řešením může být např. povolení přestávky v práci, možnost promluvit si a omezit soustředění na pracovní výkon.
klíčová slova: pozornost - rušení - stres pracovní - úrazy pracovní - přestávky pracovní - výkon pracovní

 

Safety and Health - č. 6 (2013)

MORRISON, KYLE W.: Safety in the palm of your hand : how are safety professionals using mobile apps in the workplace? / Bezpečnost na dlani : jak využívají profesionálové bezpečnosti práce na pracovišti mobilní aplikace?
anotace: Stejně jako se chytré telefony a tablety začlenily do společnosti, tak i aplikace, které na těchto zařízeních běží. Profesionálové bezpečnosti práce zjišťují, že mobilní aplikace mohou být na pracovišti přínosem. Většina dotazovaných profesionálů bezpečnosti práce považuje mobilní aplikace za přínos v tom smyslu, že usnadňují a zefektivňují práci. Mají však svá omezení jako je potřeba internetového signálu i v oblastech s nízkým pokrytím a rychlé vybíjení baterie telefonu. Aplikace nemohou nahradit programy bezpečnosti práce, ale jsou jejich doplňkem.
klíčová slova: technologie informační - telefony mobilní - telefony chytré - aplikace - internet - profesionálové bezpečnosti práce

JOHNSON, ASHLEY: Educated and empowered : increasing safety knowledge among imigrant workers /
Vzdělání a pravomoci : zlepšování znalostí o bezpečnosti u pracovníků-imigrantů
an otace: Pracovníci - imigranti čelí neúměrnému riziku pracovního úrazu z části z důvodu jazykových a kulturních rozdílů a z části nedostatečného školení bezpečnosti práce. Zaměstnavatelé by měli zajistit, že tito zaměstnanci jsou odpovídajícím způsobem proškoleni, a měli by vytvořit takovou kulturu na pracovišti, kde je bezpečnost prioritou.
klíčová slova: imigranti - školení bezpečnosti práce - kultura bezpečnosti práce - rizika pracovní - úrazovost pracovní

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2013)

The contribution of overweight, obesity, and lack of physical activity to exit from paid employment: a meta-analysis /
Vliv nadváhy, obezity a nedostatku fyzické aktivity na odchod z placeného zaměstnání : metaanalýza
anotace: Cílem výzkumu bylo systematicky zanalyzovat souvislost mezi nadváhou, obezitou a nedostatkem pohybové aktivity a odchodem z placeného zaměstnání (tzn. invalidní důchod, předčasný důchod nebo nezaměstnanost). Bylo zjištěno, že na odchod do invalidního důchodu má největší vliv obezita. Prokázalo se rovněž, že nedostatek fyzické aktivity zvyšuje riziko odchodu do invalidního důchodu nebo nezaměstnanost. Souvislost mezi uvedenými faktory a odchodem do předčasného důchodu se neprokázala.
klíčová slova: obezita - nadváha - aktivity fyzické - důchod invalidní - důchod předčasný - nezaměstnanost - analýzy

Psychosocial factors at work, long work hours, and obesity : a systematic review /
Psychosociální faktory v práci, dlouhá pracovní doba a obezita : systematický přehled
anotace: Vztah mezi pracovním prostředím z hlediska psychosociálního a nadváhy nebyl zatím systematicky zkoumán. Cílem této práce bylo shrnout publikovaná fakta, která se vztahují k souvislosti mezi psychosociálními faktory v práci, dlouhou pracovní dobou a obezitou. Z dostupných zdrojů autoři zjistili, že zde jistá souvislost existuje a to zejména u mužů.
klíčová slova: prostředí pracovní - faktory psycho-sociální - nadváha - doba pracovní - obezita - muži

Do obesity and sleep problems cluster in the workplace? A multivariate, multilevel study /
Společný výskyt obezity a problémů se spánkem na pracovišti : vícerozměrná studie
anotace: Cílem studie bylo zjistit, zda existuje souběžný výskyt obezity a problémů se spánkem na pracovišti. Autoři pracovali s informacemi, které získali od téměř 40 000 zaměstnanců z více než 3 000 pracovišť. 11% z dotázaných bylo obézních a 23% uvedlo problémy se spánkem. U respondentů se zjišťoval věk, pohlaví, socioekonomický status, práce na směny, konzumace alkoholu, pracovní stres, podíl zaměstnanců na dobu určitou a podíl zaměstnanců pracujících manuálně, kteří se vyskytují na pracovišti. Bylo zjištěno, že obézní pracovníci a pracovníci s problémy se spánkem mají tendenci se vyskytovat na stejných pracovištích.
klíčová slova: obezita - spánek - pracoviště - výzkumy - Finsko

Occupational exposure to particles and incidence of stroke /
Expozice částicím na pracovišti a výskyt mrtvice
anotace: Cílem tohoto textu bylo prozkoumat vztah mezi expozicí částicím, velikostí částic a výskytem ischemické a cévní mozkové příhody.
klíčová slova: expozice pracovníků - částice - mrtvice - příhody ischemické - příhody mozkové

 

Sondy revue - č. 6 (2013)

Ve firmě SKANSKA se pracuje nejbezpečněji.
anotace: Rizikovost práce ve stavebnictví je vysoká. Firma SKANSKA, která zaměstnává více než 50 tisíc zaměstnanců po celém světě, řadí bezpečnost zaměstnanců na první místo. V ČR chrání firma před riziky zhruba pěti tisíc svých zaměstnanců.
klíčová slova: stavebnictví - bezpečnost práce - prevence rizik - odbory

 

Spektrum - č. 2 (2012)

JÁNOŠÍK, LADISLAV - PROKEŠ, ONDŘEJ - BERNATÍKOVÁ, ŠÁRKA: Testování vlivu zásahového oděvu na hasiče při požáru
anotace: Výsledky experimentu, který se zaměřil na měření tepelné zátěže hasičů a sledování vlivu teploty na lidský organismus. Testování je prováděno s pomocí vybraných vzorků textilií, z nichž je vyroben zásahový oděv pro hasiče.
klíčová slova: hasiči - oděvy zásahové - textilie - experimenty - testy - zátěž tepelná - teplo

FIŠEROVÁ, SVĚTLANA: Metody moderní ergonomie : nástroje k optimalizaci lidské práce

anotace: Ergonomie jako moderní multidisciplinární vědní obor nabízí možnosti k optimalizaci lidské činnosti. K tomu využívá různé metody a techniky. Článek se zaměřuje na současné trendy ergonomické metodologie.
klíčová slova: ergonomie - metody ergonomické - rizika nová - nástroje - práce - optimalizace

Ochrana před expirací nanočástic při brusu vybraných exotických dřev
anotace: Článek popisuje měření distribučního rozložení nanočástic vznikajících při broušení vybraných druhů exotických dřev. Rovněž se zabývá testováním respirátorů, které mají chránit obsluhu brusek při různých činnostech.
klíčová slova: nanočástice - dřevo - broušení - látky znečišťující - ovzduší pracovní - prostředí pracovní - expirace - ochrana dýchadel

ORAVEC, MILAN - KOVÁČOVÁ, BARBORA: Výber bariérových modelov na základe ekonomických nástrojov

anotace: Vedle teoretických otázek bariér v procesu minimalizace rizik jsou uváděny jednotlivé bariérové modely. S jejich využitím předkládají autoři návrh bariérového modelu pro oblast BOZP.
klíčová slova: rizika - eliminace - bariéry - modely bariérové

PĚTVALDSKÝ, TOMÁŠ - SUCHARDOVÁ, PETRA: Analýza rizik hutní firmy dle činnosti

anotace: Článek seznamuje s principy identifikace nebezpečí a analýzy rizik v průmyslové metalurgické společnosti. Použita je metoda vycházející z principů FMEA, která zkoumá rizika v závislosti na všech pracovních činnostech. Definována jsou přitom opatření pro snížení rizika.
klíčová slova: hutnictví - identifikace nebezpečí - identifikace rizik - analýza rizik - metody hodnotící - opatření

SINAY, JURAJ - VARGOVÁ, SLAVOMÍRA: Identifikácia faktorov etáp kauzálnej závislosti vzniku negatívneho javu
anotace: Pozornost je věnována charakteristice etap negativního jevu a faktorům kauzální závislosti vzniku negativního jevu vlivem působení chemických látek.
klíčová slova: jevy negativní - závislost kauzální - látky chemické - vlivy

Riadenie rizik BOZP a ich uplatnenie pri integrácii systémov v malých a stredných podnikoch
anotace: Příspěvek se zabývá řízením základních aspektů bezpečnosti, ochrany životního prostředí a kvality. Zaměřuje se na systém řízení BOZP a na integrované systémy řízení. V centru pozornosti autorů jsou z hlediska řízení malé a střední podniky.
klíčová slova: řízení rizik - systémy bezpečnosti - systémy řízení - systémy integrované - podniky malé - podniky střední

 

Technický týdeník - č. 11 (2013)

KUHNOVÁ, IRENA: Jak důležitá je správná informace ve správném čase. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
anotace: Přehled rizik z práce a škodlivých faktorů pracovního prostředí s výběrem základních povinností zaměstnavatelů v oblasti BOZP. Informaci cílenou především na průmyslové podniky doplňují aktuální údaje o pracovních úrazech a nemocích z povolání a výčet nejčastěji porušovaných předpisů.
klíčová slova: průmysl - rizika - bezpečnost práce - zaměstnavatelé - povinnosti - úrazy pracovní - nemoci z povolání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pomocí chytré elektroinstalace
anotace: V rámci inovací mohou dnes výrobky i provozy využívat k zajištění bezpečnosti na pracovišti elektroinstalace s ochrannými prvky.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence úrazů - elektroinstalace
- prvky ochranné - prvky bezpečnostní - pracoviště - zařízení elektrická

Pracujte na správné otočné židli ať vás "nebolí celé tělo a záda zvlášť"

anotace: Nesprávné sezení (držení těla při práci vsedě) se projevuje bolestmi svalů, páteře nebo problémy s klouby. Dobrá pracovní židle nezatěžuje organismus, napomáhá zvyšovat pracovní výkonnost a pomáhá snižovat nemocnost zaměstnanců. Firma Bosch Rexroth doporučuje a s pomocí návodných obrázků prezentuje sofistikovanou techniku pro optimální a ergonomické sezení.
klíčová slova: ochrana zdraví - prevence nemocí - ergonomie - práce vsedě - židle - výrobky - trh

HADÁČEK, VÍT: Sinumerik Safety Integrated : koncept bezpečnosti obráběcích strojů

anotace: Odpovědností výrobců a provozovatelů strojů a zařízení je minimalizovat rizika. Bezpečností strojů se zabývá řada technických norem a předpisů, standardem se ale stávají bezpečnostní funkce jako součást řídicích systémů a pohonu strojů, vč. obráběcích strojů, jimž je v článku věnována pozornost..
klíčová slova: stroje obráběcí - zařízení strojní - bezpečnost technická - bezpečnost výrobků - design bezpečnostní

O bezpečnosti multimetru, může na něm záviset váš život

anotace: Pro zajištění bezpečnosti nestačí zvolit zařízení dimenzované jen pro dostatečně vysoké napětí. Přihlédnout je třeba k dalším okolnostem.
klíčová slova: přístroje měřicí - multimetry - detekce napětí - výrobky

Detekují hluk a monitorují pracovní prostředí

anotace: Přehled některých výrobků pro detekci, monitorování a měření hluku. Od firmy 3M Česko.
klíčová slova: prevence rizik - hluk - detekce hluku - ochrana sluchu - přístroje měřicí - výrobky - trh

Pracovní oděv pro elektrotechniku a  fotovoltaiku. Je třeba vybrat odpovídající firemní oblečení

anotace: Některé pracovní a ochranné oděvy společnosti MEWA jsou určeny i pro odvětví fotovoltaiky a elektrotechniky.
klíčová slova: průmysl elektrotechnický - fotovoltaika - výrobky - oděvy pracovní - oděvy ochranné - trh

Siemens přichází s novým bezdrátovým systémem elektrické požární signalizace

anotace: Společnost Siemens uvádí na trh nový bezdrátový systém požární signalizace. Najde uplatnění zejména tam, kde nelze nebo není vhodné použít hlásiče požáru propojené standardní hlásičovou linkou.
klíčová slova: prevence požárů - signalizace požární - signalizace elektrická - výrobky - trh

 

Travail et Sécurité - č. 739 (2013)

BRASSEUR, GRÉGORY - COURBON, LESLIE - VAUDOUX, DELPHINE: Pénibilité : le temps de l´action / Bolest : čas k akci
anotace: Série článků v tomto čísle se zabývá problematikou bolesti, která je způsobena dlouhodobou těžkou fyzickou zátěží.
klíčová slova: zátěž fyzická - bolesti - práce manuální - prevence rizik

 

Travail et Sécurité - č. 740 (2013)

BONDÉELLE, A. - RAVALLEC, CÉLINE: Machines : équipements sous surveillance / Stroje : zařízení pod dohledem
anotace: Série článků se zabývá problematikou obsluhy strojů a zařízení a s tím spojenými riziky.
klíčová slova: stroje a zařízení - rizika - normy - bezpečnost práce

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail