REACH realitou

Zdroj: 

Ústřední věstník EU publikoval 30.12.2006 dvě základní právní normy evropské chemické legislativy REACH: Nařízení č. 1907/2006 a směrnici 2006/121/ES. Zatímco směrnice vstoupí v platnost až v r. 2008, nařízení začíná platit již 1.6.2007. Článek uvádí strukturu nařízení a věnuje se dopadům nové chemické legislativy na český chemický průmysl.

Evropský parlament a Rada schválily a Úřední věstník Evropské unie publikoval 30.12.2006 dvě základní právní normy nové evropské chemické legislativy REACH. Svaz chemického průmyslu ČR, ve snaze umožnit společnostem povinným dle této nové legislativy snazší implementaci, zahájil 1. prosince 2006 řešení projektu „Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti“ pro MPSV ČR a Evropský sociální fond., které představuje významnou informační a školicí pomoc. SCHP ČR rovněž založil podnikatelský subjekt ReachCentrum CZ, s.r.o., který nabízí dotčeným společnostem služby reagující na požadavky nařízení REACH.

Úřední věstník Evropské unie publikoval 30.12.2006 dvě základní právní normy nové evropské chemické legislativy REACH:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/ EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES – (Úřední věstník Evropské unie L 396/1, 30.12.2006)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/ EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky – (Úřední věstník Evropské unie L 396/852, 30.12.2006)

Tyto právní normy jsou zveřejněny v jazycích Evropské unie, tzn. i česky (a samozřejmě anglicky). České znění směrnice je na sedmi stranách textu, české znění nařízení je na 851 stranách (40 stran úvodního zdůvodnění, 195 stran vlastního textu a 615 stran příloh, kterých je celkem 17).

Směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. června 2008. (Aniž je dotčen druhý pododstavec tohoto článku, použije se čl. 1 bod 6 ode dne 1. srpna 2008).

Tato směrnice je určena členským státům, které zajišťují její transpozici do své legislativy.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 1. června 2007.

(Hlavy II, III, V, VI, VII, XI a XII a články 128 a 136 se použijí ode dne 1. června 2008. Článek 135 se použije ode dne 1. srpna 2008. Hlava VIII a příloha XVII použijí ode dne 1. června 2009).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Struktura nařízení

HLAVA I: OBECNÉ OTÁZKY

Kapitola 1 – Účel, oblast působnosti a použití,
Kapitola 2 – Definice a obecné ustanovení.

HLAVA II: REGISTRACE LÁTEK

Kapitola 1 – Obecná povinnost registrace a požadavky na informace,
Kapitola 2 – Látky považované za registrované,
Kapitola 3 – Povinnost registrace a požadavky na informace pro některé typy izolovaných meziproduktů,
Kapitola 4 – Společná ustanovení pro všechny registrace,
Kapitola 5 – Přechodná ustanovení pro zavedené a oznámené látky.

HLAVA III: SDÍLENÍ ÚDAJŮ A ZAMEZENÍ ZBYTEČNÝM ZKOUŠKÁM

Kapitola 1 – Cíle a obecná pravidla,
Kapitola 2 – Pravidla pro nezavedené látky a žadatele o registraci zavedených látek, kteří je neregistrovali předběžně,
Kapitola 3 – Pravidla pro zavedené látky.

HLAVA IV: INFORMACE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI

HLAVA V: NÁSLEDNÍ UŽIVATELÉ

HLAVA VI: HODNOCENÍ

Kapitola 1 – Vyhodnocení dokumentace,
Kapitola 2 – Hodnocení látky,
Kapitola 3 – Hodnocení meziproduktů,
Kapitola 4 – Společná ustanovení.

HLAVA VII: POVOLOVÁNÍ

Kapitola 1 – Požadavek povolení,
Kapitola 2 – Udělování povolení,
Kapitola 3 – Povolení v dodavatelském řetězci.

HLAVA VIII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

Kapitola 1 – Obecné otázky,
Kapitola 2 – Řízení o omezení

HLAVA IX: POPLATKY A PLATBY

HLAVA X: AGENTURA

HLAVA XI: SEZNAM KLASIFIKACÍ A O ZNAČENÍ

HLAVA XII: INFORMACE

HLAVA XIII: PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

HLAVA XIV: PROSAZOVÁNÍ

HLAVA XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

PŘÍLOHA I: OBECNÁ USTANOVENÍ O POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁ NÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI

PŘÍLOHA II: POK YNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

PŘÍLOHA III: KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI

PŘÍLOHA IV: VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. a)

PŘÍLOHA V: VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. b)

PŘÍLOHA VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 10

PŘÍLOHA VII: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY NEBO VĚTŠÍM

PŘÍLOHA VIII: DOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 10 TUN NEBO VĚTŠÍM

PŘÍLOHA IX: DOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 100 TUN NEBO VĚTŠÍM

PŘÍLOHA X: DOPLŇKOV É STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1000 TUN NEBO VĚTŠÍM

PŘÍLOHA XI: OBECNÁ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD STANDARDNÍHO REŽIMU ZKOUŠEK PODLE PŘÍLOH VII AŽ X

PŘÍLOHA XII: OBECNÉ POKYNY PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI

PŘÍLOHA XIII: KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH LÁTEK A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH LÁTEK

PŘÍLOHA XIV: SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ

PŘÍLOHA XV: DOKUMENTACE

PŘÍLOHA XVI: SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

PŘÍLOHA XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ

Zavedení této nové chemické legislativy REACH, bude znamenat pro český chemický průmysl a obchod a také pro mnoho průmyslů navazujících, zásadní změnu. V relativně krátké době bude třeba zaregistrovat u Evropské chemické agentury se sídlem v Helsinkách zhruba 1 000 chemických látek (odhad pro ČR).

Už bylo mnohokrát řečeno a mnoha dopadovými studiemi potvrzeno, že implementace legislativy REACH je velmi nákladná finančně, administrativně i sociálně a že nejvíce zatíží hlavně malotonážní výrobce chemických specialit a tzv. „malé a střední podniky“ (MSP).

Svaz chemického průmyslu ČR se soustřeďuje na aktivity podporující implementaci legislativy REACH v našem průmyslu a obchodu. Tyto aktivity jsou soustředěny především do těchto směrů:

1. Pokračování v klasické lobbistické a informační činnosti v oblasti nové evropské chemické legislativy REACH a připravované GHS, včetně připravovaných legislativních opatření na úrovni ČR.

Metody:

 • konference, semináře (zatím půlroční frekvence, v r. 2006 21. března a 5. října 2006),
 • články v časopisech,
 • webová stránka SCHP ČR,
 • spolupráce s SCHP ČR pracovní skupinou REACH,
 • spolupráce s SCHP ČR pracovní skupinou odborníků pro chemickou legislativu,
 • spolupráce s Hospodářskou komorou ČR
 • odpovědi na dotazy,
 • příprava a distribuce základních informačních materiálů (v říjnu 2006: Dobrý den, tady REACH!),
 • odpovědi na dotazy.

2. SCHP ČR zahájil řešení grantového projektu „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“, na který získal finanční podporu v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Zaměření bude na podporu implementace REACH, podporu vývoje a výzkumu – zvláště u MSP, podporu odpovědného podnikání. Jde o logické pokračování aktivit SCHP ČR na dopadových studiích REACH, které SCHP ČR vypracoval s partnery (VUOS, a.s.,CETA, A.d.Little pro MPO, MŽP, JRC/IPTS, MPSV v období 2003–2005). Projekt zahrnuje především kurzy a vzdělávání představitelů subjektů z chemického o průmyslu a navazujících odvětví. Potrvá 21 měsíců.

23.1.2007 se uskutečnila v Kongresovém centru v Praze úvodní konference k tomuto projektu. Na konferenci byly předneseny základní informace o projektu, o legislativě REACH a jeho důsledcích pro podnikatelskou sféru, informace o nových možnostech podpory výzkumu (FP 7, NPV III, finanční fondy), informace o jednotlivých konkrétních aktivitách projektu.

Řešení projektu bude představovat pomoc podnikatelským subjektům při implementaci REACH a při řešení jeho dopadů v regionech České republiky. Zaměření projektu – podpora implementace REACH, podporu vývoje a výzkumu – zvláště u MSP, podpora odpovědného podnikání – představuje komplexní přístup k implementaci nové chemické legislativy.

3. SCHP ČR založil poradensko-konzultační firmu ReachCentrum CZ, s.r.o., která bude na podnikatelském principu poskytovat služby z oblasti implementace REACH, např. těm, kteří si nebudou moci dovolit (nebo ani nebudou chtít) vytvořit specializované pracoviště, či tým, který by se legislativou REACH zabýval. Touto cestou jde i Cefic (Evropská rada chemického průmyslu), který založil nezávislou servisní jednotku ReachCentrum.

K důvodům pro založení patřilo:

1. V SCHP ČR je soustředění know-how ohledně REACH. SCHP ČR sledoval vývoj této legislativy od samého počátku, byl u tvorby základních dokumentů, aktivně se zúčastňoval připomínkování, vytvářel vlastní pozice, byl proškolován a zároveň proškoloval další osoby.

2. SCHP ČR má přímé vazby na rozhodující a nejvlivnější evropské instituce:

a) Cefic s jeho odborným zázemím, včetně nově vytvořeného servisního centra, tzn. možnost rychlé výměny a sdílení informací,
b) Evropský parlament – pro případ možných změn, dodatků a navrhované navazující legislativy,
c) Evropská komise a její odborné útvary (DG Enterprise-Unit REACH),
d) Ostatní evropské chemické asociace, aktivní v REACH (VCI, CIA, UIC, atp.).

Oblasti činnosti:

a) Poradenství, jak získat požadavky připravované legislativy,
b) Management konsorcií – podpora a pomoc při tvorbě konsorcií při společných registracích,
c) Komunikace s centrální Evropskou chemickou agenturou,
d) Asistence při registracích, příp. registrace v zastoupení (pro dovozce) – zadávání požadavků, pomoc při tvorbě dossierů a bezpečnostních listů (bude-li potřebné), pomoc při autorizacích,
e) Vytváření uživatelsky jednoduchých návodů,
f) Archivace a management žádostí o registraci a přístup k těmto datům pro členy konsorcií,
g) Kurzy, semináře, workshopy,
h) Překlady významných dokumentů se vztahem k legislativě do češtiny.

Poznámka: problematika REACH nestojí osamocena. Začíná prolínat do SCHP ČR aktivit „Odpovědné podnikání“ (Responsible Care) a výzkum (ČTP SusChem). Blíže viz www.schp.cz.

ZDROJ:
Janeček, Vladimír. REACH realitou. CHEMagazín, č. 1, XVII., 2007, s. 19 - 21.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail