Umístění tlakových nádob na pracovišti

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Řešíme problém umístění tlakových lahví pro pohon stroje pro nástřik kovů. Jedná se o svazek 16 lahví o tlaku 300 bar. Plynem v lahvích je dusík 5.0. Je možné takový svazek umístit do technické místnosti vedle zmíněného stroje? Ještě bych se chtěl zeptat na předpisy, které řeší umístění těchto svazků.

Odpověděl bych ano i ne, podle místních podmínek. Místní podmínky se vztahují k provozovanému objektu a jeho členění.

  • V provozní místnosti jednopodlažního objektu není pro netoxické a nežíravé plyny počet nádob omezen, je-li mezi skupinami jednotlivých nádob vzdálenost minimálně 10 metrů (u hořlavých a hoření podporujících plynů může být ve skupince maximálně 6 nádob, u ostatních maximálně 24 nádob).
  • V jedné provozní místnosti vícepodlažního objektu smí být nejvýše 12 nádob (počet je přepočítán na nádoby o vodním objemu 50 litrů) se stejným nebo jiným druhem plynu.
  • Je-li provozní místnost ve vícepodlažním objektu členěna do požárních úseků, smí v něm být uloženo 24 nádob (opět přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 litrů).

Toto ukládání lahví na pracovištích není považováno za skladování lahví.

Související požadavky k provozování tlakových nádob na plyny

K používání tlakových lahví je vhodné ještě zdůraznit několik zásad.

a) Tlakové nádoby na přepravu plynů musí být:

- zajištěny proti nárazu či pádu (např. řetízkem),
- prázdné nádoby musí být ukládány za stejných podmínek jako plné, ale odděleně od plných,
- poškozené nádoby musí být okamžitě vyměněny (a pochopitelně označeny).

b) Vzdálenost tlakových lahví od topných těles a sálavých ploch musí být taková, aby teplota povrchu lahví nepřekročila u zkapalněných plynů kritickou hodnotu teploty, u ostatních plynů hodnotu 50 °C.

c) Od zdrojů otevřeného ohně musí být tlakové lahve vzdáleny nejméně 3 metry.

d) Údržbu lahví provádí autorizovaná pracoviště. Uživatel pouze dodržuje zásady správné manipulace s tlakovou lahví:

- při manipulaci lze lahve koulet, přepravovat na ručních vozících nebo paletách pomocí vysokozdvižných vozíků,
- při manipulaci s lahví musí být ventil opatřen snímatelným nebo trvalým krytem (ochranný klobouček),
- manipulaci s lahvemi o hmotnosti nad 50 kg provádí nejméně 2 osoby mužského pohlaví, fyzicky/zdravotně způsobilé (lahve o vodním objemu 50 litrů mohou mít hmotnost i 90 kg!),
- při přenášení se lahve nedrží za ochranný klobouček,
- ventil na lahvi se otvírá/zavírá pomalu a postupně (po otočení kolečka je ventil zcela otevřen),
- na ventil na lahvi se nesmí používat žádná mazadla ani nářadí,
- lahve s kyslíkem je nutno zabezpečit proti styku s mastnotou!,
- připojení k technologickému zařízení musí být provedeno těsně, aby nedocházelo k únikům,
- provádí se kontroly netěsností a ovzduší se zápisem do provozního deníku,
- připojení a vedení se kontrolují vhodným pěnotvorným prostředkem (např. mýdlovou vodou) – nikdy ne plamenem,
- netěsnosti armatur a spojů se kontrolují nejméně 1x ročně (může být i 1x měsíčně apod.) v rámci kontrol zařízení,
- kontrola ovzduší se u škodlivých plynů nebo spalin v obestavěných prostorách provádí 1x měsíčně,
- únik spalin z odtahů a spotřebičů, vč. kontroly spotřebiče, se kontroluje 1x za rok,
- odpouštění plynů na pracovišti je zakázáno,
- prázdné lahve musí mít zbytkový tlak nejméně 0,5 bar (0,05 MPa),
- na pracovišti musí být vhodný detektor plynu pro zjištění úniků,
- únikové cesty musí být trvale volné, stejně tak i přístup k hasicím přístrojům a hydrantům,
- pro vlastní přepravu není vhodné používat osobní automobily – vozidlo:,nesmí být sklápěcí, musí být dobře větratelné, musí umožnit náležité zajištění nádob proti posunu (boční, předo-zadní, vůči sobě), musí být vybaveno 1 ks přenosného hasicího přístroje o obsahu 2 kg prášku,
- při přepravě musí být vyhotovena přepravní listina obsahující údaje:
- jméno a adresa odesílatele,
- jméno a adresa příjemce (může být shodná s odesílatelem např. při odvozu prázdných lahví a přivezení plných),
- označení látky (dle ADR),
- počet nádob,
- popis nádob,
- uvedení poznámky: „ Náklad nepřekračující limity pro vynětí z platnosti předepsané v 1.1.3.6“,
- pro přepravu tlakových nádob na plyny platí od určitého množství přepravovaných plynů (bod 1.1.3.6 ADR = množství plynů vynásobené příslušným koeficientem přesáhne hodnotu 1000) zvláštní požadavky.

e) V šachtách a uzavřených prostorách se provádí kontrola ovzduší vždy před vstupem osob (zahájením činnosti) do tohoto prostoru a při podezření na únik.

f) Pracoviště s uloženými tlakovými nádobami na plyny musí být označeno bezpečnostní tabulkou s uvedením skladovaného plynu a přípustným počtem umístěných lahví.

g) V případě používání tlakových lahví, jejich skladování či dopravu postačí zpracovat pokyny k obsluze s uvedením konkrétních bezpečnostních zásad. V případě provozování tlakové stanice musí být zpracován Místní provozní řád.

h) Pracovníci musí být před pověřením touto činností prokazatelně poučeni (vyškoleni) v rozsahu pokynů k obsluze (čl. 12.6 normy). Toto školení se provádí v periodě 1x za 3 roky.

i) Pro manipulaci s tlakovými nádobami se jako OOPP doporučují:

- pracovní rukavice k ochraně rukou před odřeninami, popř. omrzlinami u zkapalněných plynů,
- pracovní oděv chránící celý povrch těla,
- pracovní obuv s pevnou špičkou k ochraně před naražením a zhmožděním,
- ochranné brýle/štít k ochraně zraku popř. obličeje při výměně lahví – možnost zasažení vysokým tlakem plynu uniklého z lahve, popř. nečistotami či částmi tímto proudem plynu strženými.

Ačkoli se dotaz týkal pouze počtu uložených lahví, bylo vhodné uvést některé další požadavky na bezpečný provoz tlakových nádob s uvedením bezpečných požadavků na uložení, manipulaci a přepravu, zacházení s nimi. Přesto nelze odpověď chápat jako vyčerpávající informaci správných postupů pro všechny činnosti s tlakovými nádobami na plyny.

Právní a technické předpisy:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
  • ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla;
  • ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu;
  • ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky;
  • ČSN EN ISO 13769 Lahve na plyny - Značení ražením;
  • Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail