Bezpečnost tlakových nádob a pracovní úrazy

Tlakové nádoby stabilní, parní a horkovodní kotle jsou jako vyhrazená tlaková zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví zaměstnanců zdrojem potencionálních rizik s nebezpečím vzniku závažných pracovních úrazů. V uplynulých letech byl na Oblastním inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj zaznamenán zvýšený výskyt pracovních úrazů a mimořádných událostí souvisejících s provozem, údržbou a opravami tlakových zařízení.

K závažné mimořádné události došlo v chemickém závodě při stáčení tekutého fenolu z autocisterny do tlakových zásobníků, kdy došlo ke dvěma smrtelným pracovním úrazům. Únik nebezpečné toxické látky fenolu ze stáčecí hadice do okolí výrobní firmy měl za následek potřísnění pracovníků provádějících stáčení. Při šetření okolností vzniku těchto pracovních úrazů bylo zjištěno, že riziko úniku nebezpečné látky bylo ze strany provozovatele podceněno a pracovníci nebyli vybaveni vhodnými osobními ochrannými prostředky. Cisterna byla tlakovou nádobou stabilní, protože měla svůj zdroj tlaku, ale přesto pro urychlení přetlačení kapalného fenolu byl použit přetlak z centrálního rozvodu vzduchu napojeného na centrální vzdušník, který měl provozní přetlak vyšší než nejvyšší dovolený přetlak nádob cisterny.

Další závažný pracovní úraz zaměstnance spalovny komunálního odpadu se stal při explozi parního kotle na spalování odpadu. Při provozu kotle došlo k netěsnosti na parním potrubí výparníku v důsledku uražení cca 1 m trubky o světlosti DN100 mezi prvním a druhým tahem spalovacího prostoru kotle. Zaměstnanec byl při masivním výronu přehřáté páry a naplnění celého prostoru pracoviště parou zcela izolován v kabině jeřábu. Při opuštění tohoto prostoru byl popálen, zejména při nadýchání páry a na obou horních končetinách od horkých částí žebříku. Výrobce kotle při zpracování analýzy rizik nepředpokládal možnost vzniku takto masivní netěsnosti a úniku velkého množství páry mimo spalovací prostor kotle.

Při opravě parního granulačního kotle došlo k těžkému zranění dvou pracovníků dodavatelské firmy. Pracovníci prováděli opravu elektricky ovládaného ventilu na potrubí napájecí vody kotle. Při demontáži součástí uzavíracího ventilu došlo k náhlému roztěsnění ucpávky a výronu horké vody a páry do prostoru kotelny. Průnik byl tak intenzivní, že okamžitě došlo k opaření obou zaměstnanců na obličeji, rukou a ostatních nechráněných částech těla. Při šetření okolností vzniku úrazů bylo zjištěno, že nebyla provedena kontrola před provedením opravy a z tlakové části kotle nebylo řádně vypuštěno provozní médium.

Při uvádění do provozu velkého technologického zařízení na výrobu papíru, jehož součástí byla tlaková nádoba stabilní – trubkový výměník tepla, došlo k roztržení pláště nádoby. Únik horkého kondenzátu páry a ocelové úlomky z odlomené části pláště nádoby způsobily pracovní úraz zaměstnanci dodavatelské firmy. Šetřením byly zjištěny nedostatky pramenící z nesprávně provedené analýzy rizik výrobcem zařízení, chybami řídicího systému a nevhodným měřením hladiny kondenzátu v nádobě.

Při šetření událostí a provedených kontrolách dokladů byly inspektory zjištěny skutečnosti dokládající fakt, že identifikace rizik provedené výrobci zařízení, provozovateli, opravárenskými a servisními firmami jsou velmi často prováděny nedostatečně. Důkladná analýza rizik všech možných stavů a nebezpečí může v mnoha případech chránit životy zaměstnanců provozovatele a zabránit velkým materiálním škodám na technickém zařízení.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail