Systémový přístup k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR

Nejrozšířenějším a zřejmě nejznámějším podkladem pro systémový přístup k řízení a rozvíjení BOZP je v současné době směrnice OHSAS 18001.

Jednou z podmínek členství České republiky v Evropské unii je zahrnutí legislativních požadavků EU do české legislativy, ale především jejich uplatnění v praxi. To se týká i oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ČR stojí před úkolem zavést systémy prevence ohrožení zdraví a životů osob a životního prostředí pracovními riziky, srovnatelné s přístupy uplatňovanými v členských zemích EU.

 V ČR platí v současné době celá řada právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou to zejména předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení,dále normy, stavební předpisy dopravní předpisy,předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Nutnost dodržovat tyto předpisy je mimo pochybnost, ale tak jako v jiných oblastech řízení, i zde se nabízí myšlenka systémového přístupu k této problematice.

Stejně jako existují již řadu let (úspěšně prověřené praxí) systémy řízení jakosti a systémy řízení ochrany životního prostředí, i management BOZP má k dispozici standardy, podle kterých je možné systém vybudovat a zlepšovat, a také které současně nabízejí možnost provést audit a následně certifikaci. Systémový přístup k řízení a k rozvíjení BOZP má za cíl vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém řízení, který bude jednak naplňovat požadavky předpisové základny v této oblasti, a jednak umožní neustále zlepšování jeho efektivnost ve vztahu k měnicím se podmínkám.

Všeobecně nejrozšířenějším, a zřejmě i nejznámějším podkladem pro tento přístup je v současné době (a to i v ČR) směrnice OHSAS 18001 ( Occupational Health & Safety Assessment series). Tato směrnice v současné době má dvě části (příručky), a to:

OHSAS 18001:1999, která uvádí všeobecné požadavky na systém řízení BOZP,

 a

OHSAS 18002:2000, která poskytuje všeobecné pokyny pro používání OHSAS 18001, vysvětluje základní principy OHSAS 18001 a pro lepší pochopení popisuje u každého požadavku OHSAS 18001 záměr, vstupy, procesy a výstupy. OHSAS 18002 neobsahuje žádné další požadavky nad rámec OHSAS 18001 ani nestanovuje závazné postupy pro zavádění OHSAS 18001. Je také určena spíše pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci než pro bezpečnost samotných výrobků a služeb.

Vybudování systému řízení BOZP v souladu s požadavky této směrnice by mělo zajistit, že organizace vyhoví všem zákonným (i ostatním) požadavkům na BOZP. Míra podrobností systému, rozsah dokumentace a velikost zdrojů na zajištění tohoto systému závisí na velikosti organizace a rozsahu nabízeních výrobků či služeb. Organizace si může sama stanovit, zda bude systém zavádět s ohledem na celou organizaci, nebo v rámci jednotlivých výrobních jednotek popř. činností organizace. Základem tohoto systému je stanovení politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( tu schvaluje vrcholové vedení),která jasně definuje celkové cíle na úseku BOZP a představuje závazek vedení zvyšovat úroveň zabezpečení BOZP v organizaci. Tento základní princip neustálého zlepšování systému, a tím neustálého zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, je zřejmý na následujícím obrázku (převzato ze směrnice OHSAS 18001):

Jakosti či systém environmentálního managementu,pak se nabízí možnost implementovat požadavky OHSAS 18001 do již stávající struktury a vytvořit tak systém integrovaný. Základní znaky takového systému jsou následující:

  • Integrovaný systém musí zastřešovat v podniku jeden vedoucí- jeden koordinátor integrovaného systému řízení.
  • Politika podniku a přidělování zdrojů je jednotné.
  • Organizační struktura a rozdělení odpovědnosti respektují  všechny integrované systémy.              
  • Integrovaný systém zároveň respektuje organizaci činností podniku.
  • Řízení podniku a plánovací mechanizmy jsou harmonizované, je vytvořena jednotná dokumentace (případně je zpracován harmonogram pro sjednocování).
  • Informační a podpůrný systém, včetně udržování a implementace právních předpisů v podniku, je harmonizované.
  • Školení, výcvik a systém odměňování a hodnocení je harmonizovaný.
  • Systém měření a monitorování, včetně komunikace a podávání zpráv je jednoduché.
  • Přezkoumávání systému, včetně plánování a realizování interních auditů, je integrováno.
  • Nápravná a preventivní opatření jsou jednotná.

Takový systém bude v praxi náročný na vybudování a organizaci, ale přináší transparentnost dokumentace a lepší koordinaci činností v rámci celé organizace.

ZDROJ:
Becková, M.: Systémový přístup k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR. Zpravodaj technické inspekce (2004), č. 1, s. 23-24.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail