Společný postoj - 2006

Společné postoje jsou součástí postupu spolurozhodování. V rámci tohoto legislativního postupu Evropský parlament a Rada přijímají společně právní předpisy navržené Komisí. V roce 2006 bylo publikováno 34 přijatých společných postojů.

V prvním čtení Rada, jež rozhoduje na návrh Komise a poté stanoviska Parlamentu,
přijala společný postoj.
Tento společný postoj byl ve druhém čtení předložen Evropskému parlamentu. Ten
mohl:

 • Schválit společný postoj: V souladu se svým společným postojem
  Rada definitivně přijímá příslušný akt.
 • Nevyjádřit se: Rada přijímá příslušný akt.
 • Naznačit, že zamýšlí odmítnout společný postoj: Rada, jež
  je o tomto záměru okamžitě informována, může svolat Dohodovací výbor, aby
  upřesnila svůj postoj. Pokud Evropský parlament odmítnutí společného postoje
  potvrdí, návrh aktu není přijat.
 • Navrhnout pozměňovací návrhy ke společnému postoji
Číslo CELEX Název Oznámení č.
52006AG0034 Společný postoj (ES)
č. 34/2006
ze dne ze dne 4. prosince 2006 přijatý Radou v souladu
s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství,
s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se
stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení,
zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice
Rady 76/211/EHS
2006/C 311 E/03
52006AG0033 Společný postoj (ES)
č. 33/2006
ze dne 23. listopadu 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování
a zvládání povodňových rizik
2006/C 311 E/02
52006AG0032 Společný postoj (ES)
č. 32/2006
ze dne 23. listopadu 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení
a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
2006/C 311 E/01
52006AG0031 Společný postoj (ES)
č. 31/2006
ze dne 14. listopadu 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky
(2007 – 2013)
(Text s významem pro EHP)
2006/C 301 E/05
52006AG0030 Společný postoj (ES)
č. 30/2006
ze dne 14. listopadu 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském
roku mezikulturního dialogu (2008)
2006/C 301 E/04
52006AG0029 Společný postoj (ES)
č. 29/2006
ze dne 14. listopadu 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání
statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu
v členských
státech a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1382/91 Text s významem pro
EHP
2006/C 301 E/03
52006AG0028 Společný postoj (ES)
č. 28/2006
ze dne 23. října 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje
finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
2006/C 301 E/02
2006AG0027R(01) Oprava
Společný postoj (ES) č. 27/2006
přijatý Radou dne 25. září
2006 , s ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o
sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický
rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
2006/C313/15
52006AG0027 Společný postoj (ES)
č.27/2006
 ze dne 25. září 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o sedmém
rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj
a demonstrace (2007 – 2013) 
2006/C 301 E/01
52006AG0026 Společný postoj (ES)
č. 26/2006
ze dne 25. září 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se
zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského
občanství na období 2007 – 2013
2006/C 295 E/04
52006AG0025 Společný postoj (ES)
č. 25/2006
ze dne 18. září 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení
Evropského institutu pro rovnost žen a mužů
2006/C 295 E/03
52006AG0024 Společný postoj (ES)
č. 24/2006
ze dne 18. září 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí doporučení Evropského parlamentu a Rady o ochraně
nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď

souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních
a on-line informačních služeb
2006/C 295 E/02
52006AG0023 Společný postoj (ES)
č. 23/2006
ze dne 18. září 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských
průkazech
(přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
2006/C 295 E/01
52006AG0022 Společný postoj (ES)
č. 22/2006
ze dne 25. září 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu
rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
2006/C 289 E/04
52006AG0021 Společný postoj (ES)
č. 21/2006
ze dne 14. září 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání
osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním
systému Společenství 
2006/C 289 E/03
52006AG0020 Společný postoj (ES)
č. 20/2006
ze dne 24. července 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice
Evropského parlamentu
a Rady 2001/14/ES o přidělování kapacity
železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury
2006/C 289 E/02
52006AG0019 Společný postoj (ES)
č. 19/2006
ze dne 24. července 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech
a povinnostech cestujících v mezinárodní železniční přepravě
2006/C 289 E/01
52006AG0018 Společný postoj (ES)
č. 18/2006
ze dne 27. června 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících
se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. .../2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky
2006/C 276 E/02
52006AG0017 Společný postoj (ES)
č. 17/2006
ze dne 27. června 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek
, o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice Evropského parlamentu
a Rady 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
2006/C 276 E/01
52006AG0016 Společný postoj (ES)
č. 16/2006
ze dne 24. července 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách
na vnitřním trhu
2006/C 967 E/01
52006AG0015 Společný postoj (ES)
č. 15/2006
ze dne 24. července 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se
zavádí akční program v oblasti celoživotního učení
2006/C 251 E/03
52006AG0014 Společný postoj (ES)
č. 14/2006
ze dne 24. července 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se
zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013
2006/C 251 E/02
52006AG0013 Společný postoj (ES)
č. 13/2006
ze dne 24. července 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o provádění
programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007)
2006/C 251 E/01
52006AG0012 Společný postoj (ES)
č. 12/2006
ze dne 18. července 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se
zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu
– Progress
2006/C 238 E/03
52006AG0011 Společný postoj (ES)
č. 11/2006
ze dne 18. července 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se
zavádí program Kultura (2007 – 2013)
2006/C 238 E/02
52006AG0010 Společný postoj (ES)
č. 10/2006
ze dne 27. června 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o finančním
nástroji pro životní prostředí (LIFE+)
2006/C 238 E/01
52006AG0009 Společný postoj (ES)
č. 9/2006
ze dne 9. března 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků
a správních postupů v oblasti civilního letectví
2006/C 179 E/01
52006AG0008 Společný postoj (ES)
č. 8/2006
ze dne 23. února 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví
technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS
--
52006AG0007 Společný postoj (ES)
č. 7/2006
ze dne 10. března 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých
přípravcích pro pediatrické použití
a o změně nařízení (EHS)
č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 
726/2004
--
52006AG0006 Společný postoj (ES)
č. 6/2006
ze dne 10. března 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavedení
zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti
zaměstnání a povolání
(přepracované znění)
 --
52006AG0005 Společný postoj (ES)
č. 5/2006
ze dne 23. ledna 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení
Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE
)
--
52006AG0004 Společný postoj (ES)
č. 4/2006
ze dne 23. ledna 2006 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně
podzemních vod před znečištěním
--
52006AG0003 Společný postoj (ES)
č. 3/2006
ze dne 8. prosince 2005 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2006
ze dne … o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
 --
52006AG0002 Společný postoj (ES)
č. 2/2006
ze dne 8. prosince 2005 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006
ze dne … o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších
látek do potravin
--
52006AG0001 Společný postoj (ES)
č. 1/2006
ze dne 1. prosince 2005 přijatý Radou v souladu s postupem
stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s 
ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2006/ES
ze dne ..., kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické
sítě
a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 96/391/ES a rozhodnutí
č. 1229/2003/ES 
--

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail