Směrnice nového přístupu, rozhodnutí, nařízení a další vybrané

Standardizace, harmonizace, zkušebnictví, osobní ochranné prostředky

Standardizace, harmonizace, zkušebnictví, osobní ochranné prostředky, elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, jednoduché tlakové nádoby, stavební výrobky, elektromagnetická kompatibilita, zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, strojní zařízení, motorová vozidla, zemědělské a lesnické traktory.... (další informace na "normy EU" viz. směrnice založené na ......)  

Přehled směrnic v databázi EUR-Lex.

 
číslo  název  zavedení v ČR
     
     

Prováděcí Rozhodnutí Komise
2014/359/EU 

Prováděcí Rozhodnutí Komise 2014/359/EU ze dne 13. června 2014 o souladu evropských norem EN 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 pro plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie

 

Prováděcí Rozhodnutí Komise 2014/358/EU

Prováděcí Rozhodnutí Komise 2014/358/EU ze dne 13. června 2014 o souladu evropské normy EN 16281:2013 pro spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře, s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazu na tuto normu v Úředním věstníku Evropské unie

 

Prováděcí Rozhodnutí Komise 2014/357/EU

Prováděcí Rozhodnutí Komise 2014/357/EU ze dne 13. června 2014 o souladu řady evropských norem EN 957 (části 2 a 4–10) a EN ISO 20957 (část 1) pro stacionární tréninková zařízení a deseti evropských norem pro gymnastické nářadí s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie

 

Nařízení Komise (EU) č. 574/2014

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků

 

Nařízení Komise
(EU) č. 568/2014

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014 ze dne 18. února 2014, kterým se mění příloha V nařízení (EU) č. 305/2011, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

 

Prováděcí
směrnice
2014/58/EU

Prováděcí směrnice Komise 2014/58/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků

 

Směrnice
2014/35/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

 

Směrnice
2014/34/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Směrnice 2014/33/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy

 

Směrnice
2014/32/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh

 

Směrnice
2014/31/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh

 

Směrnice
2014/30/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

 

Směrnice
2014/29/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh

 

Směrnice
2014/28/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi

 

Prováděcí rozhodnutí
2014/61/EU

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/61/EU ze dne 5. února 2014, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem C(2014) 493) (1)

 

Rozhodnutí
2014/59/EU

Rozhodnutí Komise 2014/59/EU ze dne 5. února 2014 o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro spotřebitelské výrobky s laserovým zařízením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (1)

 

Oprava směrnice
2009/48/ES

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Úř. věst. L 170 ze dne 30.6.2009)

 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/390/EU

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/390/EU ze dne 18. července 2013 o souladu řady evropských norem EN 15649 (části 1–7) pro plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě nebo ve vodě s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie (1)

 

Nařízení Komise
(EU) č. 681/2013 

Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 ze dne 17. července 2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (1)

 

Směrnice
2013/29/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (přepracované znění) (1)

 

Oprava nařízení (EU) č. 305/2011

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. L 88 ze dne 4.4.2011)

 

Sdělení
2012/C 159/01

Sdělení Komise 2012/C 159/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

 

Sdělení
2012/C 61/01

Sdělení Komise 2012/C 61/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

 

Směrnice
2012/4/EU

Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití (1)

 

Směrnice 
2012/7/EU

Směrnice Komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (1)

 

Sdělení
2012/C 61/02

Sdělení Komise 2012/C 61/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

 

Rozhodnutí 2012/32/EU

Rozhodnutí Komise 2012/32/EU ze dne 19. ledna 2012, kterým se členským státům ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům (oznámeno pod číslem K(2011) 9772) (1)

 

Sdělení
KOM(2011) 763
KCM(2011) 763
(NPR) 3)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě KOM(2011) 763. Uvedení deseti směrnic technické harmonizace do souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (V Bruselu dne 21.11.2011)

 

  

Rozhodnutí 
2011/741/EU
 

Rozhodnutí Komise 2011/741/EU ze dne 14. listopadu 2011 podle článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, týkající se zákazu přijatého německými orgány ve věci mobilního telefonu „Expert XP-Ex-1“ ATEX DE-01-11 (oznámeno pod číslem K(2011) 8046) (1)

 

  

Rozhodnutí  2011/284/EU
 

Rozhodnutí Komise 2011/284/EU ze dne 12. května 2011 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o elektrické, ovládací a komunikační kabely

 

Rozhodnutí 2011/246/EU
 

Rozhodnutí Komise 2011/246/EU ze dne 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 1999/93/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování (oznámeno pod číslem K(2011) 2587) (1)

 

 

Nařízení
(EU) č. 305/2011
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), změněno Nařízením Komise (EU) č. 568/2014, Nařízením Komise (EU) č. 574/2014 

 Nařízení
(EU) č. 305/2011

Rozhodnutí 
2011/19/EU
 

Rozhodnutí Komise 2011/19/EU ze dne 14. ledna 2011 o postupu ověřování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice 89/106/EHS, pokud jde o těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (oznámeno pod číslem K(2011) 62)

 

  

Směrnice
2010/35/EU
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (1)

 NV 208/2011 Sb.  

 

Rozhodnutí 2)
2010/85/EU
 

Rozhodnutí Komise 2010/85/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o cementové potěrové materiály, potěrové materiály ze síranu vápenatého a podlahové potěry ze syntetických pryskyřic (oznámeno pod číslem K(2010) 772)


  

 

Rozhodnutí
2010/83/EU
 

Rozhodnutí Komise 2010/83/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu (oznámeno pod číslem K(2010) 399) (1)

 

  

Rozhodnutí
2010/82/EU
 

Rozhodnutí Komise 2010/82/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dekorační tapety ve formě rolí a desek (oznámeno pod číslem K(2010) 397) (1)

   

 

Rozhodnutí
95/467/ES 
 

Rozhodnutí Komise 95/467/ES ze dne 24. října 1995,kterým se provádí čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (konsolidované znění - 2002-07-20 ), změněno rozhodnutím 2010/679/EU

   

  

Rozhodnutí
2010/81/EU
 

Rozhodnutí Komise 2010/81/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky (oznámeno pod číslem K(2010) 382) (1)

 

  

Směrnice
2009/142/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv (1)Viz také harmonizované normy 

   

 

Směrnice
2009/105/ES
(NPR)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES ze dne 16. září 2009 týkající se jednoduchých tlakových nádob (1). Viz také harmonizované normy
Návrh směrnice  KOM(2011) 768

   

 

Směrnice
2009/48/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (1). Viz také harmonizované normy. Změněno směrnicí 2012/7/EU, změněno Nařízením Komise (EU) č. 681/2013 

 NV 86/2011 Sb. 

Rozhodnutí
2009/180/ES
 

Rozhodnutí Komise 2009/180/ES ze dne 11. března 2009 o zveřejnění odkazu na normu EN 12312-9:2005 Pozemní zařízení pro letadla – zvláštní požadavky – část 9: Nakládače kontejnerů/palet s omezením, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES

   

 

Rozhodnutí
768/2008/ES
 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (1). Odkazované normySdělení Komise 2009/C 136/082011/C 292/02 a KOM(2011) 763

   

  

Nařízení 1)
(ES)č.765/2008
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (1). Odkazované normy - Sdělení Komise 2009/C 136/08 a 2011/C 292/02

Nařízení 
(ES)č.765/2008 

Nařízení 
(ES) č.764/2008
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (1)

Nařízení
(ES) č.764/2008

Rozhodnutí
2008/329/ES
 

Rozhodnutí Komise 2008/329/ES  ze dne 21. dubna 2008, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo  dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují

NV 340/2008 Sb. 

 

Směrnice
2008/43/ES
 

Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití změněna směrnicí 2012/4/EU

 

  

Směrnice
2007/23/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh. Viz sdělení 2010/C 306/02rozhodnutí  Komise 2011/482/EU, sdělení 2011/C 304/04   

NV 208/2010 Sb.  

 

Směrnice
2006/95/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí . Viz. rozhodnutí 2009/490/ES
Zrušuje se směrnice 73/23/EHS změněná směrnicí 93/68/EHS Viz také harmonizované normy 

Z 22/1997 Sb.*)
NV  17/2003 Sb.  

 

Směrnice
2006/42/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES . ( Viz směrnice 98/37/EHS , která je s účinností 29.12.2009 zrušena),  změněná  směrnicí  2009/127/ES . Příručka pro uplatňování (aktual. 2010)
Stanovisko Komise
2011/C 29/01 a 2011/C 45/01  !!!
Viz také harmonizované normy 
Rozhodnutí Komise 2012/32/EU

Z 22/1997 Sb.*) 
NV 24/2003 Sb.
od 29.12.2009 platí
NV 176/2008 Sb.  

Směrnice
2004/108/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS
Viz také sborník Příručka ke směrnici o EMC a harmonizované normy 

Z 22/1997 Sb.*)
NV 616/2006 Sb.  

Směrnice
2004/22/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES  o měřících přístrojích, změněná směrnicí  2009/137/ES. Viz také harmonizované normy, Zpráva o provádění směrnice KOM(2011) 357

Z 22/1997 Sb.*)
NV 464/2005 Sb. ve znění NV 246/2010 Sb.

Směrnice
2002/49/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí + zpráva Komise KOM (2011) 0321 

 

  

Směrnice 2001/95/ES
 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků, změněno nařízením (ES) č. 765/2008
Viz. rozhodnutí 2009/490/ES, 2011/477/EU, 2011/476/EU a 2011/479/EU , prováděcí rozhodnutí  2011/496/EU, viz sdělení  2011/C 115/05 (Zveřejnění názvů a odkazů evropských norem v rámci směrnice)  

Z  102/2001 Sb.*****)

 

Směrnice
2000/14/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES, týkající se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí změněná směrnicí 2005/88/ES

Z 22/1997 Sb.*)
NV 9/2002 Sb.,
ve znění  
NV 342/2003 Sb. a
NV 198/2006 Sb.

Směrnice
2000/9/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob. Viz také harmonizované normy . Zpráva o provádění směrnice KOM(2011) 123 

Z 22/1997 Sb.*)
NV 70/2002 Sb.

Směrnice
1999/36/ES
 

Směrnice Rady 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o přepravitelném tlakovém zařízení, změněná směrnicí 2002/50/ES Viz návrh směrnice  KOM(2009) 482 a stanovisko 2010/C 347/10 

Z 22/1997 Sb.*)
NV  208/2011 Sb.
NV  42/2003 Sb., 

Směrnice
1999/5/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES  o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody
Viz. rozhodnutí 2009/490/ES
. Viz také harmonizované normy 
 

Z 22/1997 Sb.*)
NV 426/2000 Sb., ve znění 
NV  483/2002  Sb. a  NV 251/2003 Sb.  

Směrnice
98/79/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, viz rozhodnutí 2002/364/ES, změněno rozhodnutím  2009/108/ES , rozhodnutím 2011/869/EUsměrnicí Komise 2011/100/EU
Viz také harmonizované normy    

Z 22/1997 Sb.*)
NV 453/2004 Sb. ve znění
NV 246/2009 Sb. a NV 67/2011 Sb. 

Směrnice
98/34/ES
 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů. Informace 2009/131/03 

Z 22/1997 Sb.*) 
NV 339/2002 Sb. ve znění 
NV 178/2004 Sb   

Rozhodnutí 97/556/ES 
 

Rozhodnutí Komise 97/555/ES ze dne 14. července 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnější tepelněizolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETICS), změněno rozhodnutím 2001/596/ES a rozhodnutím 2011/14/EU

 

 

Rozhodnutí
97/555/ES
 

Rozhodnutí 97/555/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva, změněno rozhodnutím 2010/683/EU

   

 

Směrnice
97/23/ES 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení, viz rozhodnutí Komise 2009/111/ES  a 2009/140/ES (Přenosné hasicí přístroje)
Viz také aktualiz. sborník
Pravidla pro aplikaci směrnice a harmonizované normy 
  

Z 22/1997 Sb.*)
NV 26/2003 Sb., ve znění 
NV 621/2004  Sb.

Směrnice
96/98/ES
 

Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení, změněno směrnicemi 98/85/ES, 2002/75/ES , 2002/84/ES , 2008/67/ES, nařízením (ES) č. 596/2009 , 2010/68/EU a směrnicí 2011/75/EU

NV č. 266/2009 Sb.  

 

Směrnice
96/57/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost. Změněná směrnicí 2005/32/ES a 2008/28/ES  

Z 22/1997 Sb.*)
NV 179/2001 Sb.

Směrnice
95/16/ES
(NPR) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů, změněná směrnicí  Rady  2006/42/ES, Viz také sborník Zásady uplatňování směrnice a harmonizované normy 
Návrh směrnice  KOM (2011) 0770

Z 22/1997 Sb.*)
NV 27/2003 Sb., ve zn.   
NV 127/2004 Sb. a
NV 142/2008 Sb.

Směrnice
94/25/ES 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel změněná směrnicí  2003/44/ES. Viz také harmonizované normy 

Z 22/1997 Sb.*)
NV 174/2005 Sb.

Směrnice
94/9/ES
 

Směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,  
Opatření viz.rozhodnutí Komise 2011/741/EU
Sborník Příručka ke směrnici ATEX a  harmonizované normy 

Z 22/1997 Sb.*)
NV 23/2003 Sb.   

Směrnice
93/42/EHS
 

 

Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, změněná směrnicí 98/79/ES2000/70/ES2001/104/ES a 2007/47/ES. Zpráva Komise  KOM(2010) 443

 

Z 22/1997 Sb.*)
NV 336/2004 Sb.,
ve znění 
NV 212/2007 Sb., NV 245/2009 Sb. a NV 65/2011 Sb.

Směrnice
93/15/EHS
 

Směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití + směrnice 2008/43/ES - systém pro identifikaci a sledovatelnost

Z 22/1997 Sb.*)
NV 358/2001 Sb.,
ve znění  
NV 416/2003 Sb.

Směrnice
92/42/EHS
 

Směrnice Rady 92/42/EHS o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva změněná směrnicí 93/68/EHS, 2004/8/ES , 2005/32/ES  a 2008/28/ES. Viz také harmonizované normy 

Z 22/1997 Sb.*)
NV 25/2003 Sb., ve znění 
NV 126/2004 Sb. a NV 42/2006 Sb.

Směrnice
90/396/EHS
 

Směrnice Rady 90/396/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv změněná směrnicí 93/68/EHS
zrušeno směrnicí  2009/142/ES

Z 22/1997 Sb.*)
NV 22/2003 Sb. 

Směrnice
90/385/EHS
 

Směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků změněná směrnicí 93/42/EHS a 2007/47/ES. Viz také harmonizované normy 

Z 22/1997 Sb.*)
NV 154/2004 Sb. ve znění 
NV 307/2009 Sb. a  NV 66/2011 Sb. 

Směrnice
90/384/EHS 
(NPR)

Směrnice Rady 90/384/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se vah s neautomatickou činností, změněná směrnicí 93/68/EHS. Návrh směrnice KOM(2011) 766
Viz také harmonizované normy

Z 22/1997 Sb.*)
NV 326/2002 Sb.

Směrnice
89/686/EHS
 

Směrnice Rady 80/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, změněná směrnicí 93/95/EHS a  96/58/ES, stanovisko Komise 2009/C 249/01, rozhodnutí  Komise 2010/154/EU 2010/170/EU a  2011/211/EU
Viz také harmonizované normy a sborník  Příručka ke směrnici (aktual. 9/2010)

Z 22/1997 Sb.*)
NV 21/2003 Sb.   

 

Směrnice
89/106/EHS
 

 

Směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, změněná směrnicí 93/68/EHS, Stanovisko EHSV 2009/C218/03. Viz výše rozhodnutí  2010/81/EU 2010/85/EU.Viz také harmonizované normy, viz nařízení (EU) č. 305/2011
Zrušuje se k 1.7.2013 viz čl. 66 nařízení (EU) č. 305/2011

Z 22/1997 Sb.*)
NV 190/2002 Sb. **) ve znění  
251/2003 Sb. a NV 128/2004 Sb.
(NV 163/2002 Sb.  ve znění  NV  312/2005 Sb.)

Směrnice
88/378/EHS
 

 

Směrnice Rady 88/378/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček, změněná směrnicí 93/68/EHS2008/112/ES . Viz  také rozhodnutí Komise 2007/184/ES (polokulovité hračky). Návrh směrnice COM(2008) 9 . Rozhodnutí 2008/329/ES viz. výše
Směrnice 88/378/EHS s výjimkou čl. 2 odst. 1 a části 3 přílohy II, se zrušuje s účinkem ode dne 20. července 2011. Ostatní ustanovení se zrušují s účinkem ode dne 20. července 2013.  Nahrazeno směrnicí 2009/48/ES

Z 22/1997 Sb.*)
NV 19/2003 Sb. ve znění  NV 340/2008 Sb. a NV 1/2010   

 

Směrnice
87/404/EHS
 

Směrnice Rady 87/404/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob, změněná směrnicí 93/68/EHS,  90/488/EHS
Od 28.10.2009 nahrazena směrnicí Rady 2009/105/ES. (Zrušuje se s účinností 28.10.2009)

Z 22/1997 Sb.*)
NV 20/2003 Sb.  

Směrnice
86/594/EHS
 

 

Směrnice Rady 86/594/EHS o vzduchem přenášeném hluku vyzařovaném spotřebiči pro domácnost. Zrušená směrnicí 2005/32/ES s účinností 11.8.2007.
Členské státy mohou i nadále používat stávající vnitrostátní opatření přijatá podle směrnice 86/594/EHS, dokud nejsou pro dotyčné výrobky přijata prováděcí opatření podle této směrnice

Z 22/1997 Sb.*)
NV 9/2002 Sb.,
ve znění 
NV 342/2003 Sb. a
NV 198/2006 Sb.

Směrnice
75/324/EHS
 

Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, změněno směrnicí  94/1/ES,  2008/47/ES , nařízením  (ES) č. 807/2003 a  (ES) č. 219/2009  

Z 22/1997 Sb.*)NV 194/2001 Sb . ve znění 
NV 305/2006 Sb.

 


Směrnice
2009/125/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Ruší směrnici  2005/32/ES  Viz také ekoznačky

Z 22/1997 Sb.*)
NV 25/2003 Sb., ve zn.
NV 42/2006 Sb.

Směrnice
2000/55/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám změněná směrnicí 2005/32/ES ,  2008/28/ES . Zrušeno nařízením (ES) č. 245/2009 ke dni 9.4.2010

Zákon 406/2000 Sb.****) , vyhláška  442/2004 Sb.

Směrnice
96/98/ES
 

Směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení, změněná směrnicí 98/85/ES, 2002/75/ES2002/84/ES, 2008/67/ES , 2010/68/ES. Stanovisko 2007/C 137/01, stanovisko 2008/C3/01

Z 22/1997 Sb.*)
NV 266/2009 Sb.
ve zn.
č. 113/2010 Sb. 


  Motorová vozidla
     
     
     

Nařízení Komise
(EU) č. 1171/2014

Nařízení Komise (EU) č. 1171/2014 ze dne 31. října 2014, kterým se mění a opravují přílohy I, III, VI, IX, XI a XVII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla

 

Předpis
(EHK OSN) č. 112

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 112 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly

 

Předpis
(EHK OSN) č. 19

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 19 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel

 

Nařízení Komise
(EU) č. 901/2014

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly

 

Předpis
(EHK OSN) č. 46

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 46 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení

 

Předpis
(EHK OSN) č. 23

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 23 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných a manévrovacích světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

 

Předpis
(EHK OSN) č. 131

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 131 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění (AEBS)

 

Předpis
(EHK/OSN) č. 37

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 37 – Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

 

Předpis
(EHK OSN) č. 6

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 6 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

 

Předpis
(EHK OSN) č. 113

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 113 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel se symetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami, výbojkovými zdroji světla nebo LED moduly

 

Předpis
(EHK OSN) č. 98

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 98 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla

 

Nařízení
(EU) č. 540/2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS

 

Předpis
(EHK OSN) č. 57

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 57 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů pro motocykly a vozidla za ně považovaná

 

Předpis
(EHK/OSN) č. 129

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 129 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zdokonalených dětských zádržných systémů (ECRS) používaných v motorových vozidlech

 

Předpis
(EHK/OSN) č. 50

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 50 – Jednotná ustanovení pro schvalování předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrových svítilen a zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky pro vozidla kategorie L

 

Předpis
(EHK OSN) č. 119

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 119 – Jednotná ustanovení pro schvalování rohových světlometů motorových vozidel 

 

Předpis
(EHK OSN) č. 82

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 82 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů s halogenovými žárovkami (žárovky HS 2 ) do mopedů

 

Předpis
(EHK OSN) č. 56

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 56 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů pro mopedy a vozidla za ně považovaná

 

Nařízení Komise
(EU) č. 214/2014

Nařízení Komise (EU) č. 214/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se mění přílohy II, IV, XI, XII a XVIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla

 

Předpis
(EHK OSN) č. 104

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 104 – Jednotná ustanovení pro schvalování reflexních značení pro vozidla kategorií M, N a O

 

Předpis
(EHK OSN) č. 72

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 72 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motocyklů s asymetrickým potkávacím světlem a dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovkami kategorie HS 1 )

 

Předpis
EHK/OSN č. 43

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 43 – Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech

 

Nařízení Komise
(EU) č. 44/2014

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014 ze dne 21. listopadu 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (1)

 

Nařízení Komise(EU) č. 3/2014

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 ze dne 24. října 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (1)

 

Rozhodnutí
2013/483/EU

Rozhodnutí Rady 2013/483/EU ze dne 30. září 2013 o uplatňování předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 41 o jednotných ustanoveních pro schvalování motocyklů z hlediska hluku (1)

 

Rozhodnutí
2013/456/EU

Rozhodnutí Rady 2013/456/EU ze dne 22. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 97/836/ES o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“)

 

Rozhodnutí 2013/454/EU

Rozhodnutí Rady 2013/454/EU ze dne 22. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 2000/125/ES o uzavření Dohody o zavedení celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech („paralelní dohoda“)

 

Návrh rozhodnutí
COM (2013) 0307

Návrh rozhodnutí Rady COM (2013) 0307 o uplatňování předpisu Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) č. 41 o jednotných ustanoveních pro schvalování motocyklů z hlediska hluku

 

Nařízení
(EU) č. 168/2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (1), doplněno nařízením Komise (EU) č. 3/2014, nařízením Komise
(EU) č. 44/2014

 

Rozhodnutí
2013/21/EU

Rozhodnutí Komise 2013/21/EU ze dne 18. prosince 2012 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem C(2012) 9358) (1)

 

Nařízení
(EU) č. 1230/2012

Nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES

 

Nařízení
(EU) č. 1229/2012

Nařízení Komise (EU) č. 1229/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění přílohy IV a XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

 

Směrnice 
2012/36/EU

Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (1)

 

Předpis
EHK OSN č. 41

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 41 – Jednotná ustanovení pro schvalování motocyklů z hlediska hluku

 

Nařízení 
(EU) č. 249/2012

Nařízení Komise (EU) č. 249/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2011, pokud jde o požadavky pro schvalování typu týkající se povinných štítků výrobce motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)

 

Nařízení
(EU) č. 130/2012

Nařízení Komise (EU) č. 130/2012 ze dne 15. února 2012 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde přístup do vozidla a jeho ovladatelnost, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1)

 

Návrh nařízení
KOM(2011) 856
COM(2011) 856 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady   KOM(2011) 856 o hladině akustického tlaku motorových vozidel (V Bruselu dne 9.12.2011)

 

Nařízení
(ES) č. 661/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1)

 

Směrnice
2007/46/ES
2007/46/EC

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007 , kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP). Ruší směrnici 70/156/EHS.
Pozměněno nařízením Komise (ES) č.1060/2008, (ES) č.78/2009, (ES) č.79/2009, (ES) č.385/2009,   (ES) č.595/2009, (ES) č.661/2009, (ES) č.371/2010, směrnicí č. 19/2010/ES Navazují směrnice z rejstříku  13.30.10, nařízením Komise (EU) č. 1229/2012(EU) č. 1230/2012 a nařízením Komise (EU) č. 214/2014

 

Z 56/2001 Sb.***)
vyhl. 341/2002 Sb.,
ve znění
  100/2003 Sb. ,  197/2006 Sb. a 388/2008 Sb., (ÚZ 341/2002 Sb.)


  Zemědělské a lesnické traktory

Směrnice
2014/44/EU

Směrnice Komise 2014/44/EU ze dne 18. března 2014, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků

 

Předpis
(EHK/OSN) č. 96

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 96 – Jednotná ustanovení pro schvalování vznětových motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru

 

Směrnice
2014/43/EU

Směrnice Komise 2014/43/EU ze dne 18. března 2014,kterou se mění příloha I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů

 

Nařízení
(EU) č. 167/2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (1)

 

Směrnice
2011/87/EU
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/87/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory (1)

 

 

Směrnice
2000/25/ES
 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS, změněno směrnicí 2011/87/EU  

 Z 56/2001 Sb.***)
vyhl. 341/2002 Sb.,
ve znění 
100/2003 Sb. , 197/2006 Sb. a 388/2008 Sb., (ÚZ 341/2002 Sb.)

Směrnice
2009/63/ES
 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/63/ES ze dne 13. července 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) Ruší směrnici 74/151/EHS.
Navazují směrnice z rejstříku
13.30.11 

Z 56/2001 Sb.***)
vyhl. 341/2002 Sb.,
ve znění 
100/2003 Sb. , 197/2006 Sb. a 388/2008 Sb., (ÚZ 341/2002 Sb.)


 Nesilniční pojízdné stroje

Směrnice
97/68/ES
 

 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/68/ES týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, změněno směrnicemi 2001/63/ES, 2002/88/ES, 2004/26/ES , 2006/105/ES a  2010/26/ES.  Návrh změny KOM(2010)362 + Prac. dokument COM(2010)362 + stanovisko EHSV  2011/C 48/23 
Změněno směrnicí 2011/88/EU

Z 22/1997 Sb.*)
NV 365/2005 Sb.

 


Železniční systém

Nařízení Komise
(EU) č. 1303/2014

Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie

 

Prováděcí nařízení
(EU) č. 402/2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 (1)

 

Rozhodnutí
2012/88/EU

Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem K(2012) 172) (1)

 

Rozhodnutí
2008/164/ES
 

Rozhodnutí Komise 2008/164/ES: ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému . Oprava rozhodnutí OJL 345/2011

 

Směrnice 2008/57/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění) (Text s významem pro EHP). Změněno směrnicí  2009/131/ES

Z 22/1997 Sb.*)
NV 133/2005 Sb. ve znění NV 371/2007 Sb. a NV 289/2010 Sb. 

 Směrnice
2001/16/ES
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského  konvenčního železničního systému,  změněno směrnicemi 2004/50/ES a 2007/32/ES, Sdělení Komise Radě a EP KOM(2009) 464
Zrušeno směrnicí 2008/57/ES s účinkem 19.7.2010

Z 22/1997 Sb.*)
NV  133/2005 Sb.

Pozn.:

1) Nařízení je:
použitelné přímo, to znamená, že jeho ustanovení mají v členských státech okamžitě stejnou platnost jako vnitrostátní předpisy, a to bez dalšího zásahu vnitrostátních orgánů.
) Rozhodnutí je:
• individuální, pro každé rozhodnutí je třeba stanovit, komu je určeno, čímž se liší od nařízení,
• závazné v celém rozsahu.

2

3)  (NPR) 
Uvedení deseti směrnic technické harmonizace do souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh

 *)  Z 22/1997 Sb. - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona 71/2000 Sb.,102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb.,. 229/2006 Sb.,  186/2006 Sb. ,  481/2008 Sb. , č. 281/2009 Sb., č. 490/2009 Sb., č. 155/2010 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb..

**) NV 190/2002 Sb. -  Nařízení vlády 190/2002 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE ve znění nařízení vlády 251/2003 Sb. a nařízení vlády 128/2004 Sb. Pro stavební výrobky platí  dále nařízení vlády  163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády  312/2005 Sb.

***) Z 56/2001 Sb. -   Zákon 56/2001 Sbo podmínkách  provozu  vozidel na pozemních  komunikacích a o změně zákona  168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti  za  škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících  zákonů  (zákon  o  pojištění  odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění  zákona  307/1999 Sb.

Změna: 478/2001 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 193/2003 Sb., 103/2004 Sb., 237/2004 Sb., 186/2004 Sb.,  411/2005 Sb., 226/2006 Sb., 342/2006 Sb., 311/2006 Sb., 170/2007 Sb., 124/2008 Sb., 137/2008 Sb., 383/2008 Sb. a  297/2009 Sb.

****) Z 406/2000 Sb.   - Zákon ze dne 25. října 2000  o hospodaření energií,  ve znění  zákona č 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb. a 223/2009 Sb.

*****) Z  102/2001 Sb. - Zákon ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění  zákona č 146/2002 Sb., 277/2003 Sb.,  229/2006 Sb. , 160/2007 Sb. , 378/2007 Sb. a 490/2009 Sb.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail