Směrnice, nařízení, rozhodnutí a ost. dokumenty v EU k životnímu prostředí - Znečištění a škodlivé vlivy

Emise plynných znečišťujících látek z motorů; klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků; znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení; palivo

Směrnice v EU k životnímu prostředí - Znečištění a škodlivé vlivy

Odkazy na plné texty směrnic v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. Plné texty jsou k dispozici většinou v HTML a stránky příslušející danému dokumentu obsahují i další informace včetně doplňků a oprav. České překlady názvů směrnic jsou krácené. 

 

EU směrnice na MŽP Směrnice EU v gesci na serveru Ministerstva životního prostředí
EU směrnice na MPO Směrnice EU v gesci MPO na serveru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR


ZNEČIŠTĚNÍ A ŠKODLIVÉ VLIVY
   
   
Prováděcí nařízení
(EU) č. 410/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 410/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu
Nařízení
(EU) č. 404/2014
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 404/2014 ze dne 17. února 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, jejichž typ byl schválen v rámci vícestupňového schvalování
Nařízení
(EU) č. 333/2014
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 333/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020
Nařízení
(EU) č. 253/2014
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 253/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO 2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020
Nařízení
(EU) č. 133/2014
Nařízení Komise (EU) č. 133/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a nařízení Komise (EU) č. 582/2011, pokud jde o mezní hodnoty emisí (1)
Nařízení
(EU) č. 136/2014
Nařízení Komise (EU) č. 136/2014 ze dne 11. února 2014, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) (1)
Prováděcí rozhodnutí
2013/807/EU
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/807/EU ze dne 17. prosince 2013, kterým se potvrzují nebo mění průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2012 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (oznámeno pod číslem C(2013) 9184)
Prováděcí rozhodnutí
2013/634/EU
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/634/EU ze dne 31. října 2013 o úpravách ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES
Nařízení
(EU) č. 525/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (1)
Nařízení Komise
(EU) č. 397/2013
Nařízení Komise (EU) č. 397/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (1)
Nařízení Komise
(EU) č. 396/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010, pokud jde o některé požadavky na monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (1)
Rozhodnutí
2013/163/EU
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/163/EU ze dne 26. března 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého (oznámeno pod číslem C(2013) 1728) (1)
Nařízení Komise
(EU) č. 114/2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o pravidla podávání žádostí o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 u lehkých užitkových vozidel
Směrnice
2012/46/EU
Směrnice Komise 2012/46/EU ze dne 6. prosince 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje
Nařízení
(EU) č. 601/2012
Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (1)
Nařízení
(EU) č. 600/2012
Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (1)
Nařízení
(EU) č. 459/2012
Nařízení Komise (EU) č. 459/2012 ze dne 29. května 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) (1)
Nařízení
(EU) č. 920/2010
(EU) No 920/2010
Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES
Nařízení
(ES) č. 595/2009 
(EC) No 595/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, změněno nařízením  (EU) č. 582/2011 a nařízením Komise (EU) č. 64/2012
Nařízení
(ES) č. 443/2009 
(EC) No 443/2009 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP), změněno nařízením Komise (EU) č. 397/2013
Rozhodnutí
406/2009/ES 
406/2009/EC
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020
Rozhodnutí
2009/10/ES
2009/10/EC
Rozhodnutí Komise č. 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008 , kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K(2008) 7530) (Text s významem pro EHP)
Nařízení
(ES) č. 1102/2008
(EC) č. 1102/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti
Nařízení Komise
(ES) č. 308/2008
(EC) č. 308/2008
Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států
Nařízení Komise
(ES) č. 307/2008
(EC) č. 307/2008
Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny
Nařízení Komise
(ES) č. 305/2008
(EC) č. 305/2008
Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace, viz také nařízení (ES) č. 306/2008
Nařízení Komise
(ES) č. 304/2008
(EC) č. 304/2008
Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny
Nařízení Komise
(ES) č. 303/2008
(EC) č. 303/200
Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny
Směrnice EP a Rady
2008/1/ES 
2008/1/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění, Stanovisko 2009/C 182/10
Nařízení Komise
(ES) č. 1516/2007
(EC) č. 1516/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny

 

Nařízení EP a Rady
(ES) č. 715/2007
(EC) č. 715/2007

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, změněno nařízením (ES) č. 692/2008, (ES) č. 595/2009  (konsol. verze 2008-07-31), (EU) č. 566/2011 a (EU) č. 459/2012

 

Nařízení Komise
(ES) č. 1497/2007
(EC) č. 1497/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny
Nařízení Komise
(ES) č. 1497/2007
(EC) č. 1497/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny
Nařízení Komise
(ES) č. 1494/2007 
(EC) č. 1494/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny
Nařízení Komise
(ES) č. 1493/2007
(EC) č. 1493/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových plynů
Směrnice EP a Rady
2006/40/ES
2006/40/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 842/2006 
(EC) č. 842/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (KZ 02006R0842-20081211) ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech , změněno nařízením (ES) č. 1137/2008
Směrnice EP a Rady
2006/40/ES 
2006/40/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
Směrnice EP a Rady
2006/32/ES
2006/32/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ( KZ 02006L0032-20081211) ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS (Text s významem pro EHP), změněno  nařízením (ES) č. 1137/2008
Směrnice EP a Rady
2005/55/ES
2005/55/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES  (KZ 02005L0055-20080808) , týkající se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem změněno směrnicí  2005/78/ES , 2006/51/ES , nařízením (ES) č. 715/2007  a směrnicí 2008/74/ES. Zrušeno k 30.12.2013 viz nařízení (ES) č. 595/2009
Směrnice EP a Rady 
2004/107/ES 
2004/107/EC
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší
Směrnice EP a Rady         
2004/42/ES
2004/42/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES (KZ  02004L0042-20081211) ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES,  změněno směrnicí 2008/112 /ES a nařízením (ES) č. 1137/2008, provádění směrnice viz rozhodnutí 2007/205/ES, návrh směrnice KOM(2011) 297
Směrnice EP a Rady
2004/35/ES
2004/35/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí změněno směrnicí 2006/21/ES
Směrnice EP a Rady
2003/30/ES
2003/30/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmotdopravě
Směrnice EP a Rady
2002/91/ES
2002/91/EC
Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, změněno nařízením (ES) č. 1137/2008
Směrnice EP a Rady
2001/80/ES
2001/80/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení změněno směrnicí (2006/105/ES)
Směrnice EP a Rady
2000/76/ES
2000/76/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES  (KZ 02000L0076-20081211) ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů, změněno nařízením (ES) 1137/2008
Směrnice EP a Rady
2000/25/ES
2000/25/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES  (KZ  02000L0025-20070101 )  o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS, změněno směrnicí 2005/13/ES a  (2006/96/ES)
Směrnice EP a Rady
1999/94/ES
1999/94/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů změněno směrnicí 2003/73/ES a nařízením (ES) č. 1882/2003 a nařízením (ES) č. 1137/2008
Směrnice EP a Rady
1999/45/ES
1999/45/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES  (KZ 2009-01-20 ), týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, změněno směrnicí 2001/60/ES, směrnicí 2004/66/ES, 2006/8/ES a (2006/96/ES) a nařízením (ES) č. 1882/2003 , (ES) č. 2006/1907(ES) č. 1137/2008(ES)  č. 1272/2008
Směrnice Rady
1999/13/ES
1999/13/EC
Směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních, změněno směrnicí  nařízením (ES) č. 1882/2003, směrnicí  2004/42/ES,2008/112/ES, provádění směrnice viz rozhodnutí 2002/529/ES2007/531/ES
Směrnice EP a Rady
98/70/ES
98/70/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES  (KZ - 01998L0070-20031120)  o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS , změněno směrnicí  2000/71/ES, 2003/17/ES a nařízením (ES) č. 1882/2003  viz doporučení Komise 2005/27/ES
Směrnice EP a Rady
97/68/ES
97/68/EC
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/68/ES, týkající se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, změněno směrnicemi 2001/63/ES, 2002/88/ES, a 2004/26/ES změněno směrnicí (2006/105/ES), změněno směrnicí 2012/46/EU
Směrnice EP a Rady
94/63/ES
94/63/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES  (KZ 01994L0063-20081211 ) o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím změněno  nařízením (ES) č. 1882/2003 a (ES) č. 1137/2008
Směrnice Rady
93/12/EHS
93/12/EEC
Směrnice Rady 93/12/EHS o obsahu síry v některých kapalných palivech, změněno směrnicí 98/70/ES1999/32/ES
Směrnice Rady
88/436/EHS
88/436/EEC
Směrnice Rady 88/436/EHS,  kterou se mění směrnice 70/220/EHS, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší plyny z motorů motorových vozidel (Omezení emisí znečišťujících částic ze vznětových motorů)
Směrnice Rady
88/76/EHS
88/76/EEC
Směrnice Rady 88/76/EHS, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel změněno nařízením (ES) č. 715/2007
Směrnice Rady
87/217/EHS
87/217/EEC
Směrnice Rady 87/217/EHS o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem, změněno směrnicí 91/692/EHS a nařízení Rady (ES) č. 807/2003
Směrnice Rady
85/203/EHS
85/203/EEC
Směrnice Rady 85/203/EHS o normách kvality ovzduší pro oxid dusičitý, změněno směrnicí 91/692/EHS1999/30/ES, částečně zrušena (od 1.1.2010 zrušena 85/203/EHS v celém rozsahu)
Směrnice Rady
80/1268/EHS
80/1268/EEC
Směrnice Rady 80/1268/EHS, týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel, změněno směrnicí 89/491/EHS, 93/116/ES, 1999/100/ES, 2004/3/ES a nařízením (ES) č. 715/2007
Směrnice Rady
77/537/EHS
77/537/EEC
Směrnice Rady 77/537/EHS, týkající se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech , změněno směrnicí 82/890/EHS,97/54/ES
Směrnice Komise 77/102/EHS
77/102/EEC
Směrnice Komise 77/102/EHS, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel změněno nařízením (ES) č. 715/2007
Směrnice Rady
72/306/EHS
72/306/EEC
Směrnice Rady 72/306/EHS, týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel, změněno směrnicí 89/491/EHS, 97/20/ES, 2005/21/ES a  nařízením (ES) č. 715/2007Zrušena k 2.1.2013
Směrnice Rady
70/220/ES
70/220/EC
Směrnice Rady 70/220/ES (KZ -  01970L0220-20070101)  ze dne 20. března 1970  týkající se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel Zrušena k 2.1.2013 viz  nařízení  (ES) č. 715/2007

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail