Směrnice a místní provozní bezpečnostní předpis. Jaký je v tom rozdíl?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jaký je rozdíl mezi směrnicí (například směrnicí BOZP v podniku) a místním provozním bezpečnostním předpisem?

Doktrína pracovního práva rozlišuje právní předpisy k zajištění BOZP a pokyny k zajištění BOZP. Podle ustanovení § 349 zákoníku práce (ZP) platí, že právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou naproti tomu konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni.

Právní předpisy k zajištění BOZP jsou tedy nejen právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů, ale i ostatní předpisy, jimž například mohou být technické normy vydávané za účelem zajištění BOZP nebo předpisy zaměstnavatele vydané za účelem zajištění BOZP u konkrétního zaměstnavatele. Naproti tomu pokyny k zajištění BOZP jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni. Pokyny k zajištění BOZP jsou udělovány za účelem bližší konkretizace právních a ostatních předpisů a jsou aplikovatelné pouze v rámci zaměstnavatele.

Problém v praxi je trochu s označením těchto předpisů k zajištění BOZP. Zákoník práce zná vnitřní předpis podle § 305 ZP. Ten se nám do BOZP ale moc nehodí, protože vnitřní předpis může pouze stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zákoník práce výslovně zakazuje, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Proto zaměstnavatelé pro zajištění BOZP používají různé směrnice, místně provozně bezpečnostní předpisy apod. V podstatě to jsou však všechno předpisy k zajištění BOZP podle § 349 ZP. Rozdíl je jen v tom, že vydání místně bezpečnostně provozního předpisu u zaměstnavatele přímo ukládá např. nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky nebo nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Aby se jednalo o právní či ostatní předpisy k zajištění BOZP, musí se vždy jednat o konkrétní předpisy, které směřují k zajištění BOZP, a to formou nařízení konání určité činnosti nebo naopak zákazu určité činnosti. Jejich označení je v tomto směru nepodstatné. Konkretizace právních předpisů má zásadní vliv v oblasti odpovědnosti za škodu či zproštění se této odpovědnosti zaměstnavatelem. Podle § 270 odst. 4 ZP platí, že při posuzování, zda zaměstnanec porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zaměstnavatel nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. To znamená, že se musí prokázat, že zaměstnavatel vydal určitý předpis a že zaměstnanec s ním byl seznámen.

Autor článku: 

Komentáře

Odpověď je mnohem jednodušší

30.07.2018 - 10:28 Tomáš Neugebauer
Jako směrnice se obvykle označuje dokument, který napomáhá naplnit požadavek § 102 odst. 1 zákoníku práce: "Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci". U společností, které mají zavedenu řízenou dokumentaci je součástí tohoto systému. Jedná se tedy o základní interní dokument, který slouží k zajištění BOZP ve firmě nebo společnosti._____Místní provozně bezpečnostní předpis (dále jen "MPBP") je dokument, který je vyžadován různými právními předpisy. Ty jej blíže definují: "místním provozním bezpečnostním předpisem je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele". Jedná se o předpis o úroveň nižší, který podrobněji upravuje dílčí činnost, nebo místně prováděné činnosti._____Lze shrnout, že směrnice je jednoznačně řídící dokument, jehož návrh zpracovává odborně způsobilá osoba k zajištění úkolů v prevenci rizik a schvaluje jej statutární orgán. MPBP je provozním předpisem, který zpracovává vedoucí zaměstnanec odpovědný za popisovanou problematiku ve spolupráci s odborně způsobilou osobou (je jakýmsi korektorem za oblast BOZP). MPBP nemá být opisem požadavků právních předpisů, ale požadavků pracovně technologických postupů zcela odpovídajících konkrétním podmínkám.

Stále nejasné :-(

08.08.2018 - 08:23 Petr Bartoš
Nechci být hnidopich, ale jsem přesvědčen, že většina zaměstnavatelů a jejich bezpečáků v dané problematice má chaos. Je to i tím, že se na danou záležitost můžeme podívat z různých úhlů - třeba i právního postihu. Např. porušíš zákon …… jsi stíhám policií ČR, ale ta to může následně předat úřadu a jsi řešen dle přestupkového zákona (tj. nemůže to řešit zaměstnavatel). A jiné pohledy. Jsem toho názoru, že by asi bylo fajn, kdyby někdo opravdu kompetentní nám laikům pomohl s orientací v dokumentech BOZP a PO. Ano, jsou firmy, které to za úplatu dělají, ale odpovědnost za správnost stejně vždy nese zaměstnavatel atd. Proč??? když stát po nás něco požaduje, tak nám více nepomůže (a nebo o tom nevíme?). Co tedy? - zpracovat obecný seznam potřebné dokumentace k BOZP a PO a ten pravidelně aktualizovat. (nerad bych slyšel, jak to nejde a je to nereálné …. kdo CHCE, hledá JAK TO JDE). Za každý odkaz na dobré informace budu jen a jen rád.

Re: Stále nejasné :-(

08.08.2018 - 13:20 Tomáš Neugebauer
Na úvod musím přiznat, že je mi zcela nejasný začátek vašeho příspěvku, tj. pohled z hlediska právního postihu, a proto se k tomu nemohu vyjádřit (je to celé nějak zmatečné)._____Co se týče oblasti požární ochrany, tak tam je celkem zcela přesně definováno, co je obsahem dokumentace PO - viz § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (uvedený rozsah se však nevztahuje na všechny subjekty, musí být upraven v organizaci zajištění PO). Je zcela logické, že i jiné dokumenty řeší problematiku požární ochrany, např. požárně bezpečnostní řešení, které patří do stavební dokumentace._____Podíváme-li se na oblast BOZP, tak tam je situace složitější. Nejenom, že BOZP řeší mnohem širší oblast než PO, ale je i postavena na jiném principu. Vzhledem k tomu, že není pojata direktivně, ale liberálně, je značně problematické vytvářet nějaký seznam dokumentů BOZP. Je pravdou, že jsou dokumenty, které jsou vyžadovány právními předpisy, např. místní provozně bezpečnostní předpisy. Vedle toho však jsou dokumenty, které předpisy nevyžadují, ale pro uplatnění předpisů v praxi je jejich vydání nutné, např. seznam prací a pracovišť zakázaných těhotným a kojícím ženám u konkrétního zaměstnavatele, jakož i předpisy, které je nutné zpracovat a vydat na základě konkrétních podmínek u jednotlivého zaměstnavatele na základě jim zavedeného systému řízení. Tedy v obecné rovině lze zpracovat pouze seznam dokumentů spadajících do první skupiny._____Shrnu-li, ucelený seznam požadovaných dokumentů BOZP a PO lze zpracovat pouze pro konkrétního zaměstnavatele (budou-li dva zaměstnavatelé podnikat ve stejné oblasti s pravděpodobností hraničící s jistotou bude požadovaný rozsah dokumentů BOZP a PO u každého z nich jiný).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail