Skladování přístrojů v regálech

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví pro podnikatele, zaměstnavatele, odborné pracovníky. Otázky a odpovědi 3/2011.

Ve dvou místnostech by měly být nově uloženy přístroje v regálech – v každé místnosti jeden regál s policemi. Zatím není rozhodnuto, zda regál bude zavěšený nebo na stojinách. Spodní strana regálu by měla být ve výšce 245 cm nad podlahou, regál by měl jít až ke stropu. Ten je ve výšce cca 345 cm. Délka regálu by byla 600 cm, ve druhém případě 450 cm. Požadavek na skladování používaných přístrojů v laboratoři je nejen ekonomický (úspora ploch), ale i praktický (úspora času). Tyto výhody snižuje nevýhoda spočívají v manipulaci s přístroji do regálů a zpět před započetím a po skončení laboratorních prací. A nyní tedy dotaz, co musíme zajistit pro bezpečnou manipulaci v těchto výškách?

Problematiku skladování a manipulace s materiálem a břemeny řeší mimo jiné nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí v příloze.

Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemen při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty.

V souladu s ustanoveními zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 361/2007 Sb. musí být zaměstnanci, kteří manipulují při práci s břemeny seznámeni s pracovními postupy, aby nedocházelo při této činnosti k poškození zdraví, zejména páteře.

Ruční manipulací s břemeny se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou. Ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných pracovních zařízení (např.  žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační plošina). Zaměstnavatel zajistí, aby nebyly nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních konstrukcí manipulovaným materiálem, pokud není prokázána dostatečná nosnost části staveb a stavebních konstrukcí.

Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout.

Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat zvláštnímu právnímu předpisu a způsobu ukládání manipulačních jednotek. Ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám.

Trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a označené značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na povahu skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na požadavky na požární ochranu.

Komentáře

drobné doplnění

15.08.2011 - 09:03 Jiří Hána
Předpokládal bych, že v laboratorním skladu, jak je popisovaný v dotazu, nebudou jezdit manipulační vozíky, ani nebudou vyznačené uličky, což jsou v odpovědi údaje navíc. Co by ale naopak k odpovědi mohlo být doplněno, jsou hmotnostní limity pro manipulaci na žebříku (schůdkách) ve výškách nad 1,8m. Podle přílohy k NV 362/2005 Sb., mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg! Pro manipulaci těžších přístrojů bude muset být volena jiná cesta (manipulační zařízení). Současně je ještě potřeba upozornit na nutnost školení zaměstnanců, kteří budou manipulovat ve výškách nad 1,5m, pro práci ve výškách a také na nutnost uvedení zdravotní způsobilosti k práci ve výškách v dokladu o vstupní lékařské prohlídce.

Re: drobné doplnění

15.08.2011 - 18:10 Norbert Chalupa
Pane Háno, hmotnostní limit vynášení a snášení břemen na žebříku není omezen výškou nad 1,8m, nýbrž omezení váhy manipulovaných břemen platí pro žebříky obecně (možná jste to tak myslel, ale vyznívá to jinak). Autor odpovědi měl namysli situaci, kdy zaměstnanec stojící na podlaze zvedá ruce k polici nad výšku 1,8m. Pokud by se jednalo o nutnost školení zaměstnanců pro práci ve výšce, tak na žebříku by to bylo v případě, kdy bude mít zaměstnanec chodidla s úrovní podlahy výše než 5 m, což je v daném případě vyloučeno. Tím netvrdím, že nemusí být zaměstnanci pro tuto činnost školeni, ale ne s odkazem na uvedenou přílohu zmíněného NV, s tím souvisí i ověření zdravotní způsobilosti. Vše by měl řešit bezpečnostní předpis (nebo jak to nazveme) pro tuto činnost. Z uvedeného nevyplývá, že se jedná o sklad, tudíž bych o místním řádu skladu nepsal. Rovněž není zřejmé, zda se bude jednat o pracoviště, kde budou pracovat zaměstnanci trvale, občas nebo vůbec a bude prostor sloužit jen k ukládání laboratorního zařízení, dále váha uvedených přístrojů, rozměry, hloubka regálů atd. Od těchto skutečností by se měla odvíjet všechna opatření.

Re: drobné doplnění

15.08.2011 - 19:03 Jiří Hána
Pane Chalupo, děkuji za vaši odpověď. Nejspíš jsem se nepřesně vyjádřil, co se týká výšky ruční manipulace - bylo to s odkazem na článek. Rád se ale nechám poučit ohledně práce ve výšce. Jsem toho názoru, že práce ve výšce, a to i na žebříku, je od 1,5m (výška chodidel - NV 362/2005 Sb. §3, odst. 1, pís. b)). 5m je hranice, od které je nutno se i při práci na žebříku vázat osobními ochrannými prostředky (příloha NV 362/2005 Sb. - HL. používání žebříků, bod 10). Pletu se? Pokud ano, prosím i o odkaz na předpis, který to upravuje jinak. Děkuji!

Re: drobné doplnění

15.08.2011 - 19:37 Jiří Hána
ještě jsem zapomněl ty lékařské prohlídky - tam je 1,5m mimo jiné kvůli závrati. Vcelku bych se bál nemalé sankce při pracovním úrazu v důsledku pádu ze žebříku v uvedeném případě, kdy by nebylo školení a nebyla zdravotní způsobilost v lékařském posudku (vstupní nebo alespoň periodické prohlídky)...

Re: drobné doplnění

15.08.2011 - 20:59 Norbert Chalupa
Pane Háno, NV č. 362/2005 Sb. v §3 stanoví, kdy zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění. Nespecifikuje, ani jiný předpis, práci ve výšce jako takovou. V mém příspěvku jsem reagoval na Vaše tvrzení ohledně školení zaměstnanců pro práci ve výškách. Zde jsem uvedl, že pokud zaměstnanci mají na žebříku chodidla níže než 5m od podlahy, tak nemusí být školeni ve smyslu čl. XI. přílohy uvedeného NV, přičemž jsem uvedl, že netvrdím, že školeni být nemusí. Pochopitelně, že musí, ale ne v tom smyslu, jak uvádíte. Co se týká zajištění osob proti pádu z žebříku do 5m výšky chodidel zaměstnance od podlahy, tak vycházíme z místních podmínek a vyhodnocení rizik. Buďto se zajištění provede, nebo ne. Ohledně ověření zdravotní způsobilosti k práci na žebříku vycházíme opět z vyhodnocení rizik a kategorizace prací, poněvadž jak víme, žádná konkrétní opora pro tuto činnost v právních předpisech není.

Re: drobné doplnění

15.08.2011 - 21:33 Jiří Hána
takže vlastně shrnuto a podtrženo by mělo být, co jsem napsal, jen jsem to nevyjádřil dle vašeho gusta náležitě pregnantně;-)

Re: drobné doplnění

15.08.2011 - 21:49 Norbert Chalupa
..... špatně jste to pochopil. Čtěte, prosím, ještě jednou.

Skladování přístrojú v regálech

16.08.2011 - 12:14 Milan Píša
Diskuze k článku se zaobírá výkladem právních předpisů, ale neřeší vlastní bezpečnost práce při ukládání přístrojů do uvedeného regálu. Pokud by regál měl tři police, nejvyšší by byla ve výšse asi 3,12 m. Aby zaměstnanec při ukládání viděl do police, musí stát chodidly při vlastní výšse např. 1,60 m ve výšce asi 1,72 m. Vyšší zaměstnanec samozřejmě níže. Pokud zaměstnanec použije žebřík, nemůže sám vynášet přístroje, alespoň jednou rukou se přidržovat při ukládání a tedy ukládat jen takové přístroje, které mu jiný zaměstnanec podá a které udrží v jedné ruce. Při použití manipulační plošiny, pokud bude ve výšce nad 1,50 m musí být táto opatřena zábradlím o výšce 1,5 m, přípaně zajištěn jinák proti pádu a zaměstnanec může použit obě ruce pro uchopení a ukládání přístrojů. I v tomto případě musí mu přístroje na manipulační plošinu podat jiný zaměstnanec, nebo si je sám předem podat z podlahy na manipulační plošinu. Vynášení přístrojů po schůdcích, nebo žebříku by bylo velmi rizikové.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail