Školení BOZP pro práci s motorovými manipulačními vozíky

Zdroj: 

Dotaz byl publikován na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Jak je to se školením zaměstnanců z BOZP u motorových manipulačních vozíků?

Obecně platí, že zaměstnavatelé provozující manipulační motorové vozíky tak v návaznosti na ust. § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce (řízení a ovládání motorových manipulačních vozíků) a vztahující se k rizikům, s nimiž mohou zaměstnanci přijít do styku na daném pracovišti.

Součástí prováděného školení musí být, vedle teoretické části, též praktická, tj. seznámení školeného zaměstnance s konkrétním motorovým manipulačním vozíkem, který bude obsluhovat, včetně řádného zaučení na konkrétním motorovém manipulačním vozíku, a to i s eventuálními přídavnými zařízeními. V obou případech za plnění těchto povinností zodpovídá, dle ust. § 103 odst. 2 a odst. 3 zákoníku práce s přihlédnutím k ust. § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce, příslušný zaměstnavatel.

Kvalifikační požadavky školitele, dále i obsah a formu dokladu stanovuje zaměstnavatel ve své vnitřní organizační směrnici. Vnitřní organizační směrnicí může být například dopravní řád zpracovaný ve smyslu přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky nebo také Místní řád skladu zpracovaný ve smyslu čl. 4.1.1 ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.

Zdůrazňujeme však, že školitel by měl v rámci školení k BOZP upozornit i na aktuální předpisy vztahující se k bezpečnosti práce v dané problematice, dále upozornit na konkrétní rizika na konkrétním pracovišti, vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.

V zásadě je nutno říci, že zaměstnavatel zodpovídá za splnění všech zákonem stanovených povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Záleží na zaměstnavateli, jak oblast školení řidičů (obsluhy) motorových manipulačních vozíků a také odbornou způsobilost – kvalifikační požadavky školitele řidičů (obsluhy) motorových manipulačních vozíků stanoví ve své vnitřní organizační směrnici.

Komentáře

jak je to se školením zaměstnanců u MV

03.02.2024 - 07:21 Zbyněk Jančík
pro použití přídavných/vyměnitelných zařízení k MV je nutno splnit tyto požadavky: souhlas s použitím v návodu výrobce MV provedení ověřovací zkoušky na zařízení na typu vozíku - zda a za jakých podmínek lze používat zpracování provozního předpisu MPBP pro provoz a skladování / pozor na změnu zatěžování MV zaškolení obsluhy na používání zařízení / pozor - pokud se jedná o jeřábové nástavce, musí být obsluha zaškolena jako jeřábník na skupinu S

doplnění

03.02.2024 - 07:22 Zbyněk Jančík
obsluha MV musí být seznámena s pravidly provozu na pracovišti včetně možných nebezpečí a rizik

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail