Skladování nebezpečných látek a chemikálií

Zdroj: 

Skladování nebezpečných látek v malých a středních podnicích za využití bezpečnostních skříní, stanic pro nebezpečné látky či modulárních skladovacích systémů.

Mnoho uživatelů nebezpečných látek, právě v menších a středně velkých podnicích, si není vědomo, jaká nebezpečí hrozí při skladování nebezpečných látek. Často se volí nejjednodušší řešení ve skladování nebezpečných látek přímo na místě jejich užití. To platí jak u zásobování rozpouštědly, tak i při jejich likvidaci. Jsou to však právě pracovní činnosti ve výrobě nebo v laboratoři, při kterých může dojít k malým zahořením. Jestliže se pak k tomu přiřadí ohrožení neuskladněnými nebezpečnými látkami, pak může z malé přehlédnutelné nehody rychle dojít k ohrožení života spolupracovníků, životního prostředí a věcných hodnot, jako jsou budovy a stroje. Tomu můžeme předejít tím, jestliže budeme preventivně využívat certifikované standardní produkty určené ke skladování.

Jestliže se na přítomnost nebezpečných látek na pracovišti dříve nahlíželo jako na málo problematickou záležitost, pak se v posledních letech myšlenkový postup změnil. Poznalo se, že k ochraně zaměstnanců nestačí pouze prostředky osobní ochrany, jako jsou ochranné brýle a přilby na ochranu proti ohrožení pracovními činnostmi. Vychází to na jedné straně ze zvýšeného vědomí ochrany životního prostředí a bezpečnosti průmyslu, univerzit a zaměstnanců. V neposlední řadě však také z mimořádně velkých požárů skladů, např. 1986 u fy Sandoz v Bazileji (CH). To se také projevuje zpřísněním předpisů a zákonů. To, že jsou takováto preventivní bezpečnostní skladovací zařízení důležitá, uznala i Evropská unie (EU) a požadavky k tomu, a příslušné kontroly ustanovila v evropských standardech (normách EN). Tyto normy se všeobecně nevztahují k jednotlivým látkám, nýbrž se týkají potenciálu ohrožení, například EN 14470 „Fire safety storage cabinets – Part 1: Safety storage cabinets for flammable liquids“. Certifikát pro jednotlivou látku, popř. skladovací skříň pro bezolovnatý benzin tam nenajdeme.

Jestliže jsme se rozhodli zavést systém skladování nebezpečných látek, pak bychom měli nejprve vyhotovit pracovní přehled, který by obsahoval nejdůležitější body pro dotázání se u výrobců a dohlížecích orgánů.

 1. Jakou cestou procházejí nebezpečné látky v mém podniku?
 2. Co kdy musím uložit na sklad? Počet různých látek, skupenství, atd. (informace o jednotlivých látkách nejlépe poskytují listy bezpečnostních dat podle DIN 52900, které musí dát k dispozici každý dodavatel nebezpečné látky)
  2.1. Třídy ohrožení, vlastnosti skladového materiálu, např. třídy ohrožení vod.
  2.2. Zákazy společného skladování (např. podle TRGS 514)
 3. Jaké maximální množství smím skladovat?
 4. Zvláštní požadavky na můj provoz? (Zóna ochrany vod, atd.)
 5. Mám kvalifikovaný personál pro zacházení s nebezpečnými látkami?
 6. Komunikační partneři (u dohlížejícího živnostenského svazu, u odborového svazu, u požárníků, atd., aby mohli být zapojeni do fáze plánování).
 7. Literatura k dalšímu prohloubení znalostí.

Tento seznam je krátký, při vlastním provádění se však rozšíří do rozsáhlého díla. Jestliže jsme si takovýto seznam sestavili, pak bude volba správných zařízení pro skladování nebezpečných látek snadná.

Nejmenší „skladová jednotka“: bezpečnostní skříň

Přechovávání hořlavých kapalin v pracovních prostorách je vzhledem k jejich látkovým vlastnostem obzvlášť nebezpečné. Jejich výpary mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi, které mohou být zažehnuty i „normálními“ činnostmi. Co však dělat, jestliže průběh práce nepřipouští opakované „chození“ do skladu nebezpečných látek nacházejícího se mimo budovu? Řešením k tomu je: Bezpečnostní skříň, postavená podle EN 14470, část 1 , např. s 90 minutovým odoláváním ohni. V takových skříních mohou být hořlavé kapaliny bezpečně uloženy a ochráněny ohnivzdornou izolací při zahoření vně skříně. Nejdůležitějším ochranným cílem těchto skříní je, aby byla pracujícím v tomto prostoru poskytnuta dostatečná doba k úniku. Kromě toho bude poskytnuta dostatečná doba také hasičům a záchranářům k zásahům v pracovních prostorách.

Typové zkoušení takové skříně není jednoduché. Vedle dalších důležitých kritérií ukládá toto zkoušení také provedení testu ohnivzdornosti např. na 90 minut (EN 14470-1 TYP 90) v nezávislé zkušebně materiálů. Za odborné postavení skříně zodpovídá její provozovatel, například tyto skříně mají být také připojeny na ventilaci a mají být uzemněné. Pravidelná roční kontrola funkčnosti bezpečnostních zařízení skříně pro skladování nebezpečných látek by měla naprostou samozřejmostí. S výrobci lze sjednat příslušné smlouvy o jejich udržování. Bezpečnostní skříně jsou také řešením tehdy, jestliže se jedná o zákazy společného skladování, protože látky, které se nacházejí v různých skříních nemohou na sebe navzájem působit.  Takové skříně s jejich mnoha možnostmi použití mohou často učinit zbytečným stavění nákladných skladovacích prostorů.

Typy skříní jsou klasifikovány podle dosaženého stupně ohnivzdornosti (FWF) skladovací skříně v minutách (do okamžiku, kdy teplota na některém měřeném místě ve skříni překročí 180 °K)

Odloučení nebezpečných látek ohrožujících vody: Skladování ve stanicích pro nebezpečné látky v sudech

Pro skladování sudů v budovách nebo pod střechou se přednostně používají stanice pro nebezpečné látky, které jsou rovněž typově zkoušeny. Hlavním zřetel se přitom klade na tloušťky materiálů, na jednotlivé zkoušky svarů a na dostačující zatížitelnost (nosnost). V každém případě musí být splněn minimální požadavek na schopnost zachycení 10% objemu maximální skladovací kapacity, popř. celého objemu největšího skladovaného obalu. Pro záchytné vany, které budou postaveny v oblasti ochrany vod, platí v každém případě požadavek 100 % záchytného objemu. Vedle všech aspektů ochrany vod nesmí být zanedbána také ochrana proti požáru a výbuchu. Musí být zajištěny technické předpoklady pro dostatečnou ventilaci. Pokud by zabudování nucené ventilace nebylo možné, pak se doporučuje otevřený systém . Rovněž je nutné obstarat si informace o požadavcích na místo umístění.

Sklad nebezpečných látek jako modulární systém

Jestliže nyní vznikne potřeba dosáhnout „pasujícího“ skladu nebezpečných látek, nabízí se k tomu možnost skladu nebezpečných látek v modulárním systému. Stejně jako u všech dříve popsaných systémů, také v tomto případě je obzvlášť důležitá detailní konzultace. Požadavek, počínaje plánováním až po konečné schválení a postavení na místo, nesmí zůstat osamocen. Je jistě správné, jestliže postavení na místo může být provedeno za jediný den, ovšem schvalovací proces trvá déle. Skladovaný materiál, místo uložení, opouzdření proti zamoření půdy/spodních vod, protipožární ochrana, elektrická ochrana Ex, znemožnění exhalací do ovzduší, zadržení hasicí vody, atd. jsou problémy, které lze na kontejnerech řešit standardními systémy. 

Toto uspořádání, od bezpečnostní skříně až po sklad nebezpečných látek není pochopitelně detailní ani úplné. Důležité však je, že kombinace takovýchto technických pomocných prostředků může poskytnou silný „bezpečnostní řetězec“. Ohrožením, která s sebou nese skladování nebezpečných látek, lze technicky čelit.

Autor článku je členem německé delegace pro práci v CEN/TC 332/WG 2 „Laboratory fittings and fixtures“ a v normotvorném výboru Laboratorní přístroje laboratorní zařízení (FNLa) v DIN.


ZDROJ:
Erbstößer, Jens. Skladování nebezpečných látek a chemikálií. In Inovace [online]. Praha : Vydavatelství Hana Bahylová, 2006 [cit. 31-01-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.inovace.com/doporuc.htm>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail