Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : srpen - listopad 2008

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 505 1.8.2008

1

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o definitivním ukončení výroby a spotřeby látek poškozujících ozonovou vrstvu : zlepšování právní úpravy na základě 20 let zkušeností.
        anotace: Toto sdělení se věnuje definitivnímu ukončení výroby a spotřeby látek poškozujících ozonovou vrstvu a představuje pokroky a zlepšování v oblasti právní úpravy na základě 20 let zkušeností.
        klíčová slova: ozón - ochrana - vrstva ozonová - látky škodlivé - legislativa

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 698 6.11.2008

2

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o praktickém provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 92/57/EHS (na dočasných a mobilních staveništích) a 92/58/EHS (bezpečnostní značky na pracovišti).
        anotace: Toto sdělení je odrazem snah Komise zhodnotit provádění uvedeného právního rámce a zefektivnit ho. Hodnocení se týká transpozice následujících dvou směrnic do vnitrostátního práva a jejich provádění: směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích a směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti, a to pouze v zemích EU-15. Komise se domnívá, že toto hodnocení bude při uplatňování těchto dvou směrnic rovněž zdrojem užitečných informací pro dvanáct nových členských států.
        klíčová slova: BOZP - ochrana zdraví - požadavky - staveniště - značky bezpečnostní - směrnice - transpozice

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 703 6.11.2008

3

Dosahování přínosů jednotného trhu prostřednictvím posílené správní spolupráce : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Sdělení se zabývá dosahováním přínosů jednotného trhu prostřednictvím posílené správní spolupráce a přináší zprávu o pokroku ohledně systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ( IMI ). Jednotný trh je jedním ze základních stavebních kamenů evropského hospodářství. Přináší výhody spojené s růstem a zaměstnaností, jakož i výběr pro spotřebitele a konkurenceschopnost.
        klíčová slova: trh vnitřní - podnikání - hospodářství - informace - spolupráce

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 748 12.11.2008

4

„Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES) : dbáme o bezpečnější planetu“ : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Evropa vyvinula svou vlastní provozní nezávislou kapacitu prostřednictvím iniciativy globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti (GMES). Hlavním cílem tohoto sdělení je položit základ pro další jednání a dosažení politické dohody mezi různými zapojenými partnery, aby bylo možné v pozdější fázi přistoupit k prováděcím opatřením, která se týkají GMES.
        klíčová slova: prostředí životní - bezpečnost - monitorování - systémy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 772 13.11.2008

5

Energetická účinnost : plnění 20% cílové hodnoty : sdělení Komise.
        anotace: Vedoucí představitelé EU se zavázali ke snížení spotřeby primární energie o 20 % v porovnání s prognózami na rok 2020. Nákladově nejefektivnějším způsobem, jak snížit spotřebu energie a přitom zachovat stejnou úroveň hospodářské činnosti, je energetická účinnost. Zvýšením energetické účinnosti lze řešit i hlavní energetické výzvy v oblasti změny klimatu, energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti. Toto sdělení shrnuje dosažené výsledky v oblasti energetické účinnosti, popisuje vývoj na úrovni EU a vývoj na vnitrostátní úrovni a navrhuje další kroky a opatření.
        klíčová slova: energie - energetika - spotřeba - účinnost energetická - strategie - EU - cíle - výsledky

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail