Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : prosinec 2010 - březen 2011

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2010) 723 7.12.2010

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu strategie Společenství týkající se rtuti.
        anotace: Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o tom, jak proběhlo přezkoumání strategie Společenství týkající se rtuti, která se zaměřuje na většinu aspektů životního cyklu rtuti. Jejím hlavním cílem je snížit hladiny rtuti v životním prostředí
a vystavení člověka jejím účinkům.
        klíčová slova: rtuť - strategie - přezkoumání - prostředí životní

EUR-Lex - č. KOM(2010) 801 21.12.2010

2

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů : přezkum směrnice o pracovní době.
        anotace: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů : Přezkum směrnice o pracovní době. V tomto sdělení jsou uvedeny všechny hlavní výsledky první fáze konzultace sociálních partnerů EU a hlavní poznatky z nedávných studií o trendech v otázkách pracovní doby a jejího rozvržení a o ekonomických a sociálních dopadech směrnice. Dále jsou zde uvedeny základní možnosti pro pozměňovací legislativní návrh.
        klíčová slova: doba pracovní - přezkoumání - konzultace - sdělení

EUR-Lex - č. KOM(2011) 17 26.1.2011

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : přínos regionální politiky k udržitelnému růstu v rámci strategie Evropa 2020.
        anotace: Toto sdělení popisuje, jakou úlohu hraje regionální politika v realizaci strategie Evropa 2020, zejména stěžejní iniciativy „Evropa účinněji využívající zdroje“ Dosažení cílů strategie Evropa 2020 bude z velké části záviset na rozhodnutích přijatých na místní a regionální úrovni. Regionální politika hraje zásadní úlohu při přechodu na investice do inteligentního a udržitelného růstu prostřednictvím opatření, která může podporovat za účelem řešení klimatických, energetických a environmentálních otázek.
        klíčová slova: politika regionální - strategie - růst - rozvoj trvale udržitelný

EUR-Lex - č. KOM(2011) 20 27.1.2011

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : cesta k lépe fungujícímu jednotnému trhu služeb vycházející z výsledků postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách.
        anotace: V tomto sdělení Komise představuje hlavní výsledky postupu vzájemného hodnocení a vychází z nich při přechodu k další fázi budování jednotného trhu služeb, v níž budou přínosy směrnice o službách posíleny a doplněny souborem dalších opatření. K tomuto sdělení je připojen pracovní dokument útvarů Komise, v němž jsou podrobněji popsány činnosti vykonané v průběhu vzájemného hodnocení a první výsledky legislativních reforem přijatých členskými státy za účelem provedení směrnice.
        klíčová slova: služby - trhy - trh jednotný - reformy - legislativa - hodnocení - směrnice

EUR-Lex - č. KOM(2011) 21 26.1.2011

5

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020.
        anotace: Sdělení s názvem „Evropa účinněji využívající zdroje“ je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ v rámci strategie Evropa 2020, jejímž cílem je dosáhnout inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Tato strategie je nyní hlavní evropskou strategií pro zajištění růstu a zaměstnanosti a má podporu Evropského parlamentu a Evropské rady. Členské státy a orgány EU spolupracují při koordinaci opatření, která mají zaručit nezbytné strukturální reformy. Cílem této stěžejní iniciativy je vytvořit politický rámec, jenž přispěje k posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství.
        klíčová slova: zdroje - strategie - EU - růst - koordinace - reformy - rámec politický - hospodářství

EUR-Lex - č. KOM(2011) 31 31.1.2011

6

Sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě : obnovitelná energie : na cestě ke splnění cíle pro rok 2020.
        anotace: Toto sdělení podává přehled o odvětví obnovitelné energie v Evropě a jeho vyhlídkách do roku 2020 a zabývá se nevyřešenými problémy, které stojí v cestě jeho dalšímu rozvoji.
        klíčová slova: energie - energie obnovitelná - výhled - problémy - rozvoj - zdroje obnovitelné - spotřeba - růst

EUR-Lex - č. KOM(2011) 69 15.2.2011

7

Sdělení Evropské Komise Evropskému parlamentu podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady přijatého v prvním čtení k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
        anotace: Ve snaze zabránit narušování hospodářské soutěže mezi dopravci a zavést spravedlivé mechanismy hrazení nákladů na pozemní komunikace dopravci směrnice 1999/62/ES stanoví maximální sazby poplatků, které mohou členské státy vybírat za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Při stanovení těchto poplatků členské státy nesmějí zohlednit externí náklady, např. na znečišťování ovzduší a nadměrný hluk. Změny navrhované Komisí tyto poplatky umožní, a pokud budou zavedeny, podpoří účinnější a čistší nákladní dopravu. Nejdůležitější z navrhovaných změn dává členským státům větší možnost volby různých sazeb poplatků, což povede k většímu využití v časech mimo dopravní špičku a v konečném důsledku k menšímu zatížení dopravy. Dodatečné příjmy, jež přinese zpoplatnění externích nákladů by mělo být využito k financování projektů usilujících o udržitelnost dopravy.
        klíčová slova: doprava - soutěž hospodářská - komunikace pozemní - vozidla nákladní - poplatky - financování - projekty

EUR-Lex - č. KOM(2011) 75 21.2.2011

8

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : lepší správa jednotného trhu prostřednictvím širší správní spolupráce : strategie pro rozšíření a rozvoj systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („IMI“).
        anotace: Evropští občané a podniky každodenně využívají příležitostí, které jim nabízí jednotný trh. Pro bezproblémové fungování tohoto trhu je třeba, aby správní orgány členských států úzce spolupracovaly, poskytovaly si vzájemnou pomoc a vyměňovaly informace. Výhody jednotného trhu se neprojeví, pokud nebude právo EU správně používáno a práva jím vytvořená uplatňována. Správní spolupráce mezi členskými státy je zásadní podmínkou k vytvoření jednotného trhu zcela bez hranic. Mezi 50 návrhy uvedenými ve sdělení „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“, které bylo přijato 27. října 2010, ohlásila Komise svůj úmysl vytvořit kontaktní elektronickou síť pro evropské správní orgány a navrhla strategii pro rozšíření systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). Rozvíjení IMI je jedním z klíčových prvků, který má podpořit zlepšování správy jednotného trhu, jelikož usnadňuje účinnou a každodenní přeshraniční spolupráci mezi vnitrostátními
veřejnými orgány na všech úrovních státní správy.
        klíčová slova: trh jednotný - sítě - informace - spolupráce přeshraniční - orgány veřejné

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail