Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : listopad - prosinec 2008

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 712 5.11.2008

1

Legislativní a pracovní program Komise na rok 2009 : Jednejme nyní za lepší Evropu : díl 1 : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Sdělení představuje legislativní a pracovní program Komise na rok 2009. Mezi priority patří růst a zaměstnanost, změna klimatu a udržitelný rozvoj v Evropě, blízkost občanům, partnerství. V neposlední řadě sem patří také zlepšování právní úpravy a změny legislativní kultury a šíření povědomí o Evropě. Jednotlivé body jsou rozepsány do konkrétních aktivit a činností.
        klíčová slova: EU - politika - legislativa - činnosti - plány - priority

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 771 13.11.2008

2

Evropa může ušetřit více energie kombinovanou výrobou tepla a elektřiny : sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Hlavním cílem tohoto sdělení je podat zprávu o současném stavu kombinované výroby tepla a elektřiny (kogenerace) a předložit možnosti jejího dalšího rozvoje. Tímto Komise zároveň plní svou povinnost podávat zprávy podle směrnice 2004/8/ES o kombinované výrobě tepla a elektřiny, konkrétně o možnostech v oblasti kombinované výroby tepla a elektřiny a o pokroku dosaženém při využití těchto možností v členských státech. Avšak zpráva je pouze částečná, a to kvůli zdržení v provádění směrnice a malému počtu zpráv předložených v této fázi jednotlivými státy. Sdělení představuje způsob, jak tento proces v budoucnu urychlit a jak zlepšit možnosti využití kombinované výroby tepla a elektřiny v Evropě.
        klíčová slova: energie - energetika - teplo - elektřina - výroba

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 760 26.11.2008

3

Průběžná zpráva o uskutečňování plánu pro dosažení rovnosti žen a mužů (2006–2010) : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V plánu rozvoje rovnosti žen a mužů Komise oznámila záměr uskutečnit opatření v těchto šesti oblastech politik: stejná hospodářská nezávislost pro ženy a muže, sladění soukromého a profesního života, stejné zastoupení v rozhodovacím procesu, odstraňování všech forem násilí založeného na pohlaví, odstraňování genderových stereotypů a prosazování rovného postavení žen a mužů v zahraniční a rozvojové politice. Komise se také zavázala, že zajistí monitorování a hodnocení plánu. Od přijetí plánu již byly vytvořeny dva pracovní programy. Tato průběžná zpráva přináší informace o tom, jak zmíněná opatření od března 2006 přispěla k dosahování cílů stanovených v plánu. Závěrečná hodnotící zpráva plánu bude předložena v roce 2010.
        klíčová slova: ženy - muži - rovnost - příležitosti rovné - strategie - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 774 28.11.2008

4

Sdělení Komise ohledně zprávy o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2008.
        anotace: Evropská konkurenceschopnost je podrobně rozebrána ve výroční zprávě o konkurenceschopnosti, kterou připravila Komise. Soustředí se hlavně na nedávné změny růstu produktivity EU, což je klíčový prvek, který dlouhodobě pohání konkurenceschopnost. Kromě toho zpráva o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2008 rozebírá různé faktory, které mohou mít vliv na konkurenceschopnost, jako je otevřenost obchodu, přímé zahraniční investice a sociální odpovědnost podniků, nebo také nedávný návrh EU na udržitelnou průmyslovou politiku. Letošní zpráva se rovněž podrobně zabývá konkurenceschopností nejvýznamnějšího segmentu našeho hospodářství, a tím jsou malé a střední podniky.
        klíčová slova: konkurenceschopnost - hospodářství - Evropa - politika hospodářská - zprávy výroční

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 804 1.12.2008

5

„Směrem k dostupné informační společnosti“ : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V rámci tohoto sdělení Komise popisuje současnou situaci, zdůvodňuje opatření na evropské úrovni a stanovuje zásadní kroky, jež je třeba podniknout. Komise se domnívá, že je nyní nutné dosáhnout soudržnějšího, jednotnějšího a účinnějšího přístupu k otázce přístupnosti elektronických technologií, jak bylo oznámeno ve sdělení Obnovená sociální agenda.
        klíčová slova: technologie informační - informace - dostupnost - přístupy - společnost informační

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail