Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : leden - duben 2010

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR- Lex - č. KOM(2009)708 6.1.2010

1

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice 2004/23/ES o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.
        anotace: Tato zpráva je založena na odpovědích na otázky uvedené v dotaznících o provádění, které členské státy každoročně zasílají Komisi, a je zvláště zaměřena na dotazník týkající se roku 2008. Všechny členské státy s výjimkou Lotyška a Lucemburska předložily zprávu o činnostech provedených v souvislosti s ustanoveními směrnice v roce 2008. Zprávu předložily i Norsko, Chorvatsko a Turecko.
        klíčová slova: tkáně - buňky - odběr vzorků - skladování - vyšetřování - zpracování - distribuce - normy bezpečnostní - jakost

EUR- Lex - č. KOM(2010) 2020 3.3.2010

2

Evropa 2020 : strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění : sdělení Komise.
        anotace: Evropa prochází dobou plnou změn. Krize zcela znehodnotila léta hospodářského a sociálního pokroku a odhalila strukturální nedostatky v evropském hospodářství. Mezitím se svět rychle pohybuje a dlouhodobé problémy, jako je globalizace, tlak na zdroje a stárnoucí populace, se prohlubují. Evropská unie se nyní musí postarat o svou budoucnost. Evropa může uspět pouze tehdy, bude-li jednat kolektivně – jako Unie. Potřebujeme strategii, která by přispěla k tomu, abychom z krize vyšli posíleni, a která by z EU učinila inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Evropa 2020 stanoví vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století.
        klíčová slova: Evropa - strategie - politika hospodářská - rozvoj trvale udržitelný - ekonomika

EUR- Lex - č. KOM(2010)164 15.4.2010

3

Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí pozměněného návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku : přepracované znění.
        anotace: Cílem přepracovaného znění „směrnice o energetických štítcích“ či „ELD“ je rozšířit oblast její působnosti (v současnosti omezenou na domácí spotřebiče) také na výrobky v obchodních a průmyslových odvětvích. Oblast působnosti se také rozšiřuje na výrobky spojené se spotřebou energie, které během použití umožňují úspory energie, přestože samy energii nespotřebovávají. Tato oblast působnosti tak bude stejná jako nedávno rozšířená oblast působnosti směrnice o ekodesignu. Návrh tak sleduje obecný cíl, kterým je zajistit volný pohyb výrobků a zlepšit jejich spotřebu energie (a dalších hlavních zdrojů), a tím chránit životní prostředí a přispět ke snížení emisí CO2. Výsledná rámcová směrnice o energetických štítcích bude také představovat základní stavební kámen integrované a udržitelné výrobkové politiky zaměřené na životní prostředí díky tomu, že obsahuje iniciativy týkající se veřejných zakázek a pobídek. Návrh je předložen ve formě přepracovaného znění.
        klíčová slova: štítky energetické - výrobky - energie - spotřeba - ochrana životního prostředí - politika environmentální

EUR- Lex - č. KOM(2010)165 15.4.2010

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí pozměněného návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov : přepracované znění.
        anotace: Cílem přepracovaného znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov je objasnit a zjednodušit některá ustanovení, rozšířit oblast působnosti směrnice a posílit některá její ustanovení, aby se zlepšila jejich účinnost, jakož i zajistit vedoucí úlohu veřejného sektoru. Cíle a zásady stávající směrnice jsou zachovány a členské státy mohou i nadále vymezovat konkrétní požadavky na energetickou náročnost.
        klíčová slova: budovy - stavby - energetika - energie - účinnost energetická

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail