Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : leden 2009

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2008) 673 12.1.2009

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží : přepracované znění.
        anotace: Cílem návrhu přijatého Komisí dne 23. května 2007 je stanovit společná pravidla pro přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží. Návrh nahrazuje dvě nařízení o přístupu na trh provozovatelů silniční přepravy zboží a směrnici Rady o vynětí některých druhů dopravy z udělování povolení. Cílem je mimo jiné podpořit prosazování silniční kabotáže ujasněním její definice.
        klíčová slova: zboží - přeprava - doprava silniční - pravidla - trh mezinárodní

EUR-Lex - č. KOM(2008) 904 12.1.2009

2

Sdělení Komise Evropskému parlamentu 904 podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou.
        anotace: Tento návrh je součástí třetího legislativního balíčku týkajícího se vnitřního trhu EU s plynem a elektřinou (třetí balíček), který zahrnuje dvě směrnice a tři nařízení. Hlavním účelem balíčku je zavést předpisový rámec, který je nutný k tomu, aby v zájmu občanů i podniků Evropské unie otevření trhu bylo plně efektivní a aby se vytvořil jediný trh EU s plynem a elektřinou. To přispěje k udržování cen na co možná nejnižší úrovni a ke zvyšování norem služby a bezpečnosti zásobování.
        klíčová slova: plyn - elektřina - trh vnitřní - obchod - spolupráce přeshraniční

EUR-Lex - č. KOM(2008) 911 12.1.2009

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.
        anotace: Tento návrh je součástí třetího legislativního balíčku týkajícího se vnitřního trhu EU s plynem a elektřinou (třetí balíček), který zahrnuje dvě směrnice a tři nařízení. Hlavním účelem balíčku je zavést předpisový rámec, který je nutný k tomu, aby v zájmu občanů i podniků Evropské unie otevření trhu bylo plně efektivní a aby se vytvořil jediný trh EU s plynem a elektřinou. To přispěje k udržování cen na co možná nejnižší úrovni a ke zvyšování norem služby a bezpečnosti zásobování.
        klíčová slova: plyn - elektřina - trh vnitřní

EUR-Lex - č. KOM(2008) 913 12.1.2009

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy : přepracované znění.
        anotace: Cílem návrhu přijatého Komisí dne 23. května 2007 je stanovit společná pravidla pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy. Tento návrh nahrazuje dvě nařízení platná v současné době. Jedním z hlavních cílů je zjednodušit postup při udělování povolení pro mezinárodní linkovou osobní dopravu.
        klíčová slova: doprava silniční - autobusy - cestující - přeprava - pravidla - povolení

EUR-Lex - č. KOM(2008) 914 12.1.2009

5

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy.
        anotace: Cílem návrhu je zavést společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy. Návrh by měl nahradit směrnici 96/26/ES novým nařízením za účelem lepší harmonizace a podpory spravedlivější hospodářské soutěže mezi provozovateli v rámci vnitřního trhu.
        klíčová slova: doprava silniční - provozovatelé - pravidla - harmonizace

EUR-Lex - č. KOM(2009) 9 27.1.2009

6

Sledování emisí CO2 z automobilů v EU : údaje za roky 2005, 2006 a 2007 : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: V únoru 2007 přijala Komise sdělení, v němž představila rozsáhlou novou strategii na snižování emisí oxidu uhličitého z nových automobilů a lehkých užitkových vozidel (dodávek) registrovaných v Evropské unii. Spolu s revizí jakostních norem EU pro paliva, která byla navržena dne 31. ledna 2007, potvrzuje tato nová strategie odhodlanost Komise zajistit, aby EU splnila své cíle týkající se emisí skleníkových plynů v časovém rámci stanoveném Kjótským protokolem a dále. Tato strategie umožní EU dosáhnout svého dlouhodobého cíle a omezit do roku 2012 průměrné emise CO2 z nových automobilů na 120 gramů na km, což ve srovnání se současnou úrovní představuje snížení přibližně o 25 %. Ústředním bodem strategie je regulovat na úrovni Společenství emise CO2 z nových osobních automobilů, jak bylo navrženo v prosinci 2007.
        klíčová slova: automobily - emise - plyny skleníkové - oxid uhličitý - snižování - strategie

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail