Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : květen - prosinec 2008

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 313 27.5.2008

1

Modernizace Internetu : akční plán pro zavedení internetového protokolu verze 6 (IPv6) v Evropě : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Cílem tohoto akčního plánu je podpořit rozsáhlé zavádění nové verze internetového protokolu (IPv6), protože: včasné zavedení IPv6 je nutné, jelikož prostor IP adres poskytovaný současným protokolem verze 4 se rychle vyčerpává, IPv6 poskytuje díky obrovskému adresnímu prostoru možnost inovace služeb a aplikací založených na protokolu IP. Toto sdělení analyzuje současný stav a stanoví řadu opatření, která napomohou všeobecnému zavedení IPv6 v Evropě do roku 2010.
        klíčová slova: internet - modernizace - protokoly aplikační

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 394 25.6.2008

2

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Zelenou malým a středním podnikům" : "Small Business Act" pro Evropu.
        anotace: EU pevně zakotvila potřeby malých a středních podniků v jádru Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, zejména od roku 2005 s využitím přístupu založeného na partnerství, který dosáhl hmatatelných výsledků. Nyní je čas jednou provždy pevně zařadit potřeby malých a středních podniků do popředí politiky EU a přeměnit vizi hlav států a vlád EU z roku 2000 ve skutečnost – učinit z EU prostředí světové úrovně pro malé a střední podniky.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední - podnikání - podpora - strategie - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008)468 15.7.2008

3

Cesta ke společnému plánování ve výzkumu : spolupráce při účinnějším řešení společných úkolů : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení stanoví ambiciózní nový přístup pro lepší využití omezených veřejných finančních prostředků EU na výzkum a vývoj, a to prostřednictvím posílené spolupráce. Nová iniciativa navrhovaná ve sdělení – konkrétně společné plánování – představuje změnu ve spolupráci v oblasti evropského výzkumu. Společné plánování je dobrovolným procesem pro obnovené partnerství mezi členskými státy založeným na jasných zásadách a transparentním řízení na vysoké úrovni. Cílem je zvýšit účinnost a dopad vnitrostátního veřejného financování výzkumu ve strategických oblastech, a to posílením spolupráce mezi subjekty, které vypracovávají a řídí výzkumné programy. Společné plánování se zaměřuje v prvé řadě na veřejné výzkumné programy, z čehož vyplývá vzájemná spolupráce veřejných orgánů.
        klíčová slova: výzkumy - vývoj - financování - prostředky finanční - spolupráce - plánování - podpora - programy - EU - strategie

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 397 16.7.2008

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku.
        anotace: Tento dokument představuje strategii Komise pro podporu integrovaného přístupu v EU i na mezinárodní úrovni s cílem dosahovat udržitelné spotřeby a výroby a prosazovat udržitelnou průmyslovou politiku EU. Tato strategie doplňuje stávající politiky v oblasti spotřeby energie, zejména soubor opatření v oblasti energetiky a klimatu přijatý Komisí v lednu 2008. Základem akčního plánu je dynamický rámec pro zlepšení energetické a environmentální výkonnosti výrobků a podpora jejich používání ze strany spotřebitelů.
        klíčová slova: výrobky - zboží - spotřeba - výroba - rozvoj trvale udržitelný - strategie - EU - výkonnost

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 769 13.11.2008

5

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o směrnici 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.
        anotace: Zemní plyn je v současnosti druhým nejdůležitějším palivem ve skladbě zdrojů energie v EU a představuje přibližně čtvrtinu hrubé domácí spotřeby EU. Hojně se využívá v různých odvětvích, například při výrobě elektrické energie, dálkovém vytápění, v domácnostech a průmyslu. Cílem tohoto sdělení je přezkoumat a projednat návrhy, jak by EU mohla přistupovat účinněji k bezpečnosti dodávek zemního plynu v současnosti a v budoucnu a které prvky stávající politiky EU v oblasti bezpečnosti dodávek zemního plynu by bylo možno rozvíjet dále.
        klíčová slova: plyn zemní - energie - dodávky - strategie - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 781 13.11.2008

6

Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití : druhý strategický přezkum energetické politiky : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Komise navrhuje pět bodů akčního plánu EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití, které jsou zaměřeny na: potřebnou infrastrukturu a diverzifikaci dodávek energie, vnější vztahy v oblasti energetiky, zásoby ropy a zemního plynu a mechanismy pro reakci v krizových situacích, energetickou účinnost, co nejlepší využití domácích energetických zdrojů EU.
        klíčová slova: energetika - energie - dodávky - účinnost energetická - strategie

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 773 18.11.2008

7

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění právních předpisů Evropského společenství v oblasti životního prostředí.
        anotace: Cílem tohoto sdělení je ukázat, jak budou nové přístupy stanovené ve sdělení „Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství“ uplatňovány v oblasti životního prostředí. Sdělení především stanoví úkoly, které je třeba v EU řešit při uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dále navrhuje konkrétní prostředky na podporu a dosažení souladu, mezi něž patří: prevence porušování právních předpisů, jež přinese zlepšení právních předpisů ES v oblasti životního prostředí a zajištění řádného provádění v členských státech; reakce na konkrétní obavy evropské veřejnosti se zdokonaleným mechanismem řešení problémů a posílenou přítomností Komise v členských státech; měřítka pro zjišťování porušení, která si zasluhují zvlášť velkou pozornost; a návrhy na posílení dialogu s Evropským parlamentem, veřejností a zúčastněnými stranami. Sdělení doplňují dva samostatné dokumenty Komise, z nichž jeden tvoří popis úkolů, které je v odvětví třeba řešit, a plán preventivních opatření na posílení souladu a druhý souhrn posouzení dopadů.
        klíčová slova: prostředí životní - ochrana životního prostředí - předpisy právní - legislativa - prevence - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 767 19.11.2008

8

Strategie EU pro zlepšení postupů demontáže lodí : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Evropská komise dne 22. května 2007 přijala Zelenou knihu o zlepšení postupů demontáže lodí, která stanovuje řadu možných opatření, kterými by Komise mohla přispět k bezpečnějšímu a z hlediska životního prostředí šetrnějšímu zacházení s loděmi s ukončenou životností na celém světě. Toto sdělení je založeno na výsledcích konzultací, na vývoji, ke kterému mezitím došlo u návrhu mezinárodní úmluvy o recyklaci lodí, a na informacích získaných z nedávného výzkumu, např. studie Komise „Demontáž a předčištění lodí“. K tomuto sděleni je připojeno posouzení dopadů, které analyzuje dopady na životního prostředí, společnost a hospodářství zamýšlených opatření.
        klíčová slova: lodi - demontáže - recyklace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 800 26.11.2008

9

Plán evropské hospodářské obnovy : sdělení Komise Evropské radě.
        anotace: Tento Plán evropské hospodářské obnovy je reakcí Komise na současnou hospodářskou situaci. Vzhledem k rozsahu krize, které nyní čelíme, EU potřebuje koordinovaný přístup, který bude dostatečně silný a ambiciózní, aby obnovil důvěru spotřebitelů a podnikatelů. Nutná je spolupráce mezi všemi existujícími politickými úrovněmi EU a na vnitrostátní úrovni.
        klíčová slova: politika hospodářská - hospodářství - krize - strategie

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 836 15.12.2008

10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.
        anotace: Tímto sdělením a připojeným návrhem doporučení Rady se Komise snaží zavést integrovaný přístup k bezpečnosti pacientů. Ten umožňuje maximalizovat rozsah spolupráce a vzájemné podpory v oblasti bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním
zdravotní péče po celé EU. Členským státům se tak dostane podpory při uskutečňování jejich vlastních celostátních a regionálních strategií pro bezpečnost pacientů. Pacienti a jejich rodiny se díky tomu dočkají konkrétního přínosu evropské integrace ve svém každodenním životě.
        klíčová slova: péče zdravotní - pacienti - prevence - infekce - strategie - doporučení

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 855 15.12.2008

11

Hospodářský a sociální dopad dohody připojené ke směrnici 2005/47/ES a uzavřené dne 27. ledna 2004 mezi sociálními partnery o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železničním odvětví : sdělení Komise.
        anotace: Toto sdělení Radě má za cíl splnit závazek, který Komise učinila při přijetí směrnice 2005/47/ES. Snaží se popsat trh železniční dopravy, jeho rozvoj, sociální problémy, jimž čelí mobilní pracovníci, a současnou praxi v tomto odvětví. Pokusí se rovněž posoudit hospodářské a sociální dopady dohody na dotčené společnosti a mobilní pracovníky a podat zprávu o probíhajících jednáních mezi sociálními partnery týkajících se mimo jiné ustanovení 4 dohody. V neposlední řadě toto sdělení přináší návrhy možných politických cílů týkajících se směrnice 2005/47/ES a dohody mezi sociálními partnery.
        klíčová slova: doprava železniční - spolupráce přeshraniční - pracovníci mobilní - podmínky pracovní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 886 16.12.2008

12

Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě : sdělení Komise.
        anotace: Cílem tohoto akčního plánu je urychlit a koordinovat zavádění inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční dopravě, včetně styčných bodů s jinými druhy dopravy. Akční plán naznačuje šest prioritních oblastí činnosti. Pro každou oblast byl stanoven soubor konkrétních opatření a pevný harmonogram. K provedení těchto opatření a stanovení rámce pro vymezení postupů a specifikací bude třeba zmobilizovat členské státy a další zúčastněné strany. Akční plán také pomůže zkombinovat zdroje a nástroje, které jsou k dispozici, a vytvořit tak značnou přidanou hodnotu pro Evropskou unii.
        klíčová slova: doprava silniční - systémy informační - technologie informační - technologie komunikační - interoperabilita

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail