Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : květen - červen 2010

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2010) 235 18.5.2010

1

Sdělení Komise o budoucím postupu při nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Rámcová směrnice o odpadech vyzývá členské státy k tomu, aby biologický odpad sbíraly odděleně a recyklovaly a povoluje jim započítávat tento odpad pro výpočet závazných recyklačních cílů pro komunální odpad. Rámcová směrnice o odpadech dále umožňuje stanovit minimální požadavky na nakládání s biologickým odpadem a jakostní kritéria pro kompostování biologického odpadu, zahrnující požadavky na původ odpadu a zpracovatelské procesy. Tato kritéria byla požadována k povzbuzení důvěry spotřebitelů a posílení trhu na podporu účinného hospodaření s materiály.
        klíčová slova: odpady - odpad biologický - prostředí životní - recyklace - nakládání s odpady - skládky - znečištění

EUR-Lex - č. KOM(2010) 261 26.5.2010

2

Více či méně kontrol? Rovnováha mezi administrativními náklady a rizikem chyb : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.
        anotace: Komise odpovídá za plnění rozpočtu a každoročně vyplácí zhruba 130 miliard EUR příjemcům z členských států a z celého světa v mnoha politických oblastech. Zatímco Komise přímo spravuje zhruba jednu pětinu rozpočtu, zbylá část je plněna ve spojení s partnerskými institucemi, včetně členských států, přes které proudí zhruba 75 % rozpočtu. Rizikové profily těchto činností se liší podle složitosti právních předpisů, délky a komplexnosti kontrolního řetězce, typů příjemců a dalších faktorů. Dodržování pravidel a dosažení cílů politiky je možné zajistit jedině, pokud budou kontrolní strategie šité na míru rizikům a specifickým vlastnostem každé politické oblasti, pokud bude stanoven druh a načasování prováděných kontrol (preventivních, detektivních a korektivních) a pokud se bude přihlížet k různým rizikovým profilům příjemců.
        klíčová slova: rozpočty - strategie kontrolní - kontroly - náklady administrativní - riziko chyb

EUR-Lex - č. KOM(2010) 265 26.5.2010

3

Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Sdělení předkládá výsledky analýz, které z dnešního pohledu hodnotí dopady obou cílů, jak 20%, tak 30% snížení celkového množství emisí, aby se tím usnadnila debata o jednotlivých variantách a zpřístupnily zásadní informace. Analýza se také věnuje otázce úniků uhlíku s odkazem na závazky směrnice o systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, podle které má být červnu 2010 předložena analýza zohledňující výstupy konference v Kodani. Analýza je doprovázena detailnější technickou analýzou těchto témat, sestavenou v pracovní verzi.
        klíčová slova: emise - plyny skleníkové - oteplování globální

EUR-Lex - č. KOM(2010)308 14.6.2010

4

Akční plán pro aplikace globálního družicového navigačního systému (GNSS) : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: EGNOS posiluje spolu se signálem GPS infrastrukturu, díky níž vzniká celosvětový trh s výrobky a službami využívajícími GNSS, tzv. návaznými aplikacemi GNSS. V roce 2008 měl tento trh hodnotu 124 miliard EUR. Základem tohoto trhu je především využívání základních signálů s údaji o poloze a čase, ale očekává se, že dojde k jeho dalšímu rozvoji díky plánovanému zavedení ověřování pravosti a šifrování signálů. Odborníci předpovídají, že 75 % tohoto trhu z hlediska objemu budou představovat výrobky a služby související s mobilními telekomunikacemi a osobními koncovými zařízeními, dalších 20 % inteligentní silniční dopravní systémy a zbývajících 5 % ostatní oblasti využití. Ačkoli Evropa investovala do své infrastruktury GNSS mnoho prostředků a disponuje systémem EGNOS, má evropský průmysl na celosvětovém trhu s aplikacemi GNSS jen malý podíl ve srovnání s tím, jakých výsledků je schopen dosáhnout v jiných odvětvích vyspělých technologií (kde zaujímá minimálně třetinový podíl).
        klíčová slova: družice - navigace - infrastruktura - telekomunikace - systémy navigační - letectví civilní

EUR-Lex - č. KOM(2010)319 15.6.2010

5

Finanční informace o evropských rozvojových fondech : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Toto sdělení informuje o finančních informacích o evropských rozvojových fondech. Tento dokument bude připojen k návrhu rozpočtu na rok 2011 v souladu s dohodami uzavřenými v roce 1979 v rozpočtovém procesu. Komise a EIB aktualizovaly pro každou ze zemí AKT a pro ZZÚ prognózy závazků a plateb pro rozpočtové roky 2010 a 2011. Velkou pozornost věnovaly zejména prognózám plateb, aby členským státům pomohly co nejpřesněji určit, jaké částky je třeba vyčlenit ve státních rozpočtech, a aby zároveň zajistily dostatečné finanční zdroje pro ERF s cílem předejít problémům s nedostatečnou hotovostí.
        klíčová slova: fondy rozvojové - financování - rozpočty - prognózy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail