Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : květen - červen 2008

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 241 13.5.2008

1

Zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím informačních a komunikačních technologií : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Cílem tohoto sdělení je zvýšit povědomí o současném a možném budoucím působení IKT jako hlavním faktoru, který umožňuje zvýšení energetické účinnosti, a podpořit v několika vybraných oblastech otevřenou diskusi příslušných zúčastněných stran. Řešení výzvy „Energetická účinnost prostřednictvím IKT“ bude zahájeno shromážděním zúčastněných stran z oblasti IKT a energetiky za účelem dosažení součinnosti.
        klíčová slova: energie - spotřeba - technologie informační - technologie komunikační - energetika

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 323 27.5.2008

2

Evropská iniciativa pro transparentnost : rámcová pravidla pro styk se zástupci zájmových skupin (rejstřík a etický kodex) : sdělení Komise.
        anotace: „Evropská iniciativa pro transparentnost“ oznámila rozhodnutí stanovit rámcová pravidla pro svůj styk se zástupci zájmových skupin. Toto sdělení blíže vysvětluje uvedená opatření a informuje o pokroku dosaženém při jejich provádění a předkládá etický kodex vypracovaný v návaznosti na veřejnou konzultaci.
        klíčová slova: skupiny zájmové - rejstříky - kodexy etické - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 206 11.6.2008

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES.
        anotace: S ohledem na nedostatky norem IMO (Mezinárodní námořní organizace) v dané oblasti a vzhledem k tomu, že pro předcházení budoucím nehodám je nutně třeba znát příčiny nehod v námořní dopravě, je cílem návrhu podpořit povinnost vést po nejvážnějších nehodách v námořní dopravě systematická a vysoce kvalitní vyšetřování podle harmonizovaných norem.
        klíčová slova: doprava lodní - doprava vodní - nehody - vyšetřování

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 208 11.6.2008

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci : přepracovaná verze.
        anotace: Návrh přepracování směrnice 95/21/ES o státní přístavní inspekci u lodí představuje jedno z řady opatření s cílem posílit a doplnit stávající soubor právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti. Vedle nezbytné konsolidace směrnice do jediného textu, který by směrnici sjednotil, má Komise za cíl důkladnou reformu stávajícího systému státní přístavní inspekce, která by se soustředila na lodě nesplňující standardy, které evropské loďstvo splňující standardy vystavují nekalé soutěži.
        klíčová slova: lodi - doprava lodní - přístavy - inspekce - bezpečnost námořní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 310 11.6.2008

5

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.
        anotace: Návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2002/59, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel, je jedním z opatření sloužících k posílení a doplnění stávajících právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti. Cílem tohoto návrhu je doplnit, posílit a zpřehlednit stávající směrnici 2002/59/ES.
        klíčová slova: plavidla - lodi - provoz - kontroly - systémy informační - identifikace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 354 13.6.2008

6

Finanční informace o evropských rozvojových fondech : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Podobně jako v předchozích letech se v tomto dokumentu uvádí stav plnění evropských rozvojových fondů (7. až 9. ERF) ke dni 31. 12. 2007, předpokládané finanční plnění pro probíhající rozpočtový rok a odhad výdajů pro rozpočtový rok 2009.
        klíčová slova: fondy rozvojové - fondy evropské - financování - hospodaření

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 366 17.6.2008

7

Regulační aspekty nanomateriálů : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Nanotechnologie jsou základní technologie, které mohou být velmi přínosné pro spotřebitele, pracovníky, pacienty a životní prostředí a také při vytváření nových pracovních míst. Nanotechnologie a nanomateriály však mohou představovat nová rizika pro lidi a životní prostředí, jelikož by skrze odlišné interferenční mechanismy mohly zasahovat do fyziologických procesů lidí a druhů přítomných v životním prostředí. Dokument se věnuje regulačním aspektům nanomateriálů. Stávající právní předpisy se vztahují obecně na potenciální rizika, která mohou nanomateriály představovat pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Za účelem posílení bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí je zapotřebí zejména zlepšit provádění stávajících právních předpisů.
        klíčová slova: nanotechnologie - nanomateriály - rizika - využití - předpisy právní - bezpečnost

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 371 19.6.2008

8

Pátá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti : Růst regionů, růst Evropy : sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Politika soudržnosti je založena na článku 158 Smlouvy o ES, který uvádí, že cílem Společenství je podporovat harmonický vývoj a že za tímto účelem rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí k posilování hospodářské a sociální soudržnosti. První část této zprávy obsahuje souhrn příspěvků obdržených od září 2007 do února 2008. Tato první fáze diskuse pomáhá zjistit otázky k diskusi a určit orientaci úvah, což Komise náležitě zohlední při přezkumu rozpočtu. Druhá část zprávy představuje podrobnější rozbor hlavních regionálních trendů. Tématem této zprávy o pokroku jsou evropská odvětví růstu, jejichž výkonnost v regionech bude do značné míry určovat úroveň regionálního hospodářského rozvoje v nadcházejících letech.
        klíčová slova: hospodářství - politika hospodářská - politika sociální - soudržnost - diskuse - rozpočty - regiony - trendy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 403 26.6.2008

9

Sdělení Komise týkající se oznámení o prodloužení lhůt pro dosažení některých mezních hodnot a zproštění povinnosti tyto mezní hodnoty uplatňovat podle článku 22 směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.
        anotace: Podle článku 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu mohou členské státy oznámit Komisi, že s ohledem na její posouzení hodlají prodloužit lhůtu pro dosažení mezních hodnot pro oxid dusičitý či benzen v zónách či aglomeracích, kde těchto mezních hodnot nelze dosáhnout do 1. ledna 2010, nebo že splňují podmínky pro zproštění povinnosti uplatňovat mezní hodnoty pro částice (PM10). Cílem tohoto sdělení je usnadnit přípravu, předkládání a přesné posouzení oznámení, a to objasněním, jak Komise vykládá podmínky stanovené v článku 22, a poskytnutím pokynů členským státům ohledně informací, jež je třeba předložit, a ohledně formátu, který se má použít.
        klíčová slova: oxid dusičitý - benzen - hodnoty mezní - limity - lhůty - ochrana ovzduší

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail