Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : duben - květen 2010

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR- Lex - č. KOM(2010)159 21.4.2010

1

Dvanáctibodový akční plán EU na podporu rozvojových cílů tisíciletí : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení předkládá akční plán EU s řadou konkrétních střednědobých opatření na podporu rozvojových cílů tisíciletí. Je k němu přiloženo pět pracovních dokumentů útvarů Komise, a to dokumenty o rozvojových cílech tisíciletí, účinnosti pomoci, financování rozvoje, podpoře na rozvoj obchodu a pracovní program pro soudržnost politik ve prospěch rozvoje na období 2010–2013, které poskytují více údajů k jednotlivým návrhům obsaženým v tomto sdělení.
        klíčová slova: země rozvojové - strategie - EU - rozvoj - financování - obchod

EUR- Lex - č. KOM(2010)186 28.4.2010

2

Evropská strategie pro čistá a energeticky účinná vozidla : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V tomto sdělení je představena strategie pro podporu rozvoje a přijímání čistých a energeticky účinných („zelených“) těžkých nákladních vozidel (autobusů a nákladních automobilů) a lehkých užitkových vozidel (osobních a dodávkových automobilů), stejně jako dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek. Doprava je v současné době původcem zhruba čtvrtiny emisí CO2 v EU a výrazně také přispívá ke zhoršování kvality ovzduší (částice, NOX, HC a CO) a souvisejícím zdravotním problémům, zejména v městských oblastech.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla nákladní - ekologie - doprava silniční - ovzduší - kvalita - strategie

EUR- Lex - č. KOM(2010)187 29.4.2010

3

Zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení hodnotí současný stav provádění sedmého rámcového programu, současné hlavní evropské iniciativy veřejného financování výzkumu a technologického rozvoje. Mnohá zjednodušení již proběhla a probíhají v návaznosti na diskuze v Radě a Parlamentu, nezávislý přezkum struktur a mechanismů Evropské rady pro výzkum (ERV) a nedávnou veřejnou konzultaci se zúčastněnými stranami. V tomto sdělení jsou představena další konkrétní zjednodušující opatření, která se v současném právním rámci mohou provést okamžitě.
        klíčová slova: výzkumy - financování - programy rámcové - EU

EUR- Lex - č. KOM(2010)245 19.5.2010

4

Digitální program pro Evropu : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Digitální program pro Evropu je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, která byla vypracována s cílem definovat stěžejní roli, kterou bude používání informačních a komunikačních technologií (IKT) muset hrát, pokud chce Evropa uspět ve svých ambicích stanovených na rok 2020. Cílem tohoto programu je stanovit postup pro maximální využití sociálních a hospodářských možností IKT, zejména internetu, který je zásadní pro hospodářskou a sociální činnost: pro obchodování, práci, hru, komunikaci i možnost svobodného vyjadřování. Úspěšné provedení tohoto programu podnítí inovace a hospodářský růst a zlepší každodenní život jak pro občany, tak i pro podniky.
        klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - internet - strategie informační - EU - programy

EUR- Lex - č. KOM(2010)251 18.5.2010

5

Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí pozměněného návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro styčné body s jinými druhy dopravy.
        anotace: Zavádění inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční dopravě probíhá mnohem pomaleji než v jiných druzích dopravy a služby ITS jsou často zaváděny roztříštěným způsobem. Pokud jde o zavádění a využívání těchto systémů, dobrovolné dohody a standardizace nepřinesly významný pokrok. Komise proto předložila akční plán a návrh rámcové směrnice o zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro styčné body s jinými druhy dopravy. V akčním plánu je uvedeno šest prioritních oblastí a související opatření pro rychlejší zavádění a interoperabilitu ITS v silniční dopravě v celé Evropské unii, zatímco směrnice stanoví právní rámec pro provádění činností nutných pro efektivní a koordinované zavádění a využívání ITS. Návrh v tomto rámci počítá s přenesením pravomocí na Komisi, která má prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijímat podrobné specifikace nezbytné k zajištění slučitelnosti, interoperability a kontinuity zavádění a provozního využití ITS.
        klíčová slova: doprava silniční - systémy dopravní - interoperabilita - strategie

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail