Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : duben - červen 2007

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 195 30.4.2007

1

Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2006 : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Toto hodnocení popisuje politiku EU v oblasti životního prostředí v roce 2006. Nejprve podává souhrn hlavního vývoje politiky ve čtyřech prioritních oblastech šestého akčního programu pro životní prostředí. Poté hodnotí iniciativy na zlepšení právní úpravy, které podnikům usnadňují dodržovat a členským státům provádět právní předpisy a které zároveň zvyšují ekologické normy.
        klíčová slova: prostředí životní - politika environmentální - ochrana životního prostředí - programy - EU - hodnocení

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 212 26.4.2007

2

Evropská vesmírná politika : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: S nástupem nového tisíciletí byla EU, agenturou ESA a jejich členskými státy obecně uznána potřeba vypracovat ucelenou evropskou vesmírnou politiku, která by tyto výzvy řešila, a tato potřeba byla potvrzena hlavami států a vlád EU a schválena na druhém zasedání Rady pro vesmír v roce 2005. Evropská vesmírná politika by měla Evropské unii, Evropské kosmické agentuře (ESA) a jejich členským státům umožnit, aby zlepšily koordinaci svých činností a programů a uspořádali své úlohy ohledně vesmíru, čímž vznikne pružnější rámec usnadňující investice Společenství do činností spojených s vesmírem.
        klíčová slova: politika vesmírná - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 225 30.4.2007

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině období.
        anotace: Tento přezkum z poloviny období se věnuje třem odlišným otázkám. Za prvé hodnotí rozsah, ve kterém Unie v současné době plní své závazky podle 6. rámcového programu pro životní prostředí (6. EAP). Za druhé zvažuje nejnovější vědecké důkazy, aby posoudil, zda je přístup stanovený v původním 6. EAP dostačující pro splnění současných úkolů v oblasti životního prostředí. Za třetí zvažuje, zda by strategický přístup EU k politice pro životní prostředí neměl být přehodnocen s ohledem na změnu politických souvislostí od roku 2002, zejména s přihlédnutím k nedávno revidované strategii EU pro udržitelný rozvoj, k lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost a k programu Komise pro lepší právní úpravu.
        klíčová slova: prostředí životní - programy rámcové - EU - hodnocení

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 162 2.5.2007

4

Zpráva o Akčním plánu pro environmentální technologie (2005-2006) : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Tato zpráva přináší informace o Akčním plánu pro environmentální technologie (2005-2006). Obnovená lisabonská strategie EU uvádí, že environmentální technologie mají významný potenciál hospodářský, environmentální a potenciál zaměstnanosti. Zasedání Rady na jaře 2006 zdůraznilo silnou podporu pro ekologické inovace a environmentální technologie a jejich šíření. Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj považuje Akční plán pro environmentální technologie (ETAP) za nutný nástroj pro řešení změny klimatu, čisté energie,
udržitelné spotřeby a výroby7.
        klíčová slova: prostředí životní - technologie environmentální - programy - strategie - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 228 2.5.2007

5

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o podpoře ochrany osobních údajů prostřednictvím technologií zvyšujících ochranu soukromí (PETs).
        anotace: Účelem tohoto sdělení, které navazuje na první zprávu o provádění směrnice o ochraně osobních údajů, je posoudit výhody technologií zvyšujících ochranu soukromí (Privacy Enhancing Technologies, PETs), stanovit cíle Komise v této oblasti týkající se podpory těchto technologií a stanovit jasná opatření na jejich dosažení prostřednictvím podpory rozvoje PETs a jejich využívání správci údajů a spotřebiteli.
        klíčová slova: ochrana osobních údajů - technologie - podpora

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 250 15.5.2007

6

Zpráva o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení (ES) č. 1228/2003 „Nařízení o přeshraničním obchodu s elektřinou“ : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Touto zprávou Komise splňuje svou povinnost stanovenou v článku 14 nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, zveřejnit zprávu o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení. Cílem uvedeného nařízení je stanovit spravedlivá pravidla pro přeshraniční obchod s elektřinou a tím zlepšit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu s elektřinou. Nařízení ustavuje mechanismus plateb za přeshraniční toky elektřiny, stanoví harmonizované zásady pro poplatky za přenos a pravidla pro přidělování dostupných kapacit pro propojení vnitrostátních přenosových soustav.
        klíčová slova: elektřina - energie elektrická - obchod - pravidla - trh vnitřní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 253 21.5.2007

7

Zpráva Komise o provádění nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Nejnovějším právním základem pro rozvoj uhelného průmyslu je nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu. Nařízení umožňuje podporu na uzavření (článek 4), podporu na běžnou výrobu (čl. 5 odst. 3), investiční podporu (čl. 5 odst. 2) a podporu na pokrytí závazků vzniklých v minulosti (článek 7) pod podmínkou, pokud jde o články 4 a 5, že se podpora bude snižovat (článek 6) a že členské státy zahrnou doly do plánu přístupu k uhelným rezervám, který vyžaduje schválení Komise. Tato zpráva komentuje tohoto nařízení.
        klíčová slova: průmysl uhelný - uhlí - podpora - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 262 21.5.2007

8

Spolupráce Komise v procesu Životní prostředí pro Evropu po ministerské konferenci v Bělehradu v roce 2007 : sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Proces Životní prostředí pro Evropu (ŽPpE) je neformální mnohostranný rámec, který byl v roce 1991 vytvořen s cílem podnítit povědomí o životním prostředí v zemích střední a východní Evropy, jež se rodily z bývalých režimů a vyvíjely se směrem k tržnímu hospodářství a demokracii. Cílem procesu Životní prostředí pro Evropu bylo sladit kvalitu a politiku životního prostředí napříč evropským kontinentem a zajistit mír, stabilitu a udržitelný rozvoj v souvislosti s přechodem k tržnímu hospodářství a demokracii. Toto sdělení vyjadřuje stanoviska Evropské komise k budoucnosti procesu „Životní prostředí pro Evropu“ a k jejímu zapojení do činností, jež s procesem ŽPpE souvisejí, po konferenci v Bělehradu.
        klíčová slova: prostředí životní - politika environmentální - Evropa - hospodářství

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 285 1.6.2007

9

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ohledně hodnocení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).
        anotace: Toto sdělení obsahuje závěry externí skupiny odborníků, která provedla hodnocení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a doporučení správní rady agentury ENISA se zřetelem na nařízení ENISA. Obsahuje též posouzení hodnotící zprávy a zahájení veřejných konzultací.
        klíčová slova: sítě - informace - bezpečnost - instituce - hodnocení - činnosti

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 326 13.6.2007

10

Finanční informace o evropských rozvojových fondech : sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Tento dokument přináší finanční informace o evropských rozvojových fondech a bude připojen k návrhu rozpočtu na rok 2008 v souladu s dohodami uzavřenými v roce 1979 v rámci rozpočtového procesu. Tyto informace poslouží jako základ k průběžnému odhadu závazků a plateb.
        klíčová slova: fondy rozvojové - financování - informace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 332 14.6.2007

11

Důstojné stáří v informační společnosti : Iniciativa i2010 : Akční plán pro informační a komunikační technologie a stárnutí : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Komise se rozhodla zahájit akční plán pro důstojné stáří v informační společnosti, popsaný v tomto sdělení, jak bylo ohlášeno v iniciativě i20104. Cílem akčního plánu je nejenom zajistit starším lidem vyšší kvalitu života při značných úsporách nákladů na zdravotní a sociální péči, ale rovněž přispět k vytvoření silné průmyslové báze pro informační a komunikační technologie (IKT) a stárnutí v Evropě.
        klíčová slova: stáří - stárnutí - kvalita života - programy - EU - technologie informační - technologie komunikační - péče - společnost informační

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail