Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : červenec - září 2009

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 346 7.7.2009

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o harmonizované metodice pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů.
        anotace: Toto sdělení pojednává o výhodách využívání stížností spotřebitelů jako klíčového ukazatele fungování vnitřního trhu. Poukazuje na omezení údajů o stížnostech, které jsou v současné době dostupné, a na obrovské potenciální přínosy harmonizace těchto údajů. Komise je přesvědčena o tom, že by všechny nezávislé organizace, které shromažďují stížnosti spotřebitelů v EU, měly na bázi dobrovolnosti přijmout harmonizovanou metodiku pro klasifikaci a hlášení výsledných údajů. Toto sdělení je doprovázeno pracovním dokumentem útvarů Komise, který představuje předlohu harmonizované metodiky. S cílem zajistit co největší přijetí dobrovolné metodiky se harmonizovaná metodika zveřejňuje ve formě předlohy k veřejné konzultaci.
        klíčová slova: spotřebitelé - stížnosti - hlášení - metodiky - klasifikace

EUR- Lex - č. KOM(2009) 390 4.8.2009

2

Zpráva o evropské digitální konkurenceschopnosti : hlavní úspěchy strategie i2010 v období 2005–2009 : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Evropa v oblasti pokročilých informačních a komunikačních technologií (IKT) zůstává aktérem celosvětového významu. Síť World Wide Web, mobilní norma GSM, norma MPEG pro digitální obsah a technologie ADSL byly všechny vytvořeny v Evropě. Udržení této vedoucí pozice a její přeměna v konkurenční výhodu je významným politickým cílem. Komise proto v roce 2005 představila svou strategii i2010 pro podporu vedoucí pozice Evropy v oblasti IKT a využití potenciálu informační společnosti pro růst a vytváření pracovních míst v Evropě. Tato zpráva seznamuje s úspěchy této strategie v období 2005-2009.
        klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - EU - strategie - hodnocení

EUR- Lex - č. KOM(2009) 432 21.8.2009

3

Závěrečné hodnocení akčního plánu eEurope 2005 a víceletého programu (2003–2006) pro monitorování akčního plánu eEurope 2005, šíření správných postupů a zvýšení bezpečnosti sítí a informací (MODINIS) : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení předkládá závěrečné hodnocení akčního plánu eEurope 2005 a programu Modinis. Program Modinis přijaly Rada a Parlament v listopadu 2003 jako „víceletý program pro monitorování akčního plánu eEurope 2005, šíření správných postupů a zvýšení bezpečnosti sítí a informací“.
        klíčová slova: bezpečnost informační - sítě informační - služby informační - programy - EU - zprávy

EUR- Lex - č. KOM(2009) 434 21.8.2009

4

Systém eCall : čas jej zavést : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Cílem tohoto sdělení je informovat orgány EU o dosaženém pokroku a navrhnout nová opatření vedoucí ke skutečnému zavádění služby eCall (celoevropské palubní tísňové volání) v Evropě. Mezi opatření určená zúčastněným stranám a samotné Evropské komisi patří i možnost zavést pro účely realizace systému eCall předpisový rámec. Díky těmto opatřením se celoevropská služba palubních tísňových volání stane realitou a zařízení eCall budou instalována v nových typově schválených vozidlech v Evropě.
        klíčová slova: volání tísňová - vozidla motorová - systémy - Evropa

EUR- Lex - č. KOM(2009) 440 28.8.2009

5

Europeana : další postup : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Europeana – evropská online knihovna, muzeum a archiv – byla otevřena v listopadu 2008 jako součást iniciativy Komise „digitální knihovny“ s cílem zpřístupnit všem evropské kulturní a vědecké dědictví prostřednictvím internetu. Tento dokument se zabývá další fází rozvoje Europeany a jejího budoucího zaměření. Předkládá hlavní úkoly budoucích let týkající se 1) rozšiřování obsahu Europeany o veřejné i autorským právem chráněné materiály nejvyšší kvality, které mají pro uživatele největší význam, a 2) udržitelného modelu financování a řízení. Cílem je zajistit, aby Europeana a potřebná politická opatření pro digitalizaci, dostupnost online a digitální uchování trvale zviditelnily evropskou kulturu na internetu a přeměnily naše společné i rozmanité dědictví v nedílnou součást budoucí evropské informační infrastruktury.
        klíčová slova: dědictví kulturní - kultura - internet - digitalizace - online - knihovny digitální - Evropa

EUR- Lex - č. KOM(2009) 464 8.9.2009

6

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zprávě o pokroku při provádění směrnice o bezpečnosti železnic a směrnic o interoperabilitě železnic.
        anotace: Tato zpráva popisuje stav dosažený při provádění směrnice o bezpečnosti železnic a při dosahování interoperability evropského železničního systému od přijetí první zprávy Komisí v listopadu 20061. Je vypracována na základě článku 31 směrnice o bezpečnosti železnic, článku 24 směrnice o interoperabilitě vysokorychlostního železničního systému a článku 28 směrnice o interoperabilitě pro konvenční železnice.
        klíčová slova: železnice - doprava železniční - interoperabilita - bezpečnost

EUR- Lex - č. KOM(2009) 467 11.9.2009

7

Posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V dnešní společnosti založené na znalostech jsou práva duševního vlastnictví důležitým obchodním majetkem, neboť zajišťují přiměřenou návratnost investic, a podporují tak inovaci a tvořivost. Práva duševního vlastnictví hrají stále důležitější roli, protože ochraňují vynálezce, návrháře a umělce a umožňují jim využívat ekonomickou hodnotu jejich výtvorů, čímž posilují hospodářský růst. Toto sdělení informuje o posilování dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu.
        klíčová slova: vlastnictví duševní - práva - ochrana - trh vnitřní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail