Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : červenec - srpen 2008

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 484 24.7.2008

1

Průběžné hodnocení provádění programu veřejného zdraví (2003–2008) : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se přijímá akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), stanovilo šestiletý program v oblasti veřejného zdraví, který má být prováděn od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2008. Cílem tohoto sdělení je představit závěry hodnocení prvních tří let provádění programu veřejného zdraví (2003–2008).
        klíčová slova: zdraví veřejné - zdraví - programy - EU - výsledky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 500 1.8.2008

2

Shrnutí zprávy Radě o pokroku v provádění doporučení Rady 2005/835/ES ze dne 14. listopadu 2005 o přednostních opatřeních k posílení archivní spolupráce v Evropě předložené Evropskou skupinou pro archivnictví : sdělení Komise.
        anotace: Tato zpráva Radě o pokroku v provádění doporučení Rady 2005/835/ES ze dne 14. listopadu 2005 o přednostních opatřeních k posílení archivní spolupráce v Evropě předložené Evropskou skupinou pro archivnictví (European Archives Group, EAG ) představuje vedle dosažených výsledků také nové problémy, které na archivy čekají.
        klíčová slova: archivy - archivnictví - spolupráce - opatření - úkoly

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 503 13.8.2008

3

Závěrečná hodnotící zpráva o rámcové strategii a akčním programu Společenství v oblasti strategie Společenství pro rovnost žen a mužů (2001–2006) : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V roce 2000 byla přijata strategie Společenství pro rovnost žen a mužů a v roce 2001 byl za účelem podpory provádění rámcové strategie zaveden program Společenství. Podle článku 12 rozhodnutí o programu předložila Komise v roce 2004 Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů předběžnou hodnotící zprávu. Tentýž článek stanovil, že bude předložena závěrečná hodnotící zpráva o rámcové strategii a programu. Tato zpráva je předmětem tohoto dokumentu a jeho přílohy.
        klíčová slova: ženy - muži - rovnost - příležitosti rovné - strategie - hodnocení - zprávy výroční

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 513 11.8.2008

4

Evropské kulturní dědictví na dosah jedním kliknutím : pokrok v oblasti digitalizace kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a uchovávání digitálních záznamů v EU : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení popisuje dosažený pokrok v oblasti tvorby evropské digitální knihovny, jakož i opatření, která uskutečnily členské státy v zájmu řešení organizačních, finančních, technických a právních otázek, jež mají zásadní význam pro zpřístupnění kulturního materiálu na internetu. Vyzývá členské státy a zúčastněné strany, aby se intenzivněji zasazovaly o větší dostupnost našeho společného dědictví, a stvrzuje závazek Komise k podpoře tohoto cíle prostřednictvím politických opatření a programů financování.
        klíčová slova: knihovny digitální - digitalizace - dědictví kulturní - internet - zpřístupnění - kultura

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 515 13.8.2008

5

Zpráva o pokroku dosaženém při modernizaci účetního systému evropské komise k 31. březnu 2008 : sdělení Komise.
        anotace: Od roku 2002 Komise pravidelně předkládá zprávy o pokroku dosaženém při projektu modernizace účetního systému Evropských společenství. Toto sdělení shrnuje pokrok dosažený za poslední rok do 31. března 2008. Stejně jako předcházející zprávy bude předloženo příslušným výborům schvalujících orgánů a Účetnímu dvoru.
        klíčová slova: účetnictví - systémy - modernizace - Evropské společenství - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 518 14.8.2008

6

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření.
        anotace: Cílem navrhované změny směrnice 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření je pokračovat v současné praxi prostřednictvím: neomezeného povolení používání doplňkových indikací; zařazení nové jednotky SI pro katalytickou činnost („katal“) přijaté Všeobecnou konferencí pro váhy a míry; umožnění Spojenému království a Irsku nadále využívat omezených výjimek ohledně specifických použití pinty, míle a trojské unce s ohledem na to, že tyto výjimky nemají žádný dopad na přeshraniční obchod, a s ohledem na zásadu subsidiarity; objasnění oblasti působnosti směrnice, aby byla v souladu se stávajícími Smlouvami a aby se v ní již neuváděly specifické oblasti, na které se směrnice vztahuje.
        klíčová slova: měření - jednotky - harmonizace - státy členské - EU

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail