Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : červen 2009

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 257 3.6.2009

1

Společný závazek v oblasti zaměstnanosti : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V návaznosti na toto společné úsilí v zaměstnanosti se v tomto sdělení navrhuje Společný závazek EU v oblasti zaměstnanosti, který bude mít za cíl posílit spolupráci mezi Unií a jejími členskými státy i se sociálními partnery EU v otázkách zmíněných tří klíčových priorit se zaměřením na konkrétní kroky a který bude podporován všemi dostupnými nástroji Společenství, zejména Evropským sociálním fondem (ESF) a Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci. Priority a podnikané kroky by měly být přizpůsobeny měnícímu se trhu práce a rozpočtové situaci každého z členských států a podporou úsilí členských států a sociálních partnerů by měly maximalizovat přidanou hodnotu činnosti EU.
        klíčová slova: zaměstnanost - EU - státy členské - spolupráce - trh práce - mobilita - místa pracovní - kvalifikace

EUR- Lex - č. KOM(2009) 277 18.6.2009

2

Řízení internetu : další kroky : sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Řízení internetu je předmětem mezinárodních diskusí již od poloviny devadesátých let minulého století, kdy EU jako jedna z prvních identifikovala klíčové otázky veřejných politik, které je třeba projednat jak v rámci členských států EU, tak s mezinárodními partnerskými zeměmi. Rostoucí význam internetu pro společnost jako celek však vyžaduje, aby se vlády aktivněji zapojily do klíčových rozhodnutí o vývoji internetu. Sdělení identifikuje roli EU v těchto aktivitách, dále zásady řízení internetu, principy přidělování internetových jmen a adres a navrhuje další postupy v problematice řízení internetu.
        klíčová slova: internet - řízení - státy členské - EU - politika - vývoj

EUR- Lex - č. KOM(2009) 278 18.6.2009

3

Internet věcí : akční plán pro Evropu : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Dle příkladů uvedených v úvodu dokumentu se ukazuje, že internet věcí může pomoci zlepšit kvalitu života občanů tím, že pracovníkům poskytne nové lepší pracovní příležitosti a průmyslu podnikatelské příležitosti a růst, stejně jako tím, že podpoří konkurenceschopnost Evropy. Tento dokument je proto v souladu s širšími politickými iniciativami souvisejícími s Lisabonskou strategií a se současnými úvahami o iniciativách navazujících na i2010. Tato myšlenka byla poprvé představena ve sdělení o RFID a od té doby k ní přispěla skupina odborníků pro RFID, Evropský hospodářský a sociální výbor a konference předsednictví EU v Berlíně, Lisabonu a Nice. Reaguje na výzvu Rady důkladněji zvážit vypracování decentralizovaných struktur a podpořit společnou a decentralizovanou správu sítí pro internet věcí. Tento dokument rovněž zohledňuje počáteční stanovisko Komise a obdržené připomínky.
        klíčová slova: internet - aplikace - EU - politika - správa

EUR- Lex - č. KOM(2009) 304 24.6.2009

4

Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2008 : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Evropská unie se potýká s rostoucími problémy způsobenými kolísajícími cenami komodit, potravin a energie, vzrůstajícími ekologickými tlaky a bezprecedentní hospodářskou krizí. Tyto problémy zdůrazňují skutečnost, že Evropa pociťuje současně potřebu i příležitost rychleji pokročit směrem k nízkouhlíkové ekonomice založené na účinném využívání zdrojů. Toto hodnocení politiky v oblasti životního prostředí, poslední v průběhu funkčního období současné Komise, upozorňuje na úspěchy dosažené v roce 2008, které tuto změnu připravují. Popisuje hlavní probíhající politické iniciativy a problémy, které si vyžádají větší úsilí.
        klíčová slova: prostředí životní - ochrana životního prostředí - Evropa - politika environmentální - hodnocení - problémy

EUR- Lex - č. KOM(2009) 310 29.6.2009

5

Finanční informace o evropských rozvojových fondech : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Toto sdělení poskytuje finanční informace o evropských rozvojových fondech. Podle čl. 7 vnitřní dohody a čl. 57 odst. 3 a 4 finančního nařízení předkládá Komise v rámci tohoto dokumentu prognózy závazků, plateb a výzev k úhradě příspěvků pro rozpočtové roky 2009 a 2010, přičemž zohledňuje prognózy Evropské investiční banky týkající se investiční facility.
        klíčová slova: fondy evropské - fondy rozvojové - financování - přehledy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail